Zarządzanie harmonogramu odświeżania danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Kliknij przycisk Odświeżania danych programu PowerPivot , aby wyświetlić najnowsze informacje o tym temacie w witrynie firmy Microsoft w sieci web.

Można zaplanować odświeżania danych automatyczne aktualizowanie danych programu PowerPivot wewnątrz skoroszytu programu Excel, który opublikowany w witrynie programu SharePoint.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o wymagania dotyczące odświeżania danych

Omówienie odświeżania danych

Konfigurowanie harmonogramu

Sprawdź odświeżania danych

Dowiedz się więcej o wymagania dotyczące odświeżania danych

 1. W skoroszycie umożliwiające utworzenie harmonogramu odświeżania danych musi być Współtworzenie poziom uprawnień lub nowszego.

 2. Źródła danych zewnętrznych, które są dostępne podczas odświeżania danych musi być dostępna i poświadczenia określone w harmonogramie, musisz mieć uprawnienie dostępu do tych źródeł danych.

 3. Skoroszyt musi zostać zaewidencjonowany w czasie zakończeniu operacji odświeżania. Serwer nie blokuje skoroszytu podczas odświeżania danych. Jeśli skoroszyt jest wyewidencjonowany na początku odświeżania danych, serwer zostanie wyświetlony ostatnią znaną wersję. Jeśli plik został wyewidencjonowany nadal, gdy serwer próbuje zapisać zmiany, zaktualizowane dane zostaną zgłoszony. Jeśli plik jest zaewidencjonowany, a jest znacznie różni się od kopii pobierane przez serwer, odświeżone dane zostaną odrzucone.

Początek strony

Omówienie odświeżania danych

Źródła danych programu PowerPivot w skoroszycie programu Excel mogą pochodzić z wielu źródeł danych zewnętrznych. Te źródła danych mogą być pliki lokalne, skoroszytów programu Excel lub pliki bazy danych lub dane zewnętrzne dostęp ze zdalnych serwerów lub sieciowe udziały plików. W przypadku programu PowerPivot źródeł danych zawierających zaimportowane dane ze źródeł danych zewnętrznych lub połączonego można skonfigurować odświeżania danych, aby zaplanować automatyczne importowanie zaktualizowane dane ze źródeł oryginalny. Dla każdego skoroszytu dodatku PowerPivot można utworzyć tylko jeden harmonogram odświeżania danych. Zazwyczaj autora skoroszytu określa harmonogram.

Jako właściciela skoroszytu Definiowanie harmonogramu, określ poświadczenia używane do łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych i wybierz pozycję Określanie źródeł danych, aby uwzględnić w operacji odświeżania. Opcjonalnie można określić pojedyncze harmonogramy i poświadczenia dla poszczególnych źródeł danych dostarczającej danych w źródle danych programu PowerPivot. Dokładność planowania dla poszczególnych źródeł danych umożliwia uwzględnienie harmonogram odświeżania ze zmianami zewnętrznych źródeł danych. Na przykład jeśli zewnętrznego źródła danych zawiera dane transakcji, który jest generowany przez cały dzień, możesz utworzyć harmonogram odświeżania poszczególnych danych dla tego źródła danych uzyskać zaktualizowane informacje są.

Początek strony

Konfigurowanie harmonogramu

 1. W bibliotece, zawierający skoroszyt wybierz odpowiedni skoroszyt, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić listę poleceń.

 2. Kliknij przycisk Zarządzaj odświeżania danych. Jeśli już zdefiniowano harmonogramu odświeżania danych, zamiast niej zostanie wyświetlona strona historii odświeżania danych w widoku. Można kliknąć przycisk odświeżania danych Konfiguruj, aby otworzyć stronę definicji harmonogramu.

 3. Na stronie definicji harmonogram w sekcji Włącz odświeżanie danych według harmonogramu zaznacz pole wyboru włączone.

 4. W poświadczeń wprowadź nazwę i hasło dla konta użytkownika programu SharePoint, który jest prawidłowe konto użytkownika systemu Windows. Wprowadź informacje o koncie w formacie domena\użytkownik.

