Zarządzanie zakresami danych zewnętrznych i ich właściwościami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą połączenia ze źródłem danych zewnętrznych, takim jak baza danych, kwerenda sieci Web lub plik tekstowy, można zarządzać właściwościami zakresu danych zewnętrznych, kontrolując dane importowane do arkusza.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o zakresy danych zewnętrznych i właściwości

Znajdowanie zakresu danych zewnętrznych

Zmienianie nazwy zakresu danych zewnętrznych

Zmienianie kwerendy źródłowej dla zewnętrznego zakresu danych

Kopiowanie zakresu danych zewnętrznych i związanej z nim kwerendy

Określanie sposobu dodawania nowych danych do zakresu danych zewnętrznych

Określanie formatowania i układu danych

Kopiowanie formuł przy rozszerzaniu zakresu danych zewnętrznych

Blokowanie danych w zakresie danych zewnętrznych

Dostosowywanie nazw pól w zakresie danych zewnętrznych

Usuwanie zakresu danych zewnętrznych

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o zakresach danych zewnętrznych i ich właściwościach

Zakres danych zewnętrznych (nazywany też tabelą kwerendy) to zdefiniowana nazwa lub nazwa tabeli, która określa lokalizację danych pobieranych do arkusza. Po nawiązaniu połączenia z danymi zewnętrznymi program Excel automatycznie tworzy zakres danych zewnętrznych. Jedyny wyjątek to sytuacja, w której jest używany raport tabeli przestawnej połączony ze źródłem danych (raport tabeli przestawnej nie korzysta z zewnętrznego źródła danych). W programie Excel można formatować zakres danych zewnętrznych, określać jego układ, a także używać go w obliczeniach, podobnie jak w przypadku innych danych.

Właściwości zakresów danych zewnętrznych

Zakresy danych zewnętrznych mają dodatkowe właściwości (nie należy ich mylić z właściwościami połączenia) umożliwiające kontrolowanie danych, na przykład zachowywanie formatowania komórek i szerokości kolumn. Te właściwości można zmieniać, klikając przycisk Właściwości w grupie Połączenia na karcie Dane. Zmiany wprowadza się w następujący sposób:

 • W przypadku zakresów danych zewnętrznych utworzonych w programie Microsoft Query i Kreatorze połączenia danych należy użyć okna dialogowego Właściwości danych zewnętrznych.

 • W przypadku zakresów danych zewnętrznych, które zostały utworzone na podstawie importowanego pliku tekstowego lub za pomocą kwerendy sieci Web pobierającej dane HTML, należy skorzystać z okna dialogowego Właściwości zakresu danych zewnętrznych.

 • Do obsługi zakresów danych zewnętrznych utworzonych za pomocą kwerendy sieci Web pobierającej dane XML służy okno dialogowe Właściwości mapy XML.

Używanie szablonów razem z zakresami danych zewnętrznych

Aby udostępnić podsumowanie lub raport oparty na danych zewnętrznych, można przekazać innym użytkownikom skoroszyt zawierający zakres danych zewnętrznych lub utworzyć szablon raportu. szablon raportu pozwala zapisać podsumowanie lub raport bez zapisywania danych zewnętrznych i w ten sposób zmniejszyć wielkość pliku. Dane zewnętrzne są pobierane wówczas, gdy użytkownik otwiera szablon raportu.

Początek strony

Znajdowanie zakresu danych zewnętrznych

 1. Wybierz arkusz, w którym chcesz wyszukać zakres danych zewnętrznych.

 2. Na pasek formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę wybranego zakresu danych zewnętrznych.

Początek strony

Zmienianie nazwy zakresu danych zewnętrznych

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij pozycję Menedżer nazw.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Menedżer nazw kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Możesz też kliknąć dwukrotnie nazwę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie nazwy w polu Nazwa wpisz nową nazwę dla odwołania.

Uwaga : Użycie przycisku Zamknij powoduje jedynie zamknięcie okna dialogowego Menedżer nazw. Nie ma potrzeby klikania przycisku Zamknij w celu zatwierdzenia już wprowadzonych zmian.

Początek strony

Zmienianie kwerendy źródłowej dla zewnętrznego zakresu danych

Użytkownik może zmieniać kwerendę źródłową dla zakresu danych zewnętrznych utworzonego za pomocą programu Microsoft Query, importowanego pliku tekstowego, kwerendy sieci Web lub Kreatora połączenia danych.

