Zarządzanie licencjami użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W związku ze ściślejszą integracją usługi Yammer z usługą Office 365 będzie można zarządzać licencjami usługi Yammer w usłudze Office 365. Wcześniej nie można było przypisywać poszczególnych licencji usługi Yammer do użytkowników. Na stronie Przypisz licencje usługi Office 365 licencje usługi Yammer były wyłączone i nie można było ich osobno przypisywać do użytkowników. Pokazano to na poniższym zrzucie ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Przypisywanie licencji w centrum administracyjnym usługi Office 365 z zaznaczoną licencją usługi Yammer Enterprise.

W nowym środowisku licencje usługi Yammer można przypisywać poszczególnym użytkownikom. Pokazano to na poniższym zrzucie ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Przypisywanie licencji w centrum administracyjnym usługi Office 365 z dostępną do przypisania licencją usługi Yammer Enterprise.

Zmodyfikowanie licencji usługi Yammer na poziomie użytkownika jest odzwierciedlane w środowisku usługi Office 365. Na przykład w obszarze uruchamianie aplikacji usługi Office 365 kafelek usługi Yammer będzie wyświetlany tylko użytkownikom z licencją usługi Yammer (tak jak w przypadku innych usług Office 365). Użytkownicy nadal będą mogli zalogować się za pomocą swoich tożsamości usługi Office 365 w witrynie www.yammer.com. Użytkownicy, którzy nie mają licencji ani tożsamości usługi Office 365, nie będą w stanie się zalogować. Użytkownikom bez licencji usługi Yammer można zablokować dostęp do usługi Yammer, włączając ustawienie zabezpieczeń Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer (zobacz Rozpoczynanie blokowania użytkowników usługi Office 365, którzy nie mają licencji na usługę Yammer).

Przypisywanie użytkownikom licencji usługi Yammer

Przypisywanie licencji użytkownikom umożliwia centrum administracyjne usługi Office 365. Można to też robić, korzystając z poleceń cmdlet programu Windows PowerShell dla usługi Office 365.

 • Jeśli usługę Yammer kupiono w ramach planu subskrypcji powiązanych (takiego jak Office 365 Enterprise E3) i przypisano ten plan użytkownikowi, to po udostępnieniu licencji typu „na użytkownika” licencja usługi Yammer zostanie automatycznie przypisana temu użytkownikowi.

 • Wcześniej nie można było przypisać użytkownikowi zakupionej autonomicznej subskrypcji usługi Yammer Enterprise. W związku z tym po udostępnieniu licencji usługi Yammer typu „na użytkownika” licencja usługi Yammer nie jest przypisywana użytkownikowi automatycznie.

Aby wykonać poniższe operacje, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365 lub administratorem zarządzającym użytkownikami.

Zarządzanie licencjami w centrum administracyjnym usługi Office 365

Przypisywanie lub usuwanie licencji Yammer użytkownikom tak samo Przypisz innych licencji Office 365 Enterprise E3. Zaloguj się do Office 365 Enterprise E3, przejdź do centrum administracyjne usługi Office 365, a Użytkownicy > Aktywni użytkownicy strony, przypisywanie lub usuwanie licencji Yammer dla użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie licencji do użytkowników w usłudze Office 365 dla firm i usunąć licencje użytkowników w usłudze Office 365 dla firm .

Zarządzanie licencjami za pomocą programu Windows PowerShell

Za pomocą poleceń cmdlet Windows PowerShell Aby przypisać licencje Office 365. Z Windows PowerShell można łatwo zobaczyć, kto ma licencji i przypisywanie licencji dla kilku użytkowników jednocześnie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie usługi Office 365 PowerShell Aby przypisać licencje do kont użytkowników. Można również zbiorczo aktualizowanie licencji na podstawie pliku CSV. Aby uzyskać więcej informacji zobacz zbiorcze przypisywanie licencji do użytkowników usługi Office 365 według CSV.

