Zarządzanie ustawieniami konferencji głosowych dla swojej organizacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Może to być łatwiej wyświetlić wszystkie ustawień konferencji audio programu Skype dla firm i Teams firmy Microsoft w jednym miejscu.

Przypisywanie licencji na konferencje Audio

Uwaga : Nie możesz przypisywać licencje przy użyciu centrum administracyjne programu Skype dla firm. Należy użyć Centrum administracyjnego usługi Office 365. Zobacz Przypisywanie programu Skype dla firm i zespołów Microsoft licencji.

Aby przypisać licencję do użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. W lewym okienku nawigacji Centrum administracyjnego usługi Office 365, przejdź do pozycji Użytkownicy > aktywni użytkownicy , a następnie wybierz użytkownika lub użytkowników z listy dostępnych użytkowników.

  Uwaga : W przypadku przypisywania licencji do użytkowników maksymalnie 20 w tym samym czasie, można wybrać widok listy rozwijanej za pomocą, a następnie wybierz jedną z opcji lub utworzyć własny widok. Następnie kliknij przycisk Edytuj, Następny dwa razy, a następnie zaznacz licencji i kliknij przycisk Prześlij. Można także przypisywać licencje do wielu użytkowników przy użyciu programu Windows Powershell. Instrukcje i przykładowe skrypty środowiska PowerShell zobacz Przypisywanie programu Skype dla firm i zespołów Microsoft licencji.

 3. W okienku Akcja w obszarze licencji produktu kliknij przycisk Edytuj.

 4. Na stronie Licencje produktów Włączanie Konferencji Audio, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby uzyskać więcej informacji na temat licencjonowania Zobacz programu Skype dla firm i zespołów Microsoft dodatek licencjonowania.

Uwaga : Po przypisaniu licencji firmy Microsoft mogą być wyświetlane początkowo na liście jako dostawcy konferencji audio. W takim przypadku Wyloguj się z Centrum administracyjnego usługi Office 365 lub naciśnij klawisze CTRL + F5, Odśwież okno przeglądarki.

Identyfikator konferencji jest automatycznie przypisywany do użytkownika, gdy są skonfigurowane do konferencji audio za pomocą programu Microsoft jako dostawcy konferencji audio. Identyfikator konferencji przypisane może być statyczną lub dynamiczną i zaproszenia na spotkania wysyłane podczas planowania spotkania.

Identyfikatory statyczne są używane w przypadku osób w Twojej organizacji nie chcesz, aby pamiętać liczbę losową z zakresu; one wybierz początkowy numer lub wybrać takiego, który jest łatwe do zapamiętania. W przypadku używania identyfikatory konferencji dynamiczne każdego spotkania harmonogramów użytkownika zostanie uzyskiwanie przypisana identyfikatora konferencji unikatowe Jeśli chcesz przypisać dynamiczne zamiast statyczne konferencji identyfikatory, Przejdź tutaj.

Nie można przypisać identyfikatora konferencji do użytkownika za pomocą centrum administracyjnego programu Skype dla firm, ale można to zrobić, używając polecenia cmdlet programu Windows PowerShell.

Aby ustawić identyfikator konferencji dla użytkownika, uruchom polecenie:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Ważne : Identyfikator konferencji musi zawierać 7 cyfr, a nie można zmienić w programie Skype dla firm Centrum administracyjne lub przy użyciu programu Windows PowerShell.

Zobacz Set-CsOnlineDialInConferencingUser , aby dowiedzieć się więcej na temat polecenia cmdlet.

Ważne : Po utworzeniu nowego Identyfikatora konferencji stary identyfikator konferencji nie używane przez osoby dzwoniące. Należy powiadomić użytkownikom zmienianie harmonogramu istniejących zaproszenia, aby się upewnić się, że Nowa konferencja, identyfikator zostanie dodane do zaproszenia na spotkanie. Użytkownicy mogą używać Skype dla firm narzędzia do migracji spotkań, aby zaktualizować ich istniejących spotkań. Aby zobaczyć jak pobieranie, instalowanie i uruchamianie programu Skype dla firm narzędzie do aktualizacji spotkań, zobacz:

Zobacz, Zobacz, zmienić i resetowanie Identyfikatora konferencji przypisana do użytkownika.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Użytkownicy, a następnie zaznacz użytkownika, aby zmienić dostawcę konferencji audio.

 4. W okienku Akcja kliknij pozycję Edytuj.

 5. Na stronie Właściwości w obszarze Nazwa dostawcy wybierz dostawcę konferencji audio dla użytkownika.

  Uwaga : Można wybierać tylko firmy Microsoft jako dostawcy konferencji audio lub Brak w przypadku zaznaczenia wielu użytkowników.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz Przenoszenie dostawcy konferencji audio użytkownika do firmy Microsoft.