  Można też określić danych nienadzorowanego konta odświeżania. To konto musi być zdefiniowany w systemie, zanim będzie można go używać. Konto użytkownika ma służyć do otwarcia skoroszytu danych odświeżania przetwarzania. Konto musi mieć uprawnienia do współtworzenia w skoroszycie. Musi to być konto użytkownika domeny systemu Windows.

 5. Jeśli konto użytkownika systemu Windows jest również kontem prawidłowy adres e-mail, możesz zaznacz pole wyboru, aby otrzymywać wiadomości e-mail w przypadku błędu przetwarzania.

 6. W szczegółowych informacji o harmonogramach określić typ harmonogram i podanie dodatkowych szczegółów utworzyć bardziej szczegółowego harmonogramu.

 7. W najbliższej czas rozpoczęcia określ jedną z następujących czynności:

  • Godzinami Określa, że po godzinach pracy przetwarzanie okresu po bazy danych serwerów będą chętniej mają bieżące dane, który został wygenerowany przez cały dzień roboczy.

  • Dokładne godziny i minuty, które ma zawierać dane odświeżanie żądanie, które mają zostać dodane do kolejki proces. Należy określić minut w 15-minutowy.

   Najwcześniejsza godzina rozpoczęcia Określa, kiedy żądanie zostało dodane do kolejki proces. Przetwarzanie rzeczywisty występuje, gdy serwer nie ma odpowiednie zasoby, aby rozpocząć przetwarzanie danych. Rzeczywisty czas przetwarzania zostanie zarejestrowany w historii odświeżania danych po zakończeniu przetwarzania.

 8. W źródłach danych zaznacz pole wyboru wszystkie źródła danych, jeśli chcesz, aby odświeżania danych, aby ponownie wysłać kwerendę wszystkie oryginalnego źródła danych. Jeśli wybierzesz tę opcję, wszelkie zewnętrznego źródła danych zawierającego dane w źródle danych programu PowerPivot automatycznie znajduje się w odświeżanie, nawet jeśli na liście źródeł danych zmienia się w czasie, jak dodać lub usunąć źródła danych, które są używane w obszarze roboczym programu PowerPivot.

  Wyczyść pole wyboru wszystkie źródła danych, jeśli chcesz ręcznie wybrać określanie źródeł danych, aby uwzględnić. Jeśli później zmodyfikować skoroszyt, dodając nowe źródło danych, należy zaktualizować listę źródeł danych w harmonogramie. W przeciwnym razie nowszego źródła danych nie zostaną uwzględnione w operacji odświeżania.

  Wykaz źródeł danych, które można wybierać spośród są pobierane ze źródła danych programu PowerPivot, po otwarciu strony Zarządzanie odświeżania danych w skoroszycie.

  Należy wybrać tylko te źródła danych, które spełniać następujące warunki:

  • Źródła danych muszą być dostępne w czasie tego odświeżenia danych i jest dostępny w określonej lokalizacji. Jeśli oryginalne źródło danych znajduje się na dysku lokalnym użytkownika, któremu utworzony skoroszyt, wykluczyć tego źródła danych z operacje odświeżania danych, albo znaleźć sposobu, aby opublikować tego źródła danych w lokalizacji dostępnej za pośrednictwem połączenia sieciowego. Jeśli źródło danych zostanie przeniesiony do lokalizacji w sieci, należy otworzyć skoroszyt w kliencie programu PowerPivot i powtórz czynności pobierania danych. Jest to konieczne do przywrócenia informacje o połączeniu, który jest przechowywany w źródle danych programu PowerPivot.

  • Źródła danych muszą być dostępne przy użyciu poświadczeń osadzone w źródle danych programu PowerPivot lub które są określane w harmonogramie. Osadzone poświadczenia są tworzone w źródle danych programu PowerPivot, podczas łączenia się ze źródłem danych zewnętrznych z aplikacją kliencką programu PowerPivot. Jeśli chcesz zastąpić te poświadczenia, jak serwer jest w stanie ich przechowywania można określić innego konta użytkownika w harmonogramie.

