Wypełnianie pola listy, pola listy rozwijanej lub pola kombi wartościami z bazy danych programu SQL Server

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole listy, pole listy rozwijanej i pole kombi można wypełnić wartościami zwracanymi przez połączenie danych służące do wykonywania kwerend w bazie danych programu Microsoft SQL Server.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Krok 1: Dodawanie kwerendy połączenia danych

Krok 2: Konfigurowanie formantu

Omówienie

W polu listy, polu listy rozwijanej i polu kombi są wyświetlane elementy, spośród których użytkownik może dokonać wyboru, wypełniając formularz oparty na szablonie. Formanty te mogą służyć do wyświetlania informacji przekazywanych przez pomocnicze połączenie danych z bazą danych programu Microsoft SQL Server. Pomocnicze połączenie danych to dowolne połączenie danych z zewnętrznym źródłem danych (np. usługą sieci Web) dodawane do szablonu formularza w celu umożliwienia użytkownikom wypełniającym formularze oparte na tym szablonie pobieranie lub wysyłanie danych do tego źródła.

Po dodaniu pomocniczego połączenia danych w danych kwerendy do szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath utworzoną pomocniczej źródło danych z pola danych oraz grupy odpowiadający sposób dane są przechowywane w bazie danych. Połączenie danych kwerendy pobiera dane z usługi sieci Web i zapisuje te dane w pomocnicze źródło danych formularza. Domyślnie dane w pomocnicze źródło danych jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownicy są połączeni z siecią. Można skonfigurować pomocniczego połączenia danych można zapisać wyniki kwerendy na komputerach użytkowników, dzięki czemu będą mieli dostęp do danych, gdy ich formularza nie jest połączony z siecią.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych z zewnętrznego źródła danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym użyciem w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Jeśli wyłączysz tę funkcję, dane będą dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią.

Ponieważ struktura danych pomocniczego źródła danych musi być zgodna ze sposobem przechowywania danych w bazie danych, nie można samodzielnie modyfikować istniejących pól i grup w pomocniczym źródle danych. Łącza do dodatkowych informacji na temat połączeń danych i źródeł danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Zanim będzie można wypełnić formanty formularza wartościami z bazy danych programu SQL Server, należy zwrócić się do administratora bazy danych o następujące informacje:

 • Nazwa serwera zawierającego bazę danych, która będzie używana z tym szablonem formularza.

 • Nazwa bazy danych, która będzie używana z tym szablonem formularza.

 • Uwierzytelnianie wymagane przez bazę danych. Do określenia sposobu uzyskiwania przez użytkowników dostępu do bazy danych może ona stosować uwierzytelnianie systemu Microsoft Windows lub uwierzytelnianie serwera SQL Server.

 • Nazwa tabeli zawierającej dane, które mają zostać wysyłane do formularza. Jest to tabela podstawowa. Jeśli zamierzasz używać więcej niż jednej tabeli z bazy danych, będą potrzebne nazwy tych tabel podrzędnych. Należy również ustalić nazwy pól w tabelach podrzędnych, które są powiązane z polami w tabeli podstawowej.

 • Czy wyniki kwerend można bezpiecznie przechowywać na komputerach użytkowników w celu umożliwienia dostępu do nich w trybie offline.

Początek strony

Step 1: Dodawanie połączenia danych kwerendy

Jeśli nie masz istniejącego połączenia danych kwerendy, którego można używać w szablonie formularza, wykonaj poniższe czynności, aby dodać pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza danych kwerendy. Jeśli szablon formularza zawiera już połączenie danych pomocniczej, którego można używać, możesz pominąć tę sekcję i przejdź do Krok 2: Konfigurowanie kontrolki.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij opcję Utwórz nowe połączenie z, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Baza danych (tylko programu Microsoft SQL Server lub Microsoft Office Access), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Wybierz bazę danych.

 6. W oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij przycisk Nowe źródło.

 7. Na następnej stronie kreatora na liście Z jakim rodzajem źródła danych chcesz się połączyć kliknij pozycję Microsoft SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera zawierającego bazę danych SQL Server.

