Zarządzanie witrynami i zbiorami witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zbyt wiele osób odwiedza witryny w poszukiwaniu różnych rzeczy, stają się trudne do zarządzania, nieaktualne i mniej przydatne. Jeśli na przykład jedna witryna służy do śledzenia klientów, przechowywania zasad obowiązujących w firmie oraz udostępniania dokumentów dotyczących obecnie opracowywanych produktów, jest ona trudniejsza do zorganizowania i może w niej szybko zapanować nieporządek. Z drugiej strony, jeśli istnieje zbyt wiele witryn, znajdowanie potrzebnych informacji może być utrudnione.

W tym artykule

Określenie liczby witryn i zbiorów witryn

Podejmowanie decyzji dotyczącej używania zbiorów witryn lub podwitryn

Projektowanie hierarchii witryny

Monitorowanie użycia witryny

Zarządzanie nieużywanymi witrynami sieci Web

Określanie liczby witryn i zbiorów witryn

Wpływ na decyzję dotyczącą odpowiedniej liczby witryn i zbiorów witryn ma wiele czynników, takich jak:

 • liczba użytkowników witryn;

 • powiązania i interakcje między użytkownikami witryn;

 • sposób korzystania z witryny przez użytkowników;

 • typ zawartości, która prawdopodobnie będzie przechowywana w witrynie;

 • stopień złożoności organizowanych informacji.

Należy określić listę celów i użytkowników oraz podjąć decyzję co do liczby pojedynczych witryn.

Początek strony

Podejmowanie decyzji dotyczącej używania zbiorów witryn lub podwitryn

Użytkownik musi zdecydować czy należy utworzyć witryny jako witryny najwyższego poziomu w osobnych zbiorach witryn, czy jako podwitryny w tym samym zbiorze witryn. Podjęcie tej decyzji zależy od tego, jak wiele wspólnego mają ze sobą poszczególne witryny — czy jest potrzebna możliwość indywidualnego zarządzania każdą z nich i czy witryny powinny mieć wspólne elementy, takie jak nawigacja lub wyszukiwanie.

Wszystkie witryny należące do tego samego zbioru witryn mogą wspólnie używać następujących elementów:

 • paski nawigacyjne (górny pasek łączy i pasek łączy do stron nadrzędnych),

 • typy zawartości,

 • Przepływy pracy

 • grupy zabezpieczeń,

 • pola odnośników do list,

 • zakres wyszukiwania,

 • zestaw funkcji.

W przypadku wykonywania następujących czynności należy wybrać witryny sieci Web najwyższego poziomu w osobnych zbiorach witryn:

 • ustawianie osobnych zabezpieczeń dla poszczególnych witryn;

  Uwaga: Użytkownik może posiadać unikatowe uprawnienia dotyczące podwitryn. Czasami dwie witryny nie powinny mieć żadnych wspólnych użytkowników ani uprawnień. W takich przypadkach warto użyć osobnych zbiorów witryn.

 • przenoszenie zbioru witryn do innej bazy danych w przyszłości;

 • przywracanie określonej witryny lub tworzenie jej kopii zapasowej;

 • ograniczanie zakresu przepływu pracy tylko do jednej witryny;

 • osobne zarządzanie ilością miejsca zajmowanego przez poszczególne witryny za pomocą przydziałów;

 • decentralizowanie administracji oraz wykonywanie przez administratorów zbioru witryn takich zadań, jak zatwierdzanie żądań dostępu lub potwierdzanie użycia witryny.

W przypadku wykonywania następujących czynności należy wybrać podwitryny znajdujące się w tym samym zbiorze witryn:

 • wspólna nawigacja w witrynach,

 • dziedziczenie przez podwitryny uprawnień po witrynach nadrzędnych,

 • udostępnianie list między witrynami,

 • udostępnianie elementów projektu (takich jak motywy lub style) między witrynami.

