Zarządzanie grupami odbiorców w usłudze SharePoint Online

Grupy odbiorców to grupy użytkowników, których można użyć do kierowania zawartości do osób w organizacji. Te grupy są określane na podstawie członkostwa w grupach dystrybucyjnych usługi Exchange Online, członkostwa w grupach programu SharePoint lub reguł skonfigurowanych przez administratora usługi SharePoint Online za pomocą Centrum administracyjnego programu SharePoint. Administrator usługi SharePoint Online może dodawać, edytować lub usuwać grupy odbiorców za pomocą Centrum administracyjnego programu SharePoint.

Uwaga:  Do wykonywania przedstawionych w tym artykule czynności za pomocą Centrum administracyjnego programu SharePoint są wymagane uprawnienia administratora globalnego usługi Office 365.

Grupy odbiorców umożliwiają organizacjom kierowanie zawartości do konkretnych użytkowników. Grupy odbiorców można zastosować do zawartości na poziomie listy lub elementu listy.

W usłudze SharePoint Online reguły grupy odbiorców mogą być oparte na informacjach znajdujących się w następujących repozytoriach:

 • Konto użytkownika usługi katalogowej w usłudze Office 365, które jest wystąpieniem usługi Active Directory platformy Microsoft Azure

 • Członkostwo w systemie zarządzania tożsamościami, na przykład w usługach domenowych Active Directory (AD DS)

 • Struktura podlegania w organizacji (jeśli takie informacje są przechowywane w usługach AD DS)

Grupy odbiorców są definiowane i przechowywane w aplikacjach usługi profilu użytkownika.

Wszystkie grupy odbiorców należy skompilować, aby można było kierować do nich zawartość. Członkostwo w grupie odbiorców jest identyfikowane podczas kompilacji przez przeszukiwanie ostatnio zgłoszonych danych z systemu zarządzania tożsamościami. W usłudze SharePoint Online kompilacja grupy odbiorców jest konfigurowana przez katalog usługi Office 365 i przeprowadzana w regularnych, wcześniej określonych interwałach.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń:  Grupy odbiorców to jedynie wygodna metoda dostarczania zawartości do określonych grup osób, a zawartość pozostaje dostępna i widoczna dla wszystkich użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Planowanie strategii dotyczącej uprawnień.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie grupy odbiorców

Grupy odbiorców służą do grupowania użytkowników w organizacji, dzięki czemu można tak spersonalizować informacje, aby były odpowiednie dla tych użytkowników. Podczas dodawania nowej grupy odbiorców jest także dodawana reguła grupy odbiorców służąca do określania członkostwa w tej grupie. Grupy odbiorców zawsze mają co najmniej jedną regułę grupy odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji o regułach grupy odbiorców, zobacz sekcję Dodawanie, edytowanie lub usuwanie reguły grupy odbiorców.

Dodając nową grupę odbiorców, należy także wybrać jej właściciela. Właścicielem powinna być osoba, która wie, dlaczego dana grupa odbiorców została utworzona i z kim należy się skontaktować w przypadku wystąpienia problemów z grupą odbiorców. Zwykle właścicielem zostaje osoba, która utworzyła daną grupę odbiorców, ale nie jest to wymagane. Właściciele grup odbiorców są pomocni w przedsiębiorstwach, w których jest duża liczba grup odbiorców utworzonych przez kilku różnych administratorów.

Ważne: Aby wyświetlić członków nowo dodanej grupy odbiorców, należy najpierw skompilować tę grupę odbiorców.

Początek strony

Dodawanie grupy odbiorców

Możesz dodać grupę odbiorców w celu filtrowania procesu dostarczania zawartości w taki sposób, aby była ona widoczna tylko dla wybranych użytkowników.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

 6. Na stronie Wyświetlanie odbiorców wybierz pozycję Nowy odbiorca.

 7. Na stronie Tworzenie odbiorcy w sekcji Właściwości w polu Nazwa wpisz nazwę nowej grupy odbiorców.

 8. W polu Opis wpisz szczegółowy opis nowej grupy odbiorców.

 9. W polu Właściciel wpisz nazwę konta użytkownika, który będzie właścicielem tej grupy odbiorców i będzie nią zarządzał. Aby sprawdzić, czy nazwa została wpisana poprawnie, możesz wybrać pozycję Sprawdź nazwy. Możesz również wybrać przycisk Przeglądaj, aby wyszukać nazwę konta.

