Wypełnianie pola listy, pola listy rozwijanej lub pola kombi wartościami z usługi sieci Web

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W polu listy, polu listy rozwijanej i polu kombi mogą się znaleźć wartości zwracane przez pomocnicze połączenie danych prowadzące do usługi sieci Web.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Krok 1: Dodawanie kwerendy połączenia danych

Krok 2: Konfigurowanie formantu

Omówienie

W polu listy, polu listy rozwijanej i polu kombi są wyświetlane elementy, spośród których użytkownik może dokonać wyboru, wypełniając formularz oparty na szablonie. Te formanty mogą służyć do wyświetlania informacji przekazywanych przez pomocnicze połączenie danych z usługą sieci Web. Pomocnicze połączenie danych to dowolne połączenie danych z zewnętrznym źródłem danych (np. usługą sieci Web) dodawane do szablonu formularza w celu umożliwienia użytkownikom wypełniającym formularze oparte na tym szablonie pobierania lub wysyłania danych do tego źródła.

Aby pobrać dane z zewnętrznego źródła danych, możesz dodać pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza danych kwerendy. W wyniku programu Microsoft Office InfoPath tworzy pomocniczej źródło danych z pola danych oraz grupy, które odpowiada schemat XML usługi sieci Web. Połączenie danych kwerendy pobiera dane z usługi sieci Web i zapisuje te dane w pomocnicze źródło danych formularza. Domyślnie dane w pomocnicze źródło danych jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią. Można skonfigurować pomocniczego połączenia danych można zapisać wyniki kwerendy na komputerach użytkowników, dzięki czemu będą mieli dostęp do danych, gdy formularzy nie jest połączony z siecią.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych z zewnętrznego źródła danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym użyciem w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Jeśli wyłączysz tę funkcję, dane będą dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią.

Ponieważ struktura danych pomocniczego źródła danych musi być zbieżna z układem przechowywania informacji w usłudze sieci Web, nie można samodzielnie modyfikować istniejących pól ani grup tego źródła. Łącza do dodatkowych informacji na temat połączeń danych i źródeł danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Zanim będzie można wypełnić formanty szablonu formularza danymi pochodzącymi z usługi sieci Web, należy się zwrócić do administratora usługi o następujące informacje:

 • Lokalizacja usługi sieci Web.

 • Weryfikacja stosowania przez usługę sieci Web stylu kodowania dokument/literał. Program InfoPath może korzystać tylko ze stylu kodowania dokument/literał.

 • Nazwa operację usługi sieci Web, które będą wysyłać dane do formularza.

 • Czy wyniki kwerend wykonywanych w usłudze sieci Web można bezpiecznie przechowywać na komputerach użytkowników w celu umożliwienia dostępu do nich w trybie offline.

Początek strony

Step 1: Dodawanie połączenia danych kwerendy

Jeśli nie masz istniejącego połączenia danych zapytania w szablonie formularza, który można użyć w celu określenia wartości dla kontrolki, wykonaj poniższe czynności, aby dodać nowe połączenie danych pomocniczej. Jeśli szablon formularza zawiera już połączenie danych pomocniczej, którego można używać, możesz pominąć tę sekcję i przejdź do Krok 2: Konfigurowanie kontrolki.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij opcję Utwórz nowe połączenie z, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Usługa sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web.

  Uwaga : Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalnej odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj ZASOBY, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz przeszukać, określ, czy chcesz przeszukać przez dostawcę lub usługi, wpisz słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij wyszukiwania. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na liście Wybierz operację kliknij operację usługi sieci Web zwracającą dane do formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Jeżeli Kreator łączenia danych napotka na nieznany element w schemacie usługi sieci Web, na następnej stronie kreatora może pojawić się monit o podanie wartości przykładowych dla każdego parametru w celu określenia pól lub grup, które mają być dodane do głównego źródła danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 9. Jeżeli wyniki kwerendy mają być dostępne w czasie, gdy formularz nie jest połączony z siecią, należy zaznaczyć pole wyboru Przechowuj kopię danych w szablonie formularza.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w czasie, gdy formularz łączy się z siecią przy użyciu tego połączenia danych, dane zwracane przez kwerendę będą zapisywane na komputerze użytkownika. Jeśli przez połączenie wpływają informacje poufne, lepiej wyłączyć tę opcję, aby chronić dane w przypadku kradzieży lub zagubienia komputera.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na następnej stronie kreatora wprowadź opisową nazwę tego pomocniczego połączenia danych.

 12. Jeśli każde otwarcie formularza ma skutkować automatycznym pobraniem do niego danych, zaznacz pole wyboru Automatycznie pobierz dane podczas otwierania formularza.

Początek strony

Krok 2: Konfigurowanie formantu

 1. Jeśli szablon formularza zawiera wiele widoków, kliknij nazwę widoku, w menu Widok, aby przejść do widoku z formantem, w którym chcesz wyświetlić dane z pomocnicze źródło danych.

 2. Kliknij dwukrotnie pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi, do którego mają być kierowane informacje.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij opcję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych.

 5. Na liście Źródło danych kliknij źródło danych zawierające grupy i pola z danymi, które mają być używane.

 6. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wpisów.

 7. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy określ jakie dane będą wyświetlane użytkownikowi i jakie dane będą przesyłane do zewnętrznego źródła danych wykonując jedną z następujących czynności.

  Określ, czy te same dane, które użytkownik będzie przesyłać dane, które będą widoczne dla użytkownika

  • Kliknij żądane pole, a następnie kliknij przycisk OK.

  Określanie, że dane, które będą widoczne dla użytkownika różni się od danych, które użytkownik będzie przesyłać

  Uwaga : W tym scenariuszu użytkownikowi będą wyświetlane dane z jednego z pól grupy, a dane wysyłane przez użytkownika znajdują się w innym polu tej samej grupy.

  1. Kliknij grupę, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wartości.

  3. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole zawierające dane, które użytkownik będzie wysyłał do zewnętrznego źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana.

  5. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole zawierające dane, które będą wyświetlane w formancie, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli w polu Nazwa wyświetlana znajdują się wartości o podobnych nazwach, a chcesz, aby były widoczne tylko dane o unikatowych nazwach, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×