Zarządzanie prawami do informacji w programie Microsoft Office system 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga: Pakietu office 2007 osiągnie koniec jego cyklu świadczenia pomocy technicznej w 2017.

W tym artykule wyjaśniono, jak można ograniczyć uprawnienia do zawartości dokumentów, skoroszytów i prezentacji za pomocą zarządzania prawami informacji (IRM), która jest dostępna w Microsoft Office 2007. Aby uzyskać informacji na temat ograniczania uprawnień do zawartości wiadomości e-mail zobacz Ograniczanie uprawnień do poufnych informacji w wiadomościach e-mail.

Aby uzyskać informacje o tym, jak ustawić hasło do otwierania lub modyfikowania pliku zobacz Ustawianie hasła do otwierania lub modyfikowania dokumentu, skoroszytu lub prezentacji. Istnieją inne artykuły, które dobrze opisują za pomocą haseł Ochrona formatowania w dokumentach i ochrony elementów arkusza lub skoroszytu.

W tym artykule

Usługa IRM i jego ograniczenia

Typy plików można praw zarządzać usługą za pomocą usługi IRM

Konfigurowanie komputera za pomocą usługi IRM

Pobierz uprawnienia

Ograniczanie uprawnień do zawartości w plikach

Pliki zarządzania prawami dostępu za pomocą innego konta użytkownika systemu Windows

Wyświetlanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami

Zastosowanie i ograniczenia usługi IRM

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) umożliwia użytkownikom i administratorom określanie uprawnień dostępu do dokumentów, skoroszytów i prezentacji. Umożliwia to zapobieganie drukowaniu, przekazywaniu dalej i kopiowaniu poufnych informacji przez nieupoważnione osoby. Po ograniczeniu uprawnienia do pliku za pośrednictwem usługi IRM ograniczenia dostępu i użytkowania obowiązują niezależnie od miejsca, w którym znajduje się informacja, ponieważ uprawnienie do pliku jest przechowywane w samym dokumencie.

Usługa IRM pomaga użytkownikom egzekwować preferencje dotyczące przekazywania informacji prywatnych lub osobistych. Ponadto umożliwia organizacjom egzekwowanie zasad firmowych rządzących kontrolowaniem i rozprowadzaniem poufnych informacji.

Usługa IRM ułatwia wykonywanie następujących zadań:

 • Zapobieganie przesyłaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu, drukowaniu, faksowaniu i wklejaniu zawartości z ograniczonymi uprawnieniami przez autoryzowanych odbiorców w celu nieautoryzowanego użycia

 • Zapobieganie kopiowaniu zawartości z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą funkcji drukowania ekranu w systemie Microsoft Windows

 • Ograniczanie zawartości podczas przesyłania

 • Blokowanie możliwości wyświetlania zawartości dokumentów po upływie określonego czasu dzięki obsłudze wygasania pliku

 • Wymuszanie zasad firmowych rządzących używaniem zawartości i rozprowadzaniem jej w obrębie firmy

Usługa IRM nie może zapobiegać następującym sytuacjom:

 • Usuwanie i kradzież zawartości, przechwytywanie jej i przesyłanie przez złośliwe programy, takie jak konie trojańskie, rejestratory naciśnięć klawiszy i pewne typy programów szpiegujących

 • Utrata i uszkodzenie zawartości w wyniku działania wirusów komputerowych

 • Ręczne kopiowanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami i przepisywanie jej z monitora na ekranie odbiorcy

 • Robienie zdjęć aparatem cyfrowym zawartości z ograniczonymi uprawnieniami wyświetlonej na ekranie

 • Kopiowanie zawartości z ograniczonymi uprawnieniami za pomocą programów do przechwytywania ekranu innych firm

Początek strony

Typy plików, do których prawami można zarządzać za pomocą usługi IRM

Posługując się usługą IRM w pakiecie Office 2007, można zarządzać prawami do plików XPS (XML Paper Specification) oraz do plików następujących typów:

Pliki programu Word

Typ pliku

Rozszerzenie

Dokument

doc

Dokument

docx

Dokument z obsługą makr

docm

Szablon

dot

Szablon

dotx

Szablon z obsługą makr

dotm

Pliki programu Excel

Typ pliku

Rozszerzenie

Skoroszyt

xls

Skoroszyt

xlsx

Skoroszyt z obsługą makr

xlsm

Szablon

xlt

Szablon

xltx

Szablon z obsługą makr

xltm

Skoroszyt binarny niebędący plikiem XML

xlsb

Dodatek z obsługą makr

xla

Dodatek z obsługą makr

xlam

Pliki programu PowerPoint

Typ pliku

Rozszerzenie

Prezentacja

ppt

Prezentacja

pptx

Prezentacja z obsługą makr

pptm

Szablon

pot

Szablon

potx

Szablon z obsługą makr

potm

Pokaż

pps

Pokaż

ppsx

Pokaz z obsługą makr

ppsm

Motyw pakietu Office

thmx

Uwagi : 

 • Plik jednego z tych typów, który zostanie załączony do wiadomości podlegającej zarządzaniu prawami w programie Office Outlook 2007, zostanie również automatycznie objęty zarządzaniem prawami.

 • Załączenie pliku wiadomości (msg) do wiadomości podlegającej zarządzaniu prawami nie powoduje, że wiadomość będzie objęta zarządzaniem prawami. Usługa IRM nie obsługuje zarządzania prawami dla plików z rozszerzeniem msg.

Początek strony

Konfigurowanie komputera pod kątem usługi IRM

Aby w pakiecie Office 2007 można było korzystać z usługi IRM, wymagany jest co najmniej klient usługi Zarządzanie prawami dostępu w systemie Windows (RMS) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows Vista klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) jest już zainstalowany. W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows XP na komputerze należy zainstalować klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Może to zrobić użytkownik komputera lub administrator usług RMS. Administrator usług RMS może dodatkowo skonfigurować firmowe zasady dotyczące usługi IRM określające, kto może mieć dostęp do informacji oraz jaki poziom edycji będzie możliwy w przypadku wiadomości e-mail. Na przykład administrator w firmie może zdefiniować szablon uprawnień o nazwie „Poufne dane firmowe”, który będzie określał, że wiadomości e-mail objęte tymi zasadami mogą być otwierane tylko przez użytkowników w domenie firmy.

Instalowanie klienta programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS)

 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij kategorię Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij opcję Dodaj lub usuń programy. W lewym okienku kliknij przycisk Dodaj nowe programy. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga : W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy, a następnie w lewym okienku kliknij przycisk Dodaj nowe programy. Na liście programów kliknij pozycję Klient programu Usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Także podczas pierwszej próby otwarcia plików, które zostały zarządzaniu prawami za pomocą usługi IRM, Office 2007 zostanie wyświetlony monit o Pobierz klienta usług zarządzania prawami dostępu systemu Windows, jeśli korzystasz z komputera bez tego oprogramowania.

Początek strony

Pobieranie uprawnień

Po raz pierwszy próby otwarcia dokumentu, skoroszytu lub prezentacji z ograniczonym uprawnieniem, musisz połączyć się z serwerem licencji, aby sprawdzić poświadczenia i pobrać licencję użytkowania. Licencja użytkowania określa poziom dostępu użytkownika do pliku. Ten proces jest wymagane dla każdego pliku z ograniczonymi uprawnieniami. Innymi słowy zawartość z ograniczonymi uprawnieniami nie można otworzyć bez licencji na używanie. Pobieranie uprawnień wymaga, czy pakiet Microsoft Office wysyłać Twoje poświadczenia (obejmujące adres e-mail) i informacje o prawach uprawnień do serwera licencji. Informacje zawarte w dokumencie nie są wysyłane do serwera licencji. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj Zasady zachowania poufności informacji dla pakietu Microsoft Office 2007.

Początek strony

Ograniczanie uprawnień do zawartości plików

Autorzy mogą ograniczyć uprawnienia do dokumentów, skoroszytów i prezentacji dla poszczególnych użytkowników, dla dokumentu lub podstawa dla grupy (uprawnienia oparte na grupie wymagają usługi Active Directory firmy Microsoft do rozszerzenia grupy). Autorzy za pomocą okna dialogowego uprawnień do udostępnienia użytkowników odczytu i wprowadzania zmian, a także ustalają datę wygaśnięcia dla zawartości. Na przykład Ranjit, autor, można nadać uprawnienie Helena czytanie dokumentu, ale nie go zmienić. Ranjit następnie można nadać uprawnienie Wojciech, aby wprowadzić zmiany w dokumencie i do zapisywania dokumentu. Ranjit może też ograniczyć zarówno w Helena i Dominika dostęp do tego dokumentu przez pięć dni przed wygaśnięciem uprawnienia do dokumentu. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania daty wygaśnięcia dla dokumentu zobacz Ustawianie daty wygaśnięcia dla pliku.