 9. W obszarze Poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeżeli baza danych określa dostęp użytkowników na podstawie poświadczeń stosowanych w sieci Microsoft Windows, kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Jeżeli baza danych określa dostęp użytkowników na podstawie podanej przez administratora określonej nazwy użytkownika i hasła, kliknij opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło w polach Nazwa użytkownika i Hasło.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na liście Wybierz bazę danych zawierającą żądane dane kliknij nazwę bazy danych, do której ma prowadzić połączenie, kliknij pole wyboru Połącz z określoną tabelą, kliknij nazwę tabeli podstawowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Na następnej stronie kreatora w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, w którym są zapisane informacje o połączeniu danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać wprowadzone ustawienia.

  Jeżeli planowane jest zastosowanie innych tabel w połączeniu danych kwerendy, na tej stronie kreatora można dodać pozostałe tabele.

  Dodawanie innych tabel

  1. Kliknij przycisk Dodaj tabelę.

  2. W oknie dialogowym Dodawanie tabeli lub kwerendy kliknij nazwę tabeli podrzędnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Program InfoPath próbuje ustawić relacje dopasowując nazwy pól w obu tabelach. Jeśli nie chcesz używać sugerowanych relacji, wybierz relację, a następnie kliknij Usuwanie relacji. Aby dodać relację, kliknij pozycję Dodaj relację. W oknie dialogowym Dodaj relację kliknij nazwę każdego pola pokrewne w odpowiedniej kolumnie, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij przycisk Zakończ.

  4. W celu dodania kolejnych tabel podrzędnych powtórz wszystkie kroki.

 13. Kliknij przycisk Dalej.

 14. Aby wyniki kwerendy były zapisywane z szablonem formularza, zaznacz pole wyboru Przechowuj kopię danych w szablonie formularza. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje przechowywanie kwerendy w szablonie formularza. Ponieważ dane będą przechowywane w szablonie formularza, będą one dostępne w wypełnionych przez użytkowników formularzach, nawet jeśli komputery nie będą połączone z siecią.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Zaznaczenie tego pola wyboru przechowuje wyników kwerendy w szablonie formularza. Ponieważ dane są przechowywane w szablonie formularza, jest dostępny w formularzach, które wypełniania przez użytkowników, nawet jeśli ich komputery nie są połączone z siecią. Jeśli występują poufne dane z tego połączenia danych, można wyłączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież.

 15. Kliknij przycisk Dalej.

 16. Na następnej stronie kreatora wprowadź opisową nazwę tego pomocniczego połączenia danych. Jeśli chcesz, aby dane były automatycznie pobrane podczas otwierania formularza, zaznacz pole wyboru Automatycznie pobierz dane podczas otwierania formularza.

Początek strony

Krok 2: Konfigurowanie formantu

 1. Jeśli szablon formularza zawiera wiele widoków, kliknij nazwę widoku, w menu Widok, aby przejść do widoku z formantem, w którym chcesz wyświetlić dane z pomocnicze źródło danych.

 2. Kliknij dwukrotnie pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi, które chcesz wypełnić.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij opcję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych.

 5. Na liście Źródło danych kliknij źródło danych, które ma być używane.

 6. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wpisów.

 7. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy określ jakie dane będą wyświetlane użytkownikowi i jakie dane będą przesyłane do zewnętrznego źródła danych wykonując jedną z następujących czynności.

  Określa, że dane, które będą widoczne dla użytkownika jest tych samych danych, które przedstawi użytkownika

  • Kliknij żądane pole, a następnie kliknij przycisk OK.

  Określanie, że dane, które będą widoczne dla użytkownika różni się od danych, które użytkownik będzie przesyłać

  Uwaga : W tym scenariuszu użytkownikowi będą wyświetlane dane z jednego z pól grupy, a dane wysyłane przez użytkownika znajdują się w innym polu tej samej grupy.

  1. Kliknij grupę, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wartości.

  3. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole zawierające dane, które użytkownik będzie wysyłał do zewnętrznego źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana.

  5. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole zawierające dane, które będą wyświetlane w formancie, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli w polu Nazwa wyświetlana znajdują się wartości o podobnych nazwach, a chcesz, aby były widoczne tylko unikatowe nazwy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×