 10. Aby określić członków tej grupy odbiorców, wybierz pozycję Spełniają wszystkie reguły lub Spełniają dowolną regułę.

 11. Wybierz przycisk OK.

 12. Na stronie Dodawanie reguły odbiorców wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać regułę opartą na właściwościach użytkownika:

   1. W sekcji Operand wybierz pozycję Użytkownik.

   2. W sekcji Operator wybierz pozycję Podlega, aby utworzyć regułę opartą na hierarchii organizacyjnej, albo pozycję Członek grupy, aby dokonać wyboru na podstawie grupy lub listy dystrybucyjnej.

   3. W polu Wartość wpisz lub wybierz nazwę użytkownika, przy pomocy którego chcesz przetestować regułę.

    • Dla reguły Podlega wybierz osobę będącą kierownikiem użytkowników, których chcesz dodać do grupy odbiorców.

    • Dla grupy odbiorców Członek grupy wybierz grupę lub listę dystrybucyjną w celu dołączenia jej do reguły grupy odbiorców.

  • Aby dodać regułę opartą na właściwości profilu użytkownika:

   1. W sekcji Operand wybierz pozycję Właściwość, a następnie wybierz właściwość z listy.

   2. Z listy Operator wybierz operator dla danej właściwości. Każda właściwość ma inny zestaw operatorów, ale typowymi operatorami są między innymi = i Zawiera.

   3. W sekcji Wartość wpisz wartość, która będzie używana podczas porównywania tej właściwości z regułą.

 13. Wybierz przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie grupy odbiorców

Istnieje możliwość zmiany nazwy, opisu i właściciela grupy odbiorców. Można także określić, czy członkowie grupy odbiorców muszą spełniać wszystkie reguły grupy odbiorców, czy tylko dowolną regułę grupy odbiorców.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

 6. Na stronie Wyświetlanie odbiorców na liście grup odbiorców wskaż nazwę grupy odbiorców, którego chcesz edytować, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 7. Na stronie Edytowanie odbiorców można wprowadzić następujące zmiany:

  • W sekcji Właściwości można zmienić nazwę lub opis grupy odbiorców.

  • W polu Właściciel można wpisać nazwę konta użytkownika, który będzie właścicielem tej grupy odbiorców i będzie nią zarządzał. Aby sprawdzić, czy nazwa została wpisana poprawnie, można wybrać pozycję Sprawdź nazwy. Można również wybrać przycisk Przeglądaj, aby wyszukać nazwę konta.

  • Aby określić członkostwo w tej grupie odbiorców, można wybrać pozycję Spełniają wszystkie reguły lub Spełniają dowolną regułę.

 8. Wybierz przycisk OK, aby zastosować zmiany.

Początek strony

Usuwanie grupy odbiorców

Grupę odbiorców można usunąć, jeśli nie ma już potrzeby biznesowej kierowania zawartości do użytkowników i grup w tej grupie odbiorców.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

 6. Na stronie Wyświetlanie odbiorców na liście grup odbiorców wybierz grupę odbiorców, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 7. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie reguły grupy odbiorców

Podczas dodawania grupy odbiorców możesz dodatkowo utworzyć regułę grupy odbiorców określającą członkostwo w tej grupie. Grupy odbiorców zawsze mają co najmniej jedną regułę grupy odbiorców, ale te reguły możesz w dowolnym momencie zmienić. Nowe lub zmodyfikowane reguły grupy odbiorców są stosowane dopiero po ponownym skompilowaniu grupy odbiorców przy następnej synchronizacji katalogu usługi Office 365.

Każda reguła grupy odbiorców zawiera następujące elementy:

 • Operand służy do identyfikowania użytkownika lub właściwości, które mają zostać dołączone do zapytania reguły.

 • Operator służy do określania, czy użytkownicy, którzy są porównywani z wartością, są uwzględniani w regule, czy wykluczani z niej.

 • Wartość jest używana przez zapytanie w celu porównania.

