Wycofanie logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync — często zadawane pytania

Logowanie jednokrotne (SSO, single sign-on) usługi Yammer i synchronizacja katalogów (DSync) są wycofywane i nie będą działać po 1 grudnia 2016. Aby uzyskać więcej informacji o tym wycofaniu oraz czynnościach, które można wykonać, aby przełączyć się z używania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync na używanie znajomych narzędzi usługi Office 365 w celu skonfigurowania logowania jednokrotnego (logowanie usługi Office 365 z tożsamością federacyjną) i synchronizacji katalogów (program Azure Active Directory Connect), zobacz Planowanie na wypadek wycofania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

P. Jakie funkcje są usuwane z usługi Yammer?

O: Logowanie jednokrotnego (SSO) usługi Yammer i synchronizacja katalogów (funkcja DSync) usługi Yammer są usuwane z usługi Yammer. Były to starsze narzędzia opracowane przez firmę Yammer przed przejęciem przez firmę Microsoft. Ulepszając integrację usług Yammer i Office 365, eliminujemy konieczność zapoznawania się z osobnymi narzędziami i utrzymywania ich przez klientów. Klienci powinni przechodzić do korzystania ze znanych narzędzi usługi Office 365, aby konfigurować logowanie jednokrotne (logowanie usługi Office 365 z tożsamością federacyjną) i synchronizację katalogów (program Azure Active Directory Connect). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie na wypadek wycofania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

P. Jak klienci są informowani o tej zmianie?

O. Aby powiadomić klientów, na podstawie zasad komunikacji usługi Yammer Enterprise informacje o tej zmianie zostały podane w każdym z następujących kanałów:

 1. Aktualizacja dokumentacji: Planowanie na wypadek wycofania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

 2. Wpis w blogu usługi Yammer: Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer jest już dostępne

 3. Wpisy w Centrum wiadomości usługi Office 365 dla administratorów

 4. Wiadomości e-mail do administratorów usługi Yammer

 5. Ogłoszenie w Sieci usługi Office 365 dla usługi Yammer: Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer jest już dostępne

P. Kiedy logowanie jednokrotne usługi Yammer i funkcja DSync przestaną działać?

O. Logowanie jednokrotne usługi Yammer i funkcja DSync przestaną działać 1 grudnia 2016. Po 1 kwietnia 2016 w sieciach usługi Yammer nie będzie można wprowadzać nowych konfiguracji ani znaczących zmian w konfiguracjach logowania jednokrotnego i funkcji DSync. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Harmonogram zaniechania używania logowania jednokrotnego i synchronizacji katalogów usługi Yammer.

P. Jakie są zalecane ramy czasowe, aby przejść na logowanie usługi Office 365?

O. Aby zapewnić płynne przejście zalecamy przełączenie się na logowanie usługi Office 365 tak szybko, jak będzie to w praktyce możliwe dla Twojej organizacji, chyba że jesteś użytkownikiem jednego z trzech scenariuszy wymienionych poniżej. Aby nie miało to wpływu na użytkowników, należy dokonać przejścia przed 1 grudnia 2016, wykonując czynności opisane w artykule Jak zacząć korzystać z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer oraz synchronizacji usługi Azure Active Directory. Użytkownicy poniższych funkcji powinni zapoznać się z dokumentem Przewodnik po usłudze Office 365, aby sprawdzić, kiedy będą one dostępne:

 • Licencje na użytkowników:    Możliwość blokowania użytkownikom usługi Office 365 dostępu do usługi Yammer przy użyciu licencjonowania.

 • Synchronizacja właściwości użytkowników:    Synchronizowanie zmian właściwości użytkownika z usługi Office 365 do usługi Yammer.

  Uwaga : Obecnie jest dostępna funkcja jednorazowego wypełniania właściwości dla nowych użytkowników.

 • Cykl życia użytkowników:    Ulepszenia funkcji istniejącego cyklu życia użytkownika polegającej na zawieszaniu i blokowaniu dostępu użytkownika dla użytkowników z kontami zablokowanymi w usłudze Office 365.

 • Wiele sieci usługi Yammer skojarzonych z jedną subskrypcją usługi Office 365    Obsługa łączenia jednej subskrypcji usługi Office 365 z wieloma sieciami usługi Yammer na potrzeby zarządzania logowaniem i cyklem życia użytkownika.

P. Czego mam używać zamiast logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync?

O. Klienci mogą korzystać ze znanych narzędzi usługi Office 365, aby konfigurować logowanie jednokrotne (logowanie usługi Office 365 z tożsamością federacyjną) i synchronizację katalogów (program Azure Active Directory Connect) zamiast logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync. Aby przełączyć się na używanie tych narzędzi, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zacząć korzystać z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer oraz synchronizacji usługi Azure Active Directory.

