Zapisywanie i ponowne używanie elementów projektu bazy danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access 2010 są dostępne różne sposoby ponownego używania projektów baz danych. Można zapisać całą bazę danych jako szablon, zapisać jej fragment jako część aplikacji lub zapisać pole bądź zestaw pól jako szablon typu danych. W każdym z tych przypadków w programie Access zostaje utworzony plik, który można udostępniać innym osobom. Podobnie można używać takich plików uzyskanych od osób trzecich.

W tym artykule opisano sposoby zapisywania różnych obiektów baz danych jako szablonów, w niektórych przypadkach z uwzględnieniem danych. Ponadto omówiono tu poszczególne pliki szablonów i metody ich udostępniania. W tym artykule zawarto też informacje o częściach aplikacji dostarczonych z programem Access.

W tym artykule omówiono projektu bazy danych ani różnych szablonów baz danych pochodzących z programu Access lub które są dostępne w witrynie Office.com. Podstawowe wprowadzenie do reguł projektowania bazy danych programu Access zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z szablonów baz danych, które są dostarczane z programem Access 2010 zobacz artykuł Wprowadzenie do szablonów programu Access 2010.

W tym artykule

Omówienie

Zapisywanie i udostępnianie elementów projektu bazy danych w celu ponownego użycia

Zapisywanie bazy danych jako szablonu bazy danych lub części aplikacji (ACCDT)

Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)

Ponowne używanie projektu bazy danych z innego źródła

Omówienie

Czasami użytkownicy nie chcą rozpoczynać pracy od podstaw. Jeśli użytkownik spędzi dużo czasu na dopracowywaniu swojego projektu, to na pewno chce możliwie najpełniej wykorzystać owoce swojej pracy, na przykład używając tego projektu ponownie. Ponadto użytkownik może chcieć korzystać z projektów opracowanych przez innych. W programie Access są dostępne trzy główne metody ponownego używania projektów baz danych:

 • Szablony baz danych    to pliki z rozszerzeniem accdt, których można używać do tworzenia nowych baz danych. Zwykle baza danych utworzona na podstawie szablonu jest natychmiast gotowa do użycia, ale można ją też dostosować do określonych potrzeb. Na przykład baza danych sieci Web składników majątku zapewnia podstawowe funkcje do zarządzania zasobami, które można rozbudować, dodając informacje na temat działów lub budżetu odzwierciedlające daną organizację. Z programem Access dostarczane są różnorodne szablony baz danych. Są one dostępne w widoku Backstage po otwarciu programu Access.

 • Części aplikacji są pliki, tak jak szablony baz danych, ale można używać ich dodać elementy do istniejącej bazy danych, a nie do stanowić podstawę dla nowej bazy danych. Na przykład część aplikacji komentarze zawiera tabelę, która jest skonfigurowana do zawiera komentarze, łącznie z pola typu Data/Godzina. Niektóre części aplikacji uruchom kreatora ułatwiającego tworzenie relacji, aby określić, jak część aplikacji idealnie pasuje do istniejących tabel. Access zawiera kilka części aplikacji, które można wyświetlić na karcie Tworzenie.

 • Szablony typów danych    to pliki umożliwiające tworzenie nowych pól i zestawów pól. Na przykład używając szablonów typów danych Daty rozpoczęcia i zakończenia, można jednym kliknięciem dodawać pary pól daty/godziny do tabeli. Szablony typów danych korzystają z innego typu pliku (accft) niż szablony baz danych i części aplikacji. Razem z programem Access są udostępniane różnorodne szablony typów danych, które można znaleźć w widoku arkusza danych na karcie Pola po otwarciu tabeli.

Zapisywanie i udostępnianie elementów projektu bazy danych w celu ponownego używania

Tworzenie bazy danych szablonu lub części aplikacji   , możesz zapisać bazy danych jako ACCDT plik za pomocą poleceń na karcie plik (Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Zapisywanie bazy danych jako szablonu bazy danych lub części aplikacji (ACCDT)). Za pomocą tego szablonu można następnie utworzyć nową bazę danych lub, jeśli jest części aplikacji Dodawanie funkcji do istniejącej bazy danych.

Utworzone szablony baz danych i części aplikacji domyślnie są przechowywane w folderze szablonów dla przenośnych danych aplikacji (w systemie Windows 7 jest to folder C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Pliki szablonów można umieszczać w tym folderze, aby udostępniać je jako szablony baz danych lub części aplikacji. Podobnie można kopiować pliki szablonów z tego folderu i przekazywać je innym użytkownikom do własnego użytku.

Uwaga: Podczas używania plików uzyskanych od osób trzecich zawsze należy zachowywać ostrożność.

Tworzenie szablonu typu danych, możesz zapisać zaznaczenie pól tabeli jako plik accft za pomocą polecenia na karcie pola (Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)).

Utworzone szablony typów danych domyślnie są przechowywane w folderze szablonów dla przenośnych danych aplikacji (w systemie Windows 7 jest to folder C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Pliki szablonów typów danych można umieszczać w tym folderze, aby udostępniać je jako typy danych dla nowych pól. Podobnie można kopiować pliki szablonów z tego folderu i przekazywać je innym użytkownikom do własnego użytku.

Uwaga: Podczas używania plików uzyskanych od osób trzecich zawsze należy zachowywać ostrożność.

Początek strony

Zapisywanie bazy danych jako szablonu lub części aplikacji (accdt)

Bazę danych można zapisać jako szablon bazy danych lub część aplikacji przy użyciu poleceń znajdujących się w widoku Backstage na karcie Zapisz i publikuj.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i publikuj.

