Zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer z poziomu usługi Office 365

Po aktywowaniu usługi Yammer w dzierżawie usługi Office 365 jako administrator usługi Office 365, możesz zarządzać cyklem życia dla użytkowników usługi Yammer z usługi Office 365. Użytkownicy utworzeni w usłudze Office 365 mogą logować się do usługi Yammer za pomocą swoich poświadczeń usługi Office 365. Użytkownik usuwany z usługi Office 365 jest automatycznie dezaktywowany lub zawieszany w usłudze Yammer. Po przywróceniu użytkownika w usłudze Office 365 jest on ponownie aktywowany w usłudze Yammer. Ponadto właściwości profilu użytkownika (takie jak nazwa i dział) w usłudze Azure Active Directory zostaną automatycznie wypełnione w profilu użytkownika w usłudze Yammer, a wszelkie zmiany we właściwościach profilu w usłudze Azure Active Directory zostaną również odzwierciedlone w usłudze Yammer.

Tworzenie użytkownika

Użytkownicy usługi Yammer nie są tworzeni za pomocą aktualizacji zbiorczych ani synchronizacji z usługą Active Directory, lecz są tworzeni podczas logowania się. Na poniższym diagramie przedstawiono tworzenie użytkownika usługi Yammer.

Diagram przedstawiający użytkownika utworzonego przez administratora usługi Office 365. Użytkownik może zalogować się do usługi Office 365, a następnie przejść do usługi Yammer, korzystając z ikony Uruchamianie aplikacji — wówczas ten użytkownik zostanie utworzony w usłudze Yammer.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usługi Office 365 tworzy użytkownika w usłudze Office 365.

 2. Użytkownik loguje się do usługi Office 365 za pomocą dostawcy tożsamości, który jest skonfigurowany dla dzierżawy.

 3. Użytkownik klika kafelek usługi Yammer w obszarze Uruchamianie aplikacji, aby przejść do usługi Yammer.

  Zrzut ekranu: uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyświetloną usługą Yammer
 4. Nowy użytkownik usługi Yammer jest tworzony dla użytkownika usługi Office 365.

 5. Właściwości profilu użytkownika z usługi Azure Active Directory są automatycznie wypełniane w profilu użytkownika w usłudze Yammer.

Blokowanie użytkownika

Administrator może zablokować użytkownika w usłudze Office 365. W takim przypadku użytkownik zostanie wylogowany z usługi Yammer oraz innych usług Office 365. Na poniższym diagramie przedstawiono ten proces:

Administrator usługi Office 365 blokuje użytkownika w usłudze Office 365 i użytkownik jest wylogowywany z usługi Yammer.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usługi Office 365 ustawia stan logowania użytkownika jako Zablokowane.

  Aby to zrobić:

  1. W portalu administracyjnym usługi Office 365 wybierz użytkownika, a następnie wybierz pozycję Edytuj użytkownika. Pozycja Stan logowania jest widoczna w szczegółach użytkownika, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

   Zrzut ekranu przedstawiający stan logowania użytkownika w usłudze Office 365
  2. Wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Stan logowania, aby przełączać się między opcjami Dozwolone i Zablokowane, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

   Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Stan logowania w usłudze Office 365
 2. To działanie będzie miało również skutek w usłudze Yammer i dany użytkownik zostanie wylogowany z tej usługi (na wszystkich urządzeniach). Jeśli ten użytkownik spróbuje zalogować się do usługi Yammer ponownie z dowolnego urządzenia, zostanie mu wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu poświadczeń usługi Office 365. Jednak użytkownik nie będzie mógł się zalogować, bo dla jego stanu logowania jest ustawiona wartość „zablokowane”. Jako zatwierdzony administrator usługi Yammer, możesz przejść do obszaru Administrator sieci i sekcji Aktywność konta w celu zweryfikowania, czy użytkownik usługi Yammer został wylogowany, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Taki użytkownik nie będzie miał aktywnych sesji w usłudze Yammer.

