Wybieranie grafiki SmartArt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Układ grafiki SmartArt znajdują się w inny sposób express zawartości i wzbogacanie treści. Niektóre układy po prostu Dodaj wizualne Polski listę punktowaną, a innych układów (na przykład schematów organizacyjnych i diagramów Venna) są przeznaczone do przedstawiania określone rodzaje informacji.

Porada : Kliknij pozycję następujących pozycji, aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych tematów.

Przed wybraniem układu grafiki SmartArt warto sobie zadać pytanie, jakie informacje ma ona przedstawiać i czy ma mieć jakiś konkretny wygląd. Przełączanie układów jest szybkie i łatwe, więc można wypróbować różne układy (różnych typów) do momentu znalezienia układu najlepiej przedstawiającego informacje. Typ przypomina kategorię, która może pomóc w szybkim dokonaniu wyboru odpowiedniego układu dla danych informacji. Można eksperymentować z różnymi typami. Poniższa tabela jest wyczerpującą listą, jednak stanowi przydatny punkt wyjścia.

Czynność

Proponowany typ

Pokazanie informacji niesekwencyjnych.

Lista

Pokazanie etapów procesu lub osi czasu; Tworzenie schematu blokowego.

Proces

Pokazanie ciągłego procesu.

Cykl

Tworzenie schematu organizacyjnego.

Hierarchia

Pokazanie drzewa decyzji.

Hierarchia

Przedstawienie powiązań.

Relacja

Pokazanie zależności części względem całości.

Macierz

Pokazanie proporcjonalnych zależności w układzie z największym składnikiem na górze lub na dole.

Ostrosłupowy

Użycie przed wszystkim obrazów w celu przedstawienia lub wyróżnienia zawartości.

Obraz

Również należy rozważyć, czy fragment tekstu, które posiadasz, ponieważ fragment tekstu ma wpływ na wygląd i liczbę kształtów, które są potrzebne w układzie. Czy istnieją kilka główne punkty z nikogo pod ich? Przeniesienia szczegóły waga więcej niż punkty podsumowania lub odwrotnie? Na ogół grafiki SmartArt są najbardziej efektywne, gdy liczby kształtów i ilości tekstu są ograniczone do najważniejszych punktów. Większe ilości tekstu można odwracać uwagę na wygląd grafiki SmartArt i utrudnić wizualne przekazanie informacji. Jednak niektóre układy, takie jak układ Lista Trapez wybranego typu listy podczas pracy z większej ilości tekstu.

Dla każdego typu grafiki SmartArt jest dostępnych wiele niepowtarzalnych układów. Niektóre z nich mają symbole zastępcze. Część układów składa się z osobnych kształtów dla poszczególnych informacji, w tym podpunktów. Inne układy łączą podpunkty z punktami podsumowującymi. Położenie informacji podsumowujących względem szczegółów pomaga stwierdzić, które informacje najmocniej przyciągną uwagę odbiorców. Należy zadbać o to, aby najważniejsze dane znalazły się w miejscu, które najmocniej przyciąga uwagę.

Niektóre układy grafiki SmartArt zawierają ograniczoną liczbę kształtów. Na przykład układ Strzałki równoważenia typu Relacja służy do przedstawia dwóch alternatywnych koncepcji lub pomysłów. Tylko dwa kształty mogą zawierać tekst i nie można zmieniać układu w celu wyświetlenia większej liczby koncepcji lub pomysłów. W przypadku wybrania układu z ograniczoną liczbą kształtów można stwierdzić, która zawartość nie pojawi się w grafice SmartArt, ponieważ w okienku tekstu obok tej zawartości zostanie wyświetlony czerwony znak X (a nie punkt).

Okienko tekstu z czerwonymi znakami X

Układ Strzałki równoważenia

Aby przedstawić więcej niż dwa pomysły, należy przełączyć się na inny układ grafiki SmartArt, który ma więcej niż dwa kształty dla tekstu, taki jak układ Piramida podstawowa w typie Piramida. Należy pamiętać, że zmiana układu lub typu może zmienić znaczenie przekazywanych informacji. Na przykład układ ze strzałkami w prawo, taki jak układ Proces podstawowy typu Proces, ma inne znaczenie niż grafika SmartArt ze strzałkami w kształcie koła, na przykład układ Cykl ciągły typu Cykl.

