Zapisywanie dokumentu

Sposób zapisania dokumentu i format, w którym ma on zostać zapisany, zależy od tego, w jaki sposób dokument ma być używany. Jeśli na przykład dokument jest przeznaczony do użytku własnego i otwieranie go we wcześniejszych wersjach programu Word nie jest planowane, najprostszą metodą zapisania jest skorzystanie z polecenia Zapisz, które używa ustawień domyślnych.

W przypadku udostępniania dokumentu do odczytu innym osobom, które używają oprogramowania innego niż program Microsoft Office Word 2007, lub jeśli użytkownik zamierza otworzyć dokument na innym komputerze, należy zmienić kilka opcji dotyczących sposobu i miejsca zapisania dokumentu.

Jeżeli użytkownik często zapisuje dokumenty w określonym miejscu lub formacie, można dostosować ustawienia tak, aby były one domyślne dla programu Word.

Uwaga   Jeśli dokument ma być dostępny do odczytu dla innych osób, przed jego zapisaniem warto skorzystać z funkcji w menu Przygotuj, które jest dostępne po kliknięciu przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office. Menu Przygotuj zawiera polecenia zwiększające prywatność, bezpieczeństwo i autentyczność dokumentu.

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie dokumentu pierwszy raz

Zapisywanie istniejącego dokumentu jako nowego dokumentu

Zapisywanie dokumentu na dysku CD

Zapisywanie dokumentu w lokalizacji dostępnej zdalnie

Zapisywanie dokumentu w celu umożliwienia otwarcia we wcześniejszej wersji programu Word

Zapisywanie dokumentu w formacie, który nie wymaga programu Word

Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów

Zapisywanie dokumentu pierwszy raz

 1. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku lub naciśnij klawisze CTRL+S.

 2. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Program Word zapisze dokument w domyślnej lokalizacji, takiej jak folder Moje dokumenty. Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, wybierz inny folder w oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz w. Domyślną lokalizację, w której program Word zapisuje dokumenty, można zmienić przez dostosowanie ustawień zapisywania dokumentów.

Początek strony

Zapisywanie istniejącego dokumentu jako nowego dokumentu

Aby zapobiec zastępowaniu oryginalnego dokumentu, zaraz po jego otwarciu należy użyć polecenia Zapisz jako w celu utworzenia nowego pliku.

 1. Otwórz dokument, na podstawie którego chcesz utworzyć nowy dokument.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Program Word zapisuje dokument w domyślnej lokalizacji, takiej jak folder Moje dokumenty.

  Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, kliknij inny folder w oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Zapisz w. Domyślną lokalizację, w której program Word zapisuje dokumenty, można zmienić przez dostosowanie ustawień zapisywania dokumentów.

 4. Edytuj dokument w odpowiedni sposób.

Porada   W celu ułatwienia używania dokumentu jako podstawy dla innych zapisz dokument w miejscu przechowywania szablonów. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij pozycję Zaufane szablony, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby utworzyć nowy dokument, kliknij dwukrotnie pozycję Nowy z istniejącego w oknie dialogowym Nowy dokument.

Uwaga   Innym sposobem używania dokumentu jako podstawy dla innych jest zapisanie go w postaci szablonu.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu na dysku CD

 1. Użyj polecenia Zapisz lub Zapisz jako w celu zapisania dokumentu w folderze, który łatwo znaleźć, na przykład w folderze Moje dokumenty.

 2. Włóż pusty zapisywalny dysk CD do rejestratora CD. Użyj jednego z następujących nośników:

  • Jednokrotnie zapisywalny dysk CD (CD-R)

  • Wielokrotnie zapisywalny dysk CD (CD-RW)

   W przypadku wielokrotnie zapisywalnych dysków CD dane można wielokrotnie kopiować na dysk CD i wymazywać z niego.

 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

 4. Kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD.

  • Aby zaznaczyć wiele plików, przytrzymaj klawisz CTRL, klikając odpowiednie pliki. Następnie w obszarze Zadania plików i folderów kliknij łącze Kopiuj ten plik, Kopiuj ten folder lub Kopiuj zaznaczone elementy.