P. Jakie są procedury zastępcze dla różnych scenariuszy i zachowań, w których jest używane logowanie jednokrotne usługi Yammer i funkcja DSync?

O. Jeśli używasz logowania jednokrotnego usługi Yammer lub funkcji DSync na potrzeby określonych scenariuszy lub zachowań, zapoznaj się z następującymi tematami: Scenariusze synchronizacji katalogów usługi Yammer i ich zastępowanie oraz Scenariusze logowania jednokrotnego usługi Yammer i ich zastępowanie.

P. Co trzeba zrobić, aby przejść na korzystanie z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer oraz synchronizacji usługi Azure Active Directory?

O. Wykonaj czynności opisane w temacie Jak zacząć korzystać z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer oraz synchronizacji usługi Azure Active Directory. Zwróć uwagę, że narzędzie usługi Office 365 do logowania jednokrotnego może zostać skonfigurowane przez klienta (samoobsługa), natomiast logowanie jednokrotne usługi Yammer wymaga kontaktu z zespołem pomocy technicznej usługi Yammer. Sieci usługi Yammer, które obecnie używają logowania jednokrotnego usługi Yammer, będą musiały zostać przeniesione do korzystania z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer. Zanim zaczniesz, upewnij się, że wszyscy obecni użytkownicy usługi Yammer mają odpowiednią tożsamość usługi Office 365 (w przeciwnym razie możesz zakłócić dostęp użytkowników do usługi Yammer).

P. Jak wymusić tożsamość usługi Office 365 w usłudze Yammer?

O. Zanim zaczniesz, upewnij się, że wszyscy obecni użytkownicy usługi Yammer mają odpowiednią tożsamość usługi Office 365 (w przeciwnym razie możesz zakłócić dostęp użytkowników do usługi Yammer). Zalecamy poinformowanie użytkowników o tej zmianie za pomocą szablonu komunikacji zawartego w temacie Rozpoczęcie wymuszania tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer. Następnie wystarczy wykonać kilka czynności, aby rozpocząć wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer. Te czynności można znaleźć w artykule: Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

P. Czy muszę kontaktować się z firmą Yammer w sprawie przełączenia się na logowanie usługi Office 365 lub do programu Azure Active Directory Connect?

O. Nie, administratorzy mogą sami konfigurować narzędzie do logowania usługi Office 365 zamiast kontaktować się z zespołem pomocy technicznej usługi Yammer.

P. Czy istnieje możliwość zrezygnowania z opcji przechodzenia do logowania usługi Office 365 lub do programu Azure Active Directory Connect?

O. Nie. Usługa Yammer jest coraz ściślej zintegrowana z usługą Office 365 i dlatego usuwamy zbędne narzędzia, które są unikatowe dla usługi Yammer.

P. Co się stanie, jeśli nie podejmę żadnego działania do 1 grudnia 2016?

O. Jeśli nic nie zrobisz do 1 grudnia 2016, poniższe funkcje nie będą już działać:

 • Logowanie jednokrotne usługi Yammer:     Logowanie jednokrotne usługi Yammer przestanie działać. Sieć zacznie korzystać z tożsamości usługi Office 365 (jeśli dana sieć jest skojarzona z dzierżawą usługi Office 365) lub ze starszej tożsamości usługi Yammer (logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła specyficznych dla usługi Yammer).

 • Funkcja DSync usługi Yammer:     Synchronizacja katalogów usługi Yammer przestanie działać. Zmiany wprowadzone w lokalnej usłudze Active Directory nie zostaną odzwierciedlone w usłudze Yammer.

P. Jeśli napotkam problemy, z kim mam się skontaktować?

O. Skorzystaj z normalnego procesu dla Twojej dzierżawy, aby otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej usługi Office 365. Zobacz Kontaktowanie się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

P. Skąd mam wiedzieć, czy ta zmiana mnie dotyczy?

O: Zweryfikowani administratorzy usługi Yammer otrzymają wiadomość e-mail z informacją, że zostali zidentyfikowani jako obecni użytkownicy logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync. Ponadto zostały wysłane komunikaty Centrum wiadomości usługi Office 365.

P. Czy istnieją jakieś specjalne scenariusze, o których muszę wiedzieć?

O. Tak, niektórzy klienci będą musieli wykonać dodatkowe czynności, w zależności od konfiguracji ich bieżącej sieci usługi Yammer. Administratorzy usługi Yammer będą mogli określić, który scenariusz dotyczy ich sieci. Te scenariusze są następujące:

 1. Żadna dzierżawa usługi Office 365 nie jest zamapowana na sieć usługi Yammer.