W przypadku grup odbiorców z wieloma regułami jest używany jeden z następujących zestawów argumentów logicznych:

 • Spełniają wszystkie reguły. Użytkownicy muszą spełniać wszystkie reguły, aby zostać członkami grupy odbiorców. Dodane reguły zwykle zmniejszają rozmiar grupy odbiorców.

 • Spełniają dowolną regułę. Użytkownicy muszą spełniać wszystkie reguły, aby zostać członkami grupy odbiorców. Dodane reguły zwykle zwiększają rozmiar grupy odbiorców.

Początek strony

Dodawanie reguły grupy odbiorców

Dodawanie reguł grupy odbiorców jest zalecane w następujących sytuacjach:

 • Nowa wartość operandu Użytkownik    Docelowa grupa odbiorców jest określana za pomocą członkostwa lub struktury podlegania, ale istnieje potrzeba dodania użytkowników z innej listy dystrybucyjnej lub podlegających innemu kierownikowi.

 • Nowy operator operandu Użytkownik    Docelowa grupa odbiorców jest określana za pomocą struktury podlegania, ale istnieje potrzeba określania za pomocą członkostwa na liście dystrybucyjnej.

 • Nowy operand    Docelowa grupa odbiorców jest określana za pomocą członkostwa lub struktury podlegania, ale istnieje potrzeba rozszerzenia lub zredukowania członkostwa na podstawie właściwości profilu użytkownika.

 • Nowy operand Właściwość    Docelowa grupa odbiorców jest określana za pomocą jednej właściwości, ale istnieje potrzeba rozszerzenia lub zredukowania członkostwa na podstawie dodatkowej właściwości.

Aby dodać regułę grupy odbiorców, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

 6. Na stronie Wyświetlanie odbiorców wskaż nazwę grupy odbiorców, którą chcesz skonfigurować, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Wyświetl właściwości.

 7. Na stronie Wyświetlanie właściwości odbiorców w sekcji Reguły odbiorców wybierz pozycję Dodaj regułę.

 8. Na stronie Dodawanie reguły odbiorców wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać regułę opartą na użytkowniku:

   1. W sekcji Operand wybierz pozycję Użytkownik.

   2. W sekcji Operator wybierz pozycję Podlega, aby utworzyć regułę opartą na hierarchii organizacyjnej, albo pozycję Członek grupy, aby dokonać wyboru na podstawie grupy lub listy dystrybucyjnej.

   3. W polu Wartość wpisz lub wybierz nazwę użytkownika, przy pomocy którego chcesz przetestować regułę.

    • Dla reguły Podlega wybierz osobę będącą kierownikiem użytkowników, których chcesz dodać do grupy odbiorców.

    • Dla grupy odbiorców Członek grupy wybierz grupę lub listę dystrybucyjną w celu dołączenia jej do reguły grupy odbiorców.

  • Aby dodać regułę opartą na właściwości profilu użytkownika:

   1. W sekcji Operand wybierz pozycję Właściwość, a następnie wybierz właściwość z listy.

   2. Z listy Operator wybierz operator dla danej właściwości. Każda właściwość ma inny zestaw operatorów, ale typowymi operatorami są między innymi = i Zawiera.

   3. W sekcji Wartość wpisz wartość, która będzie używana podczas porównywania tej właściwości z regułą.

 9. Wybierz przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie reguły grupy odbiorców

Edytowanie reguły grupy odbiorców jest zalecane w następujących sytuacjach:

 • Operand    To jest najmniej prawdopodobna zmiana, ponieważ zwykle lepiej jest dodać nową regułę. Jednak operand Użytkownik oparty na strukturze podlegania lub członkostwie na liście dystrybucyjnej można zmienić na operand Właściwość oparty na właściwości, takiej jak kierownik, tytuł lub innej właściwości przeznaczonej do utworzenia grupy odbiorców o podobnym, ale lepiej określonym członkostwie.

 • Operator    Operator można zmienić, jeśli członkostwo na liście jest określone zbyt wąsko lub zbyt szeroko. Można na przykład zmienić operator = (Równa się) na operator Zawiera, aby rozszerzyć członkostwo w grupie odbiorców.

