Zarządzanie grupami usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell

W tym artykule przedstawiono procedury wykonywania typowych zadań zarządzania dla grup w programie Microsoft PowerShell. Zawiera on także polecenia cmdlet programu PowerShell dotyczące grup. Aby uzyskać informacje o zarządzaniu witrynami programu SharePoint, zobacz Zarządzanie witrynami usługi SharePoint Online za pomocą programu PowerShell.

Typowe zadania dotyczące zarządzania grupami usługi Office 365

Gdy użytkownicy tworzą lub edytują grupę w programie Outlook, możesz wskazać im link do wytycznych dotyczących użycia w Twojej organizacji. Może to na przykład dotyczyć wymagania dodania określonego prefiksu lub sufiksu do nazwy grupy.

Użyj programu PowerShell w usłudze Azure Active Directory, aby wskazać użytkownikom wytyczne dotyczące korzystania z grup usługi Office 365 w organizacji. Zobacz temat Polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory do konfigurowania ustawień grupy i wykonaj czynności opisane w sekcji Tworzenie ustawień na poziomie katalogu, aby określić hiperlink do wytycznych dotyczących użycia. Po uruchomieniu polecenia cmdlet usługi AAD użytkownicy zobaczą link do wytycznych podczas tworzenia lub edytowania grupy w programie Outlook.

Tworzenie nowej grupy z linkiem do wskazówek dotyczących korzystania z niej

Kliknij link Wskazówki dotyczące korzystania z grupy, aby wyświetlić wskazówki Twojej organizacji dotyczące korzystania z grup usługi Office 365

To zadanie można również wykonać w Centrum administracyjnym programu Exchange. Zobacz Zezwalanie członkom na używanie opcji „Wyślij jako” lub „Wyślij w imieniu” w odniesieniu do grupy usługi Office 365.

Aby włączyć ustawienie „Wyślij jako” dla grup usługi Office 365, skonfiguruj je przy użyciu poleceń cmdlet Add-RecipientPermission i Get-RecipientPermission. Po włączeniu tego ustawienia użytkownicy grup usługi Office 365 będą mogli wysyłać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie jako grupa usługi Office 365 w programie Outlook lub w aplikacji Outlook w sieci Web. Użytkownicy mogą przejść do grupy, utworzyć nową wiadomość e-mail i zmienić wartość w polu „Wyślij jako” na adres e-mail grupy.

Uwaga : Aby wiadomości były wysyłane do grupy i wyświetlane w konwersacjach grupowych, podczas tworzenia wiadomości e-mail z ustawieniem „Wyślij jako” należy dodać adres e-mail grupy w polu DW.

Obecnie zasady skrzynki pocztowej można zaktualizować tylko przy użyciu programu PowerShell.

 • Użyj tego polecenia, aby ustawić alias grupy.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Użyj tego polecenia, aby ustawić alias użytkownika.

  $userAlias = "User"
 • Użyj tego polecenia, aby przekazać zmienną groupalias do polecenia cmdlet Get-Recipient w celu uzyskania szczegółowych informacji o adresacie.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Następnie przekaż nazwę docelowego adresata (nazwę grupy) do polecenia cmdlet Add-RecipientPermission. Wartości zmiennej useralias, która uzyska uprawnienie sendas, zostanie przypisany parametr -Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Po wykonaniu polecenia cmdlet użytkownicy mogą przejść do programu Outlook lub aplikacji Outlook w sieci Web, aby wysyłać wiadomości e-mail jako grupa, dodając adres e-mail grupy do pola Od.

Możesz utworzyć klasyfikacje, które mogą być ustawiane przez użytkowników podczas tworzenia grupy usługi Office 365. Na przykład możesz zezwolić użytkownikom na ustawienie klasyfikacji „Standardowa”, „Tajna” i „Ściśle tajna” dla tworzonych grup. Klasyfikacje grup nie są ustawiane domyślnie i należy je utworzyć, aby mogły być ustawiane przez użytkowników. Użyj programu PowerShell w usłudze Azure Active Directory, aby wskazać użytkownikom wytyczne dotyczące korzystania z grup usługi Office 365 w organizacji.

Zobacz temat Polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory do konfigurowania ustawień grupy i wykonaj czynności opisane w sekcji Tworzenie ustawień na poziomie katalogu, aby zdefiniować klasyfikację dla grup usługi Office 365.