 2. Jedna dzierżawa usługi Office 365 jest skojarzona z wieloma sieciami usługi Yammer.

 3. Wiele dzierżaw usługi Office 365 jest skojarzonych z jedną siecią usługi Yammer.

Należy pamiętać, że sieć usługi Yammer jest skojarzona z dzierżawą usługi Office 365, jeśli domena w sieci została zweryfikowana na dzierżawie usługi Office 365. Odpowiedź na następne pytanie przeprowadzi Cię przez czynności, które należy wykonać, jeśli jeden z powyższych scenariuszy dotyczy Twojego środowiska.

P. Jeśli dotyczy mnie specjalny scenariusz, jakie dodatkowe czynności trzeba będzie wykonać?

O. W zależności od scenariusza należy wykonać następujące czynności:

 1. Żadna dzierżawa usługi Office 365 nie jest zamapowana na sieć usługi Yammer.

  Utwórz dzierżawę i połącz ją z usługą Yammer, wykonując czynności opisane w temacie Przewodnik po aktywacji usługi Yammer.

 2. Jedna dzierżawa usługi Office 365 jest skojarzona z wieloma sieciami usługi Yammer.

  Jeśli masz jedną dzierżawę połączoną z wieloma sieciami Yammer, zdecydowanie zalecamy skonsolidowanie sieci. Wszystkie połączone sieci możesz zobaczyć na stronie Migracja sieci. Jeśli z jakiejś przyczyny biznesowej nie możesz skonsolidować sieci, nadal możesz przenieść jedną z sieci usługi Yammer do odpowiedników logowania jednokrotnego i funkcji DSync w usłudze Office 365, aktywując usługę Yammer w domenie skojarzonej z tą siecią, gdy będziesz czekać, aż usługa Office 365 będzie obsługiwać wiele sieci usługi Yammer skojarzonych z jedną subskrypcją usługi Office 365.

 3. Wiele dzierżaw usługi Office 365 jest skojarzonych z jedną siecią usługi Yammer.

  • Domeny w Twojej sieci usługi Yammer zostały skojarzone z więcej niż jedną dzierżawą usługi Office 365. Dzierżawa usługi Office 365 jest skojarzona z siecią usługi Yammer, jeśli domena w tej sieci została dodana jako zweryfikowana domena do dzierżawy usługi Office 365.

  • Aby przełączyć się z logowania jednokrotnego i funkcji DSync usługi Yammer do logowania Office 365 dla usługi Yammer, najpierw musisz wykonać specjalną czynność, aby wszystkie domeny w każdej sieci usługi Yammer były mapowane na dokładnie jedną dzierżawę usługi Office 365. Ten krok polega na wybraniu jednej z tych dwóch opcji dla każdej posiadanej sieci usługi Yammer:

   • Przeniesienie wszystkich domen w sieci usługi Yammer do pojedynczej dzierżawy usługi Office 365.

   • Usunięcie domen z sieci usługi Yammer w taki sposób, aby współużytkowała ona domeny tylko z jedną dzierżawą usługi Office 365. Spowoduje to, że użytkownicy z adresami e-mail w usuniętych domenach otrzymają własną, oddzielną sieć usługi Yammer.

P. Czy mogę przejść do używania „wymuszania tożsamości usługi Office 365” w mojej sieci i nadal korzystać ze starszego narzędzia DSync usługi Yammer na potrzeby synchronizacji profili użytkowników?

O. Firma Microsoft zaleca zaprzestanie używania przestarzałej technologii DSync usługi Yammer, która przestanie działać 1 grudnia 2016. Jeśli planujesz zaprzestanie używania technologii DSync usługi Yammer, ale masz nagłą potrzebę biznesową, możesz nadal używać przestarzałego narzędzia DSync usługi Yammer (do 1 grudnia 2016) na potrzeby synchronizacji profili użytkowników razem z logowaniem usługi Office 365 oraz przełączeniem Wymuszenie tożsamości usługi Office 365.

P. Gdy wymusimy tożsamość usługi Office 365 dla usługi Yammer, czy wszyscy nasi administratorzy dzierżawy usługi Office 365 staną się także administratorami usługi Yammer?

O. Tak, wszyscy administratorzy globalni usługi Office 365 staną się administratorami usługi Yammer, gdy sieć usługi Yammer zostanie zamapowana na dzierżawę usługi Office 365. Jednak administratorzy usługi Yammer nie zostaną automatycznie administratorami globalnymi usługi Office 365.