Zmienianie kwerendy źródłowej dla zakresu danych zewnętrznych utworzonego za pomocą programu Microsoft Query

 1. Kliknij komórkę należącą do zakresu danych zewnętrznych, dla którego ma zostać zmieniona kwerenda źródłowa.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości danych zewnętrznych kliknij przycisk Właściwości połączenia właściwości .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij przycisk Edytuj kwerendę.

Więcej informacji na temat tworzenia i edytowania kwerend w programie Microsoft Query można znaleźć w Pomocy programu Microsoft Query.

Zmienianie kwerendy źródłowej dla zakresu danych zewnętrznych utworzonego na podstawie importowanego pliku tekstowego

 1. Kliknij komórkę należącą do zakresu danych zewnętrznych, dla którego ma zostać zmieniona kwerenda źródłowa.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu kliknij przycisk Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij przycisk Edytuj kwerendę.

 5. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego kliknij przycisk Importuj.

 6. Wprowadź zmiany w importowanym pliku tekstowym w Kreatorze importu tekstu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu plików tekstowych, zobacz Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych.

Zmienianie kwerendy źródłowej dla zakresu danych zewnętrznych utworzonego za pomocą kwerendy sieci Web

 1. Kliknij komórkę należącą do zakresu danych zewnętrznych, dla którego ma zostać zmieniona kwerenda źródłowa.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu kliknij przycisk Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij przycisk Edytuj kwerendę.

 5. Wprowadź zmiany w kwerendzie, posługując się oknem dialogowym Edytowanie kwerendy sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i edytowaniu kwerend sieci Web, zobacz Pobieranie danych zewnętrznych ze strony sieci Web.

Zmienianie kwerendy źródłowej dla zakresu danych zewnętrznych utworzonego za pomocą Kreatora połączenia danych

 1. Kliknij komórkę należącą do zakresu danych zewnętrznych, dla którego ma zostać zmieniona kwerenda źródłowa.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości danych zewnętrznych kliknij przycisk Właściwości połączenia właściwości .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Typ polecenia kliknij pozycję Tabela, a następnie w polu Tekst polecenia zmień wartość na nazwę odpowiedniej tabeli, widoku lub kwerendy.

  • W polu Typ polecenia kliknij pozycję SQL lub Domyślny, a następnie w polu Tekst polecenia przeprowadź edycję instrukcji SQL.

   Uwaga : Zależnie od sposobu definicji połączenia pole Typ połączenia może być niedostępne (wygaszone).

Początek strony

Kopiowanie zakresu danych zewnętrznych i związanej z nim kwerendy

 1. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie wybierz nazwę zakresu danych zewnętrznych do skopiowania.

  W przypadku tabeli programu Excel wybierz nazwę zakresu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć nagłówki tabeli.

  Aby dołączyć etykiety kolumn lub formuły, które nie należą do zakresu danych zewnętrznych, zaznacz komórki zawierające etykiety kolumn lub formuły, które chcesz skopiować. Kliknij strzałkę obok pola Nazwa na pasku formuły i kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych do skopiowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 3. Przełącz się do skoroszytu, w którym chcesz wkleić zakres danych zewnętrznych.

 4. Kliknij komórkę w lewym górnym rogu obszar wklejania.

  Aby mieć pewność, że dane zewnętrzne nie zastąpią istniejących danych, sprawdź, czy arkusz nie zawiera danych poniżej lub po prawej stronie klikniętej komórki.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Uwaga : Jeśli skopiujesz tylko część zakresu danych zewnętrznych źródłowych zapytanie nie jest kopiowana, a skopiowane dane nie można odświeżać.

Początek strony

Określanie sposobu dodawania nowych danych do zakresu danych zewnętrznych

Użytkownik może określić zachowanie programu Excel w przypadku, gdy zmieni się rozmiar zestawu danych zwróconych do programu Excel po odświeżeniu danych.

 1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych w obszarze Jeśli liczba wierszy w zakresie danych zmieni się podczas odświeżania kliknij jedną z następujących opcji:

  • Wstaw komórki dla nowych danych i usuń nieużywane komórki

   Uwagi : 

   • Jeśli do źródła danych zostanie dodany co najmniej jeden wiersz, komórki znajdujące się bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych zostaną przesunięte w dół, a komórki z prawej strony tego zakresu nie zmienią położenia.