 • Wartość    Wartość docelową reguły grupy odbiorców można zmienić, jeśli oceniany jest właściwy argument operacji lub właściwość, ale członkostwo jest większe lub mniejsze niż oczekiwano, albo istnieją użytkownicy lub grupy, które powinny być dołączone lub wykluczone z powodu zmian potrzeb biznesowych. Jeśli właściwość ma wiele wartości, można także dodać jedną lub więcej dodatkowych wartości.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w regułach grupy odbiorców zostaną uwzględnione po ponownym skompilowaniu grupy odbiorców zgodnie z regularnym interwałem czasu wcześniej określonym w usłudze SharePoint Online.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

 6. Na stronie Wyświetlanie odbiorców wskaż grupę odbiorców, którą chcesz skonfigurować, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Wyświetl właściwości.

 7. Na stronie Wyświetlanie właściwości odbiorców w sekcji Reguły odbiorców wybierz regułę, którą chcesz edytować.

 8. Na stronie Edytowanie reguły odbiorców wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby członkostwo w grupie odbiorców było oparte na użytkowniku:

   1. W sekcji Operand wybierz pozycję Użytkownik.

   2. W sekcji Operator wybierz pozycję Podlega, aby utworzyć regułę opartą na hierarchii organizacyjnej, albo pozycję Członek grupy, aby dokonać wyboru na podstawie grupy lub listy dystrybucyjnej.

   3. W polu Wartość wpisz lub wybierz nazwę użytkownika, przy pomocy którego chcesz przetestować regułę.

    1. Dla reguły Podlega wybierz osobę będącą kierownikiem użytkowników, których chcesz dodać do grupy odbiorców.

    2. Dla grupy odbiorców Członek grupy wybierz grupę lub listę dystrybucyjną w celu dołączenia jej do reguły grupy odbiorców.

  • Aby członkostwo w grupie odbiorców było oparte na właściwości profilu użytkownika:

   1. W sekcji Operand wybierz pozycję Właściwość, a następnie wybierz właściwość z listy.

   2. Z listy Operator wybierz operator dla danej właściwości. Każda właściwość ma inny zestaw operatorów, ale typowymi operatorami są między innymi = i Zawiera.

   3. W sekcji Wartość wpisz wartość, która będzie używana podczas porównywania tej właściwości z regułą.

 9. Wybierz przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie reguły grupy odbiorców

Członkostwo na liście można rozszerzyć lub zredukować w przypadku zmiany potrzeby biznesowej dotyczącej określania docelowych odbiorców zawartości. Jeśli grupa odbiorców musi spełniać wszystkie reguły, usunięcie reguły grupy odbiorców spowoduje rozszerzenie członkostwa. Jeśli grupa odbiorców może spełniać dowolną regułę, usunięcie reguły grupy odbiorców spowoduje zredukowanie członkostwa. Jeśli grupa odbiorców nie jest już potrzebna, należy usunąć całą grupę odbiorców, a nie poszczególne reguły.

Uwaga:  Grupy odbiorców będą zawierały grupy odbiorców spełniające usunięte reguły do momentu zakończenia kompilacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

 6. Na stronie Wyświetlanie odbiorców wskaż grupę odbiorców, którą chcesz skonfigurować, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Wyświetl właściwości.

 7. Na stronie Wyświetlanie właściwości odbiorców w sekcji Reguły odbiorców wybierz regułę, którą chcesz usunąć.

 8. U dołu strony Edytowanie reguły odbiorców wybierz pozycję Usuń.

 9. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Początek strony

Wyświetlanie grup odbiorców

Listę grup odbiorców można wyświetlić w celu wybrania grupy odbiorców lub reguły grupy odbiorców do edycji lub usunięcia. Aby wyświetlić wszystkie grupy odbiorców, wykonaj poniższą procedurę.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 5. W obszarze Osoby wybierz pozycję Zarządzaj odbiorcami.

  Zrzut ekranu przedstawiający Centrum administracyjne usługi SharePoint Online z wybraną stroną profilów użytkowników

 6. Aby znaleźć określoną grupę odbiorców na liście grup odbiorców, w polu Znajdź odbiorców, których nazwa rozpoczyna się od wpisz kilka pierwszych liter nazwy grupy odbiorców, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×