Wybieranie kodowania tekstu podczas otwierania i zapisywania plików

Pliki tekstowe można zwykle udostępniać, nie zajmując się szczegółowym sposobem przechowywania tekstu. Wybranie standardu kodowania podczas otwierania lub zapisywania pliku może jednak okazać się niezbędne w przypadku udostępniania plików tekstowych osobom, które pracują w innych językach, pobierania plików tekstowych z Internetu lub udostępniania ich w innych systemach komputerowym.

Gdy użytkownik lub inna osoba otwiera plik tekstowy w programie Microsoft Office Word lub innym — być może za pomocą komputera, na którym język oprogramowania systemowego jest inny niż język użyty do utworzenia pliku — standard kodowania pomaga określić sposób przedstawienia tekstu w programie tak, aby był czytelny.

Co chcesz zrobić?

Opis kodowania tekstu

Wybieranie standardu kodowania podczas otwierania pliku

Wybieranie standardu kodowania podczas zapisywania pliku

Sprawdzanie standardów kodowania dostępnych w programie Word

Opis kodowania tekstu

Tekst wyświetlany na ekranie jest w rzeczywistości przechowywany jako wartości liczbowe w pliku tekstowym. Komputer przekształca wartości liczbowe w wyświetlane znaki. Jest to wykonywane przy użyciu standardu kodowania.

Standard kodowania jest schematem numeracji, w którym każdemu znakowi tekstu w zestawie znaków jest przypisywana wartość liczbowa. Zestaw znaków może zawierać znaki alfabetyczne, cyfry i inne symbole. Różne języki często zawierają odmienne zestawy znaków. Dlatego istnieje wiele standardów kodowania służących do przedstawienia zestawów znaków używanych w różnych językach.

Odmienne standardy kodowania dla różnych alfabetów

Standard kodowania, który jest zapisywany razem z plikiem tekstowym, zawiera informacje potrzebne do wyświetlania tekstu na ekranie komputera. Na przykład w kodowaniu Cyrylica (Windows) znak Й ma wartość liczbową równą 201. Po otwarciu pliku zawierającego ten znak na komputerze, na którym jest używane kodowanie Cyrylica (Windows), komputer odczyta wartość liczbową 201, a na ekranie zostanie wyświetlony znak Й.

Jednak w przypadku otwarcia tego samego pliku na komputerze, na którym jest używane inne kodowanie, zostanie wyświetlony znak odpowiadający wartości liczbowej 201 w standardzie kodowania domyślnie używanym na tym komputerze. Jeśli na przykład na komputerze jest używany standard kodowania Europa Zachodnia (Windows), znak oryginalnego pliku opartego na kodowaniu Cyrylica będzie wyświetlany jako znak É zamiast Й, gdyż w kodowaniu Europa Zachodnia (Windows) wartości 201 odpowiada znak É.

Unicode: jeden standard kodowania dla wielu alfabetów

Pliki można zapisać przy użyciu kodowania Unicode, aby uniknąć problemów związanych z kodowaniem i dekodowaniem plików tekstowych. Kod Unicode zawiera większość zestawów znaków ze wszystkich języków, które obecnie są powszechnie stosowane przez użytkowników komputerów.

Pliki programu Word są automatycznie zapisywane jako zakodowane w formacie Unicode, ponieważ program Word jest oparty na tym standardzie. Pliki zakodowane w formacie Unicode można otwierać i odczytywać w angielskojęzycznym systemie komputerowym bez względu na język tekstu. Podobnie jest w przypadku używania angielskojęzycznego systemu do zapisywania plików zakodowanych w formacie Unicode, plik może zawierać znaki niedostępne w alfabetach zachodnioeuropejskich, na przykład greckie, arabskie, japońskie lub znaki cyrylicy.

Początek strony

Wybieranie standardu kodowania podczas otwierania pliku

Jeśli po otwarciu pliku tekst jest zniekształcony lub zawiera znaki zapytania albo prostokąty, program Microsoft Office Word mógł błędnie wykryć standard kodowania tekstu w pliku. Standard kodowania, który będzie używany do wyświetlania (dekodowania) tekstu, można określić następująco:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Zaawansowane.

