Zarządzanie aplikacjami usług łączności biznesowej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W usłudze SharePoint Online możesz utworzyć połączenia usług łączności biznesowej (BCS) ze źródłami danych, takimi jak bazy danych SQL Azure lub usługi sieci Web programu Windows Communication Foundation (WCF) znajdujące się poza witryną programu SharePoint. Po utworzeniu tych połączeń możesz zarządzać informacjami usług łączności biznesowej lub je edytować w witrynie centrum administracyjnego programu SharePoint. W witrynie centrum administracyjnego programu SharePoint można się zalogować bezpośrednio, ale można także zalogować się w centrum administracyjnym usługi Office 365, a następnie przejść do centrum administracyjnego programu SharePoint.

Usługa SharePoint Online używa usług łączności biznesowej wraz z usługami bezpiecznego magazynu w celu uzyskiwania dostępu do danych i pobierania danych, takich jak modele usługi łączności danych biznesowych, z zewnętrznych systemów danych. Aby dowiedzieć się więcej o usługach łączności biznesowej, zobacz Przewodnik po planowaniu pod kątem usługi SharePoint Online dla usługi Office 365.

W tym artykule

Zarządzanie uprawnieniami usług łączności biznesowej

Uprawnienia do obiektu

Uprawnienia do magazynu metadanych

Importowanie i eksportowanie modelu usługi łączności danych biznesowych

Importowanie modelu usługi łączności danych biznesowych

Eksportowanie modelu usługi łączności danych biznesowych

Dodawanie akcji do typów zawartości zewnętrznej

Wyświetlanie danych zewnętrznych i ustawień danych zewnętrznych

Widok typów zawartości zewnętrznej

Widok systemów zewnętrznych

Wyświetlanie ustawień właściwości

Konfigurowanie ustawień właściwości

Widok modeli usługi łączności danych biznesowych

Zarządzanie uprawnieniami usług łączności biznesowej

Uwaga: Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu usług łączności Biznesowej, zobacz Centrum deweloperów MSDN usługi SharePoint Online.

Po zakończeniu konfiguracji dostępem do danych zapewnianych przez połączenie sterują uprawnienia użytkownika. W usługach łączności biznesowej istnieją dwa typy uprawnień:

 • Uprawnienia do obiektu

 • Uprawnienia do magazynu metadanych

Zrzut ekranu wstążki Edycja w ustawieniach łączności biznesowej pokazujący przycisk Importuj i ustawienia uprawnień modelu usługi łączności danych biznesowych.

Uprawnienia do obiektu

Uprawnienia do obiektu mają zastosowanie tylko do określonego systemu zewnętrznego, modelu usługi łączności danych biznesowych lub typu zawartości zewnętrznej (ECT). Każdy typ zawartości zewnętrznej jest zabezpieczanym obiektem. Jeśli na przykład typ zawartości zewnętrznej nosi nazwę WindowsCommunicationFoundationSprzedażKsiążek, to uprawnienia do obiektu mają zastosowanie tylko do obiektu WindowsCommunicationFoundationSprzedażKsiążek, a nie do dowolnego innego zdefiniowanego typu zawartości zewnętrznej.

Aby ustawić uprawnienia do obiektu, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu Twojego konta administratora usługi SharePoint Online.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Usługi łączności biznesowej.

 4. W sekcji Wykaz danych biznesowych wybierz pozycję Zarządzanie modelami usługi łączności danych biznesowych i typami zawartości zewnętrznej.

 5. Zaznacz pole wyboru obok nazwy typu zawartości zewnętrznej lub systemu zewnętrznego, którym chcesz zarządzać.

 6. Na wstążce wybierz przycisk Ustawianie uprawnień do obiektu.
  Zrzut ekranu okna dialogowego Ustawianie uprawnień do obiektu dla usług łączności biznesowej w usłudze SharePoint Online.

 7. Wprowadź nazwę konta użytkownika lub nazwę grupy w polu tekstowym, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Możesz także wybrać pozycję Przeglądaj, aby wyszukać odpowiednią nazwę.

