Zarządzanie limitami miejsca w magazynie dla zbiorów witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

SharePoint Online w usłudze Office 365 jest przydzielona ilość miejsca do magazynowania opartej na liczby użytkowników (zobacz Usługi SharePoint Online limity). Magazyn jest dostępna dla wszystkich zbiorów witryn w dzierżawie i służy jako centralnej puli, w którym wszyscy Rysowanie. Administrator globalny nie jest potrzebny do podziału zadań ilości miejsca do magazynowania lub ponownego przydzielenia miejsca na podstawie zużycia. To wszystko jest obsługiwane automatycznie: zbiorów witryn za pomocą potrzebnych gdy są one wymagane, wielkości maksymalnie 25 terabajtów (TB) na zbiór witryn. Jeśli okaże się, czy z puli miejsca do magazynowania zaczyna brakować, zawsze możesz kupić więcej miejsca do magazynowania przy użyciu Centrum administracyjnego usługi SharePoint Online przy koszcie za gigabajt (GB) na miesiąc.

Model magazynu w postaci puli to nowość w usłudze SharePoint Online. Możesz korzystać z niego, ustawiając opcję zarządzania przestrzenią dyskową na „Automatycznie”. W takim przypadku usługa SharePoint Online zignoruje wszelkie istniejące limity wcześniej przez Ciebie ustawione w zbiorach witryn i ustawi je wszystkie na 1 TB. W przypadku nowych klientów usługi Office 365 model puli magazynu jest włączony domyślnie.

Automatyczne zarządzanie limitami miejsca do magazynowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję ustawienia.

 5. W obszarze Zarządzanie magazynem zbioru witryn wybierz pozycję Automatycznie.

  Ekran Ustawienia usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 z wyróżnionym obszarem Zarządzanie magazynem zbioru witryn
 6. Kliknij przycisk OK.

Jeśli wolisz precyzyjnie dostosować ilość przestrzeni dyskowej przydzielonej dla każdego zbioru witryn, możesz ustawić opcję zarządzania przestrzenią dyskową na „Ręcznie” i określić limity przestrzeni dyskowej dla poszczególnych zbiorów witryn. W takiej sytuacji zalecamy także ustawienie alertów e-mail, które powiadomią Ciebie i innych administratorów zbiorów witryn, jeśli limit przestrzeni dyskowej przydzielonej danemu zbiorowi witryn będzie bliski wyczerpania.

Ważne : Usługa SharePoint Online oblicza teraz przestrzeń dyskową w gigabajtach (GB), a nie w megabajtach (MB). Dozwolone są tylko liczby całkowite. Nie wpływa to na Twoją całkowitą przestrzeń dyskową w usłudze SharePoint Online.

Ręczne zarządzanie limitami miejsca do magazynowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję ustawienia.

 5. W obszarze Zarządzanie magazynem zbioru witryn wybierz pozycję Ręcznie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie limitu magazynowania

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Na karcie Zbiory witryn wybierz z listy co najmniej jeden zbiór witryn.

 5. Wybierz pozycję Przydział magazynowania. Jeśli przycisk Przydział magazynowania nie jest włączony, wybierz zbiór witryn, dla którego chcesz ustawić przydział, z poniższej listy.

  Karta Zbiory witryn z wyróżnionym przyciskiem Przydział magazynowania
 6. W obszarze Ogranicz przydział magazynowania dla każdego zbioru witryn wprowadź maksymalną liczbę gigabajtów (GB) do przydzielenia zbiorowi witryn.

 7. Zaznacz pole wyboru, aby administratorzy zbiorów witryn otrzymywali wiadomość e-mail, kiedy ich zbiory niemal wyczerpią limit przestrzeni dyskowej. Wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 100, aby określić wartość procentową limitu, po przekroczeniu którego ma zostać wysłany alert e-mail.