Początek strony

Projektowanie hierarchii witryny

Witryny sieci Web zwykle należą do hierarchii. Najwyżej w hierarchii znajduje się witryna sieci Web najwyższego poziomu. Poniżej witryny najwyższego poziomu może się znajdować wiele podwitryn (w tym witryny obszaru roboczego dokumentu oraz witryny obszaru roboczego spotkania), a każda podwitryna może zawierać inne podwitryny. Cała struktura witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz jej wszystkich podwitryn nosi nazwę zbioru witryn.

Za pomocą narzędzia do planowania witryn zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak szablon oprogramowania do rysowania i tworzenia diagramów programu Microsoft Office Visio, lub innej metody można utworzyć diagram hierarchii witryn, w tym wszystkich zbiorów witryn, witryn sieci Web najwyższego poziomu oraz wybranych podwitryn.

Początek strony

Monitorowanie użycia witryny

Aby poznać zakres działania witryny sieci Web, należy śledzić liczbę użytkowników odwiedzających witrynę, typ oraz liczbę trafień do witryny, a także inne informacje dotyczące użycia witryny. Raporty podsumowujące i szczegółowe dotyczące użycia dostarczają następujących informacji:

 • liczba trafień na stronę,

 • liczba różnych użytkowników,

 • przeglądarka i system operacyjny,

 • domeny i adresy URL zawierające odwołania do tej witryny.

Śledzenie informacji o użyciu może być przydatne podczas określania, która zawartość witryny jest używana często (a więc powinna zostać zachowana), a która rzadko (i może zostać zarchiwizowana). Oprócz statystyk związanych z użyciem witryny można śledzić ilość miejsca, jakie zajmuje witryna, oraz poziom aktywności, jaki generuje witryna. W programie Windows SharePoint Services 3.0 są gromadzone informacje w ramach śledzenia przydziałów witryn.

Jako właściciel witryny możesz zachować kontrolę nad zasobami serwera i uważnie monitorować obszary, takie jak miejsce do magazynowania, zaznaczając pole wyboru przydziałów, które zostały ustawione dla witryn.

Aby ułatwić zarządzanie zasobami witryny i serwera, administrator lokalnego komputera serwera może określić przydziały używane do ograniczenia ilości miejsca do magazynowania dostępnego w witrynie oraz liczby użytkowników dodawanych do zbioru witryn. Dzięki przydziałom można łatwiej zagwarantować, że jedna witryna nie będzie mogła użyć tylu zasobów, że funkcjonowanie pozostałych witryn stanie się niemożliwe.

Administrator serwera może stosować blokady, aby uniemożliwić przekraczanie limitów przydziału miejsca do magazynowania w witrynach i (jeśli to konieczne) blokować dostęp do witryny wszystkim użytkownikom.

Witryna może zostać automatycznie zablokowana, kiedy zostanie przekroczona maksymalna wartość przydziału miejsca do magazynowania. Administrator serwera może także zablokować witrynę ręcznie, jeśli na przykład doszło do naruszenia zasad używania witryny. Wynik zablokowania witryny zależy od typu blokady:

 • Jeśli witryna została zablokowana z powodu przekroczenia limitu przydziału miejsca do magazynowania, użytkownicy, którzy usiłują przekazać nową zawartość, zobaczą komunikat o błędzie przepełnienia dysku.

 • Jeśli witryna została zablokowana ręcznie, użytkownicy, którzy będą chcieli wyświetlić witrynę, zobaczą komunikat o odmowie dostępu.

Administratorzy witryn nie mogą odblokowywać witryn samodzielnie, jeśli zostały zablokowane z powodu przekroczenia limitów przydziału. Tylko administrator serwera może wyczyścić blokadę ręczną. Aby uzyskać informacje na temat bieżących wartości przydziałów i danych dotyczących witryny, należy skontaktować się z administratorem serwera.

Wyświetlanie danych przydziału dla witryny

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbioru witryn kliknij łącze Podsumowanie użycia.

