Zakresy wprowadzanych danych dla formantów programu InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Wprowadzenie do wprowadzania zakresów

Typy zakresy wprowadzanych danych

Wprowadzenie do wprowadzania zakresów

Jeśli chcesz poprawić rozpoznawanie wprowadzania tekstu nie klawiatury w kontrolce, takich jak tekst wprowadzony w polu tekstowym z pióro cyfrowe można określić zakres wprowadzanych danych dla kontrolki. Zakres wejściowy umożliwia określenie typu danych wejściowych użytkownika jest przeznaczony dla kontrolki. Na przykład jeśli korzystasz z zakresu wejściowego IS_URL pola tekstowego, spacje wprowadzone między wyrazami są ignorowane.

Zakres wejściowy można ustawić dla następujących typów kontrolek:

 • Pole tekstowe

 • Pole tekstu sformatowanego

 • Wybór daty

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole kombi

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

Aby określić zakres wprowadzanych danych, dwukrotnie kliknij żądany formant. W oknie dialogowym Właściwości formant kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij opcję Zakres wprowadzanych danych.

Początek strony

Typy zakresy wprowadzanych danych

Istnieją trzy rodzaje zakresów wprowadzanych danych:

W ustawieniach wszystkich zakresów wprowadzanych danych można skonfigurować opcje powodujące ograniczanie dopuszczalnych danych wyłącznie do informacji zgodnych z ustalonym wzorcem lub do niego zbliżonych. Domyślnie jest wymagana pełna zgodność z wzorcem. Aby umożliwić wprowadzanie danych, które nie pasują dokładnie do wzorca, ale są do niego zbliżone, w oknie dialogowym Zakres wprowadzanych danych zaznacz opcję Rozpoznaj niepasujące dane wejściowe.

Uwagi : 

 • Zakres wprowadzanych danych obowiązuje wyłącznie do formantu, dla którego został ustawiony, a nie do pola, z którym formant jest powiązany.

 • Funkcja zakresów wprowadzanych danych nie współpracuje z modułami rozpoznawania języków wschodnioazjatyckich.

W sekcjach poniżej opisano poszczególne rodzaje zakresów wprowadzanych danych.

Standardowe

Aby wyznaczyć standardowy zakres wprowadzanych danych, w oknie dialogowym Zakres wprowadzanych danych kliknij opcję Standardowy, a następnie kliknij żądaną pozycję na liście Zakres wprowadzanych danych. W tabeli poniżej opisano wzorzec obowiązujący dla każdego standardowego zakresu wprowadzanych danych oraz zamieszczono przykłady danych wejściowych, dla których mają obowiązywać te wzorce.

Zakres wprowadzanych danych

Opis

IS_DEFAULT

Standardowy sposób interpretacji. Zakres traktowany jako domyślny; używa domyślnego leksykonu (słownika).

IS_URL

Adresy URL, plików i witryn FTP.

Przykłady:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Znaki stosowane w ścieżkach plików. Obowiązują następujące ograniczenia:

 • W nazwach serwerów i udziałów dozwolone są wszystkie znaki z zakresu IS_ONECHAR poza następującymi: * ? : < > |

 • W nazwach plików dozwolone są wszystkie znaki z zakresu IS_ONECHAR poza następującymi: \ / : < > |

 • Dane wejściowe muszą się rozpoczynać sekwencją znaków \\, nazwą dysku, znakiem \, sekwencją znaków ..\, sekwencją znaków .\ lub znakiem /

 • Spacje są dozwolone.

Przykłady:

 • \\nazwa_serwera\nazwa_udziału\nazwa_pliku.txt

 • C:\temp\bieżąca praca.doc

 • ..\obrazy\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Znaki stosowane w nazwach plików. Obowiązują następujące ograniczenia:

 • Dodawanie rozszerzeń lub bez rozszerzeń.

 • Dozwolone są wszystkie znaki z zakresu IS_ONECHAR poza następującymi: \ / : < > |

 • Spacje są dozwolone.

