Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodając do diagramów grafiki związane z danymi, można lepiej i pełniej przekazywać informacje. Program Microsoft Office Visio Professional 2007 udostępnia zestaw grafik związanych z danymi, z których można korzystać i które można zmieniać. Użytkownik może również tworzyć własne grafiki.

W tym artykule

Co to jest grafika związana z danymi?

Wyświetlanie danych w kształtach

Zmienianie grafiki związanej z danymi

Tworzenie nowej grafiki związanej z danymi

Wzbogacanie grafiki związanej z danymi

Co to jest grafika związana z danymi?

Grafika związana z danymi to zestaw ulepszeń, które można stosować do kształtów w celu wyświetlenia danych zawartych w kształtach. Grafika związana z danymi ukazuje dane jako połączenie elementów tekstowych i graficznych, takich jak flagi i paski postępu.

Załóżmy na przykład, że istnieje kształt zawierający dane o sprzedaży, które mają zostać wyświetlone w następujący sposób:

 • region jako tekst zawierający tylko wartość (Zachód), a nie etykietę (Region sprzedaży);

 • sprzedaż jako tekst zawierający etykietę i wartość;

 • ponownie sprzedaż, tym razem jako pasek postępu powiązany ze stosunkiem sprzedaży bieżącej do planowanej sprzedaży rocznej;

 • porównanie z poprzednim rokiem zawierające zarówno etykietę, jak i wartość;

 • ponowne porównanie z poprzednim rokiem, tym razem jako ikona z flagą informującą o stanie.

Wymienione informacje są jasno przekazane za pomocą poniższej grafiki związanej z danymi:

Kształt zawierający dane sprzedaży

Po utworzeniu grafiki związanej z danymi możliwe jest:

 • stosowanie grafiki do innych kształtów zawierających te same dane,

 • edytowanie grafiki w celu automatycznego wprowadzenia zmian we wszystkich kształtach, do których ją zastosowano.

Jeżeli grafika związana z danymi została zastosowana do wielu kształtów, to wprowadzane w niej zmiany będą stosowane do wszystkich kształtów, do których została ona zastosowana.

Można utworzyć tyle grafik związanych z danymi, ile potrzeba dla używanych kształtów. Można na przykład utworzyć grafikę pokazującą dane pracowników i zastosować ją do wszystkich kształtów pracowników. Druga grafika związana z danymi może pokazywać dane sprzętu i być stosowana do wszystkich kształtów sprzętu.

Skąd są pobierane dane?

Dane, które można wyświetlać za pomocą grafik związanych z danymi znajduje się w oknie Dane kształtu każdy kształt. (We wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office Visio dane te były wyświetlane na liście właściwości niestandardowych dla każdego kształtu.) Można wprowadzić dane w oknie dialogowym Dane kształtu dla każdego kształtu albo można użyć kreatora Łączenie danych z kształtami. Po zaimportowaniu danych przy użyciu kreatora Łączenie danych z kształtami, możesz wybrać sposób programu Visio, aby wyświetlić dane. Aby uzyskać więcej informacji o Kreatorze, zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł.

Początek strony

Wyświetlanie danych w kształtach

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Dane, a następnie kliknij polecenie Edytuj grafikę związaną z danymi.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi wybierz elementy, które chcesz zastosować w grafice. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych możliwości wzbogacania (takich jak tekst, słupki danych, ikony czy kodowanie kolorami), zobacz Wzbogacanie grafiki związanej z danymi.

Początek strony

Zmienianie grafiki związanej z danymi

Jeśli istniejące grafiki związane z danymi nie spełniają potrzeb użytkownika, można je dostosować, zamiast tworzyć nowe. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kształtów, do których została zastosowana określona grafika związana z danymi.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę związaną z danymi, którą chcesz zmienić, wskaż polecenie Dane, a następnie kliknij polecenie Edytuj grafikę związaną z danymi.