 8. Wybierz nazwę konta lub grupy, dla których chcesz ustawić dostęp do typu zawartości zewnętrznej lub systemu zewnętrznego. Uprawnienia możesz ustawić tylko dla jednego konta naraz. Jeśli masz wiele kont lub grup, musisz ustawić poziomy dostępu dla każdego konta oddzielnie, wybierając je pojedynczo.
  W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia i skojarzone z nimi poziomy dostępu.

Uprawnienie

Uwagi

Edycja

Umożliwia użytkownikowi lub grupie tworzenie systemów zewnętrznych i modeli usługi łączności danych biznesowych, a także importowanie i eksportowanie modeli usługi łączności danych biznesowych. To ustawienie powinno być zarezerwowane dla użytkowników o wysokich uprawnieniach.

Wykonywanie

Umożliwia użytkownikowi lub grupie wykonywanie operacji (tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie, usuwanie lub uruchamianie zapytania) na typach zawartości zewnętrznej.

Możliwe do wyboru w polu Klienci

Umożliwia użytkownikowi lub grupie tworzenie zewnętrznych list dla dowolnych typów zawartości zewnętrznej oraz wyświetlanie typów zawartości zewnętrznej w selektorze elementów zewnętrznych.

Ustawianie uprawnień

Umożliwia użytkownikowi, grupie lub oświadczeniu ustawianie uprawnień do magazynu metadanych.

Dla każdego połączenia usług łączności biznesowej co najmniej jeden użytkownik lub grupa musi mieć to uprawnienie, aby można było zarządzać uprawnieniami. Korzystając z tego uprawnienia, użytkownik może udzielić uprawnień typu Edycja do magazynu metadanych. To ustawienie powinno być zarezerwowane dla użytkowników o wysokich uprawnieniach.

Początek strony

Uprawnienia do magazynu metadanych

Uprawnienia do magazynu metadanych mają zastosowanie globalne do całego magazynu usług łączności biznesowej. Oznacza to, że mają one zastosowanie do wszystkich modeli usługi łączności danych biznesowych, systemów zewnętrznych, typów zawartości zewnętrznej, metod i wystąpień metod zdefiniowanych dla tego zewnętrznego systemu danych. Aby określić, kto może edytować elementy i ustawiać uprawnienia dla magazynu, możesz ustawić uprawnienia do magazynu metadanych.

Uprawnienia do magazynu metadanych mają zastosowanie do wielu obiektów, takich jak modele usługi łączności danych biznesowych, typy zawartości zewnętrznej i systemy zewnętrzne. Ponieważ uprawnienia do magazynu metadanych mogą zastępować uprawnienia do obiektu, należy nimi ostrożnie zarządzać. Gdy uprawnienia do magazynu metadanych są stosowane w sposób przemyślany, pozwalają na szybkie i pełne udzielanie dostępu.

Grafika przedstawiająca okno dialogowe Ustawianie uprawnień do magazynu metadanych w usłudze łączności biznesowej usługi SharePoint Online.

Aby ustawić uprawnienia do magazynu metadanych, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu Twojego konta administratora usługi SharePoint Online.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Usługi łączności biznesowej.

 4. W sekcji Wykaz danych biznesowych wybierz pozycję Zarządzanie modelami usługi łączności danych biznesowych i typami zawartości zewnętrznej.

 5. Na wstążce wybierz przycisk Ustaw uprawnienia do magazynu metadanych.

 6. Wprowadź konto użytkownika lub grupę w polu tekstowym, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Możesz także wybrać pozycję Przeglądaj, aby wyszukać odpowiednie konto.

 7. Konto lub grupa pojawi się w drugim polu tekstowym. Jeśli masz wiele kont lub grup, musisz ustawiać dla nich poziom dostępu pojedynczo.

  Uprawnienie

  Uwagi

  Edycja

  Umożliwia użytkownikowi lub grupie tworzenie systemów zewnętrznych i modeli usługi łączności danych biznesowych, a także importowanie i eksportowanie modeli usługi łączności danych biznesowych. To ustawienie powinno być zarezerwowane dla użytkowników o wysokich uprawnieniach.

  Wykonywanie

  Umożliwia użytkownikowi lub grupie wykonywanie operacji (tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie, usuwanie lub uruchamianie zapytania) na typach zawartości zewnętrznej.

