Zarządzanie kontaktami w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kontakty to osoby, którym prowadzisz interakcję. Można dodawać kontakty do osobistej listy na pasku uruchamiania. Można również zarządzać własną kontaktu.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie nowych kontaktów

Zapisywanie kontaktu jako pliku

Wysyłanie kontaktu do innych osób

Weryfikowanie tożsamości kontaktów

Rozwiązywanie konfliktów nazw kontaktów

Tworzenie aliasu dla kontaktu

Usuwanie kontaktu

Ukrywanie kontaktu

Wyświetlanie informacji diagnostycznych o kontakcie

Wyświetlanie właściwości kontaktu

Dodawanie nowych kontaktów

Aby wyszukiwać istniejące kontakty na liście swoich kontaktów na pasku uruchamiania oraz dodawać nowe kontakty do tej listy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. Kliknij przycisk Dodaj kontakt.

 3. W oknie dialogowym Znajdowanie użytkownika wprowadź nazwę lub tekst, który chcesz znaleźć, w polu Wyszukaj.

  Szczegóły

  Wyszukiwać można według pól „Imię i nazwisko”, „Imię”, „Nazwisko”, „Służbowy adres e-mail” lub „Prywatny adres e-mail”. Wyszukiwanie zwróci wszystkie kontakty, dla których zostanie znalezione dopasowanie w jednym z podanych pól. Na przykład użycie ciągu wyszukiwania „jan” spowoduje zwrócenie kontaktu o nazwie „Janina Kowalska”, ponieważ „jan” to pierwsze trzy znaki pola „Imię”. Z reguły im dokładniej sprecyzowany ciąg wyszukiwania (przez wpisanie większej liczby znaków), tym dokładniejsze wyniki wyszukiwania.

  Kolejność kolumn w oknie dialogowym Znajdowanie użytkownika można zmieniać, przeciągając je. Można także usuwać kolumny (oprócz kolumny „Imię i nazwisko”), klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny i anulując zaznaczenie nazwy kolumny do usunięcia. Usuniętą kolumnę można przywrócić, klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny i zaznaczając nazwę kolumny do przywrócenia. Wszelkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Znajdowanie użytkownika odnoszą się tylko do bieżącej sesji wyszukiwania. Wszystkie ustawienia domyślne są przywracane po kolejnym otwarciu okna dialogowego Znajdowanie użytkownika.

 4. Opcjonalnie: Zaznacz opcję Uwzględnij katalog publiczny kontaktów obszaru roboczego, jeśli ten katalog ma być uwzględniany w wyszukiwaniu.

  Domyślnie program SharePoint Workspace przeszukuje siecią firmową (jeśli jest dostępna) oraz listę Znane kontakty.

 5. Kliknij przycisk Znajdź.

 6. Gdy zostanie znalezione dopasowanie, zaznacz je na liście.

  Obok nazwy każdego kontaktu na liście wyświetlana jest ikona Obecność, która pozwala widzieć jego stan online. Kontakty odnalezione za pośrednictwem katalogu publicznego kontaktów obszaru roboczego są zawsze początkowo opatrzone ikoną stanu „Nieznany”, dopóki nie zostaną zaznaczone i dodane do listy kontaktów.

 7. Aby wyświetlić więcej informacji o wybranym kontakcie z listy znalezionych kontaktów, kliknij pozycję Właściwości.

  Na przykład można wykonać czynności, aby zweryfikować tożsamość kontaktu.

 8. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać kontakt do listy.

Dodawanie uczestnika obszaru roboczego do swojej listy kontaktów

Kiedy nowe osoby zostają uczestnikami Twoich obszarów roboczych, możesz dodać ich kontakty do swojej osobistej listy kontaktów. Wystarczy, że klikniesz w tym celu prawym przyciskiem myszy uczestnika, którego chcesz dodać, a następnie wybierzesz polecenie Dodaj do moich kontaktów.

Uczestnika obszaru roboczego można też dodać do swojej listy kontaktów, przeciągając go.