P. Jaki wpływ na gościnnych użytkowników w naszej sieci będzie miało uruchomienie przełączenia „Wymuszenie tożsamości usługi Office 365” dla usługi Yammer?

O. Goście i użytkownicy zewnętrzni korzystają z metody uwierzytelniania w swojej sieci macierzystej, a nie z metody sieci gościnnej, której także są częścią. Jest to takie samo zachowanie, które było stosowane w logowaniu jednokrotnym usługi Yammer, więc nie powinny tu wystąpić żadne zakłócenia. Tylko użytkownicy, dla których Twoja sieć jest siecią macierzystą, odczują skutki ustawienia Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w Twojej sieci.

P. Używamy logowania jednokrotnego usługi Yammer i usług Usługi federacyjne Active Directory (AD FS), aby uwierzytelniać użytkowników, i stosujemy regułę blokowania określonych użytkowników na podstawie atrybutów usługi Active Directory. Jeśli byśmy wymuszali tożsamości usługi Office 365, czy nadal możemy blokować określonym użytkownikom dostęp do usługi Yammer?

O. Zapoznaj się z dokumentem Przewodnik po usłudze Office 365, aby potwierdzić, kiesy będziemy dostarczać licencjonowanie dla poszczególnych użytkowników dla usługi Yammer. W połączeniu z wymuszaniem tożsamości usługi Office 365, licencjonowanie dla poszczególnych użytkowników umożliwi blokowanie użytkownikom dostępu do usługi Yammer w taki sam sposób, jak inne usługi Office 365. Więcej szczegółowych informacji na temat licencjonowania dla poszczególnych użytkowników będzie dostępnych, gdy będzie się zbliżał termin wydania.

P. Jak szybko nastąpi zmiana w ustawieniach, aby przełączyć się na logowanie usługi Office 365 z tożsamością federacyjną?

O. Przejście jest natychmiastowe, nie ma żadnych opóźnień ani przestojów. Jeśli jest zaznaczona opcja Wyloguj wszystkich bieżących użytkowników, jest to także stosowane natychmiastowo i użytkownicy będą musieli zalogować się ponownie za pomocą tożsamości usługi Office 365, gdy powrócą do usługi Yammer.

P. Gdy nastąpi zmiana, czy zmieni się także synchronizacja danych między usługą Yammer i usługą Active Directory?

O. Nie. W trakcie procesu inicjowania obsługi nowych użytkowników ich właściwości z usług Azure Active Directory i Office 365 są przenoszone do usługi Yammer.

P. Czy istnieją określeni użytkownicy, którzy nie będą mogli korzystać z usługi Yammer?

O. Użytkownicy w usłudze Office 365 mogą uzyskać dostęp do usługi Yammer bezpośrednio lub za pomocą usługi Office 365, jeśli mają przypisaną licencję. W pierwszym kwartale 2016 roku usługa Yammer będzie oferować administratorom opcję blokowania dostępu do usługi Yammer dla użytkowników bez licencji. Gdy ten tryb jest włączony, każdy użytkownik, który nie ma przypisanej licencji usługi Yammer Enterprise w swojej dzierżawie usługi Office 365, nie może korzystać z usługi Yammer. Licencje są dostępne z wieloma planami, na przykład: Office 365 Enterprise E3, autonomiczna usługa Yammer Enterprise i tak dalej.

P. Czy administratorzy mogą kontrolować wiadomości e-mail z zaproszeniami dla sieci, kiedy logowanie usługi Office 365 jest włączone?

O. Nie. Administratorzy nie mogą kontrolować wiadomości e-mail z zaproszeniami wysyłanych do użytkowników. W przypadku funkcji DSync usługi Yammer można było dostosować zawartość wiadomości e-mail z zaproszeniem wysyłanej przez to narzędzie, ale we wszystkich innych zaproszeniach był używany format systemowy. W przypadku logowania usługi Office 365 i inicjowania obsługi administracyjnej usługi Azure Active Directory wszystkie wiadomości e-mail z zaproszeniami są wysyłane w formacie systemowym i żadne dostosowania funkcji DSync usługi Yammer nie mają już zastosowania, chyba że użytkownik został zaproszony przez narzędzie DSync.

Funkcja DSync usługi Yammer obsługiwała niestandardową wiadomość powitalną wyświetlaną dla użytkowników w witrynie usługi Yammer, gdy zaakceptowali oni zaproszenie od funkcji DSync. Logowanie usługi Office 365 oferuje ulepszoną początkową obsługę, a ta niestandardowa wiadomość powitalna jest wyświetlana tylko, jeśli użytkownik kliknie zaproszenie z funkcji DSync.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji jest dostępnych w następujących zasobach:

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×