 2. Za pomocą okien dialogowych Edytowanie grafiki związanej z danymi i Edytowanie typ objaśnienia można dostosować grafikę związaną z danymi. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych ulepszeń, zobacz Wzbogacanie grafiki związanej z danymi.

Gdy zostanie kliknięty przycisk OK w oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi, zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kształtów, do których została zastosowana określona grafika związana z danymi, a także do samej grafiki.

Początek strony

Tworzenie nowej grafiki związanej z danymi

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. W okienku zadań Grafika związana z danymi w obszarze Utwórz nową grafikę związaną z danymi kliknij łącze Nowa grafika związana z danymi.

 3. Za pomocą okien dialogowych Nowa grafika związana z danymi i Nowy typ objaśnienia można dostosować grafikę związaną z danymi. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych ulepszeń, zobacz Wzbogacanie grafiki związanej z danymi.

Początek strony

Wzbogacanie grafiki związanej z danymi

Aby wzbogacić grafikę związaną z danymi, można dodać cztery typy elementów: tekst, słupki danych, ikony i kodowanie kolorami. W poniższych sekcjach opisano sposoby dodawania elementów poszczególnych typów.

Dodawanie tekstu do grafiki związanej z danymi

Dodawanie słupka danych do grafiki związanej z danymi

Dodawanie zestawu ikon do grafiki związanej z danymi

Dodawanie koloru według wartości

Dodawanie tekstu do grafiki związanej z danymi

Istnieje wiele stylów pól tekstowych, spośród których można wybierać. Niektóre z nich są objaśnieniami tekstowymi zawierającymi nazwę kolumny oraz wartość. Inne style są nagłówkami, w których są wyświetlane tylko wartości danych.

Na poniższym rysunku pokazano nagłówki, objaśnienia tekstowe i wartości.

Części elementu tekstu w grafice związanej z danymi

1. W nagłówkach są wyświetlane tylko wartości.

2. w porównaniu z ostatni rok jest etykietą objaśnienia.

3. + 13% jest wartością objaśnienia.

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. W okienku zadań Grafika związana z danymi kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę, do której chcesz dodać tekst, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij opcję Tekst.

 4. W oknie dialogowym Nowy tekst kliknij listę rozwijaną Pole danych i wybierz element z listy.

 5. Kliknij pole Objaśnienie i wybierz z listy styl zestawu ikon.

 6. Wybierz położenie objaśnienia, stosując jeden z następujących sposobów:

  • W obszarze Położenie objaśnienia zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, a następnie kliknij pola tekstowe Poziomo oraz Pionowo i wybierz pozycje z list.

 7. W obszarze Szczegóły wybierz opcje określające żądany wygląd objaśnienia lub nagłówka.

Dodawanie słupka danych do grafiki związanej z danymi

Słupki danych wyświetlają dane dynamicznie na miniaturowych wykresach bądź grafach, takich jak paski postępu, klasyfikacja w formie gwiazdek, termometry i prędkościomierze.

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. W okienku zadań Grafika związana z danymi kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę, do której chcesz dodać słupek danych, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij opcję Słupek danych.

 4. W oknie dialogowym Nowy słupek danych kliknij listę rozwijaną Pole danych i wybierz element z listy.

 5. Kliknij pole Objaśnienie i wybierz z listy styl zestawu ikon.

 6. Wybierz położenie objaśnienia, stosując jeden z następujących sposobów:

  • W obszarze Położenie objaśnienia zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, a następnie kliknij pola tekstowe Poziomo oraz Pionowo i wybierz pozycje z list.

 7. W obszarze Szczegóły wybierz opcje określające żądany wygląd słupka danych.

Dodawanie zestawu ikon do grafiki związanej z danymi

Dane można wyświetlać przy użyciu zestawów ikon, takich jak flagi, sygnalizacja świetlna i strzałki trendów. Można na przykład wskazać stosunek sprzedaży bieżącej do sprzedaży w ubiegłym roku. Jak pokazano w poniższym przykładzie, wartości flag można ustawić tak, aby niebieska flaga oznaczała znaczny wzrost sprzedaży, żółta — niewielki wzrost sprzedaży, a czerwona — spadek sprzedaży względem ubiegłego roku.