Po uruchomieniu powyższego polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory w celu ustawienia klasyfikacji uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Możesz również utworzyć nową grupę z klasyfikacją.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Zobacz temat Używanie programu PowerShell z usługą Exchange Online i Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu PowerShell dla usługi Exchange Online.

Po włączeniu tych ustawień właściciel grupy będzie mógł wybrać klasyfikację z menu rozwijanego w aplikacji Outlook w sieci Web i programie Outlook i zapisać ją na stronie Edytuj grupę.

Wybieranie klasyfikacji grupy w usłudze Office 365

Możesz określić, czy grupa usługi Office 365 ma pojawiać się na globalnej liście adresowej i innych listach w organizacji. Jeśli na przykład grupa działu prawnego nie powinna pojawiać się na liście adresów, możesz wyłączyć wyświetlanie jej na globalnej liście adresowej. Uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup, aby ukryć grupę na liście adresów, w następujący sposób:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy z innych organizacji wysyłali wiadomości e-mail do grupy usługi Office 365, możesz zmienić ustawienia tej grupy. W wyniku tego tylko użytkownicy wewnętrzni będą mogli wysyłać wiadomości e-mail do grupy. Jeśli wiadomość do tej grupy spróbuje wysłać użytkownik zewnętrzny, zostanie ona odrzucona.

Uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup, aby zaktualizować to ustawienie, w następujący sposób:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Za każdym razem, gdy ktoś próbuje wysłać wiadomość e-mail do grupy usługi Office 365, może mu zostać wyświetlona porada dotycząca poczty.

Uruchom polecenie cmdlet Set-UnifiedGroup, aby dodać do grupy poradę dotyczącą poczty:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Wraz z poradą dotyczącą poczty można także ustawić tłumaczenia tej porady z określeniem dodatkowych języków. Aby na przykład dodać hiszpańskie tłumaczenie, uruchom następujące polecenie:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Nazwa wyświetlana to nazwa grupy usługi Office 365. Jest ona widoczna w Centrum administracyjnym programu Exchange i w portalu administracyjnym usługi Office 365. Można edytować nazwę wyświetlaną grupy lub przypisać nazwę wyświetlaną istniejącej grupie usługi Office 365, uruchamiając polecenie Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Nazwa polecenia cmdlet

Opis

Get-UserPhoto

Umożliwia wyświetlanie informacji o zdjęciu użytkownika skojarzonego z kontem. Zdjęcia użytkowników są przechowywane w usłudze Active Directory.

Set-UserPhoto

Służy do kojarzenia zdjęcia użytkownika z kontem. Zdjęcia użytkowników są przechowywane w usłudze Active Directory.

Remove-UserPhoto

Usuwanie zdjęcia z grupy usługi Office 365

Polecenia cmdlet grup usługi Office 365

Następujące polecenia cmdlet zostały niedawno udostępnione dla grup usługi Office 365. Jeśli nie możesz z nich korzystać, oznacza to, że Twoja subskrypcja usługi Office 365 nie została jeszcze zaktualizowana o tę funkcjonalność. Sprawdź zawartość Centrum wiadomości i Przewodnik po usłudze Office 365.

Nazwa polecenia cmdlet

Opis

Get-UnifiedGroup

To polecenie cmdlet umożliwia wyszukiwanie istniejących grup usługi Office 365, a także wyświetlanie właściwości obiektu grupy.

Set-UnifiedGroup

Aktualizowanie właściwości konkretnej grupy usługi Office 365

New-UnifiedGroup

Tworzenie nowej grupy usługi Office 365. To polecenie cmdlet zapewnia minimalny zestaw parametrów. W celu ustawiania wartości dla właściwości rozszerzonych skorzystaj z polecenia Set-UnifiedGroup po utworzeniu nowej grupy.

Remove-UnifiedGroup

Usuwanie istniejącej grupy usługi Office 365

Get-UnifiedGroupLinks

Pobieranie informacji o członkostwie i właścicielu grupy usługi Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

Dodawanie setek lub tysięcy użytkowników lub nowych właścicieli do istniejącej grupy usługi Office 365

Remove-UnifiedGroupLinks

Usuwanie właścicieli i członków z istniejącej grupy usługi Office 365

Informacje dodatkowe

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×