Aby włączyć lub wyłączyć wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników, można użyć programu Skype dla firm Centrum administracyjne lub środowiska Windows PowerShell.

Przy użyciu programu Skype dla firm Centrum administracyjne

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Skype dla firm i w lewym okienku nawigacji kliknij konferencji głosowych.

 3. Na stronie Ustawienia mostka firmy Microsoft zaznacz lub wyczyść, automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników w przypadku zmiany ustawień konferencji audio.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Możesz też wysyłać wiadomości e-mail do użytkownika z ustawieniami konferencji audio, przechodząc do właściwości konferencji audio użytkownika i kliknięciu przycisku Wyślij informacje konferencji za pośrednictwem poczty e-mail. Konferencja identyfikator i domyślne konferencji audio numer telefonu znajduje się na zaproszenie na spotkanie, ale nie numeru PIN.

  Zobacz Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika z informacjami o ich konferencji telefonicznych.

Za pomocą programu Windows PowerShell

 • Możesz również użyć programu Windows PowerShell i uruchomić następujące polecenie:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Za pomocą Zestawu CsOnlineDialInConferencingTenantSettings Aby zarządzać innymi ustawieniami dla swojej organizacji, w tym wiadomości e-mail.

Można wprowadzać zmiany w wiadomości e-mail, które są automatycznie wysyłane do użytkowników, w tym adres e-mail rzeczywiste i nazwy wyświetlanej informacji kontaktowych nadawcy. Domyślnie nadawca tej wiadomości e-mail jest usługi Office 365, ale możesz zmienić adres e-mail i nazwa wyświetlana przy użyciu programu Windows PowerShell i polecenia cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings . Aby zmienić adres e-mail, wysyłania wiadomości e-mail do użytkowników, należy:

 • Wprowadź adres e-mail w parametrze SendEmailFromAddress.

 • Wprowadź nazwę wyświetlaną e-mail w parametrze SendEmailFromDisplayName.

 • Ustaw dla parametru SendEmailOverride wartość True.

W wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkowników możesz zmienić adres e-mail, z którego są one wysyłane, lub nazwę wyświetlaną, uruchamiając następujące polecenie:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Jeśli chcesz zmienić informacje o adresie e-mail, musisz upewnić się, że zasady poczty przychodzącej w organizacji umożliwiają odbieranie wiadomości od niestandardowego adresu nadawcy.

Za pomocą polecenia cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings Aby zarządzać innymi ustawieniami dla swojej organizacji, w tym wiadomości e-mail.

Zobacz wiadomości E-mail, które są automatycznie wysyłane do użytkowników po zmianie ustawień konferencji głosowych.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji Audio, a następnie w okienku Akcja w obszarze Identyfikator konferencji, kliknij przycisk Resetuj.

 4. W Resetowanie Identyfikatora konferencji? okna, kliknij przycisk Tak. Identyfikator konferencji jest automatycznie tworzona i wiadomości e-mail wysyłane do użytkownika o nowy identyfikator konferencji Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika jest włączone. Go jest domyślnie włączona.

  Ważne : Po utworzeniu nowego Identyfikatora konferencji stary identyfikator konferencji nie używane przez osoby dzwoniące. Należy powiadomić użytkownikom zmienianie harmonogramu istniejących zaproszenia, aby się upewnić się, że Nowa konferencja, identyfikator zostanie dodane do zaproszenia na spotkanie. Użytkownicy mogą używać Skype dla firm narzędzia do migracji spotkań, aby zaktualizować ich istniejących spotkań. Aby zobaczyć jak pobieranie, instalowanie i uruchamianie programu Skype dla firm narzędzie do aktualizacji spotkań, zobacz:

Zobacz Resetowanie Identyfikatora konferencji dla użytkownika.

Identyfikatory statyczne są używane w przypadku osób w Twojej organizacji nie chcesz, aby pamiętać liczbę losową z zakresu; one wybierz początkowy numer lub użyć jednego, które jest łatwe do zapamiętania. W przypadku używania identyfikatory konferencji dynamiczne każdego spotkania harmonogramów użytkownika zostanie uzyskiwanie przypisana identyfikatora konferencji unikatowe Jeśli chcesz przypisać dynamiczne zamiast statyczne konferencji identyfikatory, Przejdź tutaj.

Mimo że stałego Identyfikatora konferencji zostanie automatycznie utworzona i przypisana do użytkownika, czasami może wystąpić sytuacja, kiedy użytkownik nie chce używać tego i chcesz ustawić go z określoną liczbą lub użytkowników nie pamiętasz lub utracona ich identyfikator konferencji. Za pomocą programu Skype dla firm Centrum administracyjne i programu Windows PowerShell do wyświetlania, zmienianie i resetowanie ich identyfikator konferencji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Skype dla firm i w lewym okienku nawigacji kliknij konferencji głosowych.