Podczas przełączania układu grafiki SmartArt na inny większość tekstu i innej zawartości, kolorów, stylów, efektów i formatowania tekstowego jest automatycznie przenoszona do nowego układu.

Można też ponownie ocenić zawartość, aby sprawdzić, czy jakieś informacje nie są mniej ważne. Często najbardziej skuteczne są grafiki SmartArt o mniejszej liczbie koncepcji i słów.

Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego układu, można dostosować strukturę układu, dodając i usuwając kształty grafiki SmartArt. Na przykład układ Proces podstawowy typu Proces zawiera trzy kształty, ale proces może wymagać dwóch lub pięciu kształtów. W miarę dodawania lub usuwania kształtów i edytowania tekstu rozmieszczenie kształtów i ilość tekstu w kształtach są aktualizowane automatycznie — z zachowaniem oryginalnego projektu i obramowania układu grafiki SmartArt.

Po wybraniu nowego układu zostanie wyświetlony tekst zastępczy (taki jak [Tekst]). Tekst zastępczy nie jest drukowany ani wyświetlany podczas pokazu slajdów w programie PowerPoint. Tekst zastępczy można zamienić na własny. Przełączenie układu przy wyświetlonym tekście zastępczym spowoduje pojawienie się tekstu zastępczego w nowym układzie. Kształty są zawsze wyświetlane i drukowane, o ile nie zostaną usunięte.

Ważna jest również wielkość miejsca, w którym umieszcza się grafikę SmartArt. Jeśli miejsce to jest na przykład wąskie i wysokie, należy wybrać układ pionowy, taki jak Proces schodkowany typu Proces, a nie taki jak Strzałki procesu typu Proces.

Niektóre układy mają stały współczynnik proporcji, mogą więc nie zajmować całego dostępnego miejsca. Współczynnik proporcji oznacza stosunek szerokości do wysokości obrazu. Na przykład umieszczenie układu Macierz z siatką typu Macierz w obszarze, który jest szerszy niż wyższy, spowoduje, że grafika SmartArt nie zajmie całej dostępnej szerokości. Aby zmienić współczynnik proporcji, można zmienić układ slajdu lub dokumentu, zmienić rozmiar miejsca, w którym jest umieszczana grafika SmartArt (zmieniając tym samym wygląd grafiki SmartArt) albo przełączyć się na inny układ grafiki SmartArt z innym współczynnikiem proporcji.

W galerii Wybieranie grafiki SmartArt są wyświetlane wszystkie dostępne układy podzielić 11 różnych typów — Wszystkie, Lista, proces, Cykl, hierarchii, relacji, macierzy, Piramida, obrazu, witryny Office.com i inne. (Typu Office.com zawiera dodatkowe układy dostępne w witrynie Office.com. Inny typ jest wyświetlany tylko wtedy, gdy dodawanie niestandardowych grafik SmartArt i nie zostaną dodane do jednego z innych typów). Opisy, które wiążą się, jakiego rodzaju informacje są odpowiednie dla danego układu są wyświetlane w obszarze większy obraz z jednej strony w galerii Wybieranie grafiki SmartArt.

Aby poznać listę nazw układów z opisami, zobacz Opisy grafik SmartArt.

Wybierz układ

Typ Wszystkie zawiera wszystkie dostępne układy grafik SmartArt.

Podczas wybierania układu należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Układy zawierające strzałki służą do przedstawiania przepływu lub postępu w określonym kierunku.

  • Układy zawierające linie łączące zamiast strzałek służą do przedstawiania połączeń, ale nie musi to być przepływ lub postęp.

  • Układy niezawierające linii łączących ani strzałek przedstawiają kolekcje obiektów lub pomysłów bez silnych związków między sobą.

Aby poznać listę nazw układów z opisami, zobacz Opisy grafik SmartArt.

Jeśli tekst wypunktowany ma się wyróżniać, można łatwo przenieść tekst do kształtów, które można pokolorować, do których można dodać wymiar i które można uwydatnić przy użyciu efektów wizualnych lub animacji. Używając układów typu Lista, można zyskać widoczność i wyrazistość dla głównych punktów w kolorowych kształtach, które podkreślają ich znaczenie. Układy typu Lista umożliwiają grupowanie informacji, które nie wchodzą w skład procedur ani sekwencyjnych procesów. Układy typu Lista, inaczej niż układy typu Proces, nie zawierają na ogół strzałek ani przepływu kierunkowego.