  • Jeżeli pliki znajdują się w folderze Moje obrazy, w obszarze Zadania obrazów kliknij łącze Kopiuj na dysk CD lub Kopiuj wszystkie elementy na dysk CD, a następnie przejdź do punktu 5.

 5. W oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij stację dysków z możliwością zapisywania dysków CD, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 6. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie stację dysków z możliwością zapisywania dysków CD. W systemie Windows zostanie wyświetlony obszar tymczasowy, w którym są umieszczane pliki przed skopiowaniem. Sprawdź, czy pliki i foldery, które zamierzasz skopiować na dysk CD, są wyświetlane w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD.

 7. W obszarze Zapisywanie na dysku CD kliknij łącze Zapisz te pliki na dysku CD. W systemie Windows zostanie wyświetlony Kreator zapisywania na dysku CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego kreatora.

Uwaga   

 • Nie należy próbować skopiować na dysk CD więcej plików, niż można na nim umieścić. Należy sprawdzić opakowanie dysku CD, aby uzyskać informacje o pojemności. Pliki, których rozmiar przekracza pojemność dysku CD, można skopiować na zapisywalny dysk DVD (DVD-R lub DVD+R) lub wielokrotnie zapisywalny dysk DVD (DVD-RW lub DVD+RW). Jednak system Windows XP nie obsługuje kopiowania na dyski DVD, należy więc skorzystać z oprogramowania do tworzenia dysków DVD.

 • Należy upewnić się, że na dysku twardym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowywania plików tymczasowych tworzonych podczas procesu zapisywania dysku CD. W przypadku standardowego dysku CD system Windows rezerwuje do 700 megabajtów (MB) wolnego miejsca. W przypadku dysku CD o dużej pojemności system Windows rezerwuje do 1 gigabajta (GB) wolnego miejsca.

 • Po skopiowaniu plików lub folderów na dysk CD można przejrzeć zawartość tego dysku, aby potwierdzić skopiowanie plików.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu w lokalizacji dostępnej zdalnie

Dokument można zapisać w folderze sieciowym lub na serwerze sieci Web.

Zapisywanie dokumentu w folderze sieciowym

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj folder sieciowy.

  • Jeśli folder sieciowy został zamapowany na komputerze, kliknij opcję Mój komputer, a następnie kliknij nazwę folderu.

   Uwaga   Zamapowanie folderu sieciowego na komputerze ułatwia uzyskiwanie dostępu do tego folderu. Jeśli folder nie został wcześniej zamapowany, kliknij przycisk Narzędzia w oknie dialogowym Zapisywanie jako, kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego.

  • Jeśli znasz nazwę i lokalizację udostępnionego folderu sieciowego, wpisz je w polu Nazwa pliku, poprzedzając je dwoma ukośnikami odwrotnymi, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie dokumentu na serwerze sieci Web

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj serwer sieci Web.

  • W przypadku zapisywania dokumentu w bibliotece dokumentów w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 wpisz adres URL witryny w polu Nazwa pliku, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Kliknij dwukrotnie nazwę biblioteki dokumentów.

  • W przypadku zapisywania dokumentu w witrynie sieci Web w sieci MSN kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Moje witryny sieci Web w sieci MSN. W razie potrzeby wpisz hasło, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę witryny.

  • Aby zapisać dokument we wcześniej skonfigurowanej lokalizacji FTP (File Transfer Protocol), wybierz pozycję Lokalizacje FTP z listy Zapisz w, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę lokalizacji FTP.

   Uwaga   Protokół FTP umożliwia otwieranie i zapisywanie plików na serwerach sieci Web. Jeśli użytkownik zna nazwę i poświadczenia logowania dla serwera, może dodać serwer do lokalizacji FTP, klikając pozycję Dodaj/Modyfikuj lokalizacje FTP w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu w celu umożliwienia otwarcia we wcześniejszej wersji programu Word

Aby otworzyć dokument zapisany w domyślnym formacie pliku programu Office Word 2007, użytkownicy wcześniejszych wersji programu Word muszą zainstalować Pakiet zgodności Microsoft Office dla formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint pakietu Office 2007. Ewentualnie należy zapisać dokument w formacie, który można otworzyć bezpośrednio we wcześniejszych wersjach programu Word — opcje formatowania i układu zależne od nowych funkcji programu Office Word 2007 są niedostępne we wcześniejszych wersjach programu Word.