  Zrzut ekranu przedstawiający obszar Aktywność konta użytkownika bez wyświetlonych aktywnych sesji usługi Yammer (wylogowany)

Usuwanie użytkownika

Gdy pracownik odchodzi z firmy, można usunąć użytkownika z usługi Office 365. Po usunięciu użytkownika z usługi Office 365 odpowiedni użytkownik jest dezaktywowany (zawieszany) w usłudze Yammer. Na poniższym diagramie przedstawiono ten proces:

Diagram przedstawiający sytuację, gdy administrator usługi Office 365 usunął użytkownika i użytkownik został zdezaktywowany w usłudze Yammer. Po 30 dniach dane użytkownika zostaną usunięte z usługi Office 365, a po 90 dniach użytkownik zostanie trwale usunięty z usługi Yammer, ale jego wiadomości w usłudze Yammer pozostaną.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usuwa użytkownika z usługi Office 365, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający polecenie usunięcia użytkownika w administracji usługi Office 365.
 2. Informacja o usunięciu użytkownika w usłudze Office 365 jest przekazywana do usługi Yammer i odpowiedni użytkownik usługi Yammer jest dezaktywowany w usłudze Yammer. Ta operacja jest równoważna przejściu do obszaru administracji usługi Yammer, wybraniu pozycji Usuń użytkowników i wybraniu pozycji Dezaktywuj tego użytkownika, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób dezaktywacji użytkownika w usłudze Yammer.

  Użytkownicy dezaktywowani (lub zawieszeni) w ten sposób są wyświetlani na stronach administracyjnych usługi Yammer jako użytkownicy, których dezaktywował System Administrator, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający użytkownika usuniętego przez administratora systemu.
 3. Użytkownik usunięty w usłudze Office 365 staje się nieaktywny. Po około 30 dniach dane użytkownika są trwale usuwane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie lub przywracanie użytkowników.

 4. Podobnie, użytkownik dezaktywowany w usłudze Yammer staje się nieaktywny w usłudze Yammer. Po około 90 dniach dezaktywowani użytkownicy są trwale usuwani, ale ich wiadomości w usłudze Yammer są zachowywane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie użytkowników.

Przywracanie użytkownika

Administrator może też przywrócić użytkownika w usłudze Office 365, co spowoduje ponowne aktywowanie użytkownika w usłudze Yammer. Na poniższym diagramie przedstawiono ten proces:

Diagram przedstawiający sytuację, gdy administrator usługi Office 365 przywrócił użytkownika, a użytkownik jest następnie ponownie aktywowany w usłudze Yammer.

Ten proces obejmuje następujące kroki:

 1. Administrator usługi Office 365 może przywrócić usuniętego użytkownika w usłudze Office 365, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Zrzut ekranu przedstawiający polecenie przywrócenia użytkownika w administracji usługi Office 365.
 2. Informacja o tej czynności również jest przekazywana do usługi Yammer, co powoduje ponowne aktywowanie poprzednio dezaktywowanego użytkownika w usłudze Yammer.

Aktualizowanie profilu użytkownika usługi Yammer z usługi Azure Active Directory

Usługa Office 365 do zarządzania użytkownikami stosuje opartą na chmurze usługę Azure Active Directory (Azure AD). Można zarządzać użytkownikami bezpośrednio w chmurze lub użyć narzędzia Azure AD Connect, aby utworzyć, a następnie synchronizować użytkowników lub grupy w środowisku lokalnym. Gdy użytkownicy usługi Office 365, którzy pierwszy raz korzystają z usługi Yammer, zalogują się do niej po raz pierwszy za pomocą poświadczeń usługi Azure AD, zostanie utworzony użytkownik usługi Yammer, a dane profilu użytkownika usługi Yammer zostaną wypełnione właściwościami użytkownika z usługi Azure AD. Gdy właściwości profilu użytkownika zostaną zmienione w usłudze Azure AD, zostaną też zaktualizowane w istniejącym profilu użytkownika usługi Yammer. Jeśli na przykład dział użytkownika zostanie zmieniony w usłudze Azure AD, zmiany będą widoczne również w usłudze Yammer.

Każdy użytkownik ma profil zarówno w usłudze Office 365, jak i usłudze Yammer.