Poniżej przedstawiono przykładowe fragmenty skryptów programu Windows PowerShell, za pomocą których można zarządzać licencjami usługi Yammer. Na ich podstawie można opracować pełny skrypt dla organizacji.

 • Poniższy przykład służy przypisaniu licencji z planu licencjonowania litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (plan autonomiczny usługi Yammer Enterprise) nielicencjonowanemu użytkownikowi belindan@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Poniższy przykład służy do odebraniu licencji usługi Yammer Enterprise z planu itwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) użytkownikowi belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Jeśli zamiast tego chcesz włączyć usługi Yammer dla użytkownika bez wpływu na nic innego w ich licencji, możesz Uruchom powyższy skrypt, ale zmienić:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  na

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Poniższy przykład powoduje zwrócenie informacji na temat wszystkich użytkowników, którzy obecnie nie mają licencji usługi Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Rozpoczynanie blokowania użytkowników, którzy nie mają licencji na usługę Yammer

Wystarczy wykonać kilka czynności, aby rozpocząć blokowanie użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer. Włączenie tego ustawienia może jednak spowodować przypadkowe utrudnienie dostępu użytkowników do usługi Yammer. Przed rozpoczęciem należy więc wykonać poniższe czynności, aby upewnić się, że użytkownicy usługi Yammer będą mogli kontynuować pracę bez utrudnień:

 • Upewnij się, że wyłączono to ustawienie w celu wymuszenia tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.    Można przypisać lub anulować przypisanie licencji Yammer tylko do użytkowników Yammer zarządzanych w Office 365. Tak, aby zablokować Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer, jest wymagany że wszyscy użytkownicy Yammer zarządza się w Office 365. Ustawienia usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer może być włączona tylko wtedy, gdy jest włączone ustawienie Wymuszaj tożsamości w usłudze office 365 dla użytkowników usługi Yammer .

 • Upewnij się, wszystkich bieżących użytkowników usługi Yammer dysponować licencją usługi Yammer.    Po rozpoczęciu blokowanie Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer, dowolnego użytkownika bez licencji Yammer będą mogli uzyskać dostęp do Yammer. Dlatego przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy Yammer bieżącej Yammer licencji. Jednym ze sposobów Aby to sprawdzić jest przejdź do strony Eksportowanie użytkowników w Yammer i eksportowanie wszystkich użytkowników. Następnie porównanie tej listy do listy użytkowników w Office 365 i wprowadź wymagane zmiany. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł jak inspekcji użytkownicy usługi Yammer w sieciach podłączonych do usługi Office 365.

 • Poinformuj użytkowników o tej zmianie.    Zdecydowanie zalecamy informowanie użytkowników o rozpoczęciu blokowania użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer, ponieważ może to utrudnić codzienne korzystanie z usługi Yammer.

Te czynności może wykonać tylko administrator globalny w usłudze Office 365 zsynchronizowany z usługą Yammer jako zweryfikowany administrator. Aby sprawdzić, czy używane konto zostało zsynchronizowane, przejdź do strony Administrator sieci w usłudze Yammer i sprawdź sekcję Administratorzy. Administratorzy globalni są synchronizowani z usługą Yammer tylko wtedy, gdy ich główne nazwy użytkowników w usłudze Office 365 są zgodne z domeną w usłudze Yammer. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wygląd zsynchronizowanego administratora na stronie Administratorzy w usłudze Yammer.

Zrzut ekranu przedstawiający konto zatwierdzonego administratora zsynchronizowane jako administrator globalny w usłudze Office 365

Aby rozpocząć blokowanie użytkowników bez licencji usługi Yammer, wykonaj poniższe czynności.

 1. W Yammer przejdź do sekcji Administratora sieci i wybierz pozycję Ustawienia zabezpieczeń.

 2. Na stronie Ustawienia zabezpieczeń przejdź do sekcji Wymuszaj tożsamości w usłudze Office 365, zaznacz pole wyboru Wymuszaj usługi Office 365 tożsamości w usłudze Yammer i Potwierdź wybór. Wymuszanie Office 365 tożsamości jest krokiem wstępnie wymaganych bloków użytkownikom bez licencji usługi Yammer.