 3. Kliknij pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, którego chcesz zresetować numer PIN dla.

 4. W okienku Akcja w obszarze numer PIN, kliknij przycisk Resetuj.

Użytkownicy będą otrzymywać wiadomości e-mail z ich numeru PIN, gdy są włączone dla konferencji audio lub gdy Resetuj numer PIN. Ale jeśli zostało wyłączone automatycznie wysyłania wiadomości e-mail, nie zostaną wysłane e-mail Resetuj numer PIN i będzie trzeba ręcznie Wyślij numeru PIN do użytkownika. Numer PIN będzie wyświetlana tylko raz po zresetowaniu. Po wyświetleniu zaraz po resetowania numeru PIN nie będą już wyświetlane na właściwościach użytkownika; Zamiast tego *** będą wyświetlane.

Zobacz Resetowanie konferencji telefonicznych numeru PIN dla użytkownika.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Skype dla firm i w lewym okienku nawigacji kliknij konferencji głosowych.

 3. Kliknij pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, którego chcesz zresetować numer PIN dla.

 4. W okienku Akcja kliknij polecenie Wyślij informacje o konferencji pocztą e-mail.

  Uwaga : Gdy to zrobisz, konferencje audio numeru PIN nie jest wysyłana do użytkownika.

Zobacz Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika z informacjami o ich konferencji telefonicznych.

Aby ustawić domyślny numer telefonu konferencji audio dla organizatorów spotkań, gdy są Włączanie użytkownika do konferencji Audio

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Użytkownicy. Wybierz użytkownika, którego chcesz włączyć do konferencji Audio.

 4. W okienku akcji w oknie dialogowym właściwości użytkownika kliknij przycisk Edytuj.

 5. Na stronie Właściwości w obszarze Nazwa dostawcy wybierz dostawcę konferencji audio za pomocą listy rozwijanej.

  • Jeśli wybierzesz opcję Microsoft jako dostawcy konferencji audio, możesz wybrać domyślny numer telefonu konferencji audio z listy.

  • Jeśli wybierzesz innej firmy jako dostawcy konferencji audio, będzie konieczne ręczne wprowadzenie płatnego, a jeśli jest to wymagane, bezpłatnego numeru telefonu. Tych numerów telefonów będzie domyślny numer telefonu.

   Domyślny numer telefonu konferencji audio użytkownika jest numer, który jest wyświetlany na zaproszenie na spotkanie, po ich zaplanować spotkanie.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz Konfigurowanie numerów telefonu konferencji głosowych dla organizatorów zawartych na zaproszenia na spotkanie.

Aby ustawić domyślny numer telefonu konferencji audio dla organizatorów spotkań, po włączeniu użytkownika do konferencji audio

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Użytkownicy wybierz użytkownika, który będzie i na stronie akcji, kliknij przycisk Edytuj.

 4. Na stronie Właściwości w obszarze Nazwa dostawcy wybierz dostawcę konferencji audio za pomocą listy rozwijanej.

  • Jeśli użytkownik korzysta z programu Microsoft jako dostawcy konferencji audio, możesz wybrać domyślny numer telefonu konferencji audio z listy.

  • Jeśli użytkownik korzysta z innej firmy jako dostawcy konferencji audio, będzie konieczne ręczne wprowadzenie płatnego, a jeśli jest to wymagane, bezpłatnego numeru telefonu.

   Domyślny numer telefonu konferencji audio użytkownika jest numer, który jest wyświetlany na zaproszenie na spotkanie, po ich zaplanować spotkanie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz Konfigurowanie numerów telefonu konferencji głosowych dla organizatorów zawartych na zaproszenia na spotkanie.

Ustawianie środowiska dołączania spotkania dla osób dzwoniących

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Ustawienia mostka firmy Microsoft.

 4. W obszarze środowiska dołączania do spotkania wybierz następujące czynności:

  • Włączanie wpis spotkania i opuszczanie powiadomienia o włączenie Ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Wyczyszczenie tego pola wyboru, użytkownicy, którzy dołączyli do spotkania już domyślnie będziesz otrzymywać powiadomień, gdy ktoś wchodzi lub opuszczania spotkania.

   Tego pola można ustawić na podstawie spotkania przez spotkania po użytkownik dołączy do spotkania przy użyciu programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams aplikacji i ich zmodyfikować ustawienia pole informuj o dołączaniu i opuszczaniu osób, w menu spotkania programu Skype lub Microsoft Teams Opcje spotkania.

  • Stan opcji poproś dzwoniących do rejestrowania ich nazwy przed dołączeniem do spotkania Ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Wyczyszczenie tego pola wyboru osoby dzwoniące nie będą proszone o nagranie nazwy przed dołączania do spotkania.

 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij pozycję Zapisz.

Zobacz Zmienianie ustawień mostka konferencji audio.

