Zarządzanie kalendarzem i zdarzeniami w aplikacji Outlook dla systemu iOS przy użyciu funkcji VoiceOver

Zarządzanie kalendarzem i zdarzeniami w aplikacji Outlook dla systemu iOS przy użyciu funkcji VoiceOver

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W aplikacji Outlook dla systemu iOS można za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, planować zdarzenia kalendarza oraz korzystać z przypomnień na telefonie iPhone lub tablecie iPad.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Uruchamianie aplikacji Outlook i logowanie się

 1. Otwórz aplikację Outlook.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do swojego konta e-mail. W zależności od usługi poczty e-mail możesz usłyszeć różne instrukcje.

 3. Jeśli masz więcej niż jedno konto, zostanie otwarte konto domyślne. Aby przełączyć się na inne konto, przenieś fokus na przycisk Pokaż okienko nawigacji w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnij dwukrotnie.

 4. Przesuwaj w dół menu, aż usłyszysz nazwę konta e-mail, które chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 5. Domyślnie po otwarciu aplikacji Outlook jest wyświetlana skrzynka odbiorcza. Aby przejść do kalendarza, przesuwaj w dół ekranu i przenoś fokus w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Kalendarz”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Zostanie otwarty Kalendarz.

Używanie widoku kalendarza

Górny wiersz w widoku kalendarza aplikacji Outlook zawiera przycisk Zarządzaj kalendarzami po lewej stronie, miesiąc i rok na środku oraz przyciski Widok dnia i Utwórz zdarzenie po prawej stronie.

Aby zmienić zawartość głównej części ekranu, przenieś fokus na przycisk Widok dnia, a następnie naciśnij dwukrotnie. Zostanie otwarte menu. Przesuń palcem w dół, aby wybrać spośród trzech dostępnych opcji:

 • Przycisk Plan. W kalendarzu, u góry ekranu, są wyświetlane tygodnie i dni, a poniżej danego dnia znajdują się elementy planu przypadające na ten dzień.

 • Przycisk Dzień. W kalendarzu, u góry ekranu, są wyświetlane tygodnie i dni, a poniżej, po lewej stronie, znajduje się oś czasu oraz zdarzenia, umieszczone na prawo od zaplanowanej godziny.

 • Przycisk 3-dniowy. Wyświetlane są zdarzenia z trzech dni. Oś czasu jest umieszczona po lewej stronie, a zdarzenia przypadające na każdy dzień pogrupowane są w kolumny i znajdują się na prawo od zaplanowanej godziny.

Pod tym wierszem jest wyświetlony wybrany widok. Domyślną datą jest data bieżąca.

U dołu ekranu jest wyświetlona Wstążka zawierająca następujące karty:

 • Poczta — umożliwia przejście do skrzynki odbiorczej.

 • Kalendarz — umożliwia przejście do widoku kalendarza.

 • Pliki — służy do przeglądania plików, również tych przechowywanych w usłudze OneDrive.

 • Kontakty — umożliwia przejście do widoku Kontakty, w którym wyświetlane są Twoje kontakty.

 • Ustawienia — zawiera ustawienia aplikacji Outlook, które można zmienić.

Nawigowanie w kalendarzu

Domyślnie wyświetlane są tylko dwa tygodnie miesiąca. Aby wyświetlić maksymalnie pięć tygodni w widoku dnia lub planu, przenieś fokus na nagłówek miesiąca, a następnie naciśnij dwukrotnie.

Aby poruszać się po kalendarzu, w głównej części ekranu przesuń w górę, aby przejść do następnego dnia, lub w dół — aby przejść do poprzedniego dnia. Podczas nawigowania usłyszysz nazwę dnia tygodnia i miesiąca/dnia.

Przesuń w prawo, aby przejść w dół z widoku kalendarza do widoku dnia/planu. Przesuń w lewo, aby z powrotem przejść w górę i wrócić do kalendarza. W widoku 3-dniowym przesuwaj w górę lub w dół, aby przechodzić między dniami.

Odpowiadanie na przypomnienia o zdarzeniach

Jeśli masz zaplanowane zdarzenia w aplikacji Outlook oraz włączone powiadomienia i funkcję VoiceOver, usłyszysz przypomnienia o zdarzeniach o wcześniej ustalonym czasie, przed danym zdarzeniem. Przypomnienie o zdarzeniu pojawi się na ekranie. Przesuń palcem w dół w oknie podręcznym przypomnienia, aby odsłuchać tekst zdarzenia. Pod tekstem zdarzenia znajdują się przyciski z różnymi opcjami odpowiadania na zdarzenie. Przyciski różnią się w zależności od typu używanego konta e-mail. Zazwyczaj są wyświetlane przynajmniej te przyciski:

 • Wyświetl. Aby otworzyć zdarzenie, naciśnij dwukrotnie.

