Wybieranie kodowania tekstu przy otwieraniu i zapisywaniu plików

Zazwyczaj można udostępniać pliki tekstowe, nie zajmując się technicznymi szczegółami dotyczącymi przechowywania tekstu. Jeśli jednak użytkownik udostępnia pliki tekstowe osobom pracującym w innych językach, pobiera pliki tekstowe z Internetu lub udostępnia je w różnych systemach komputerowych, przy otwieraniu lub zapisywaniu pliku może być konieczne wybranie standardu kodowania.

Gdy użytkownik otwiera plik tekstowy w programie Microsoft Office Word lub w innym programie — na przykład na komputerze z oprogramowaniem systemowym przeznaczonym dla języka innego niż język użyty podczas tworzenia pliku — standard kodowania ułatwia programowi określenie metody reprezentacji tekstu umożliwiającej jego odczytanie.

Co chcesz zrobić?

Opis kodowania tekstu

Wybieranie standardu kodowania przy otwieraniu pliku

Wybieranie standardu kodowania przy zapisywaniu pliku

Wyszukiwanie standardów kodowania dostępnych w programie Word

Opis kodowania tekstu

Tekst wyświetlany na ekranie to w rzeczywistości wartości liczbowe zapisane w pliku tekstowym. Komputer przekształca wartości liczbowe na wyświetlane znaki. To przekształcanie odbywa się za pośrednictwem standardu kodowania.

Standard kodowania to schemat numerowania, w którym każdy znak tekstu z zestawu znaków jest przypisany do wartości liczbowej. Zestaw znaków może obejmować znaki alfabetu, liczby i inne symbole. Różne języki często zawierają różne zestawy znaków, dlatego istnieje wiele standardów kodowania reprezentujących zestawy znaków używane w różnych językach.

Różne standardy kodowania dla poszczególnych alfabetów

Standard kodowania zapisany z plikiem tekstowym zawiera informacje niezbędne do wyświetlania tekstu na ekranie komputera. Na przykład w przypadku kodowania Cyrylica (Windows) do znaku Й jest przypisana wartość liczbowa 201. W przypadku otwarcia pliku zawierającego ten znak na komputerze korzystającym z kodowania Cyrylica (Windows) zostanie odczytana wartość liczbowa 201 i na ekranie zostanie wyświetlony znak Й.

Jednak w przypadku otwarcia tego samego pliku na komputerze korzystającym z innego kodowania zostanie wyświetlony inny znak przypisany do wartości liczbowej 201 zgodnie z domyślnym standardem kodowania używanym na tym komputerze. Jeśli na przykład na komputerze jest używany standard kodowania Europa Zachodnia (Windows), znak w oryginalnym pliku używającym cyrylicy zostanie wyświetlony jako znak É, a nie jako znak Й, ponieważ w przypadku kodowania Europa Zachodnia (Windows) wartość 201 jest mapowana na znak É.

Unicode: standard kodowania wspólny dla wielu alfabetów

W celu uniknięcia problemów z kodowaniem i odkodowywaniem plików tekstowych można zapisywać pliki przy użyciu kodowania Unicode. Standard kodowania Unicode obejmuje większość zestawów znaków ze wszystkich języków powszechnie stosowanych obecnie przez użytkowników komputerów.

Program Word korzysta z kodowania Unicode, więc jego pliki są automatycznie zapisywane przy użyciu tego standardu. Pliki zakodowane przy użyciu standardu Unicode można otwierać i zapisywać na komputerze z systemem w polskiej wersji językowej, niezależnie od języka tekstu. W przypadku zapisywania plików zakodowanych przy użyciu standardu Unicode w systemie w polskiej wersji językowej te pliki mogą zawierać znaki, których nie ma w alfabetach zachodnioeuropejskich, na przykład znaki alfabetu greckiego, arabskiego lub japońskiego albo cyrylicy.

Początek strony

Wybieranie standardu kodowania przy otwieraniu pliku

Jeśli tekst w otwartym pliku jest zniekształcony lub jeśli zamiast tekstu są wyświetlane znaki zapytania albo prostokąty, może to oznaczać, że program Microsoft Office Word niewłaściwie rozpoznał standard kodowania tekstu w pliku. Użytkownik może określić standard kodowania, który ma być używany w celu wyświetlenia (odkodowania) tekstu:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. Przewiń widok do sekcji Ogólne i zaznacz pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku.