Ustawianie długości numeru PIN dla spotkań

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Ustawienia mostka firmy Microsoft.

 4. W obszarze zabezpieczeń wprowadź liczbę cyfr, które ma zawierać numer PIN na liście Długość numeru PIN, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Numer PIN musi zawierać od 4 do 12 cyfr. Wartość domyślna to 5.

Zobacz Zmienianie ustawień mostka konferencji audio.

Włączanie lub wyłączanie wiadomości e-mail z wysyłanymi do użytkowników audio

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Skype dla firm i w lewym okienku nawigacji kliknij konferencji głosowych.

 3. Na stronie Ustawienia mostka firmy Microsoft zaznacz lub wyczyść, automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników w przypadku zmiany ustawień konferencji audio.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Możesz też wysyłać wiadomości e-mail do użytkownika z ustawieniami konferencji audio, przechodząc do właściwości konferencji audio użytkownika i kliknięciu przycisku Wyślij informacje konferencji za pośrednictwem poczty e-mail.

  Po wykonaniu tej czynności zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca tylko identyfikator konferencji i numer telefonu konferencji, a numer PIN nie zostanie uwzględniony.

  Zobacz Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika z informacjami o ich konferencji telefonicznych.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji Audio, a następnie kliknij Mostek firmy Microsoft.

 4. Wybierz numer telefonu z listy, w okienku Akcja kliknij pozycję Ustaw języki, a następnie na stronie Ustawianie języków kliknij Użyj na liście podstawowy język, aby wyświetlić pełną listę obsługiwanych języków.

  Można także ustawić podstawowych i dodatkowych języków, które są obsługiwane w przypadku wybrania firmy Microsoft jako dostawcy konferencji audio. Kolejność wybranej na liście jest tej samej kolejności, w której zostanie wyświetlona języków dotyczące obiektów wywołujących.

Zobacz Ustawianie języków automatycznej recepcjonistki funkcji konferencje Audio.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Mostek firmy Microsoft. W tym miejscu można wykonywać następujące czynności:

  • Wyświetlanie numerów telefonów, ustawiany przez usługę Office 365 ma być używany dla konferencji głosowych.

  • Wyświetlanie lokalizacji i językach głównego i pomocniczego, które będą używane przez automatyczną recepcjonistkę konferencji głosowych.

  • Wybrać domyślny numer telefonu, który będzie przypisywany do użytkowników po włączeniu konferencje Audio. Jednak jeśli zmieni domyślny numer telefonu mostka konferencji audio, nie można zmienić domyślny numer telefonu dla istniejących użytkowników.

Możesz przejść do konferencji głosowych > Użytkownicy i wybierz pozycję Właściwości użytkownika, aby zmienić domyślny numer dla użytkownika, wybierając pozycję Nowy numer na liście liczb, które są dostępne w Twojej organizacji.

Zobacz, Zobacz listę konferencji telefonicznych numerów telefonów.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W centrum administracyjne programu Skype dla firm, w lewym okienku nawigacji przejdź do konferencji głosowych > Użytkownicy.

Zobacz, Zobacz listę użytkowników, których włączono konferencje telefoniczne.

 • Istnieje kilka ustawień, które można zarządzać na poziomie organizacji przy użyciu programu Windows PowerShell. Ułatwia stosowanie ustawień do wszystkich użytkowników. Poniżej przedstawiono ustawień na poziomie organizacji:

  Aby uzyskać więcej pomocy na temat każdego polecenia cmdlet, zobacz programu Skype dla firm Online polecenia cmdlet.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Wartość domyślna to $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Wartość domyślna to $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Wartość domyślna to 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Wartość domyślna to $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Wartość domyślna to $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Wartość domyślna to $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Wartość domyślna to $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Wartość domyślna to $null.

 • Program Windows PowerShell oferuje szerokie możliwości zarządzania użytkownikami i tym, co użytkownicy mogą, a czego nie mogą robić. W programie Windows PowerShell można zarządzać usługą Office 365 z jednego punktu administrowania, co upraszcza codzienną pracę w sytuacji, gdy masz wiele zadań do wykonania. Aby rozpocząć pracę z programem Windows PowerShell, zobacz następujące tematy:

 • Środowiska Windows PowerShell ma wiele zalet szybkość, uproszczenia i produktywność tylko przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Office 365, takich jak ustalając zmiany ustawień dla wielu użytkowników jednocześnie. Więcej informacji na temat następujące zalety w następujących tematach:

  Moduł programu Windows PowerShell dla Skype dla firm Online umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell, który łączy się Skype dla firm Online. Moduł ten jest obsługiwana tylko na komputerach z 64-bitową, można pobrać z Center Download Microsoft u Moduł Windows PowerShell dla programu Skype dla firm Online.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Konfigurowanie konferencji audio dla programu Skype dla firm i Teams firmy Microsoft

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×