Przykłady:

 • nazwa_pliku.txt

 • nazwa_pliku

 • nazwa pliku.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Nazwy użytkowników poczty email.

Przykłady:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Kompletne adresy email w formacie SMTP, na przykład ktos@przyklad.com.

IS_LOGINNAME

Nazwa logowania i nazwa domeny. Obowiązują następujące ograniczenia:

 • Dozwolone są wszystkie znaki z zakresu IS_ONECHAR.

 • Nazwy domen i użytkowników nie mogą się rozpoczynać ani kończyć znakami innymi niż alfanumeryczne.

 • Nie można używać spacji.

 • Następujące znaki są niedozwolone: + * / (plus, gwiazdka, ukośnik).

Przykłady:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinacja pierwszego imienia, drugiego imienia i nazwiska.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Tytuł grzecznościowy lub naukowy poprzedzający imię i nazwisko.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Pierwsze imię lub jego inicjały.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Drugie imię lub jego inicjały.

Przykłady:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Nazwisko.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Przyrostek, skrót lub liczebniki rzymskie towarzyszące imieniu i nazwisku. Przykład: Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Pełen adres, łącznie z wszelką numeracją.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Kod pocztowy w postaci alfanumerycznej (umożliwia wpisywanie kodów z różnych krajów).

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Numer domu, nazwa ulicy, nazwa i numer mieszkania lub numer skrzynki pocztowej. Na przykład: 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Pełna lub skrócona nazwa stanu/prowincji.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • WA

 • Waszyngton

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Pełna lub skrócona nazwa miasta.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Nowy Jork

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Nazwa kraju.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Włochy

 • Japonia

 • Stany Zjednoczone

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Skrócona nazwa kraju.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Symbol waluty i wyrażona w niej kwota.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Wartości liczbowe waluty, bez symbolu. Na przykład: 2100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Pełna data; możliwość stosowania różnych formatów.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Liczba określająca miesiąc; wartość z przedziału od 1 do 12.

Przykłady:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Liczba określająca dzień; wartość z przedziału od 1 do 31.

Przykłady:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Liczba określająca rok.

Przykłady:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Liczba określająca miesiąc.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Ciąg znaków określający dzień.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Dodatnie liczby całkowite. Dozwolone są ciągi zawierające cyfry z przedziału od 0 do 9.

IS_NUMBER

Liczby, łącznie z przecinkami, znakami wartości ujemnej i miejscami dziesiętnymi. Dla miejsc na terenie Stanów Zjednoczonych obowiązują następujące ograniczenia:

 • Separatorem tysięcy jest przecinek.

 • Separatorem miejsc dziesiętnych jest kropka.

 • Liczby ujemne są poprzedzone myślnikiem bez spacji, a nie ujęte w nawiasy.

IS_ONECHAR

Pojedynczy znak ANSI o kodzie 1252. Dla miejsc na terenie Stanów Zjednoczonych mogą to być następujące znaki:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Numer telefonu. Nie może zawierać liter.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Numery kierunkowe krajów w połączeniach telefonicznych.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Numery kierunkowe stref w połączeniach telefonicznych.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Numer telefonu bez kodu kraju ani strefy.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Godziny, minuty, sekundy i skróty alfabetyczne określające czas. W języku angielskim (Stany Zjednoczone) jest stosowany zegar 12godzinny. Zera wiodące są opcjonalne w przypadku godzin, ale wymagane przy minutach i sekundach. Wartości godzin muszą się mieścić w przedziale od 0 do 24, wartości minut — w przedziale od 0 do 59.

Przykłady sformatowane dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Liczba określająca godzinę. Może przybierać wartości z przedziału od 0 do 24.

IS_TIME_MINORSEC

Liczba określająca minuty lub sekundy. Może przybierać wartości z przedziału od 0 do 59.