   • Jeśli ze źródła danych zostanie usunięty co najmniej jeden wiersz, komórki bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych zostaną przesunięte w górę, a komórki z prawej strony zakresu nie zmienią położenia.

  • Wstaw całe wiersze dla nowych danych i usuń nieużywane komórki

   Uwagi : 

   • Jeśli do źródła danych zostanie dodany co najmniej jeden wiersz, komórki znajdujące się bezpośrednio pod zakresem i z jego prawej strony zostaną przesunięte w dół.

   • Jeśli ze źródła danych zostanie usunięty co najmniej jeden wiersz, komórki bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych i z jego prawej strony nie zmienią położenia.

  • Zastąp istniejące komórki nowymi danymi i usuń nieużywane komórki

   Uwagi : 

   • Jeśli do źródła danych zostanie dodany co najmniej jeden wiersz, komórki znajdujące się bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych zostaną zastąpione, a komórki z prawej strony tego zakresu nie zmienią położenia.

   • Jeśli ze źródła danych zostanie usunięty co najmniej jeden wiersz, komórki bezpośrednio pod zakresem danych zewnętrznych i z jego prawej strony nie zmienią położenia.

Początek strony

Określanie formatowania i układu danych

 1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W obszarze Układ i formatowanie danych wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dołączyć nazwy pól w pierwszym wierszu, zaznacz pole wyboru Dołącz nazwy pól.

   Uwaga : To pole wyboru jest dostępne wyłącznie w przypadku zakresu danych zewnętrznych, który został przekonwertowany z programu wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office 2003, lub zakresu danych zewnętrznych utworzonego programowo.

  • Aby dodać kolumnę z numerami wierszy, zaznacz pole wyboru Dołącz numery wierszy.

   Uwaga : To pole wyboru nie jest dostępne w przypadku importowanych plików tekstowych, plików XML i kwerend sieci Web.

  • Aby zachować zastosowane formatowanie komórek, zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie komórek.

   Uwaga : W przypadku kwerend sieci Web opcja ta zostaje automatycznie wyczyszczona po zaznaczeniu pozycji Pełne formatowanie HTML w oknie dialogowym Opcje. Dostęp do okna dialogowego Opcje można uzyskać z poziomu okna dialogowego Edytowanie kwerendy.

  • Aby zachować ustawioną szerokość kolumn, zaznacz pole wyboru Dopasuj szerokość kolumny.

  • Aby zachować zastosowany sposób sortowania i filtrowania kolumn oraz ich układ, zaznacz pole wyboru Zachowaj sortowanie/filtrowanie/układ kolumn.

   Uwaga : To pole wyboru jest niedostępne w przypadku kwerend sieci Web.

  • Aby zachować zastosowane filtrowanie kolumn, zaznacz pole wyboru Zachowaj filtrowanie kolumn.

   Uwaga : To pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku kwerend sieci Web opartych na danych XML.

Początek strony

Kopiowanie formuł przy rozszerzaniu zakresu danych zewnętrznych

Uwaga : Poniższa procedura ma zastosowanie wyłącznie do zakresu danych zewnętrznych, który został przekonwertowany z programu wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office 2003 lub zakresu danych zewnętrznych utworzonego programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych utworzone za pomocą interfejsu użytkownika przyjmują postać tabel programu Excel. Po dodaniu nowych wierszy następuje automatyczne rozszerzenie takiej tabeli i wypełnienie odpowiednich kolumn obliczeniowych.

 1. Wprowadź formułę w komórce przylegającej do pierwszego wiersza danych w zakresie danych zewnętrznych.

  Uwaga : Pierwszy wiersz danych może być pierwszym lub drugim wierszem zakresu danych zewnętrznych, zależnie od tego, czy pierwszy wiersz zawiera nagłówki.

 2. Zaznacz komórkę i kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania, aby skopiować formułę do wszystkich wierszy w zakresie danych zewnętrznych.

 3. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 4. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 5. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych zaznacz pole wyboru Wypełnij formuły w dół kolumn przylegających do danych.

  Uwaga : Jeśli zakres danych zewnętrznych rozszerzy się po odświeżanie, program Excel skopiuje jedynie te formuły, które bezpośrednio przylegają do zakresu danych zewnętrznych lub mieszczą się w nim.