 3. Przewiń do sekcji Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku.

  Uwaga   Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, w programie Word będzie wyświetlane okno dialogowe Konwertowanie pliku każdorazowo po otwarciu pliku w formacie innym niż format programu Word (formaty programu Word to pliki doc, dot, docx, docm, dotx lub dotm). Jeśli użytkownik często pracuje z takimi plikami, lecz nie chce zbyt często wybierać standardu kodowania, należy pamiętać o wyłączeniu tej opcji, aby zapobiec niepotrzebnemu otwieraniu okna dialogowego.

 4. Zamknij plik i otwórz go ponownie.

 5. W oknie dialogowym Konwertowanie pliku wybierz opcję Tekst zakodowany.

 6. W oknie dialogowym Konwertowanie pliku wybierz opcję Inne kodowanie, a następnie wybierz odpowiedni standard kodowania z listy.

  Podgląd tekstu można wyświetlić w obszarze Podgląd, aby sprawdzić, czy cały tekst można odczytać w wybranym standardzie kodowania.

Jeśli prawie cały tekst wygląda tak samo (na przykład same prostokąty lub same kropki), możliwe, że czcionka wymagana do wyświetlania znaków nie została zainstalowana. Jeśli potrzebna czcionka nie jest dostępna, można zainstalować dodatkowe czcionki.

Jak?

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W systemie Microsoft Windows Vista

  1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Odinstaluj program.

  2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word, zależnie od tego, czy program Word został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.

  W systemie Microsoft Windows XP

  1. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.

  2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję pakietu Microsoft Office lub programu Microsoft Word, zależnie od tego, czy program Word został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. W obszarze Zmienianie instalacji pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. W obszarze Opcje instalacji rozwiń węzeł Opcje wspólne pakietu Office, a następnie rozwiń węzeł Obsługa międzynarodowa.

 5. Zaznacz potrzebny zestaw czcionek, kliknij strzałkę obok zaznaczenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom z mojego komputera.

Porada   Podczas otwierania zakodowanego pliku tekstowego w programie Word są stosowane czcionki zdefiniowane w oknie dialogowym Opcje sieci Web. Aby dotrzeć do okna dialogowego Opcje sieci Web, należy kliknąć przycisk Microsoft Office, kliknąć przycisk Opcje programu Word, a następnie kliknąć pozycję Zaawansowane. W sekcji Ogólne należy kliknąć przycisk Opcje sieci Web. Aby dostosować czcionkę każdego zestawu znaków, można wybrać opcje na karcie Czcionki w oknie dialogowym Opcje sieci Web.

Początek strony

Wybieranie standardu kodowania podczas zapisywania pliku

Jeśli podczas zapisywania pliku nie zostanie wybrany standard kodowania, w programie Word plik zostanie zakodowany w formacie Unicode. Zazwyczaj można używać domyślnego kodowania Unicode, gdyż obsługuje ono większość znaków w większości języków.

Jeśli dokument będzie otwierany w programie, który nie obsługuje standardu Unicode, można wybrać standard kodowania zgodny z programem docelowym. Standard Unicode umożliwia na przykład utworzenie dokumentu w języku chińskim tradycyjnym w systemie angielskojęzycznym. Jeśli jednak dokument będzie otwierany w programie używającym języka chińskiego tradycyjnego, który nie obsługuje standardu Unicode, można go zapisać za pomocą kodowania Chiński (tradycyjny) (Big5). Gdy dokument zostanie otwarty w programie używającym języka chińskiego tradycyjnego, tekst będzie wyświetlany prawidłowo.

Uwaga   Standard Unicode jest najbardziej wszechstronny, dlatego zapisywanie tekstu przy użyciu każdego innego kodowania może spowodować, że niektóre znaki nie będą wyświetlane. Dokument zakodowany w formacie Unicode może na przykład zawierać tekst hebrajski i tekst napisany cyrylicą. Jeśli ten dokument zostanie zapisany przy użyciu kodowania Cyrylica (Windows), tekst hebrajski nie będzie wyświetlany. Natomiast jeśli dokument zostanie zapisany przy użyciu kodowania Hebrajski (Windows), nie będzie wyświetlany tekst napisany cyrylicą.

W przypadku wybrania standardu kodowania, który nie obsługuje znaków użytych w pliku, w programie Word znaki, których nie można zapisać, zostaną oznaczone na czerwono. Przed zapisaniem pliku można wyświetlić podgląd tekstu w wybranym standardzie kodowania.