 3. Po zaznaczeniu pola wyboru Wymuszaj usługi Office 365 tożsamości w usłudze Yammer, pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer będzie dostępna. Zaznacz pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Blokuj użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer w ustawieniach zabezpieczeń usługi Yammer
 4. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia z pytaniem, jeśli zechcesz rozpoczyna blokowanie Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer.

  Zrzut ekranu: okno dialogowe potwierdzenia rozpoczęcia blokowania użytkowników bez licencji usługi Yammer

  W komunikacie potwierdzającym wyświetlana jest liczba aktywnych użytkowników w sieci Yammer. Upewnij się, że wszyscy bieżący użytkownicy usługi Yammer mają licencje usługi Yammer. Aby uzyskać więc szczegółowych informacji, zobacz Jak prowadzić inspekcję użytkowników usługi Yammer w sieciach połączonych z usługą Office 365.

  Jeśli chcesz, możesz automatycznie wylogować wszystkich bieżących użytkowników, aby mieć pewność, że każdy użytkownik usługi Yammer jest zalogowany przy użyciu tożsamości usługi Office 365 i ma licencję usługi Yammer. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru Wyloguj wszystkich bieżących użytkowników. Zdecydowanie zalecamy wykonywanie tych czynności w godzinach minimalnej aktywności użytkowników (ponieważ mogą oni zostać wylogowani w trakcie pracy) i powiadomienie ich o tym z wyprzedzeniem.

 5. Jeśli możesz już zacząć blokowanie Office 365 użytkownikom bez licencji Yammer, wybierz pozycję Tak, chcę gotowe, aby potwierdzić wybór. Nastąpi powrót do strony Ustawienia zabezpieczeń której teraz jest zaznaczone pole wyboru usługi Office 365 blok użytkownikom bez licencji usługi Yammer.

 6. Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać wszystkie ustawienia na stronie.

  Jeśli nie zaznaczono opcji Zapisz, ale zamiast tego opuszczeniu strony ustawień nie zostanie zastosowane.

Często zadawane pytania

P. Jaki jest powód dodania tej możliwości przypisywania licencji usługi Yammer „na użytkownika”?

O. Klienci chcą udostępniać usługę Yammer określonemu podzestawowi użytkowników w firmie — zwykle w ramach wdrożenia geograficznego lub wdrożenia dla konkretnego zespołu. Pojawiło się kilka konkretnych próśb klientów o kontrolę nad tym, którym użytkownikom w organizacji jest wyświetlany kafelek usługi Yammer w obszarze uruchamianie aplikacji usługi Office 365. Możliwość przypisywania licencji usługi Yammer „na użytkownika” zapewnia tę funkcję w sposób spójny z innymi usługami Office 365.

P. Jak to wpływa na użytkowników usługi Yammer, którzy logują się za pomocą adresów e-mail i haseł?

O. Licencje będą wymuszane tylko dla użytkowników, którzy logują się za pomocą tożsamości usługi Office 365, ponieważ użytkownikami starszych wersji tożsamości usługi Yammer (adres e-mail i hasło logowania) nie można zarządzać w usłudze Office 365.

P. Co zrobić, jeśli nie chcę, aby ktokolwiek w mojej firmie używał starszych tożsamości usługi Yammer?

O. Można wymusić tożsamość usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

P. Jak licencje usługi Yammer „na użytkownika” zostaną wdrożone u klientów?

O. Ta zmiana zostanie automatycznie zastosowana we wszystkich sieciach usługi Yammer połączonych z dzierżawami usługi Office 365.

P. Jak sprawdzić, czy wszyscy użytkownicy usługi Yammer mają konta w usłudze Office 365?

O. Można wyeksportować listę użytkowników z usługi Yammer i sprawdzić, czy są na niej użytkownicy, których nie ma w usłudze Office 365. Aby uzyskać więc informacji, zobacz Jak prowadzić inspekcję użytkowników usługi Yammer w sieciach połączonych z usługą Office 365.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×