Zapisywanie i ponowne używanie elementów projektu bazy danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access są dostępne różne sposoby ponownego używania projektów baz danych. Możesz zapisać całą bazę danych jako szablon, zapisać jej fragment jako część aplikacji lub zapisać pole bądź zestaw pól jako szablon typu danych. W każdym z tych przypadków w programie Access zostaje utworzony plik, który możesz udostępniać innym osobom. Podobnie możesz używać takich plików uzyskanych od osób trzecich.

W tym artykule opisano sposoby zapisywania różnych obiektów baz danych jako szablonów, w niektórych przypadkach z uwzględnieniem danych. Ponadto omówiono tu poszczególne pliki szablonów i metody ich udostępniania. W tym artykule zawarto też informacje o częściach aplikacji dostarczonych z programem Access.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji programu Access — nowego rodzaju baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

W tym artykule

Omówienie

Zapisywanie i udostępnianie elementów projektu bazy danych w celu ponownego używania

Zapisywanie bazy danych jako szablonu lub części aplikacji (accdt)

Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)

Ponowne używanie projektu bazy danych uzyskanego z innego źródła

Omówienie

Czasami użytkownicy nie chcą rozpoczynać pracy od podstaw. Jeśli użytkownik spędzi dużo czasu na dopracowywaniu swojego projektu, to na pewno chce możliwie najpełniej wykorzystać owoce swojej pracy, na przykład używając tego projektu ponownie. Ponadto użytkownik może chcieć korzystać z projektów opracowanych przez innych. W programie Access są dostępne trzy główne metody ponownego używania projektów baz danych:

 • Szablony baz danych   to pliki (ACCDT typ pliku), które można utworzyć nowej bazy danych. Zazwyczaj utworzonego na podstawie szablonu bazy danych jest gotowy do użycia, ale można dostosować do potrzeb. Na przykład szablonu bazy danych sieci web składników majątku udostępnia podstawowe zarządzanie zasobami, ale można rozszerzyć go, dodając niektórych działu lub budżet informacji dotyczących Twojej organizacji. Access zawiera wiele szablonów baz danych, które można wyświetlać w widoku Backstage program Access otworzy.

 • Części aplikacji   są pliki, tak jak szablony baz danych, ale można używać ich dodać elementy do istniejącej bazy danych, a nie do stanowić podstawę dla nowej bazy danych. Na przykład część aplikacji komentarze zawiera tabelę, która jest skonfigurowana do zawiera komentarze, łącznie z pola typu Data/Godzina. Niektóre części aplikacji uruchom kreatora ułatwiającego tworzenie relacji, aby określić, jak część aplikacji idealnie pasuje do istniejących tabel. Access zawiera kilka części aplikacji, które można wyświetlić na karcie Tworzenie.

 • Szablony typów danych   są pliki, których można użyć do utworzenia nowych pól i kombinacji pól. Na przykład typ danych daty rozpoczęcia i zakończenia szablony umożliwia dodawanie parę pól typu Data/Godzina do tabeli za pomocą jednego kliknięcia. Szablony typów danych za pomocą inny typ pliku (accft) z szablonów baz danych i części aplikacji. Access zawiera wiele otwartych szablonów, które można wyświetlać na karcie pola tabeli w widoku arkusza danych typu danych.

Zapisywanie i udostępnianie elementów projektu bazy danych w celu ponownego używania

Tworzenie szablonu bazy danych lub części aplikacji    Zapisywanie bazy danych jako plik ACCDT za pomocą poleceń na karcie plik (Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Zapisywanie bazy danych jako szablonu bazy danych lub części aplikacji (ACCDT)). Za pomocą tego szablonu można następnie utworzyć nową bazę danych lub, jeśli jest części aplikacji Dodawanie funkcji do istniejącej bazy danych.

Utworzone szablony baz danych i części aplikacji domyślnie są przechowywane w folderze szablonów dla przenośnych danych aplikacji (w systemie Windows 7 jest to folder C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Pliki szablonów można umieszczać w tym folderze, aby udostępniać je jako szablony baz danych lub części aplikacji. Podobnie można kopiować pliki szablonów z tego folderu i przekazywać je innym użytkownikom do własnego użytku.

Uwaga: Podczas używania plików uzyskanych od osób trzecich zawsze należy zachowywać ostrożność.

Tworzenie szablonu typu danych    Zapisywanie zaznaczenia pól tabeli jako plik accft za pomocą polecenia na karcie pola (Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)).

Utworzone szablony typów danych domyślnie są przechowywane w folderze szablonów dla przenośnych danych aplikacji (w systemie Windows 7 jest to folder C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Pliki szablonów typów danych można umieszczać w tym folderze, aby udostępniać je jako typy danych dla nowych pól. Podobnie można kopiować pliki szablonów z tego folderu i przekazywać je innym użytkownikom do własnego użytku.

Uwaga: Podczas używania plików uzyskanych od osób trzecich zawsze należy zachowywać ostrożność.

Początek strony

Zapisywanie bazy danych jako szablonu lub części aplikacji (accdt)

Bazę danych można zapisać jako szablon bazy danych lub część aplikacji przy użyciu poleceń znajdujących się w widoku Backstage na karcie Zapisz i publikuj.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i publikuj.