  Możliwe do wyboru w polu Klienci

  Umożliwia użytkownikowi lub grupie tworzenie zewnętrznych list dla dowolnych typów zawartości zewnętrznej oraz wyświetlanie typów zawartości zewnętrznej w selektorze elementów zewnętrznych.

  Ustawianie uprawnień

  Umożliwia użytkownikowi, grupie lub oświadczeniu ustawianie uprawnień do magazynu metadanych.

  Dla każdego połączenia usług łączności biznesowej co najmniej jeden użytkownik lub grupa musi mieć to uprawnienie, aby można było zarządzać uprawnieniami.

  Korzystając z tego uprawnienia, użytkownik może udzielić uprawnień do edytowania magazynu metadanych. To ustawienie powinno być zarezerwowane dla użytkowników o wysokich uprawnieniach.

 8. Aby propagować uprawnienia do wszystkich elementów w magazynie metadanych, wybierz pozycję Propaguj uprawnienia do wszystkich modeli usługi BDC, systemów zewnętrznych i typów zawartości zewnętrznej w magazynie metadanych usługi BDC. Wybranie tej opcji spowoduje zastąpienie wszystkich istniejących uprawnień (w tym uprawnień do obiektu), które mogły zostać ustawione w innym miejscu wybranej aplikacji usług łączności biznesowej.

Początek strony

Importowanie i eksportowanie modelu usługi łączności danych biznesowych

Widok modelu usługi łączności danych biznesowych umożliwia użytkownikowi importowanie i eksportowanie struktury, na której jest oparte połączenie danych biznesowych. Jest to bardzo przydatne, gdy trzeba ponownie utworzyć połączenie w nowym środowisku. Plik modelu usługi łączności danych biznesowych można zaimportować w celu utworzenia połączenia typu zawartości zewnętrznej z systemem zewnętrznym.

Importowanie lub eksportowanie może dotyczyć dwóch typów plików modelu:

Model    Wybranie tego typu modelu powoduje wyeksportowanie metadanych XML dla wybranego systemu.

Zasób    Wybranie tego typu modelu powoduje wyeksportowanie nazw zlokalizowanych, właściwości i uprawnień dla wybranego systemu.

Uwaga: Model usługi łączności danych biznesowych możesz utworzyć przy użyciu kodu XML. Jeśli zamierzasz tak zrobić, weź pod uwagę, że z usługą SharePoint Online nie możesz używać trybów uwierzytelniania RevertToSelf i PassThrough. Chociaż model usługi łączności danych biznesowych napisany w języku XML można zaimportować, nie będzie można korzystać z połączenia.

Początek strony

Importowanie modelu usługi łączności danych biznesowych

Importując model usługi łączności danych biznesowych, importujesz także jego określone uprawnienia. Przed zaimportowaniem modelu usługi łączności danych biznesowych dobrze jest się dowiedzieć, jak zaimportowane uprawnienia będą współdziałać z istniejącymi.

Importowane uprawnienia dla modelu usługi łączności danych biznesowych są dodawane do magazynu istniejących uprawnień w usłudze BDC. Jeśli na liście kontroli dostępu istnieje już wpis dla obiektu, istniejąca wartość jest zastępowana informacjami o uprawnieniach z zaimportowanego pliku.

Aby zaimportować model usługi łączności danych biznesowych, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu Twojego konta administratora usługi SharePoint Online.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Usługi łączności biznesowej.

 4. W sekcji usług łączności biznesowej wybierz pozycję Zarządzanie modelami usługi łączności danych biznesowych i typami zawartości zewnętrznej.

 5. Na wstążce wybierz pozycję Importuj.

 6. W sekcji Model usługi BDC wprowadź nazwę pliku modelu usługi łączności danych biznesowych. Nazwa modelu nie może zawierać żadnych znaków specjalnych, takich jak ~ " # % & * : < > ? \ { | }, ani znaku 0x7f. Możesz także wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć plik *.bdcm dla modelu usługi łączności danych biznesowych.

  Zrzut ekranu przedstawiający widok modelu usług łączności biznesowej.