 2. W obszarze Zapisz bazę danych jako kliknij polecenie Szablon.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego szablonu na podstawie tej bazy danych wypełnij następujące pola:

  • Nazwa    Pole wymagane. Wprowadź tekst identyfikujący szablon lub część aplikacji. W programie Access ta nazwa jest wyświetlana obok szablonu lub części aplikacji.

  • Opis    Wprowadź tekst opisujący zawartość lub przeznaczenie szablonu bądź części aplikacji. Ten tekst jest wyświetlany w etykietce narzędzia dla szablonu lub części aplikacji.

  • Kategoria Wybierz ustawienie Szablony użytkownika, aby wyświetlić część aplikacji na wstążce w obszarze Szablony użytkownika (domyślnie). Możesz też dodać kategorię, wpisując jej nazwę. Następnie możesz przypisać bieżącą i przyszłe części aplikacji do tej kategorii. Nowa kategoria zostanie wyświetlona na wstążce.

  • Ikona Określ ikonę wyświetlaną dla szablonu lub części aplikacji. W przypadku części aplikacji ta ikona jest wyświetlana na wstążce w galerii części aplikacji.

  • Podgląd Wskaż większy obraz wyświetlany dla szablonu w widoku Backstage. Podczas przeglądania w poszukiwaniu szablonu ten obraz zostanie wyświetlony dla szablonu.

  • Tabela podstawowa Określ tabelę podstawową części aplikacji. Ta tabela jest domyślnie używana do wiązania części aplikacji z innymi tabelami w bazie danych, do której ta część jest dodawana. Zastosowanie części aplikacji w programie Access powoduje uruchomienie kreatora ułatwiającego utworzenie relacji. Domyślnie używana jest tabela podstawowa, jednak w kreatorze możesz wybrać inną tabelę.

  • Formularz używany przy tworzeniu wystąpienia Określ formularz otwierany po pierwszym otwarciu baz danych utworzonych na podstawie tego szablonu. Domyślnie ten formularz jest otwierany tylko jeden raz. Taki formularz może zawierać kod uruchamiany podczas otwierania, jednak obecność kodu powoduje generowanie ostrzeżenia dotyczącego zabezpieczeń.

  • Część aplikacji Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać bazę danych jako część aplikacji. W celu zapisania bazy danych jako szablonu bazy danych wyczyść to pole wyboru.

   Uwaga:  To pole wyboru musi zostać zaznaczone, aby było możliwe określenie wartości w polu Tabela podstawowa.

  • Uwzględnij dane w szablonie Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać w szablonie dane znajdujące się w bazie danych. Nowe bazy danych utworzone na podstawie tego szablonu zawierają te dane.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon. Domyślnie program Access zapisuje szablony w folderze C:\Użytkownicy\<bieżący użytkownik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)

Aby utworzyć szablon typu danych, należy zaznaczyć pole lub zestaw pól, a następnie należy użyć polecenia na wstążce w celu zapisania tych pól w postaci szablonu. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wybrane pola są skonfigurowane w odpowiedni sposób — wszystkie właściwości, które mają zostać zachowane w ramach szablonu typu danych, są odpowiednio wybrane. Jeśli na przykład ma zostać utworzony szablon typu danych dla waluty euro, można utworzyć pole waluty i ustawić jego format na wartość Euro.

1. Otwórz tabelę zawierającą pola lub pól, które chcesz zapisać jako szablon.

2. Zaznacz pole lub pola, które chcesz zapisać w celu ponownego użycia.

3. na karcie pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy typ danych.

4. w oknie dialogowym Tworzenie nowego typu danych z pól określ następujące elementy:

 • Nazwa    Pole wymagane. Identyfikuje szablon typu danych. Ta nazwa jest wyświetlana na liście dostępnych pól podczas wybierania pól za pomocą listy Więcej pól.

 • Opiswprowadź tekst, który opisuje zawartości lub przeznaczenie szablon typu danych. Jest wyświetlana w etykietce narzędzia, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika nad szablon typu danych na liście Więcej pól.

 • Kategoria wybierz kategorię, w której chcesz wyświetlić ten szablon typu danych na liście Więcej pól. Domyślnie kategoria jest typy zdefiniowane przez użytkownika.

 • Formularz używany przy tworzeniu wystąpienia w razie potrzeby określ formularz, który zostaje domyślnie otwarty po raz pierwszy służy szablon typu danych.

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon typu danych.

Początek strony

Ponowne używanie projektu bazy danych uzyskanego z innego źródła

Szablony baz danych i części aplikacji otrzymane od osób trzecich można udostępnić na wstążce przez umieszczenie kopii pliku accdt w odpowiednim folderze na komputerze.

 1. Uzyskaj plik szablonu (powinien mieć rozszerzenie accdt lub accft).

 2. Umieść kopię tego pliku w folderze <dysk systemowy>Użytkownicy\<bieżący użytkownik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, gdzie:

  • <dysk systemowy> to główny folder na dysku, na którym zainstalowany jest system Windows (zwykle C:\),

  • <bieżący użytkownik> to nazwa użytkownika użyta podczas logowania się w systemie Windows.

   Uwaga:  Jeśli ten folder nie istnieje, należy go utworzyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć szablonu bazy danych, na karcie Plik kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij szablon, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć części aplikacji, otwórz bazę danych, do której chcesz dodać tę część, a następnie na karcie Tworzenie kliknij pozycję Części aplikacji i kliknij odpowiednią część.

  • Aby użyć szablonu typu danych, otwórz tabelę, w której chcesz utworzyć pole, a następnie na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól i kliknij odpowiedni szablon typu danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×