  Okno dialogowe Ustawianie przydziałów magazynowania

  Porada : Może być konieczne zaktualizowanie tej wartości procentowej e-mail alertu na podstawie nowych przekonwertowanych metryk przestrzeni dyskowej.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Po ustawieniu limitów miejsca do magazynowania na "Ręczny" Administratorzy zbioru witryn muszą regularnie monitorować ją, aby upewnić się, że nie ma wpływu na wydajność i produkcji. Po ustawieniu ręcznie limit miejsca do magazynowania dla zbiorów witryn zalecane, Administratorzy również ustawienie alertów poczty e-mail w celu powiadamiania ich przed zbioru witryn osiągnie limit. E-mail ostrzeżenia przydziału miejsca do magazynowania jest zazwyczaj wysyłane, co tydzień, ale są wysyłane tylko po zbioru witryn osiągnie określony poziom ostrzeżenia. Aby Administratorzy witryn często odbieranie poczty e-mail ostrzeżenia przydziału miejsca do magazynowania później niż jest potrzebne, na przykład jeśli zadania czasomierza ostrzeżenie o przydziale dysku — który wyzwalane e-mail ostrzeżenie o — zaplanowano tygodniowych i wysyła wiadomość e-mail ostrzeżenie każdą niedzielę, ale osiągnie zbioru witryn limit przydziału ostrzeżenie w poniedziałek, administrator nie otrzymają alert e-mail 6 dni. Istnieje ryzyko tego zbioru witryn może osiągnąć limit maksymalny przed Administrator otrzymuje alertów poczty e-mail. Może to spowodować zbioru witryn, należy ustawić tylko do odczytu i Zatrzymaj.

Po limitów miejsca do magazynowania w zbiorze witryn są ustawiane dla administratorów ręcznego, należy monitorować następujące czynności:

 • Użycie magazynu zwykła zbiorów witryn

 • analizowanie trendów zastosowania i wzorców

 • ponownie przydzielić dostępne ilości miejsca do magazynowania dla zbiorów witryn, których potrzebujesz więcej miejsca

 • skonfigurowanie poziomów ostrzeżeń

Udostępniamy skryptPowerShell, którego administratorzy mogą monitorować swoich zbiorów witryn. Tego skryptu programu Windows PowerShell pobiera dane, składa, a następnie wysyła alerty ostrzeżenie miejsca do magazynowania dla administratora.

 1. Zainstaluj powłoki zarządzania usługi SharePoint.

  Aby poznać uprawnienia i uzyskać najnowsze informacje na temat programu Windows PowerShell dla produktów programu SharePoint, zobacz dokumentację online: dokumentacja programu Windows PowerShell dla programu SharePoint Server 2016.

 2. Skopiuj następujący tekst z deklaracji zmiennych i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. Należy ustawić wszystkie wartości wejściowych jest specyficzny dla organizacji. Zapisz plik, a następnie nadaj mu nazwę "GetEmailWarning.ps1".

  Uwaga : Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać plik jako plik tekstowymi w formacie ANSI z .ps1 rozszerzenia.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Miejsce:

  • <GA Account or Tenanat Admin> jest administratorem globalnym lub konta administratora dzierżawy dla zbioru witryn.

  • <Password> to hasło do szablonu globalnego lub konta administratora dzierżawy, którego używasz w zbiorze witryn.

  • <SharePoint Admin Center Url> jest adres URL do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

  • <Local folder path> jest ścieżki lokalnej dla folderu, w którym chcesz zapisać dane.

  • <smtpserver> to nazwa Twojego serwera poczty SMTP.

  • <Tenant admin account> to konto, które pojawia się w wierszu od w wiadomości e-mail, ostrzeżenie.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> to konto, które zostanie wyświetlone ostrzeżenie poczty e-mail.

 4. W Powłoka zarządzania usługi SharePoint Online Zmień do katalogu lokalnego, w której zapisano plik skryptu.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Po pomyślnym zakończeniu skryptu pliku tekstowego zostanie utworzona w lokalizacji określonej w zmiennej <Local folder path> skryptu.

Przydział magazynowania usługi SharePoint Online nie została zmieniona, ale różnych metryka jest używana. Wcześniej obliczania magazynu programu SharePoint w megabajtach (MB), a teraz jest obliczana w gigabajtów (GB), przy użyciu pełnego tylko liczb całkowitych. Jeśli wcześniej ustawiania przydziału magazynowania w MB, zostaną przekonwertowane na GB (1024 MB = 1 GB) i zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej. Aby wartość 5000 MB staje się 4 GB. Co najmniej 1 GB można ustawić na zbiór witryn. Po ustawieniu usługi SharePoint Online przydziału miejsca do magazynowania przy użyciu PowerShell tej wartości zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej GB liczba całkowita, aby zapobiec wartość mniejszą niż jeden GB przekształcania 0 GB.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Limity usługi SharePoint Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×