Lista fraz

Ustawienie zakres wejściowy jako Lista fraz umożliwia określenie listy wyrazów lub fraz w celu ograniczenia lub bias wprowadzone w formancie. Na przykład można utworzyć listę frazę o nazwie "Kolory podstawowe" dla pola tekstowego, a następnie ustaw listę, aby "czerwony", "żółty" i "niebieski". W tym scenariuszu jeśli użytkownik komputera typu Tablet zapisuje wyraz "Fred" w polu tekstowym zostanie ono rozpoznany i konwertowane na wyraz "red".

Aby utworzyć zakres wprowadzanych danych w postaci listy fraz:

 1. Kliknij opcję Niestandardowy w oknie dialogowym Zakres wprowadzanych danych, a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę, pod jaką będzie wyświetlana lista.

 3. Na liście Typ zaznacz pozycję Lista fraz.

 4. Dla każdego słowa lub wyrażenia na liście wpisz odpowiednie słowo/wyrażenie w polu Fraza, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Gdy do szablonu zostanie już dodana kompletna lista fraz, można ją zastosować do innych formantów formularza. W tym celu należy ją zaznaczyć na liście Zakres wprowadzanych danych.

Uwaga : Usunięcie zakresu wprowadzania danych w postaci listy fraz obowiązującego dla formantu spowoduje jego automatycznie usunięcie z ustawień wszystkich pozostałych formantów, do których został zastosowany, a jego definicja zostanie wykasowana z ustawień szablonu.

Wyrażenie regularne

Ustawienie zakres wejściowy wyrażeń regularnych umożliwia określenie wyrażeń regularnych, które definiuje wzorzec niestandardowy ograniczanie lub biasing wprowadzone w formancie. Więcej informacji o składni wyrażeń regularnych używane przez Microsoft Office InfoPath 2007 wprowadzania zakresów w Komputera typu Tablet Microsoft Software Development Kit (SDK)można znaleźć.

Aby utworzyć zakres wprowadzanych danych w postaci wyrażenia regularnego:

 1. Kliknij opcję Niestandardowy w oknie dialogowym Zakres wprowadzanych danych, a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. W polu Nazwa wpisz nazwę, pod jaką będzie wyświetlane wyrażenie.

 3. Na liście Typ kliknij pozycję Wyrażenie regularne.

 4. W polu Wyrażenie regularne wpisz formułę wyrażenia regularnego.

Po dodaniu wyrażenia regularnego do szablonu można je zastosować do innych formantów formularza. W tym celu należy je zaznaczyć na liście Zakres wprowadzanych danych.

Uwaga : Usunięcie zakresu wprowadzania danych w postaci wyrażenia regularnego obowiązującego dla formantu spowoduje jego automatycznie usunięcie z ustawień wszystkich pozostałych formantów, do których został zastosowany, a jego definicja zostanie wykasowana z ustawień szablonu.

W tabeli poniżej zamieszczono wybrane przykłady wyrażeń regularnych, które mogą wyznaczać niestandardowy zakres wprowadzanych danych.

Wyrażenie

Opis

Wartości pasujące

Wartości niepasujące

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Dowolna cyfra z przedziału od 1 do 9

1
6
0

42
Jeden

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Jedna lub więcej cyfr, przecinków albo myślników. Umożliwia ograniczenie zakresu do przedziału lub zbioru liczb, np. przedziału stron, które mają zostać wydrukowane.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Trzy
od 7 do 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Numer ubezpieczenia społecznego. Format numeru ubezpieczenia społecznego to nnnnnnnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Numer katalogowy w następującym formacie:
###-AAA-###
, gdzie „#” oznacza dowolną cyfrę z przedziału od 0 do 9, natomiast „A” to dowolna wielka litera z przedziału od A do Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Dowolny wyraz rozpoczynający się małą literą „s”, zawierający co najmniej jeden znak (zgodnie z zakresem IS_ONECHAR) i kończący się małą literą „p”.

stop
syrop
sklep
s234p

Stop
sp

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×