 • Aby wyświetlić swój profil w usłudze Office 365, użytkownik może kliknąć swój obraz profilu i wybrać pozycję O mnie.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu konta użytkownika w usłudze Office 365

  To umożliwia wyświetlanie i edytowanie profilu użytkownika w usłudze Office 365.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Edytowanie szczegółów dla użytkownika w usłudze Yammer.
 • Aby wyświetlić profil w usłudze Yammer, użytkownik może wybrać pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Wyświetl profil.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie Wyświetl profil w usłudze Yammer

  To umożliwia wyświetlanie i edytowanie profilu użytkownika w usłudze Yammer.

  Zrzut ekranu przedstawiający edytowanie profilu użytkownika usługi Yammer

Poniżej przestawiono kilka kluczowych informacji ułatwiających zrozumienie, jak profile użytkowników w usłudze Yammer są aktualizowane na podstawie danych z usługi Azure Active Directory.

 • Profile użytkowników są aktualizowane jednokierunkowo.    Aktualizacje są możliwe tylko w jedną stronę, z usługi Azure AD do usługi Yammer. Zmiany wprowadzone w profilu użytkownika usługi Yammer nie zostaną odzwierciedlone w usłudze Azure AD.

 • Dane wprowadzone w usłudze Azure AD zastępują zmiany w profilu użytkownika w usłudze Yammer.    Nawet wtedy, gdy profile użytkowników w usłudze Yammer są wypełnione danymi z usługi Azure AD, użytkownicy mogą edytować swoje profile użytkownika usługi Yammer. Mogą na przykład zmienić swoje stanowisko. Te zmiany nie zostaną automatycznie zastąpione. Gdy dowolne z tych właściwości podlegających aktualizacji zostaną później zmienione w usłudze Azure AD, te zmiany zastąpią wszelkie modyfikacje wprowadzone w usłudze Yammer. W usłudze Yammer nie istnieje konfiguracja uniemożliwiająca użytkownikom aktualizowanie ich profili w usłudze Yammer.

 • Można nadzorować takie aktualizacje za pomocą programu Azure AD Connect.    Jeśli klienci chcą wybierać właściwości, które mają być przenoszone z ich katalogów lokalnych do usługi Azure AD, mogą odpowiednio skonfigurować narzędzie Azure AD Connect.

 • Aktualizacje adresu e-mail w usłudze Azure AD są odzwierciedlane w usłudze Yammer.     Wszystkie aktualizacje adresów e-mail użytkownika w usłudze Azure AD są wprowadzane w usłudze Yammer. Zaktualizowana domena adresu e-mail musi odpowiadać jednej z domen w sieci usługi Yammer.

 • Co się stanie, jeśli użytkownik usługi Yammer nie ma adresu e-mail.    Jeśli żaden z adresów e-mail użytkownika nie jest zgodny z domenami w sieci usługi Yammer lub jeśli użytkownik nie ma przypisanego żadnego adresu e-mail w usłudze Azure AD, w profilu użytkownika w usłudze Yammer pojawi się informacja, że użytkownik nie ma przypisanego adresu e-mail, aby jego współpracownicy byli tego świadomi (gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na danej osobie w usłudze Yammer, zobaczy na karcie podręcznej, że ta osoba nie ma adresu e-mail).

Administrator usługi Office 365 może edytować właściwości użytkowników z poziomu usługi centrum administracyjne usługi Office 365.

Aby edytować właściwości użytkownika w usłudze Office 365
 1. W usłudze centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do sekcji Użytkownicy i wybierz lub wyszukaj użytkownika, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno Edytowanie użytkownika w usłudze Office 365
 2. Wybierz pozycję Edytuj obok nazwy użytkownika, aby wyświetlić lub zmienić właściwości, takie jak Adres e-mail i Nazwa wyświetlana.