  Uwaga : Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, przy każdym otwarciu pliku w formacie innym niż format programu Word (do formatów programu Word należą formaty doc, dot, docx, docm, dotx i dotm) pojawi się okno dialogowe Konwertowanie pliku. Jeśli użytkownik często korzysta z takich plików, ale nie chce za każdym razem wybierać standardu kodowania, powinien wyłączyć tę opcję w celu uniknięcia niepotrzebnego wyświetlania tego okna dialogowego.

 4. Zamknij i ponownie otwórz plik.

 5. W oknie dialogowym Konwertowanie pliku wybierz opcję Tekst zakodowany.

 6. W oknie dialogowym Konwersja plików wybierz opcję Inne kodowanie, a następnie wybierz z listy odpowiedni standard kodowania.

  W obszarze Podgląd można wyświetlić podgląd tekstu w celu sprawdzenia, czy wybrany standard kodowania umożliwia odczytanie całego tekstu.

Jeśli prawie cały tekst wygląda tak samo (na przykład są wyświetlane tylko prostokąty lub kropki), być może nie zainstalowano czcionki wymaganej do wyświetlenia znaków. Jeśli wymagana czcionka nie jest dostępna, można zainstalować dodatkowe czcionki.

Jak?

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W systemie Windows Vista

  1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Odinstaluj program.

  2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word, zależnie od tego, czy program Word został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.

  W systemie Microsoft Windows XP

  1. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.

  2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word, zależnie od tego, czy program Word został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. W obszarze Zmienianie instalacji pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. W obszarze Opcje instalacji rozwiń węzeł Funkcje wspólne pakietu Office, a następnie rozwiń węzeł Obsługa międzynarodowa.

 5. Wybierz odpowiedni zestaw czcionek, kliknij strzałkę obok wybranego elementu, a następnie wybierz opcję Uruchom z mojego komputera.

Porada : Przy otwieraniu zakodowanego pliku tekstowego program Word zastosuje czcionki zdefiniowane w oknie dialogowym Opcje sieci Web. Aby przejść do okna dialogowego Opcje sieci Web, należy kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office, kliknąć pozycję Opcje programu Word, a następnie kliknąć pozycję Zaawansowane. W sekcji Ogólne należy kliknąć pozycję Opcje sieci Web. W celu dostosowania czcionki dla każdego zestawu znaków należy użyć opcji na karcie Czcionki w oknie dialogowym Opcje sieci Web.

Początek strony

Wybieranie standardu kodowania przy zapisywaniu pliku

Jeśli użytkownik nie wybierze standardu kodowania przy zapisywaniu pliku, program Word użyje kodowania Unicode. Zazwyczaj można używać domyślnego kodowania Unicode, ponieważ obsługuje ono większość znaków w większości języków.

Jeśli dokument ma zostać otwarty w programie, który nie obsługuje standardu Unicode, można wybrać standard kodowania obsługiwany przez ten program. Na przykład standard Unicode umożliwia utworzenie dokumentu w języku chińskim tradycyjnym na komputerze z systemem w polskiej wersji językowej. Jeśli jednak dokument ma zostać otwarty przy użyciu programu przeznaczonego dla języka chińskiego tradycyjnego i ten program nie obsługuje standardu Unicode, można zapisać dokument przy użyciu kodowania Chiński tradycyjny (Big5). Kiedy dokument zostanie otwarty przy użyciu programu przeznaczonego dla języka chińskiego tradycyjnego, cały tekst będzie wyświetlany poprawnie.

Uwaga : Kodowanie Unicode jest najbardziej wszechstronnym standardem, dlatego w przypadku zapisania tekstu przy użyciu innego kodowania niektóre znaki mogą nie być już wyświetlane. Na przykład dokument zakodowany przy użyciu standardu Unicode może zawierać tekst w języku hebrajskim i tekst napisany cyrylicą. Jeśli ten dokument zostanie zapisany przy użyciu kodowania Cyrylica (Windows), może nie być wyświetlany tekst w języku hebrajskim, a jeśli dokument zostanie zapisany przy użyciu kodowania Hebrajski (Windows), może nie być wyświetlany tekst napisany cyrylicą.

Po wybraniu standardu kodowania, który nie obsługuje znaków znajdujących się w pliku, program Word oznaczy na czerwono znaki, których nie można zapisać. Przed zapisaniem pliku można wyświetlić podgląd tekstu w wybranym standardzie kodowania.

