Wybieranie opcji Autokorekty dotyczących wielkości liter, pisowni i symboli

Wybieranie opcji Autokorekty dotyczących wielkości liter, pisowni i symboli

Autokorektę można stosować do poprawiania literówek, wielkości liter i błędów pisowni oraz do automatycznego wstawiania symboli i innych fragmentów tekstu. Domyślnie Autokorekta używa standardowej listy typowych błędów pisowni i symboli, ale wpisy na tej liście można modyfikować.

Uwaga : Tekst zawarty w hiperlinkach nie jest poprawiany automatycznie.

Wszystkie zadania opisane w tym artykule są wykonywane na karcie Autokorekta.

Okno dialogowe Autokorekta

Najpierw otwórz kartę Autokorekta, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Twojego programu pakietu Office, a następnie kliknij poniżej odpowiednie zadanie.

Znajdowanie karty Autokorekta w programie pakietu Office

Wszystkie programy z wyjątkiem programu Outlook:

 • Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty.

  Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Autokorekta

Outlook:

 • Kliknij pozycję Plik > Opcje > Poczta > Opcje edytora > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty.

  Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Autokorekta

Word, Excel, Access i PowerPoint:

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu [nazwa programu] > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty.

  Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Autokorekta

Outlook:

 • Otwórz element poczty, a następnie kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje edytora > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty.

  Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Autokorekta

OneNote, Project, Publisher i Visio:

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

  Uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Autokorekta

Na karcie Autokorekta można włączać lub wyłączać różne opcje automatycznego korygowania wielkości liter.

Na karcie Autokorekta zaznacz lub wyczyść dowolne z następujących pól wyboru:

 • Poprawiaj DWa POczątkowe WErsaliki

 • Początek zdania wielką literą

 • Początek komórek tabeli wielką literą

 • Nazwy dni tygodnia wielką literą

 • Poprawiaj błędy przypadkowego naciśnięcia klawisza cAPS LOCK

Można utworzyć listę wyjątków od niektórych reguł dla opcji automatycznych wersalików. Utworzona w ten sposób lista wyjątków będzie obowiązywała we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują Autokorektę. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w tej liście za pośrednictwem jednego programu będą obowiązywały w innych programach.

Na karcie Autokorekta kliknij przycisk Wyjątki, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Popraw DWa POczątkowe WErsaliki i chcesz zapobiec automatycznemu poprawianiu określonego wyrazu będącego kombinacją wielkich i małych liter (takiego jak „VATu”), kliknij kartę POdwójne WErsaliki.

  Aby dodać wyraz do listy wyjątków, wpisz go w tym polu i kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć wyraz, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Początek zdania wielką literą i chcesz zapobiec automatycznemu zamienianiu pierwszej litery po określonym skrócie na wielką literę (na przykład „dot.”), kliknij kartę Pierwsza litera.

  Aby dodać wyraz do listy wyjątków, wpisz go w tym polu i kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć wyraz, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga : W niektórych programach pakietu Office można także zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy. Ta opcja obowiązuje podczas edytowania pliku lub elementu. Kiedy funkcja Autokorekty wprowadzi niechcianą poprawkę, można ją cofnąć, naciskając klawisze CTRL+Z. Jeśli zaznaczono pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy, cofnięte poprawki będą dodawane do listy wyjątków.

Za pomocą funkcji Autokorekty można wykonywać następujące czynności:

 • Automatyczne wykrywanie i korygowanie literówek i błędów pisowni — jeśli na przykład wpiszesz wyraz moeż i po nim spację, funkcja Autokorekty zamieni wpisany tekst na wyraz może. Jeśli wpiszesz nao gół i naciśniesz spację, Autokorekta poprawi pisownię na na ogół.

 • Szybkie wstawianie symboli —na przykład wpisz (c), aby wstawić znak ©. Jeśli na liście wbudowanych pozycji Autokorekty nie ma odpowiednich symboli, można dodać wymagane pozycje.

 • Szybkie wstawianie długich fragmentów tekstu — jeśli na przykład konieczne jest wielokrotne wstawianie frazy takiej jak zwrot inwestycji, można skonfigurować program w taki sposób, aby automatycznie wstawiał tę frazę po wpisaniu liter zi.

Wszystkie te sposoby korzystania z Autokorekty są obsługiwane przez dwie równorzędne listy wyrazów. Pierwszy wyraz jest wyrazem wpisywanym, a drugi wyraz lub fraza jest wprowadzana przez program zamiast wyrazu automatycznie.