Zapisywanie dokumentu w celu umożliwienia bezpośredniego otwarcia we wcześniejszych wersjach programu Word

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wskaż polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij opcję Format programu Word 97–2003.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu w formacie, który nie wymaga programu Word

Jeśli użytkownik chce utworzyć dokument, który inne osoby będą mogły czytać, ale nie edytować, może zapisać dokument w sposób umożliwiający czytanie go bez programu Word. Istnieje możliwość zapisania dokumentu w pliku PDF lub XPS, a także jako strony Web.

Pliki PDF i XPS    PDF i XPS to formaty, które mogą być czytane dzięki szeroko dostępnemu oprogramowaniu do przeglądania. Układ stron dokumentu jest zachowany w tych formatach.

Strony sieci Web    Strony sieci Web są wyświetlane w przeglądarce sieci Web. Układ stron dokumentu nie jest zachowywany w tym formacie. Zmienianie rozmiaru okna przeglądarki powoduje zmianę układu dokumentu. Dokument można zapisać jako konwencjonalną stronę sieci Web (format HTML) lub jako jednoplikową stronę sieci Web (format MHTML). W formacie HTML wszystkie pliki pomocnicze (na przykład obrazy) są przechowywane w osobnym folderze skojarzonym z dokumentem. W formacie MHTML wszystkie pliki pomocnicze są przechowywane razem z dokumentem w pojedynczym pliku. Ten format jest obsługiwany przez program Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0.

Uwaga   Istnieje możliwość zapisania dokumentu w innych formatach, które można otwierać w wielu programach do edycji tekstu. Do tych formatów należą: zwykły tekst (txt), tekst sformatowany (rtf) i Works (wps). Jednak zapisanie dokumentu programu Office Word 2007 w tych formatach nie zapewnia prawidłowego zachowania formatowania, układu i innych funkcji dokumentu. Należy używać tych formatów tylko w przypadku, gdy utrata tych cech dokumentu nie sprawia problemu. Te formaty można wybrać z listy Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

Zapisywanie pliku jako pliku PDF lub XPS

Pliki programów pakietu Microsoft Office 2007 można zapisywać w formatach PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wskaż polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij opcję Plik PDF lub XPS.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 4. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję Plik PDF lub Plik XPS.

 5. Jeśli dokument jest przeznaczony tylko do wyświetlania w trybie online, można skompresować rozmiar pliku, klikając opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online) obok pozycji Optymalizuj do.

 6. Aby zapisać tylko część dokumentu, dołączyć znaczniki poprawek i właściwości dokumentu lub automatycznie utworzyć hiperłącza do nagłówków i zakładek w dokumencie, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

 7. Kliknij przycisk Opublikuj.

Zapisywanie dokumentu jako strony sieci Web

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Aby opublikować dokument na serwerze sieci Web, zlokalizuj serwer na liście Zapisz w.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 4. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Strona sieci Web lub Jednoplikowa strona sieci Web.

  Uwaga   Jeśli użytkownik zapisze dokument jako stronę sieci Web (format HTML) i w późniejszym czasie będzie chciał przenieść lub wysłać dokument w postaci załącznika do wiadomości e-mail, musi pamiętać, aby dołączyć folder zawierający wszystkie pliki pomocnicze. Nazwa tego folderu jest taka sama jak nazwa pliku dokumentu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W polu Zapisz pliki w następującym formacie kliknij format pliku, którego chcesz użyć.

 4. Obok pola Domyślna lokalizacja plików kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij folder, w którym chcesz zapisywać pliki.

  Uwaga   Te opcje umożliwiają sterowanie domyślnym zachowaniem programu Word podczas pierwszego użycia polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako po jego uruchomieniu. Przy każdym zapisywaniu dokumentu można zastąpić te ustawienia, określając inną lokalizację lub inny format w oknie dialogowym Otwieranie, Zapisywanie lub Zapisywanie jako.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język