Początek strony

Blokowanie danych w zakresie danych zewnętrznych

Blokowanie zakresu danych zewnętrznych powoduje zachowanie danych, ale nie kwerendy źródłowej, tak aby uniemożliwić odświeżanie zakresu danych zewnętrznych.

Blokowanie danych w tabeli programu Excel

 1. Kliknij arkusz zawierający tabelę programu Excel, z której ma zostać usunięte połączenie danych.

 2. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, z którego ma zostać usunięte połączenie danych. W ten sposób zostanie zaznaczony zakres danych.

 3. Na karcie Narzędzia w grupie Dane tabeli zewnętrznej kliknij przycisk Rozłącz. Zakres danych i jego nazwa pozostaną takie same, natomiast połączenie zostanie usunięte.

Blokowanie danych w zakresie

Uwaga : Poniższa procedura ma zastosowanie wyłącznie do zakresu danych zewnętrznych, który został przekonwertowany z programu wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office 2003 lub zakresu danych zewnętrznych utworzonego programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych utworzone za pomocą interfejsu użytkownika przyjmują postać tabel programu Excel. Po dodaniu nowych wierszy następuje automatyczne rozszerzenie takiej tabeli i wypełnienie odpowiednich kolumn obliczeniowych.

 1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W polu Definicja kwerendy wyczyść pole wyboru Zapisz definicję kwerendy.

Uwaga : Podczas zapisywania skoroszytu kwerenda źródłowa jest z niego usuwana. Zapisane pliki kwerendy (pliki dqy lub odc) nie są jednak usuwane. Jeśli kwerenda została zapisana po utworzeniu jej za pomocą Kreatora kwerend lub programu Microsoft Query, plik kwerendy pozostanie zapisany na komputerze i można go będzie ponownie używać do pobierania danych zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Początek strony

Dostosowywanie nazw pól w zakresie danych zewnętrznych

Uwaga : Poniższa procedura ma zastosowanie wyłącznie do zakresu danych zewnętrznych utworzonego za pomocą Kreatora połączenia danych lub programu Microsoft Query (a nie importowanego pliku tekstowego lub kwerendy sieci Web), zakresu danych zewnętrznych przekonwertowanego z programu wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office 2003 lub zakresu danych zewnętrznych utworzonego programowo. Wszystkie zakresy danych zewnętrznych utworzone za pomocą interfejsu użytkownika przyjmują postać tabel programu Excel.

 1. Wstaw pusty wiersz powyżej zakresu danych zewnętrznych, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz komórkę, nad którą chcesz wstawić nowy wiersz. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze arkusza. Zaznaczono jedną komórkę, dlatego nad bieżącym wierszem zostanie wstawiony jeden nowy wiersz.

  • Kliknij selektor wiersza dla wiersza, nad którym chcesz wstawić nowy wiersz. Następnie na karcie Strona główna w grupie Komórki kliknij przycisk Wstaw. Zaznaczono jeden cały wiersz, dlatego nad bieżącym wierszem zostanie wstawiony jeden nowy wiersz.

 2. Wpisz etykiety, które mają być wyświetlane w komórkach w pustym wierszu.

 3. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 4. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 5. W oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych w obszarze Układ i formatowanie danych wyczyść pole wyboru Dołącz nazwy pól, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Aby usunąć istniejące nazwy pól i odświeżyć zakres danych zewnętrznych, kliknij komórkę w tym zakresie, a następnie kliknij przycisk Odśwież dane Obraz przycisku .

Uwaga : Podczas pobierania danych z bazy danych wszelkie zmiany nazw kolumn w programie Microsoft Query są zachowywane w zakresie danych zewnętrznych. Aby uzyskać informacje o zmienianiu nazw kolumn w kwerendzie, zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Początek strony

Usuwanie zakresu danych zewnętrznych

 1. Kliknij arkusz zawierający zakres danych zewnętrznych, który chcesz usunąć.

 2. Na pasku formuły kliknij strzałkę obok pola Nazwa, a następnie kliknij nazwę zakresu danych zewnętrznych, który chcesz usunąć.

  Jeśli zakres danych zewnętrznych jest tabelą programu Excel, naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć całą tabelę.

 3. Aby usunąć zakres danych zewnętrznych, naciśnij klawisz DELETE.

 4. Aby usunąć kwerendę źródłową, kliknij opcję Tak po wyświetleniu monitu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×