  • Odświeżanie danych musi powiodła się dla wszystkich źródeł danych przez użytkownika. W przeciwnym razie odświeżone dane są usuwane, pozostawiając możesz z ostatniej zapisanej wersji skoroszytu. Wykluczanie wszystkie źródła danych, których nie ma pewności o.

  • Odświeżanie danych nie musi powodować innych danych w skoroszycie. Po odświeżeniu podzestawu danych jest ważne, że wiesz, czy skoroszyt jest nadal ważna, gdy pole jest agregowane nowsze dane przy użyciu statycznego dane, które są w tym samym czasie. Autora skoroszytu jest znasz swojego zależności danych i upewnij się, że odświeżanie danych jest odpowiednie dla skoroszytem.

   Zewnętrznego źródła danych jest dostępna za pośrednictwem parametry połączenia osadzony, adres URL lub UNC ścieżki określonej podczas oryginalne dane zostały zaimportowane do skoroszytu przy użyciu z aplikacją kliencką programu PowerPivot. Oryginalny informacje o połączeniu, który jest przechowywany w źródle danych programu PowerPivot wynikowej danych kolejne operacje odświeżania. Nie ma żadnych informacji oddzielnego połączenia, które jest tworzone i zarządzane celach odświeżania danych; jest używana tylko istniejących informacji o połączeniu.

 9. Opcjonalnie można zdefiniować pojedyncze harmonogramy dla konkretnych źródeł danych. Jest to przydatne, jeśli masz oryginalnego źródła danych, które są aktualizowane zgodnie z harmonogramem. Na przykład jeśli źródło danych programu PowerPivot korzysta z danych z aj inteligentne danych, które są odświeżane co poniedziałek o godzinie 02:00, można zdefiniować harmonogram w tekście aj inteligentne danych do pobierania odświeżyć dane w każdy poniedziałek o godzinie 04:00.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zapisać harmonogramu.

Początek strony

Sprawdź odświeżania danych

Na stronie historii odświeżania danych w skoroszycie, możesz wyświetlić obecną i przeszłe rekord operacje odświeżania danych. Ta strona jest wyświetlana tylko, jeśli zostało zaplanowane odświeżanie danych w skoroszycie. W przypadku nie harmonogramu odświeżania danych, zamiast niej zostanie wyświetlona strona definicji harmonogramu.

Musi mieć uprawnienia do współtworzenia lub wyższego w celu wyświetlanie historii odświeżania danych.

 1. W witrynie programu SharePoint otwórz bibliotekę zawierającą skoroszytu programu Excel przy użyciu danych osadzonych programu PowerPivot.

  Istnieje nie wizualnej identyfikujący, które skoroszyty w bibliotece programu SharePoint zawierają dane programu PowerPivot. Konieczne jest podanie z wyprzedzeniem skoroszytów, które zawierają odświeżać dane programu PowerPivot.

 2. Zaznacz dokument, a następnie kliknij strzałkę w dół znajdującą się po prawej stronie.

 3. Wybierz pozycję Zarządzanie odświeżania danych.

Zostanie wyświetlona strona Historia, przedstawiający całych rekordów do wszystkich działań odświeżanie danych programu PowerPivot w bieżącym skoroszycie programu Excel, w tym stanu najnowszych danych odświeżanie operacji.

W niektórych przypadkach może zostać wyświetlony rzeczywisty czas przetwarzania które różnią się od określonej godziny. Taka sytuacja występuje, jeśli istnieje przy dużym przetwarzania obciążenie serwera. Obciążony wystąpienie usługi programu PowerPivot będzie poczekaj, aż zasoby systemowe są bezpłatne, przed jego rozpoczęciem odświeżania danych.

Skoroszyt musi zostać zaewidencjonowany, po zakończeniu operacji odświeżania. Skoroszyt zostanie zapisany z odświeżone dane w tym czasie. Jeśli plik został wyewidencjonowany, odświeżanie danych jest pomijany, aż do następnego zaplanowanego czasu.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat stanu, który jest nieoczekiwane (na przykład, odświeżanie nie powiodło się lub została anulowana), możesz przejrzeć ten problem, zaznaczając pole wyboru uprawnienia i dostępność serwera.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×