Lista Autokorekty

Lista Autokorekty obowiązuje dla wszystkich programów pakietu Office obsługujących tę funkcję, co oznacza, że dodanie lub usunięcie wyrazu w jednym programie pakietu Office ma wpływ na pozostałe programy pakietu Office.

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie wpisu tekstowego na liście Autokorekty

 1. Upewnij się, że na karcie Autokorekta jest zaznaczone pole wyboru Zamieniaj tekst podczas pisania.

 2. W polu Zamień wpisz wyraz lub frazę, w której często występują błędy, na przykład nalży.

 3. W polu Na wpisz poprawnie ten sam wyraz, na przykład należy.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Aby zmienić tekst zamienny wpisu, zaznacz go na liście, a następnie wprowadź nowy wpis w polu Na.

Aby usunąć wpis, zaznacz go na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Dodawanie wpisu Autokorekty dla symbolu

Jeśli lista wbudowanych wpisów Autokorekty nie zawiera wymaganych symboli, można dodać wpisy.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij pozycję Więcej symboli.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij kartę Symbol lub kartę Znaki specjalne.

 3. Wybierz symbol lub znak specjalny, który chcesz skonfigurować jako wpis Autokorekty.

 4. Kliknij pozycję Autokorekta.

  Dany symbol lub znak pojawi się w polu Na.

 5. W polu Zamień wpisz tekst, który program Word ma automatycznie zamieniać na wybrany symbol, lub znak, na przykład \alpha.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Zamknij okno dialogowe Symbol.

Jeśli często używa się wyrazu, którego nie ma w słowniku głównym, a który jest podobny do innego znajdującego się w nim wyrazu, Autokorekta może powodować problemy, stale poprawiając ten wyraz. Problemowi temu można zaradzić, dodając ten wyraz do listy wyjątków — zestawu wyrazów, których Autokorekta nie zmienia.

 1. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki, a następnie pozycję Inne korekty.

 2. W polu Nie poprawiaj wpisz wyraz, który ma być ignorowany przez Autokorektę.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi : 

 • Po dodaniu wyrazu do listy wyjątków zostaje on również dodany do domyślnego słownika niestandardowego używanego przez moduł sprawdzania pisowni.

 • Lista wyjątków obowiązuje we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują tę funkcję. Oznacza to, że dowolny wyraz, który zostanie dodany jako wyjątek w jednym programie, będzie również wyjątkiem we wszystkich innych programach pakietu Office.

Jeśli funkcja Autokorekty wprowadzi niepożądaną poprawkę podczas edycji dokumentu, można ją cofnąć, naciskając klawisze CTRL+Z. Można również skonfigurować program pakietu Office tak, aby cofnięte niepożądane poprawki Autokorekty były automatycznie dodawane do listy wyjątków. Po dodaniu wyrazu do listy wyjątków Autokorekta nie sprawdza ponownie tego wyrazu.

Uwaga : Lista wyjątków obowiązuje we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują tę funkcję. Oznacza to, że dowolny wyraz, który zostanie dodany jako wyjątek w jednym programie, będzie również wyjątkiem we wszystkich innych programach pakietu Office.

 1. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki, a następnie pozycję Inne korekty.

 2. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy.

 3. Kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz zapobiec wszystkim automatycznym zmianom i zamianom wprowadzanym przez Autokorektę, otwórz kartę Autokorekta, a następnie:

 • Wyczyść wszystkie pola wyboru u góry karty, aby wyłączyć wszystkie funkcje automatycznego poprawiania wielkości liter.

 • Wyczyść pole wyboru Zamień tekst podczas pisania, aby wyłączyć wszystkie automatyczne zamiany tekstu.

Podczas instalacji pakietu Microsoft Office Autokorekta jest domyślnie konfigurowana tak, aby do błędnie wpisanego wyrazu dopasowywać słowo ze słownika głównego używanego przez moduł sprawdzania pisowni. Jednak mogą zaistnieć sytuacje, w których warto skorzystać z możliwości wymuszenia stosowania tej opcji w następujący sposób.

 1. Na karcie Autokorekta zaznacz pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.

 2. Jeśli wprowadzono zmianę, kliknij przycisk OK, aby ją zastosować.

Zobacz też

Konfigurowanie lub wyłączanie automatycznego formatowania (autoformatowania) tekstu

Dodawanie lub edytowanie wyrazów w słowniku sprawdzania pisowni

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×