Początek strony

Zapisywanie kontaktu w pliku

Każdy kontakt można zapisać w pliku, który można następnie wysłać w wiadomości e-mail jako załącznik.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie wybierz polecenie Zapisz kontakt jako plik.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie informacji o kontakcie jako wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany plik kontaktu, i kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Wysyłanie kontaktu do innych osób

Kontakt można wysłać do innych osób jako załącznik w wiadomości e-mail lub w wiadomości programu Groove.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt.

 2. Wybierz polecenie Wyślij pocztą e-mail do wybranych kontaktów.

 3. Wprowadź jeden lub więcej adresów e-mail w polu Do.

 4. Jeśli trzeba, zmień temat i treść wiadomości.

  Zauważ, że standardowa wiadomość tekstowa zawiera instrukcje pobierania programu SharePoint Workspace na wypadek, gdyby adresat nie miał jeszcze konta.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Weryfikowanie tożsamości kontaktów

Zdecydowanie zalecamy weryfikowanie tożsamości kontaktów w celu zmniejszenia ryzyka dzielenia się poufnymi informacjami z nieodpowiednimi ludźmi. W przypadku niektórych typów instalacji konta tożsamość wielu kontaktów może już być zweryfikowana przez administratora w organizacji. W programie SharePoint Workspace stan zweryfikowania osób z list kontaktów i list uczestników jest wskazywany przy użyciu następujących kolorów:

 • Czarny: niezweryfikowany.

 • Zielony: zweryfikowany przez Ciebie.

 • Zielonomodry: zweryfikowany przez organizację.

 • Niebieski: zweryfikowany przez organizację, ale poza domeną lub z certyfikatem wzajemnym.

 • Czerwony: konflikt nazw. Wyświetlanie dwóch kontaktów, które mają podobne nazwy w kolorze czerwonym, niezależnie od ich stanu zweryfikowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozpoznawanie konfliktów nazw .

Zasady komunikacji stosowane do Twojej tożsamości określają możliwość interakcji z innymi użytkownikami w zależności od ich stanu zweryfikowania. Te zasady mogą:

 • uniemożliwiać komunikowanie się z jakimkolwiek użytkownikiem, który nie został zweryfikowany przez administratora w organizacji;

 • przed zezwoleniem na komunikację z użytkownikami, których tożsamości nie zostały zweryfikowane, powodować otwieranie okna dialogowego Alert weryfikacji kontaktu (opisanego poniżej) z odpowiednim ostrzeżeniem;

 • umożliwiać komunikowanie się z dowolnym kontaktem bez żadnego ostrzeżenia i bez ograniczeń.

Weryfikacja organizacji innych użytkowników może udostępnić za mało pewności swoją tożsamość. W niektórych przypadkach zwłaszcza jeśli pracujesz z bardzo ważnymi informacjami, może także chcesz ręcznie zweryfikować tożsamość użytkownika.

Reagowanie na okno dialogowe Alert weryfikacji kontaktu

Okno dialogowe Alert weryfikacji kontaktu jest wyświetlane w przypadku próby komunikacji z użytkownikiem, którego tożsamość nie została zweryfikowana, a w zasadach komunikacji dla tożsamości Twojego konta jest ustawione ostrzeganie o takich użytkownikach. Możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Zaznacz użytkownika i kliknij pozycję Weryfikuj tożsamość. Wykonaj zawarte w następnej sekcji instrukcje ręcznego weryfikowania tożsamości kontaktu.

 • Kliknij pozycję Właściwości, aby wyświetlić właściwości kontaktu dla zaznaczonego użytkownika.

 • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zignorować alert weryfikacji kontaktu i kontynuować działanie.

 • Kliknij przycisk Anuluj, aby anulować wykonywane działanie, które spowodowało wyświetlenie alertu weryfikacji kontaktu.

Ręczne weryfikowanie kontaktu

Program SharePoint Workspace przypisuje unikatowe "odcisk cyfrowy" każdej tożsamości kontaktu. Odcisk cyfrowy jest wyświetlany jako ciąg liter i cyfr (z znaków interpunkcyjnych czytelności). Te cyfrowego palców służą do ręczne Weryfikowanie tożsamości rzeczywisty kontaktów, zobacz w obszarach roboczych i listy kontaktów. Możesz także Wyświetlanie cyfrowego odcisku palca przypisane do Twojej tożsamości.