W przypadku zapisania pliku jako tekstu zakodowanego nastąpi usunięcie tekstu sformatowanego przy użyciu czcionki Symbol i kodów pól.

Wybieranie standardu kodowania

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  Jeśli chcesz zapisać plik w innym folderze, zlokalizuj ten folder i otwórz go.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę.

 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję Zwykły tekst.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Program Microsoft Office Word — sprawdzanie zgodności, kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. W oknie dialogowym Konwersja plików wybierz standard kodowania, którego chcesz użyć:

  • Aby zastosować domyślny standard kodowania dla systemu, kliknij opcję Windows (domyślnie).

  • Aby zastosować standard kodowania systemu MS-DOS, kliknij opcję MS-DOS.

  • Aby wybrać konkretny standard kodowania, kliknij opcję Inne kodowanie i wybierz z listy odpowiedni standard kodowania. W obszarze Podgląd można wyświetlić podgląd tekstu w celu sprawdzenia, czy wybrany standard kodowania umożliwia odczytanie całego tekstu.

   Uwaga : Aby wyświetlić większy obszar podglądu dokumentu, można zmienić rozmiar okna dialogowego Konwersja plików.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Tekst oznaczony na czerwono nie zostanie prawidłowo zapisany w wybranym kodowaniu”, można spróbować wybrać inny standard kodowania lub zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na podstawianie znaków.

  W przypadku zezwolenia na podstawianie znaków program Word zastąpi każdy znak, którego nie można wyświetlić, najlepszym odpowiednikiem w wybranym kodowaniu. Na przykład trzy kropki zastępują wielokropek, a cudzysłowy proste zastępują cudzysłowy drukarskie.

  Jeśli w wybranym kodowaniu nie ma znaku odpowiadającego znakowi oznaczonemu na czerwono, znak oznaczony na czerwono zostanie zapisany jako znak spoza kontekstu, na przykład znak zapytania.

 8. Jeśli dokument ma zostać otwarty w programie bez funkcji zawijania tekstu, można dołączyć do niego twarde podziały wierszy przez zaznaczenie pola wyboru Wstaw podziały wierszy i określenie w polu Na końcu wiersza umieść, czy podziały wierszy mają być oznaczone przez powrót karetki (CR), znak nowego wiersza (LF), czy oba te znaki.

Początek strony

Wyszukiwanie standardów kodowania dostępnych w programie Word

Program Word rozpoznaje wiele standardów kodowania i obsługuje standardy kodowania dostępne w oprogramowaniu systemowym na komputerze.

Na poniższej liście systemów pisania przedstawiono standardy kodowania (nazywane również stronami kodowymi) skojarzone z poszczególnymi systemami pisania.

System pisania

Standardy kodowania

Stosowana czcionka

Wielojęzyczny

Unicode (UCS-2 little-endian i big-endian, UTF-8, UTF-7)

Domyślna czcionka stosowana w przypadku stylu Normalny w używanej wersji językowej programu Word

Arabski

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Chiński uproszczony

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Chiński tradycyjny

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrylica

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Skrypt angielski lub zachodnioeuropejski albo inny skrypt łaciński

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Grecki

Windows 1253

Courier New

Hebrajski

Windows 1255

Courier New

Japoński

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreański

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Tajski

Windows 874

Tahoma

Wietnamski

Windows 1258

Courier New

Indyjski (tamilski)

ISCII 57004

Latha

Indyjski (nepalski)

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indyjski (konkani)

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indyjski (hindi)

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indyjski (assamski)

ISCII 57006

Indyjski (bengalski)

ISCII 57003

Indyjski (gudżarati)

ISCII 57010

Indyjski (kannada)

ISCII 57008

Indyjski (malajalam)

ISCII 57009

Indyjski (orija)

ISCII 57007

Indyjski (marathi)

ISCII 57002 (Devanagari)

Indyjski (pendżabski)

ISCII 57011

Indyjski (sanskryt)

ISCII 57002 (Devanagari)

Indyjski (telugu)

ISCII 57005

Uwaga : 

 • Aby można było korzystać z języków indyjskich, system musi zapewniać ich obsługę oraz muszą być zainstalowane odpowiednie czcionki OpenType.

 • W przypadku języka nepalskiego, asamskiego, bengalskiego, gudżarati, malajalam i orija jest dostępna tylko ograniczona obsługa.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×