Uprawnienie

 1. Zapisz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, wskaż polecenie Ogranicz uprawnienia, a następnie kliknij Wykonaj nie rozpowszechnianie.

 3. Zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego dokumentu i przypisz poszczególnym użytkownikom odpowiednie poziomy dostępu.

  Liczba dostępnych opcji może być ograniczona, jeśli administrator ustawił niestandardowe zasady uprawnień, których użytkownicy nie mogą zmieniać.

  Poziomy uprawnień

  • Odczyt     Użytkownicy z uprawnieniem do odczytu mogą odczytywać dokument, skoroszyt lub prezentację, ale nie mają prawa do edycji, drukowania ani kopiowania.

  • Zmiana     Użytkownicy z uprawnieniem do zmiany mogą odczytywać, edytować i zapisywać zmiany w dokumencie, skoroszycie lub prezentacji, ale nie mają prawa do drukowania.

  • Pełna kontrola     Użytkownicy z uprawnieniem pełnej kontroli mają pełne uprawnienia autorskie i w przypadku dokumentu, skoroszytu lub prezentacji mogą wykonywać wszelkie czynności autorskie: ustawianie daty wygaśnięcia zawartości, zapobieganie drukowaniu i udzielanie użytkownikom uprawnień. Po wygaśnięciu uprawnienia autoryzowanych użytkowników dokument może być otwierany tylko przez autora lub użytkowników z uprawnieniem pełnej kontroli. Autorzy zawsze mają uprawnienie Pełna kontrola.

 4. Aby nadać użytkownikowi uprawnienie pełnej kontroli, kliknij przycisk Więcej opcji, następnie w kolumnie Poziom dostępu kliknij strzałkę i na liście Zmień kliknij opcję Pełna kontrola.

  Okno dialogowe Uprawnienie

 5. Po przypisaniu poziomów dostępu kliknij przycisk OK.

  Pojawi się pasek komunikatów z informacją, że dokument podlega zarządzaniu prawami. W razie potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek zmian w uprawnieniach dostępu do dokumentu kliknij opcję Zmień uprawnienie.

  Pasek komunikatów

  Jeśli dokument objęty ograniczonymi uprawnieniami zostanie przesłany do osoby nieupoważnionej, zostanie wyświetlony komunikat z adresem e-mail lub adresem strony sieci Web autora, dzięki czemu użytkownik będzie mógł poprosić o przyznanie uprawnień do dokumentu.

  Obraz okna dialogowego

  Jeśli autor postanowi nie podawać adresu e-mail, osoba nieupoważniona otrzyma komunikat o błędzie.

Ustawianie daty wygaśnięcia pliku

 1. Otwórz plik.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, wskaż polecenie Ogranicz uprawnienia, a następnie kliknij Wykonaj nie rozpowszechnianie.

 3. Zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienie do tego dokumentu i kliknij przycisk Więcej opcji.

 4. W obszarze Dodatkowe uprawnienia dla użytkowników zaznacz pole wyboru Dokument wygasa i wprowadź datę.

 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Początek strony

Zarządzanie prawami do plików przy użyciu innego konta użytkownika systemu Windows

 1. Otwórz dokument, skoroszyt lub prezentację.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, wskaż polecenie Ogranicz uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika wybierz adres e-mail konta, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  • W oknie dialogowym Wybieranie użytkownika kliknij przycisk Dodaj, wpisz poświadczenia dla nowego konta, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.

   Okno dialogowe Wybieranie użytkownika

Początek strony

Wyświetlanie zawartości z ograniczonym uprawnieniem

Aby zobaczyć zawartość podlegającą zarządzaniu prawami, do której ma się uprawnienia, używając pakietu Office 2007, wystarczy tylko otworzyć dokument, skoroszyt lub prezentację.

Aby wyświetlić posiadane uprawnienia, należy kliknąć pozycję Wyświetl uprawnienie na pasku komunikatów albo kliknąć przycisk na pasku stanu w dolnej części ekranu.

Obraz przycisku

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×