 2. W obszarze Zapisz bazę danych jako kliknij polecenie Szablon.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego szablonu na podstawie tej bazy danych wypełnij następujące pola:

  • Nazwa    Wymagane. Wprowadź tekst, która będzie identyfikować szablonu lub części aplikacji. Program Access wyświetli tej nazwy obok szablonu lub części aplikacji.

  • Opis    Wprowadź tekst, który opisuje zawartości lub przeznaczenie szablonu lub części aplikacji. Jest wyświetlana w etykietce narzędzia dla szablonu lub części aplikacji.

  • Kategoria    Wybierz pozycję Szablony użytkownika ma część aplikacji są wyświetlane w obszarze Szablony użytkownika na Wstążce (ustawienie domyślne). Można również dodać kategorię, wpisując je, i można przypisać to przyszłych aplikacji części do tej kategorii. Nowa kategoria będą widoczne na Wstążce.

  • Ikona    Określ ikonę dla szablonu lub części aplikacji. Dla części aplikacji ta ikona pojawi się w galerii części aplikacji na Wstążce.

  • Podgląd    Określ większy obraz, aby wyświetlić szablonu w widoku Backstage. Podczas przeglądania szablonu ten obraz jest wyświetlana zawartość dla tego szablonu.

  • Tabela podstawowa    Określ tabelę, która będzie podstawowej tabeli dla części aplikacji. W poniższej tabeli posłuży domyślnie dotyczą innych tabel w bazie danych, do którego zostanie dodany części część aplikacji. Gdy ktoś używa część aplikacji, zostanie uruchomiony Kreator ułatwia utworzenie relacji. Mimo że podstawowej tabeli jest domyślnie używana, po uruchomieniu kreatora można wybierać innej tabeli.

  • Formularz używany przy tworzeniu wystąpienia    Określanie formularza, który zostaje domyślnie otwarty po pierwszym otwarciu bazy danych utworzonego na podstawie tego szablonu. Ten formularz domyślnie otwiera tylko raz. Formularz może zawierać kod, uruchamianego przy otwieraniu, ale występowania kodu wygeneruje ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

  • Część aplikacji    Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać bazę danych jako części aplikacji. Wyczyść to pole wyboru, aby zapisać bazę danych jako szablonu bazy danych.

   Uwaga:  To pole wyboru musi zostać zaznaczone, aby było możliwe określenie wartości w polu Tabela podstawowa.

  • Uwzględnij dane w szablonie    Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać dane, które są w bazie danych jako części szablonu. Podczas tworzenia nowych baz danych na podstawie szablonu, zawierają te dane.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon. Domyślnie program Access zapisuje szablony w folderze C:\Użytkownicy\<bieżący użytkownik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)

Aby utworzyć szablon typu danych, należy zaznaczyć pole lub zestaw pól, a następnie należy użyć polecenia na wstążce w celu zapisania tych pól w postaci szablonu. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wybrane pola są skonfigurowane w odpowiedni sposób — wszystkie właściwości, które mają zostać zachowane w ramach szablonu typu danych, są odpowiednio wybrane. Jeśli na przykład ma zostać utworzony szablon typu danych dla waluty euro, można utworzyć pole waluty i ustawić jego format na wartość Euro.

 1. Otwórz tabelę zawierającą pola, które chcesz zapisać jako szablon.

 2. Zaznacz pola, które chcesz zapisać w celu ponownego użycia.

 3. Na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy typ danych.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego typu danych na podstawie pól określ następujące właściwości:

  • Nazwa    Wymagane. Określa szablon typu danych i są wyświetlane na liście dostępnych pól wybierz pola z listy Więcej pól.

  • Opis    Wprowadź tekst, który opisuje zawartości lub przeznaczenie szablon typu danych. Jest wyświetlana w etykietce narzędzia, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika nad szablon typu danych na liście Więcej pól.

  • Kategoria    Wybierz kategorię, w której chcesz wyświetlić ten szablon typu danych na liście Więcej pól. Domyślnie kategoria jest typy zdefiniowane przez użytkownika.

  • Formularz używany przy tworzeniu wystąpienia    W razie potrzeby określ formularz, który zostaje domyślnie otwarty po raz pierwszy służy szablon typu danych.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon typu danych.

Początek strony

Ponowne używanie projektu bazy danych uzyskanego z innego źródła

Szablony baz danych i części aplikacji otrzymane od osób trzecich można udostępnić na wstążce przez umieszczenie kopii pliku accdt w odpowiednim folderze na komputerze.

 1. Uzyskaj plik szablonu (powinien mieć rozszerzenie accdt lub accft).

 2. Umieść kopię tego pliku w folderze <dysk systemowy>Użytkownicy\<bieżący użytkownik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, gdzie:

  • <dysk systemowy> to główny folder na dysku, na którym zainstalowany jest system Windows (zwykle C:\),

  • <bieżący użytkownik> to nazwa użytkownika użyta podczas logowania się w systemie Windows.

   Uwaga:  Jeśli ten folder nie istnieje, należy go utworzyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć szablonu bazy danych, na karcie Plik kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij szablon, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć części aplikacji, otwórz bazę danych, do której chcesz dodać tę część, a następnie na karcie Tworzenie kliknij pozycję Części aplikacji i kliknij odpowiednią część.

  • Aby użyć szablonu typu danych, otwórz tabelę, w której chcesz utworzyć pole, a następnie na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól i kliknij odpowiedni szablon typu danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×