  Strona właściwości użytkownika w usłudze Office 365

Usługa Azure AD zaktualizuje następujące właściwości usługi Yammer:

Właściwość w usłudze Azure AD

Właściwość w usłudze Yammer

 1. Adres e-mail

 2. Imię

 3. Nazwisko

 4. Stanowisko

 5. Dział

 6. Biuro

 7. Telefon w biurze

 8. Telefon komórkowy

 9. Opis

 1. Adres e-mail

 2. Imię

 3. Nazwisko

 4. Stanowisko

 5. Dział

 6. Lokalizacja

 7. Telefon służbowy

 8. Telefon komórkowy

 9. O mnie

W usłudze Office 365 można zobaczyć właściwości użytkowników, które zostaną automatycznie zaktualizowane w usłudze Yammer w następujących oknach dialogowych:

 • Okno dialogowe Edytowanie adresów e-mail

  Zrzut ekranu przedstawiający pole profilu z adresem e-mail w usłudze Office 365
 • Okno dialogowe Edytowanie informacji o kontakcie

  Zrzut ekranu przedstawiający pola profilu synchronizowane w usłudze Yammer

W usłudze Yammer można zobaczyć właściwości użytkowników, które zostaną zaktualizowane w usłudze Yammer na stronie Profil. Te właściwości będą znajdowały się w następujących sekcjach:

 • Sekcje Podstawowe informacje i Informacje

  Zrzut ekranu przedstawiający pola profilu synchronizowane w usłudze Yammer
 • Sekcja Kontakt

  Zrzut ekranu przedstawiający pola numeru telefonu synchronizowane w usłudze Yammer

Czy należy korzystać z synchronizacji katalogów usługi Yammer?

Zalecamy, aby klienci korzystający z usługi Yammer używali spójnej metody zarządzania cyklem życia wszystkich użytkowników w usługach Office 365 i Yammer. Jest to wygodniejsze niż osobne zarządzanie użytkownikami i stanowi również długoterminowe rozwiązanie dla usługi Yammer. Jeśli obecnie korzystasz z narzędzia do synchronizacji katalogów usługi Yammer, rozważ zarządzanie użytkownikami w usłudze Office 365. Po rozpoczęciu zarządzania użytkownikami w usłudze Office 365 wyłącz narzędzie do synchronizacji katalogów usługi Yammer.

Uwaga : Zarządzanie cyklem życia użytkowników z poziomu usługi Office 365 jest możliwe tylko wtedy, gdy uzyskują oni dostęp do usługi Yammer za pomocą swoich poświadczeń usługi Office 365.

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre kluczowe aspekty synchronizacji katalogów usługi Yammer i ich porównanie z zarządzaniem cyklem życia użytkowników za pomocą usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o synchronizacji katalogów usługi Yammer, zobacz Planowanie synchronizacji katalogów usługi Yammer.

Zadanie

Synchronizacja katalogów usługi Yammer

Office 365

Zbiorcze zarządzanie użytkownikami

Za pomocą synchronizacji katalogów usługi Yammer można zbiorczo zarządzać użytkownikami. Nie można jednak zarządzać użytkownikami usługi Office 365 z poziomu usługi Yammer.

Za pomocą programu Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect) można zintegrować katalog lokalny z usługami Azure Active Directory i Office 365 oraz zbiorczo zarządzać użytkownikami. Program Azure AD Connect oferuje zaawansowane funkcje, takie jak obsługa synchronizacji haseł, usługi Azure Multi-Factor Authentication i aplikacji innych firm. Co najważniejsze, program Azure AD Connect zapewnia jedno narzędzie do integrowania lokalnej usługi Active Directory z usługą Office 365, włącznie z usługą Yammer. Narzędzie do synchronizacji katalogów w usłudze Yammer zostanie wycofane 1 grudnia 2016.

Tworzenie użytkownika

Użytkownik jest tworzony jako użytkownik oczekujący w usłudze Yammer i zostaje do niego wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do usługi Yammer.

Użytkownik może zalogować się do usługi Yammer za pomocą swojego konta usługi Office 365, co spowoduje utworzenie tego użytkownika w usłudze Yammer.

Usuwanie użytkownika

Użytkownik jest dezaktywowany w usłudze Yammer. Użytkownicy w stanie oczekiwania są usuwani.

Użytkownik jest dezaktywowany w usłudze Yammer.

Konfigurowanie niestandardowych wiadomości e-mail z zaproszeniami

Narzędzie do synchronizacji katalogów usługi Yammer pozwala tworzyć niestandardowe wiadomości e-mail z zaproszeniami.

