Zarządzanie używaniem witryny Docs.com w organizacji

Ważne: Usługa Docs.com została wycofana 15 grudnia 2017 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com.


Docs.com to platforma w trybie online firmy Microsoft, na której możesz publikować i znajdować między innymi dokumenty programów Word, Excel, PowerPoint, OneNote, aplikacji Sway i dokumenty PDF. Korzystając z witryny Docs.com, możesz utworzyć portfolio online swojej wiedzy, znaleźć, pobrać lub oznaczyć zakładką prace innych autorów oraz budować swoją markę za pomocą wbudowanych funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania, analiz oraz udostępniania przy użyciu poczty e-mail i społeczności. Witryna Docs.com udostępnia kilka ustawień prywatności, za pomocą których użytkownicy mogą wybrać, czy udostępniać zawartość tylko w obrębie organizacji, czy publicznie w Internecie.

Ostatnio udoskonaliliśmy usługę, aby lepiej zapewniać prywatność i bezpieczeństwo Twojej organizacji. Witryna Docs.com obsługuje logowanie się za pomocą serwisu Facebook, kont Microsoft i kont służbowych lub szkolnych. Ze względu na to, iż witryna Docs.com nie spełnia jeszcze wszystkich wymagań wytycznych dotyczących zgodności usługi Office 365, administratorzy usługi Office 365 i dzierżawy platformy Azure muszą „zgodzić się na uczestnictwo”, aby użytkownicy z kontami organizacji mogli korzystać z usługi.

Wykonaj instrukcje w tym artykule, aby włączyć logowania w witrynie Docs.com dla organizacji.

Aktualizowanie ustawień witryny Docs.com w Centrum administracyjnym usługi Office 365 i zarządzanie nimi

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Na stronie głównej administratora rozwiń pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Usługi i dodatki.

  Rozwiń menu Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Usługi i dodatki
 4. Na stronie Usługi i dodatki wybierz pozycję Docs.com.

  Na stronie Usługi i dodatki wybierz pozycję Docs.com
 5. W panelu Docs.com przesuń ustawienie obok tekstu Zezwól osobom w organizacji na publikowanie dokumentów w witrynie Docs.com na pozycję Włączone.

  Umieść suwak na pozycji Włączone, aby zezwolić użytkownikom w Twojej organizacji na publikowanie w witrynie Docs.com
 6. Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać ustawienia.

Zarządzanie dostępem użytkowników do witryny Docs.com za pomocą programu PowerShell

Poniższe wersje systemu Windows są obsługiwane dla procedur programu PowerShell:

 • Windows 10 (64-bitowa)

 • Windows 8.1 Pro (64-bitowa)

 • Windows 8.1 Enterprise (64-bitowa)

 • Windows 7 SP1 (64-bitowa)

 • Windows Server 2016 TP5 (64-bitowa)

 • Windows Server 2012 R2 (64-bitowa)

 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowa)

Uwaga: Poniższa procedura wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows.

Aby włączyć witrynę Docs.com dla poświadczeń organizacji, musisz najpierw utworzyć dla witryny Docs.com podmiot zabezpieczeń usługi. Po pomyślnym wykonaniu tej czynności nie trzeba ponownie przechodzić przez ten proces.

 1. Jeśli nie korzystasz z systemu Windows 10, najpierw zainstaluj na swoim komputerze moduły PackageManagement programu PowerShell w wersji Preview.

 2. Uruchom konsolę programu Windows PowerShell z uprawnieniami administratora.

 3. Uruchom następujące polecenie, aby pobrać i zainstalować moduł programu PowerShell usługi Azure Active Directory V2:

  Install-Module -Name AzureAD -RequiredVersion 2.0.0.30

  • Wpisz Y (T), jeśli zostanie wyświetlone pytanie „Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?” (Czy na pewno chcesz zainstalować moduły od dostawcy „PSGallery”?).

  • Wpisz Y (T), jeśli zobaczysz pytanie „Do you want PowerShellGet to install and import the NuGet provider now?” (Czy chcesz, aby moduł PowerShellGet zainstalował i zaimportował teraz dostawcę NuGet?).

 4. Uruchom następujące polecenie, aby połączyć się z dzierżawą:

  Connect-AzureAD
 5. Wprowadź poświadczenia konta administratora dla usługi online firmy Microsoft. Na przykład dla usługi Office 365 wprowadź poświadczenia administratora globalnego. Upoważnia Cię to do dostępu do usługi Azure AD i zarządzania nią.

  Wprowadzanie poświadczeń administratora usługi Azure Active Directory
 6. Uruchom następujące polecenia, aby utworzyć nowy podmiot zabezpieczeń usługi dla witryny Docs.com:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Remove-AzureADServicePrincipal

  A następnie:

  New-AzureADServicePrincipal -AppId 16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89

Uwaga: Poniższa procedura wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows.

Jeśli wykonano poprzednią procedurę w tym artykule, a teraz chcesz wyłączyć dla użytkowników logowanie się przy użyciu poświadczeń konta organizacyjnego, wykonaj poniższe czynności.

 1. Uruchom konsolę programu PowerShell z uprawnieniami administratora.

 2. Uruchom następujące polecenie, aby połączyć się z dzierżawą:

  Connect-AzureAD
 3. Wprowadź poświadczenia konta administratora dla usługi online firmy Microsoft. Na przykład dla usługi Office 365 wprowadź poświadczenia administratora globalnego. Upoważnia Cię to do dostępu do usługi Azure AD i zarządzania nią.

  Wprowadzanie poświadczeń administratora usługi Azure Active Directory
 4. Uruchom następujące polecenie, aby zablokować wszystkim użytkownikom możliwość logowania się do witryny Docs.com przy użyciu poświadczeń Twojej organizacji:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $false

  Dostęp do witryny Docs.com został zablokowany dla wszystkich użytkowników. Jednak:

  • Użytkownicy będą nadal mogli wyświetlać wcześniej opublikowaną zawartość.

  • Użytkownicy nie będą mogli modyfikować poprzednio opublikowanej zawartości.

  • Użytkownicy nie będą mogli wyświetlać zawartości, która została poprzednio opublikowana z ustawieniem widoczności Organizacja.

 5. Jeśli chcesz ponownie włączyć logowanie się przy użyciu konta organizacyjnego po uruchomieniu polecenia w kroku 4, możesz uruchomić następujące polecenie:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $true

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×