 • Odłóż. Aby zamknąć przypomnienie do czasu zdarzenia, naciśnij dwukrotnie.

 • Zamknij. Aby zamknąć przypomnienie bez wykonywania żadnych działań, naciśnij dwukrotnie.

Planowanie zdarzenia

 1. Przenieś fokus na przycisk Utwórz zdarzenie w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 2. Fokus znajdzie się w polu tekstowym Tytuł. Wpisz lub podyktuj nazwę zdarzenia.

 3. Ustaw datę i godzinę dla zdarzenia:

  • Aby utworzyć zdarzenie całodzienne, przesuwaj w dół, aż usłyszysz komunikat „Cały dzień”, a następnie włącz przełącznik, naciskając dwukrotnie.

  • Aby utworzyć zdarzenie przypadające na konkretny dzień i przedział czasu, przesuwaj w dół, aż usłyszysz słowo „Początek”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Zostanie otwarty element umożliwiający wybór dnia. Przesuwaj w górę lub w dół, aby wybrać dzień. W dalszej kolejności przesuń w prawo, a następnie przesuwaj w górę lub w dół, aby wybrać godzinę. Przesuń w prawo, a następnie przesuwaj w górę lub w dół, aby określić minuty. Przesuń w prawo, a następnie w górę lub w dół, aby przełączyć się między godziną przed- i popołudniową. Na koniec przesuwaj w górę, aż usłyszysz słowo „Początek”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby ukończyć wpis.

   Przesuwaj w dół, aż usłyszysz słowo „Koniec”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Aby ustawić datę zakończenia zdarzenia, postępuj tak samo, jak opisano powyżej.

 4. Aby określić lokalizację zdarzenia (np. miejscową kawiarnię), szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowo „Lokalizacja”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Fokus znajdzie się w polu tekstowym. Wpisz lub podyktuj nazwę lokalizacji, której chcesz użyć. Podczas pisania aplikacja Outlook szuka pasujących lokalizacji i wyświetla je w postaci listy. Aby usłyszeć ich nazwy, przesuń palcem w dół. Aby wybrać właśnie odczytaną lokalizację, naciśnij dwukrotnie.

  Porada : Może zostać wyświetlony monit o włączenie usług lokalizacji, aby aplikacja Outlook mogła lepiej wyszukiwać i przewidywać miejsca w Twojej okolicy, w których możesz chcieć organizować zdarzenia lub spotkania.

 5. Jeśli chcesz, określ kalendarz, do którego chcesz dodać zdarzenie. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kalendarz”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Przesuwaj w dół, aby usłyszeć nazwy kalendarzy, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby wybrać odpowiedni kalendarz.

 6. W razie potrzeby zmień domyślny czas alertu (domyślnie jest to 15 minut przed zdarzeniem), szybko przesuwając w prawo lub w lewo do momentu usłyszenia komunikatu „Przycisk Alert”. Naciśnij dwukrotnie. Następnie przesuń w dół, aby odsłuchać alternatywne okresy powiadomienia. Aby wybrać jeden z nich, naciśnij dwukrotnie.

 7. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowo „Opis” (to ostatni przycisk), a następnie naciśnij dwukrotnie. Fokus znajdzie się w polu tekstowym Opis. Naciśnij dwukrotnie, a następnie wpisz bardziej szczegółowy opis zdarzenia.

 8. Aby zaprosić osoby, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowo „Kontakty”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Fokus znajdzie się w polu tekstowym. Następnie wpisz lub podyktuj imiona i nazwiska osób, które chcesz zaprosić. Podczas pisania aplikacja Outlook szuka pasujących osób i wyświetla je w postaci listy. Aby usłyszeć ich imiona i nazwiska, przesuń palcem w dół. Aby wybrać osobę, naciśnij dwukrotnie.

  Gdy zaprosisz już wszystkie osoby, przenieś fokus na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Gotowe, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 9. Aby odrzucić zdarzenie, przesuń palcem w górę do przycisku Anuluj w lewym górnym rogu, a następnie naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz komunikat „Alert, przycisk Odrzuć zdarzenie”. Przycisk będzie domyślnie zaznaczony. Naciśnij dwukrotnie.

  Aby zapisać zdarzenie, przenieś fokus na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Gotowe, a następnie naciśnij dwukrotnie. Po zapisaniu zdarzenia wiadomości e-mail z zaproszeniami zostaną automatycznie wysłane do wszystkich zaproszonych osób.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×