Wyróżnianie komórek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W przeciwieństwie do innych programów pakietu Microsoft Office, takich jak program Word, program Excel nie ma przycisku służącego do wyróżniania wszystkich danych w komórce lub ich fragmentów.

Można jednak zastosować podobne wyróżnienie w arkusz, wypełniając komórki kolorem wyróżnienia. Aby szybko uzyskać takie wyróżnienie, należy utworzyć niestandardowy styl komórki, który umożliwi wypełnianie komórek kolorem wyróżnienia. Po zastosowaniu tego stylu można szybko kopiować wyróżnienie do innych komórek za pomocą Malarza formatów.

Wybrane dane w komórce można wyróżnić, stosując do nich inny kolor lub format czcionki.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie stylu komórki umożliwiającego wyróżnianie komórek

Stosowanie wyróżnienia do innych komórek za pomocą Malarza formatów

Wyświetlanie wybranych danych w innym kolorze lub formacie czcionki

Tworzenie stylu komórki umożliwiającego wyróżnianie komórek

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada : Jeśli przycisk Style komórki jest niewidoczny, w grupie Style kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku obok pola stylów komórki.

 2. Kliknij polecenie Nowy styl komórki.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu komórki.

  Porada : Można na przykład wpisać Wyróżnienie.

 4. Kliknij przycisk Formatuj.

 5. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na karcie Wypełnienie wybierz kolor wyróżnienia, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Styl.

  Nowy styl zostanie dodany w obszarze Niestandardowe w polu stylów komórki.

 7. W arkuszu zaznacz komórki lub zakresy komórek, które chcesz wyróżnić.

  Jak zaznaczyć komórkę lub zakres

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Select All button

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Uwaga : Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga : Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Worksheet headings

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga : Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada : Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 8. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Porada : Jeśli przycisk Style komórki jest niewidoczny, w grupie Style kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku obok pola stylów komórki.

 9. W obszarze Niestandardowe kliknij nazwę nowego stylu komórki.

  Porada : Niestandardowe style komórki są wyświetlane w górnej części listy stylów komórki. Jeśli w grupie Style jest wyświetlane pole stylów komórki, a nowy styl komórki jest jednym z pierwszych sześciu stylów na liście, można kliknąć ten styl bezpośrednio w grupie Style.

Początek strony

Stosowanie wyróżnienia do innych komórek za pomocą Malarza formatów

 1. Zaznacz komórkę sformatowaną za pomocą żądanego wyróżnienia.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij dwukrotnie przycisk Malarz formatów Obraz przycisku , a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez komórki lub zakresy komórek, które chcesz wyróżnić.

 3. Po zakończeniu tej czynności kliknij ponownie przycisk Malarz formatów lub naciśnij klawisz ESC, aby wyłączyć tę funkcję.

Początek strony

Wyświetlanie wybranych danych w innym kolorze lub formacie czcionki

 1. Zaznacz dane w komórce, które mają być wyświetlane w innym kolorze lub formacie.

  Jak zaznaczyć dane w komórce

  Aby zaznaczyć zawartość komórki

  Wykonaj następujące czynności

  W komórce

  Kliknij dwukrotnie w komórce, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

  Na pasku formuły Obraz przycisku

  Kliknij komórkę, a następnie na pasku formuły przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

  Przy użyciu klawiatury

  Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę, ustaw punkt wstawiania przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI, aby zaznaczyć zawartość.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby zmienić kolor tekstu, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor czcionki Obraz przycisku , a następnie w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij żądany kolor.

  • Aby zastosować ostatnio wybrany kolor tekstu, kliknij przycisk Kolor czcionki Obraz przycisku .

  • Aby zastosować kolor inny niż dostępne kolory motywu i kolory standardowe, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie na karcie Standardowy lub Niestandardowy okna dialogowego Kolory zdefiniuj kolor, którego chcesz użyć.

  • Aby zmienić format, kliknij przycisk Pogrubienie Obraz przycisku , Kursywa Obraz przycisku lub Podkreślenie Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy można również nacisnąć klawisze CTRL + B, CTRL + I lub CTRL + U.

 3. Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×