Tekst sformatowany czcionką Symbol lub w kodach pól jest usuwany z pliku, gdy plik jest zapisywany jako tekst zakodowany.

Wybieranie standardu kodowania

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  Jeśli chcesz zapisać plik w innym folderze, zlokalizuj ten folder i otwórz go.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę.

 3. Na liście Zapisz jako typ zaznacz pozycję Zwykły tekst.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Program Microsoft Office Word — sprawdzanie zgodności, kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. W oknie dialogowym Konwersja plików wybierz opcje dla standardu kodowania, którego chcesz używać:

  • Aby zastosować domyślny standard kodowania dla systemu, kliknij opcję Windows (domyślnie).

  • Aby zastosować standard kodowania systemu MS-DOS, kliknij opcję MS-DOS.

  • Aby wybrać określony standard kodowania, kliknij opcję Inne kodowanie i zaznacz na liście odpowiedni standard kodowania. W obszarze Pogląd można wyświetlić tekst po konwersji, aby sprawdzić, czy jest on czytelny i czy standard kodowania został prawidłowo wybrany.

   Uwaga   Rozmiar okna dialogowego Konwersja plików można zmienić, aby wyświetlić podgląd większej części dokumentu.

 7. W przypadku otrzymania komunikatu o treści „Tekst oznaczony na czerwono nie zostanie prawidłowo zapisany w wybranym kodowaniu” można spróbować wybrać inne kodowanie. Można także zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na podstawianie znaków.

  Jeśli użytkownik zezwoli na podstawianie znaków, w programie Word znaki, których nie można wyświetlić, zostaną zamienione na najlepiej odpowiadające znaki w wybranym kodowaniu. Przykładowo trzy kropki zastąpią wielokropek, a cudzysłowy proste zastąpią cudzysłowy drukarskie.

  Jeśli w wybranym kodowaniu nie będzie znaku równoważnego dla znaku oznaczonego na czerwono, zostanie on zapisany jako znak „poza kontekstem”, na przykład znak zapytania.

 8. Jeśli dokument będzie otwierany w programie, który nie zawija tekstu między wierszami, można dodać podziały wiersza w dokumencie. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Wstaw podziały wierszy, a następnie określić w polu Na końcu wiersza umieść, czy podziały wiersza mają być wyznaczane przez powrót karetki (CR), wysuw wiersza (LF), czy oba z nich.

Początek strony

Sprawdzanie standardów kodowania dostępnych w programie Word

Program Word rozpoznaje wiele standardów kodowania i obsługuje standardy dostarczone z oprogramowaniem systemowym na komputerze.

Poniższa lista systemów zapisywania zawiera standardy kodowania (zwane także stronami kodowymi) skojarzone z poszczególnymi systemami.

System zapisywania

Standardy kodowania

Stosowana czcionka

Wielojęzyczny

Unicode (UCS-2 little-endian i big-endian, UTF-8, UTF-7)

Czcionka domyślna oparta na stylu Normalny dla używanej wersji językowej programu Word

Arabski

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Chiński uproszczony

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Chiński tradycyjny

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrylica

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Angielski, zachodnioeuropejski lub inny skrypt łaciński

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Grecki

Windows 1253

Courier New

Hebrajski

Windows 1255

Courier New

Japoński

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Gothic

Koreański

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

GulimChe

Tajski

Windows 874

Tahoma

Wietnamski

Windows 1258

Courier New

Indyjski: tamilski

ISCII 57004

Latha

Indyjski: nepalski

ISCII 57002 (Dewanagari)

Mangal

Indyjski: konkani

ISCII 57002 (Dewanagari)

Mangal

Indyjski: hindi

ISCII 57002 (Dewanagari)

Mangal

Indyjski: assamski

ISCII 57006

Indyjski: bengalski

ISCII 57003

Indyjski: gudżarati

ISCII 57010

Indyjski: kannada

ISCII 57008

Indyjski: malajam

ISCII 57009

Indyjski: orija

ISCII 57007

Indyjski: marathi

ISCII 57002 (Dewanagari)

Indyjski: pendżabski

ISCII 57011

Indyjski: sanskryt

ISCII 57002 (Dewanagari)

Indyjski: telugu

ISCII 57005

Uwaga   

 • Ograniczona obsługa jest dostępna tylko w przypadku języka nepalskiego, asamezyjskiego, bengalskiego, gudżarati, malajalam i orija.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język