 2. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące sposobu używania miejsca do magazynowania, w sekcji Magazynowanie kliknij pozycję Alokacja miejsca do magazynowania.

 3. Na stronie Alokacja miejsca do magazynowania w sekcji Wybieranie widoku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla bibliotek dokumentów, kliknij pozycję Biblioteki dokumentów.

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla dokumentów, kliknij pozycję Dokumenty.

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla list, kliknij pozycję Listy.

  • Aby wyświetlić alokację miejsca do magazynowania dla elementów w Koszu, kliknij pozycję Kosz.

Początek strony

Zarządzanie nieużywanymi witrynami sieci Web

Aby kontrolować liczbę nieużywanych witryn sieci Web na serwerze, można wysyłać powiadomienia do właścicieli zbiorów witryn z żądaniami potwierdzenia, że ich zbiory witryn są w użyciu. Niepotwierdzone zbiory witryn mogą być również usuwane automatycznie. Ta funkcja może być włączona i skonfigurowana w witrynie Administracja centralna.

Używanie potwierdzeń przypomina alerty. Po utworzeniu zbioru witryn witryna jest dodawana do bazy danych i rejestrowana jako aktywna witryna. Po określonym czasie do właściciela zbioru witryn jest wysyłane powiadomienie pocztą e-mail z prośbą o ponowne potwierdzenie lub usunięcie nieużywanego zbioru witryn. Powiadomienie pocztą e-mail zawiera łącza służące do potwierdzenia aktywności zbioru witryn albo do usunięcia zbioru witryn. Wysłanie powiadomienia pocztą e-mail do właściciela zbioru witryn może dać trzy wyniki:

 • Jeśli witryna jest używana, właściciel zbioru witryn potwierdza, że zbiór witryn jest aktywny, a zbiór witryn jest zachowywany. Po kliknięciu potwierdzenia przez właściciela łącza data certyfikacji witryny zostanie odnowiona.

 • Jeśli zbiór witryn nie jest używany, właściciel może usunąć zbiór witryn, wykonując instrukcje podane w powiadomieniu pocztą e-mail, ale może też nie zrobić niczego. Właściciel będzie nadal otrzymywał okresowe powiadomienia pocztą e-mail, zgodnie z interwałem określonym przez administratora serwera — do czasu, gdy właściciel potwierdzi, że zbiór witryn jest używany, lub go usunie.

 • Jeśli zbiór witryn nie jest używany, a administrator serwera włączył funkcję automatycznego usuwania, do właściciela zbioru witryn jest wysyłana określona liczba powiadomień pocztą e-mail. Jeśli właściciel zbioru witryn nie potwierdzi używania zbioru witryn, zbiór witryn zostanie automatycznie usunięty.

Poniższe sprawdzone metody są zalecane w celu uzyskania ochrony przeciwko automatycznemu usunięciu witryny:

 • Wymaganie pomocniczego kontaktu od użytkowników tworzących zbiory witryn.

  Domyślnie twórca zbioru witryn jest wymieniony jako jego właściciel. W zależności od konfiguracji użytkownik musi też określić kontakt pomocniczy dla zbioru witryn. Powiadomienia z żądaniem potwierdzenia są wysyłane automatycznie do właściciela zbioru witryn i kontaktu pomocniczego, jeśli taki istnieje.

 • Stałe informowanie organizacji o urlopach i zwolnieniach lekarskich.

  Jeśli na przykład właściciel zbioru witryn jest niedostępny przez cztery tygodnie, a administrator serwera ustawił zbiory witryn tak, aby zostały usunięte po czterech cotygodniowych potwierdzeniach, witryna może zostać usunięta bez dania właścicielowi szansy potwierdzenia jej używania.

 • Zagwarantowanie, że kopie zapasowe zbiorów witryn są tworzone według regularnego harmonogramu, tak aby było można odtworzyć ostatnią kopię, jeśli zbiór witryn zostanie przypadkowo usunięty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×