Aby ręcznie zweryfikować tożsamość kontaktu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt (lub uczestnika obszaru roboczego), który chcesz zweryfikować, a następnie kliknij polecenie Weryfikuj tożsamość.

  Okno dialogowe Weryfikowanie tożsamości zawiera informacje o bieżących zależnościach z zaznaczonym kontaktem, takich jak współużytkowane obszary robocze czy liczba zmienionych przez Ciebie wiadomości, oraz o zależnościach w organizacji. Jeśli nie masz żadnych relacji z zaznaczonym kontaktem, w oknie Weryfikowanie tożsamości zostaną wyświetlone instrukcje zweryfikowania tożsamości kontaktu przez zmianę jego odcisku cyfrowego.

  Uwaga: Jeśli program SharePoint Workspace wykryje, że dwa lub więcej kontaktów ma tę samą nazwę, w oknie dialogowym Weryfikowanie tożsamości wyświetlonym podczas weryfikowania tego kontaktu pojawi się komunikat z zaleceniem przypisania aliasu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Jeśli na podstawie widocznych informacji masz odpowiedni poziom zaufania co do tożsamości kontaktu, kliknij przycisk Weryfikuj.

   W oknie dialogowym Weryfikowanie tożsamości jako wprowadź alternatywną nazwę kontaktu, jeśli uważasz, że jest potrzebna, i kliknij przycisk OK.

  • Jeśli nie masz odpowiedniego poziomu zaufania co do tożsamości kontaktu i chcesz podjąć dodatkowe kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości, kliknij pozycję Nie masz jeszcze pewności? Sprawdź odcisk cyfrowy.

   Wykonaj opisane w oknie dialogowym Weryfikowanie tożsamości czynności umożliwiające sprawdzenie odcisku cyfrowego kontaktu, a następnie kliknij przycisk Weryfikuj.

   W oknie dialogowym Weryfikowanie tożsamości jako wprowadź alternatywną nazwę kontaktu, jeśli uważasz, że jest potrzebna, i kliknij przycisk OK.

Cofanie weryfikacji tożsamości kontaktu

Czasem mogą pojawić się powody, dla których trzeba zmienić stan ręcznie zweryfikowanych kontaktów na niezweryfikowany.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt (lub uczestnika obszaru roboczego), którego weryfikację chcesz cofnąć, i wybierz polecenie Weryfikuj tożsamość.

 2. Kliknij pozycję Cofnij weryfikację.

Początek strony

Rozwiązywanie konfliktów nazw kontaktów

Jeśli dwa lub więcej kontaktów ma identyczne nazwy, ich nazwy są wyświetlane na czerwono na listach kontaktów, na listach uczestników obszarów roboczych i na kartach informacji kontaktów. Nazwy wyświetlane są traktowane jako identyczne, jeśli są w pełni zgodne po usunięciu początkowych, końcowych i wielokrotnych spacji osadzonych oraz po przekonwertowaniu na małe litery.

Na przykład nazwy „Ann  Beebe” i „Ann Beebe” spowodują konflikt nazw, a nazwy „Ann Beebe” i „AnnBeebe” nie.

Rozróżnianie nazw kontaktów jest bardzo ważne, ponieważ eliminuje ryzyko przypadkowego podjęcia działania wobec niewłaściwego kontaktu. Dla każdej nazwy pozostającej w konflikcie można utworzyć alias.

Ponadto w pewnych rzadkich przypadkach konflikt nazw może wynikać z przechowywania na koncie nieaktualnych kontaktów. Może się na przykład zdarzyć, że kontakt aktywuje nowe konto i zaniecha wszelkich działań przy użyciu poprzedniego konta, ale będzie używał tej samej nazwy wyświetlanej dla obu kont. W takim przypadku nieaktualny kontakt można ukryć, jak opisano poniżej, aby nie pojawiał się już więcej na żadnej liście kontaktów.