Usługa Office 365 nie obsługuje niestandardowych wiadomości e-mail z zaproszeniami. Oczekujemy jednak, że w miarę ściślejszej integracji usługi Yammer z usługą Office 365 użytkownicy będą poznawać usługę Yammer i używać jej razem z usługą Office 365, co nie będzie wymagać jednorazowego zapraszania pocztą e-mail.

Aktualizowanie profilów użytkowników

Za pomocą synchronizacji katalogów usługi Yammer można aktualizować profile usługi Yammer.

Aby zsynchronizować właściwości profilów użytkowników z lokalnej wersji usługi Active Directory do usługi Azure Active Directory, można użyć programu Azure AD Connect. Te zmiany zostaną również odzwierciedlone w profilu użytkownika w usłudze Yammer.

Często zadawane pytania

P. Czy obrazy profilu użytkownika będą przenoszone z usługi Office 365 do usługi Yammer?

O. Tak. Jeśli w profilu użytkownika usługi Yammer nie ma zdjęcia, zostanie do niego dodane zdjęcie użytkownika z profilu w usłudze Office 365. Ta aktualizacja nastąpi, gdy użytkownik zaloguje się do usługi Yammer, i zostanie odzwierciedlona w profilu usługi Yammer w ciągu kilku godzin. Jeśli użytkownik później zaktualizuje obraz profilu w usłudze Office 365, obraz profilu w usłudze Yammer także zostanie zaktualizowany, gdy użytkownik zaloguje się do usługi Yammer.

P. Jak logowanie jednokrotne (SSO) usługi Yammer wpływa na zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365?

O. Logowanie jednokrotne usługi Yammer ułatwia zarządzanie tożsamościami dzięki zapewnieniu, że użytkownicy logują się do usługi Yammer za pomocą takich samych poświadczeń jak w środowisku lokalnym. Alternatywnym rozwiązaniem jest używanie logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer, co pozwala użytkownikom logować się do usługi Yammer za pomocą poświadczeń usługi Office 365 (usługa Office 365 również obsługuje logowanie jednokrotne). Podczas logowania się użytkowników jest tworzone mapowanie między użytkownikami w usługach Office 365 i Yammer. Zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer z poziomu usługi Office 365 jest zależne od tego mapowania użytkowników między usługami Office 365 i Yammer. Dlatego w przypadku używania logowania jednokrotnego usługi Yammer nie można korzystać z zarządzania cyklem życia użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365.

Ważne : 

P. Czym różni się zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer od logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer?

O. Logowanie jednokrotne usługi Yammer i logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer to różne opcje zarządzania tożsamościami. Ta zmiana dotyczy zarządzania cyklem życia użytkowników. Są to powiązane, ale odmienne opcje. Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer jest wymagane wstępnie do zarządzania cyklem życia użytkowników.

P. Czy można wyłączyć narzędzie do synchronizacji katalogów usługi Yammer, gdy będzie dostępne zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365?

O. Długoterminowym celem dla produktu jest zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365. Jednak decyzja o wyłączeniu synchronizacji katalogów usługi Yammer zależy od sposobu korzystania z niej przez Twoją firmę.

Ważne : 

P. Narzędzie do synchronizacji katalogów usługi Yammer umożliwia aktualizowanie pól profilów. Czy pola profilów również będą aktualizowane w przypadku zarządzania cyklem życia użytkowników usługi Yammer w usłudze Office 365?

O. Tak.

P. Co się dzieje w przypadku zmiany adresu e-mail w usłudze Office 365? Czy powoduje to zmianę adresu e-mail w usłudze Yammer?

O. Tak.

P. Moja firma korzysta z konfiguracji, w której jeszcze nie wszyscy użytkownicy usługi Yammer są w usłudze Office 365. Jak będzie przebiegać zarządzanie cyklem życia użytkowników w takim przypadku?

O. W usłudze Office 365 można zarządzać użytkownikami, którzy logują się do usługi Yammer za pomocą poświadczeń usługi Office 365. Użytkownikami, którzy nie używają poświadczeń usługi Office 365, można nadal zarządzać tak samo jak obecnie. Po przeniesieniu wszystkich użytkowników do usługi Office 365 będzie można w jednym miejscu zarządzać wszystkimi użytkownikami (włącznie z tymi, którzy korzystają z usługi Yammer).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×