 7. W sekcji Typ pliku wybierz pozycję Model lub Zasób jako typ pliku do zaimportowania.

 8. W sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz jeden lub więcej z następujących zasobów do zaimportowania:

 9. Nazwy zlokalizowane, aby zaimportować nazwy zlokalizowane typów zawartości zewnętrznej w określonej wersji regionalnej. Usługa łączności danych biznesowych scala importowane nazwy zlokalizowane z istniejącymi nazwami zlokalizowanymi.

 10. Właściwości, aby zaimportować właściwości dla typów zawartości zewnętrznej. Usługa łączności danych biznesowych scala importowane właściwości z istniejącymi opisami właściwości.

 11. Uprawnienia, aby zaimportować uprawnienia dla typów zawartości zewnętrznej i innych zabezpieczanych obiektów w modelu.

 12. (Opcjonalnie) Aby zapisać ustawienia zasobu w pliku w celu użycia ich później, wpisz nazwę pliku zasobu w polu tekstowym Użyj niestandardowych ustawień środowiska.

 13. Wybierz pozycję Importuj.

Początek strony

Eksportowanie modelu usługi łączności danych biznesowych

Model usługi łączności danych biznesowych możesz wyeksportować, a następnie odczytać jego zawartość w celu określenia różnic między połączeniami. Może to być użyteczne, jeśli rozwiązujesz problemy. Wyeksportowany plik modelu usługi łączności danych biznesowych możesz także zaimportować do innego środowiska w celu testowania lub ponownego użycia.

Aby wyeksportować plik modelu usługi łączności danych biznesowych lub zasobu, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu Twojego konta administratora usługi SharePoint Online.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Usługi łączności biznesowej.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie modelami usługi łączności danych biznesowych i typami zawartości zewnętrznej.

 5. Wybierz listę rozwijaną i wybierz pozycję Model usługi BDC w grupie Widok.

 6. Wybierz nazwę modelu usługi łączności danych biznesowych, który chcesz wyeksportować, a następnie wybierz przycisk Eksportuj na wstążce.

 7. Na stronie Modele usługi łączności danych biznesowych wybierz plik modelu lub zasobu do wyeksportowania.

 8. Na stronie Eksportowanie w sekcji Typ pliku wybierz pozycję Model lub Zasób, aby określić typ pliku, który chcesz wyeksportować.

 9. W sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz jedną lub więcej z następujących pozycji, aby dodatkowo uściślić eksport danych.

  • Wybierz pozycję Nazwy zlokalizowane, aby wyeksportować nazwy zlokalizowane typów zawartości zewnętrznej w określonej wersji regionalnej.

  • Wybierz pozycję Właściwości, aby wyeksportować właściwości dla typów zawartości zewnętrznej.

  • Wybierz pozycję Uprawnienia, aby wyeksportować uprawnienia dla typów zawartości zewnętrznej.

  • Wybierz pozycję Serwery proxy, aby wyeksportować informacje o specyficznym dla implementacji serwerze proxy używanym do łączenia się z systemem zewnętrznym.

 10. Jeśli plik z ustawieniami zasobu został zapisany do późniejszego użytku, wpisz nazwę pliku, który ma być wyeksportowany, w polu Użyj niestandardowych ustawień środowiska.

 11. Wybierz pozycję Eksportuj, aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające zapisanie pliku *.bdcm na dysku lokalnym. Plik *.bdcm możesz otworzyć w edytorze tekstu.

  Początek strony

Dodawanie akcji do typów zawartości zewnętrznej

Dodając akcje do typów zawartości zewnętrznej, administratorzy kojarzą adres URL (Uniform Resource Locator) z typem zawartości zewnętrznej. Powoduje to automatyczne uruchomienie określonego programu lub otwarcie określonej strony sieci Web.

Akcje mogą określać parametry oparte na jednym lub większej liczbie pól w typie zawartości zewnętrznej. Na przykład możesz utworzyć akcję dla typu zawartości zewnętrznej określającą adres URL strony wyszukiwania. Parametrem dla tej akcji może być identyfikator elementu w zewnętrznym źródle danych. To umożliwia określenie akcji niestandardowej dla typu zawartości zewnętrznej, automatyzującej wyszukiwanie dla tego elementu.