Aby rozwiązywać konflikt nazw, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pozostającą w konflikcie, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż konflikt nazw.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Wyświetl wizytówkę vCard, aby zobaczyć szczegóły zaznaczonego kontaktu. Może to być pomocne przy rozróżnianiu kontaktów o tej samej nazwie.

  • Kliknij polecenie Dodaj alias kontaktu, aby otworzyć okno dialogowe Alias i wprowadzić niepowtarzalną nazwę wyświetlaną kontaktu.

  • Kliknij polecenie Weryfikuj tożsamość, aby wykonać procedurę weryfikacji tożsamości kontaktu.

 3. Kliknij przycisk Gotowe.

Początek strony

Tworzenie aliasu dla kontaktu

Pod aliasem może się kryć dowolny kontakt (inny niż własny). Taka możliwość jest przydatna w przypadku wystąpienia kłopotów z rozróżnianiem kontaktów o tej samej nazwie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie kliknij polecenie Dodaj alias kontaktu.

 2. Wpisz alias, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wyświetla nazwę aliasu zamiast oryginalną nazwą. Aby wyświetlić oryginalną nazwę kontaktu, które można otworzyć swoje informacje kontaktowelub punktu na alias nazwę wyświetlić okno podręczne, przedstawiający nazwę oryginalnego.

Początek strony

Usuwanie kontaktu

Aby usunąć kontakt z listy kontaktów na pasku uruchamiania:

 1. Zaznacz kontakt, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz DELETE i kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar usunięcia.

Kontakty usuwane z listy kontaktów na pasku uruchamiania mogą nadal widnieć na innych listach kontaktów, takich jak lista rozwijana pola Do w oknach dialogowych Wysyłanie wiadomości czy Wysyłanie zaproszenia. Jest to spowodowane tym, że program SharePoint Workspace przechowuje informacje o kontaktach dla wszystkich użytkowników, z którymi wchodzi się w interakcję, na zagregowanej liście o nazwie „Znane kontakty”. Obejmuje ona kontakty dodane do listy kontaktów na pasku uruchamiania oraz uczestników wszystkich obszarów roboczych. Należy pamiętać, że często zdarzają się uczestnicy obszarów roboczych, którzy nie znajdują się na żadnej liście kontaktów.

Nie można usunąć kontakty, które są wyświetlane na liście znane kontakty. Można jednak co najmniej Ukrywanie tych kontaktów.

Początek strony

Ukrywanie kontaktu

Kontakty z różnych powodów mogą stać się nieaktualne. Nieaktualne kontakty można ukrywać, aby nie pojawiały się w menu rozwijanych z kontaktami.

 1. Otwórz Menedżera kontaktów.

 2. Zaznacz kontakty, które chcesz ukryć.

 3. Kliknij przycisk Ukryj, aby umieścić zaznaczone kontakty na liście Ukryte kontakty.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Ukrywanie kontaktu nie będą automatycznie rozwiązać konflikt nazwę skojarzonej. Jeśli kontakt, który chcesz ukryć jest wyświetlany jako konflikt nazw, zobacz Rozpoznawanie konfliktów nazw , aby uzyskać informacje.

Początek strony

Wyświetlanie informacji diagnostycznych dotyczących kontaktu

Dla zaznaczonych kontaktów można wyświetlić informacje diagnostyczne. Te informacje mogą być czasem potrzebne do celów pomocy technicznej. Jeśli trzeba wysłać informacje diagnostyczne do pracownika pomocy technicznej, można skopiować informacje z okna dialogowego Diagnostyka i wkleić je do wiadomości e-mail.

 1. Otwórz Menedżera kontaktów.

 2. Zaznacz wybrany kontakt.

 3. Kliknij przycisk Diagnostyka.

  Aby skopiować informacje z okienka Kontakty, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Kopiuj.

  Aby skopiować informacje z okienek Sygnalizacja dostępności lub Diagnostyka sieci, kliknij przycisk Kopiuj do Schowka.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości kontaktów

Aby wyświetlić właściwości dowolnego kontaktu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Z poziomu właściwości kontaktu możliwe jest wykonywanie następujących czynności:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×