Pokazywanie stanu przy użyciu flag

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę, do której chcesz dodać ikonę, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij opcję Zestaw ikon.

 4. W oknie dialogowym Nowy zestaw ikon kliknij listę rozwijaną Pole danych i wybierz element z listy.

 5. Kliknij pole Objaśnienie i wybierz z listy styl zestawu ikon.

 6. Wybierz położenie objaśnienia, stosując jeden z następujących sposobów:

  • W obszarze Położenie objaśnienia zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, a następnie kliknij pola tekstowe Poziomo oraz Pionowo i wybierz pozycje z list.

 7. W obszarze Reguły pokazywania każdej ikony zaznacz wartości, które ma reprezentować każda ikona. W poprzednim przykładzie okno dialogowe Edytowanie zestawu ikon wyglądałoby następująco:

Okno dialogowe Edytowanie zestawu ikon z regułami zastosowanymi do ikon flag

Dodawanie koloru według wartości

Dzięki opcji Koloruj według wartości można stosować kolory do wskazywania unikatowych wartości lub zakresów wartości.

Każdy kolor reprezentuje unikatową wartość      Jeden kolor można zastosować do wszystkich kształtów zawierających tę samą wartość. Można na przykład pokolorować wszystkie kształty pracowników działu sprzedaży na żółto, a wszystkie kształty pracowników działu księgowości — na czerwono.

Kształty pracowników o różnych kolorach wskazujących dział

Każdy kolor reprezentuje zakres wartości      Zakres wartości można wskazać przy użyciu zakresu kolorów, od jaskrawego do wygaszonego. Na przykład zakres kolorów od czerwonego do różowego może reprezentować odpowiadające im regiony z wysokim, średnim i niskim wzrostem sprzedaży.

Kształty przedstawiające sprzedaż, pokolorowane w celu pokazania względnych dochodów

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wyświetl dane na kształtach.

 2. W okienku zadań Grafika związana z danymi kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę, którą chcesz oznaczyć kolorami, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 3. W oknie Edytowanie grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element, a następnie kliknij opcję Kolorowanie według wartości.

 4. W oknie dialogowym Nowe kolorowanie według wartości w obszarze Wyświetlanie wybierz element z listy Pole danych.

 5. W polu Metoda kolorowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Każdy kolor reprezentuje unikatową wartość, aby zastosować jeden kolor do wszystkich kształtów z tą samą wartością.

   Na liście Przypisania kolorów są wyświetlane wszystkie dostępne wartości. Za pomocą tej listy można przypisać kolor wypełnienia i tekstu do każdej wartości. Aby wybrać inny kolor wypełnienia lub tekstu, kliknij strzałkę Kolor wypełnienia lub Kolor tekstu.

  • Wybierz opcję Każdy kolor reprezentuje zakres wartości, aby użyć zakresu kolorów, od jaskrawego do przytłumionego, w celu wskazania zakresu wartości.

   Lista Przypisania kolorów zawiera dostępne zakresy wartości i służy do przypisywania kolorów wypełnienia i tekstu do poszczególnych zakresów. Aby utworzyć zakresy niestandardowe, wpisz różne wartości w polach Wartość 1 i Wartość 2. Aby wybrać różne kolory wypełnienia i tekstu dla każdej wartości, można kliknąć strzałkę Kolor wypełnienia lub Kolor tekstu. W celu zachowania efektu przejścia od jaskrawego do przytłumionego koloru w zestawach kolorów zalecane jest wybranie innego koloru tylko dla pierwszego elementu listy Przypisania kolorów.

 6. Aby zastosować ustawienia do kształtów na rysunku, kliknij przycisk OK kolejno w oknach dialogowych Nowe kolorowanie według wartości i Edytowanie grafiki związanej z danymi.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×