Uwaga:  Po dodaniu nowej akcji do typu zawartości zewnętrznej ta akcja nie zostanie dodana do istniejących list zewnętrznych dla tego typu zawartości zewnętrznej. Akcja będzie dostępna tylko na nowych listach zewnętrznych dla typu zawartości zewnętrznej.

Aby dodać akcję do typu zawartości zewnętrznej, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu Twojego konta administratora usługi SharePoint Online.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Usługi łączności biznesowej.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie modelami usługi łączności danych biznesowych i typami zawartości zewnętrznej.

 5. Wskaż nazwę typu zawartości zewnętrznej, do której chcesz dodać akcję, a następnie wybierz wyświetloną strzałkę. Z menu wybierz polecenie Dodaj akcję, aby otworzyć stronę Dodawanie akcji.

 6. W polu Nazwa nadaj akcji opisową nazwę.

 7. W polu Adres URL wprowadź adres URL, który ma być otwierany przez akcję.

  Uwaga:  Pod kontrolką możesz znaleźć przykładowy adres URL. Przykład ukazuje, jak dodać jeden lub więcej symboli zastępczych parametru, takich jak {0} lub {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1}).

 8. Jeśli chcesz, aby składniki Web part w witrynie mogły używać tej nowej akcji, wybierz jedną z następujących opcji:

Polecenie

Akcja

Tak

Powoduje uruchomienie akcji w nowym oknie przeglądarki (z zachowaniem kontekstu strony).

Nie

Powoduje uruchomienie akcji w tym samym oknie przeglądarki.

 1. W polu Parametry adresu URL określ parametry wymagane w adresie URL. Te parametry są ponumerowane w interfejsie (zaczynając od liczby 0).

 2. Określ, czy chcesz użyć ikony. To pole umożliwia także użycie ikon standardowych.

 3. Jeśli ta akcja ma być akcją domyślną, zaznacz pole wyboru Akcja domyślna.

  Ważne:  Parametry mogą zawierać dane osobowe, w tym nazwiska i numery PESEL. Projektując akcje, musisz uważać, aby nie użyć pól zawierających takie informacje.

Początek strony

Wyświetlanie danych zewnętrznych i ustawień danych zewnętrznych

Sekcja Widok na wstążce służy do wybierania innych widoków połączeń usług łączności biznesowej. Trzy widoki służą do wyświetlania w różny sposób informacji o połączeniu usług łączności biznesowej, a także umożliwiają dostęp do innych akcji. Należy się zapoznać z tymi widokami, ponieważ niektóre zadania są dostępne tylko w określonych widokach.

Jak widać na poniższej ilustracji, trzy opcjonalne widoki to Modele usługi łączności danych biznesowych, Systemy zewnętrzne i Typy zawartości zewnętrznej.

Zrzut ekranu przedstawiający wybór widoków dla widoków wykazu danych usług łączności biznesowej.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak te widoki ułatwiają zarządzanie usługami łączności biznesowej, zapoznaj się z poniższymi sekcjami.

Początek strony

Widok typów zawartości zewnętrznej

Domyślnie połączenie usług łączności biznesowej używa widoku Typy zawartości zewnętrznej. W tym widoku są wyświetlane informacje o aplikacji usługi, a także następujące informacje:

 • Nazwa typu zawartości zewnętrznej

 • Nazwa wyświetlana typu zawartości zewnętrznej

 • Przestrzeń nazw typu zawartości zewnętrznej

 • Wersja przestrzeni nazw

 • Nazwa systemu zewnętrznego

Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę w standardowym widoku typu zawartości zewnętrznej usług łączności biznesowej.

W przypadku większości procesów w usłudze łączności biznesowej ten widok jest wystarczający. Jeśli jednak typów zawartości zewnętrznej jest wiele, nawigowanie po tym widoku może być trudne.

Początek strony

Widok systemów zewnętrznych

Widok Systemy zewnętrzne pokazuje połączenie usług łączności biznesowej w kontekście systemu, z którego ono pochodzi. Widok ten jest użyteczny, jeśli chcesz poznać informacje o połączeniu usług łączności biznesowej po utworzeniu usługi łączności biznesowej. W tym widoku możesz zobaczyć właściwości ustawienia dla nazwanego systemu zewnętrznego. Dodatkowo możesz konfigurować niektóre ustawienia właściwości.

Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę widoku zewnętrznego usług łączności biznesowej usługi SharePoint Online.

Wyświetlanie ustawień właściwości

Nazwa systemu zewnętrznego pojawia się na tej stronie jako link, który można wybrać (adres URL, do którego można przejść). Adres URL możesz wybrać, aby otworzyć okno zawierające oryginalne ustawienia właściwości dla tego magazynu. Dodatkowo, jeśli masz połączenie z platformą SQL Azure, możesz w tym widoku zobaczyć nazwę serwera bazy danych oraz bazę danych.

Zależnie od typu połączenia usług łączności biznesowej ustawienia właściwości mogą zawierać dowolną kombinację następujących elementów:

 • Dostawca dostępu (na przykład usługa WCF)

 • Tryb uwierzytelniania (taki jak Tożsamość użytkownika)

 • Serwer bazy danych

 • Poziom personifikacji (taki jak Brak, Anonimowy, Identyfikacja, Personifikacja, Delegacja)

 • Nazwa początkowej bazy danych

 • Zabezpieczenia zintegrowane (takie jak interfejs SSPI)

 • Implementacja bezpiecznego magazynu

 • Identyfikator aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu (taki jak identyfikator wprowadzony w bezpiecznym magazynie)

 • Adres końcowy usługi (taki jak adres URL wskazujący plik PrzykładowaUsługaProgramuWindowsCommunicationFoundation.svc)

 • Buforowanie połączeń (Aktywne/Nieaktywne)

 • Pomocniczy identyfikator aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu

 • Implementacja bezpiecznego magazynu

Konfigurowanie ustawień właściwości

Jeśli wskażesz nazwę systemu zewnętrznego, możesz otworzyć menu skrótów zawierające polecenie Ustawienia. Przydaje się to w przypadku połączeń usługi SharePoint Online korzystających z usługi sieci Web programu Windows Communication Foundation (WCF). Wybierając z menu opcję Ustawienia, możesz skonfigurować dowolne z następujących ustawień:

 • Adres URL wymiany metadanych

 • Tryb wykrywania wymiany metadanych

 • Tryb uwierzytelniania w języku WSDL (Web Services Description Language)

 • Identyfikator aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu w języku WSDL

 • Implementacja bezpiecznego magazynu

Początek strony

Widok modeli usługi łączności danych biznesowych

Widok Model usługi BDC zawiera polecenia wstążki umożliwiające importowanie lub eksportowanie modeli usługi łączności danych biznesowych. Dodatkowo widok modeli usługi łączności danych biznesowych może ułatwiać poruszanie się w bardzo dużym zbiorze typów zawartości zewnętrznej. Ponieważ w widoku tym pokazywane są hiperłącza dla każdego oddzielnego połączenia, a nie wszystkie typy zawartości zewnętrznej dla każdego połączenia, wyświetlana dzięki niemu lista może być łatwiejsza do zarządzania.

Grafika przedstawiająca wstążkę widoku modeli usługi łączności danych biznesowych w usługach łączności biznesowej usługi SharePoint Online.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie typy zawartości zewnętrznej dla modelu usługi łączności danych biznesowych, wybierz po prostu nazwę modelu. Następnie, jeśli wybierzesz nazwę typu zawartości zewnętrznej, zostanie otwarta tabela zawierająca pola zdefiniowane dla typu zawartości zewnętrznej. Przypomina ona następującą tabelę.

Nazwa

Typ

Wyświetlanie domyślne

Identyfikator zamówienia

System.String

Nie

Identyfikator pracownika

System.String

Nie

Fracht

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Nie

To okno wiernie odzwierciedla układ źródła danych połączonego za pośrednictwem typu zawartości zewnętrznej. Dzięki niemu można dokładnie się zapoznać ze strukturą danych źródłowych.

U dołu strony są także wyświetlane wszystkie skojarzenia, akcje lub filtry dla tego typu zawartości zewnętrznej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×