Jak pokazano na poniższym przykładzie, lista punktowana może być o wiele bardziej ekspresyjna po przekształceniu w grafikę SmartArt.

Lista punktowana i odpowiadająca jej grafika SmartArt

Niektóre układy typu Lista zawierają kształty obrazów, dzięki którym można wzbogacić tekst małym obrazkiem lub rysunkiem. Choć do wyświetlania obrazów są przeznaczone kształty symboli zastępczych obrazów, do dowolnego kształtu można dodać obraz jako wypełnienie.

Układ Pionowa lista obrazów z akcentem
Układ Pionowa lista obrazów z akcentem z symbolami zastępczymi obrazów (małe kółka z lewej strony)

Porada : Zamiast umieszczać duże ilości tekstu w grafice SmartArt, warto umieścić w niej tylko główne punkty i utworzyć kolejny slajd lub dokument, w którym zostaną one rozwinięte.

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu Lista

Układy typu Proces, inaczej niż układy typu Lista, mają zazwyczaj przepływ kierunkowy i służą do ilustrowania procedur i etapów procesu lub przepływu pracy, takich jak algorytm wykonywania zadania, ogólne etapy opracowywania produktu czy grafik lub harmonogram. Za pomocą układów typu Proces można przedstawiać sposób, w jaki kroki lub etapy następują po sobie, aby dać określony wynik. Są dostępne układy typu Proces przedstawiające proces w krokach pionowo, poziomo lub jako kombinację kroków pionowych i poziomych.

Układ Proces pionowy
Układ Proces pionowy

Układ Proces podstawowy

Układ Proces podstawowy (poziomy)

Obraz układu Kołowy proces łamany

Układ Kołowy proces łamany (pionowy i poziomy)

Za pomocą układów typu Proces można przedstawiać główne daty w harmonogramie produkcji lub oś czasu z punktami kontrolnymi.

Układ Podstawowa oś czasu
Układ Podstawowa oś czasu

Kolejnym układem, który dobrze nadaje się do przedstawiania dat i numerowanych kroków, jest układ Strzałki procesu. W kształtach podstawowych (kółkach) można umieszczać liczby lub daty, a w odpowiadających im kształtach strzałek — tekst kroków.

Układ Strzałki procesu
Układ Strzałki procesu

Uwaga : Tworzenie schematu blokowego, należy użyć układu takiego jak Pionowy proces łamany, a następnie podstawić inne kształty za kształty schematu blokowego.

Układ Pionowy proces łamany
Układ Pionowy proces łamany

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu proces

O ile informacje dotyczące kolejnych etapów można komunikować za pomocą układu typu Proces, o tyle informacje dotyczące procesu cyklicznego lub powtarzalnego można zilustrować przy użyciu układu typu Cykl. Używając układów typu Cykl, można pokazać cykle życia produktów lub zwierząt, cykle dydaktyczne, powtarzalne lub trwające procesy (takie jak cykl redagowania i publikowania witryny internetowej) czy roczne cykle realizacji planu przez pracowników.

Układ Cykl podstawowy
Układ Cykl podstawowy

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu cykl

Najbardziej typowym zastosowaniem układów typu Hierarchia jest chyba schemat organizacyjny firmy. Za pomocą układów typu Hierarchia można ponadto przedstawiać drzewa decyzyjne, drzewa genealogiczne i rodziny produktów.

Układ Hierarchia pozioma oznaczona etykietą
Układ Hierarchia pozioma oznaczona etykietą

Uwaga : Jeśli chcesz utworzyć schemat organizacyjny, za pomocą układu Schematu organizacyjnego, układ Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny lub układ Schemat organizacyjny z obrazami. Kiedy używać tych układów, dodatkowe funkcje, takie jak kształt asystenta i układy wysunięcia staje się dostępna. Więcej informacji o tworzeniu schematów organizacyjnych, czytając Tworzenie schematu organizacyjnego przy użyciu grafik SmartArtmożna znaleźć.

Układ Schemat organizacyjny
Układ Schemat organizacyjny

Układ Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny

Układ Nazwa i tytuł — schemat organizacyjny

Układ Schemat organizacyjny z obrazami

Układ Schemat organizacyjny z obrazami

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu hierarchia

Układy typ relacji pokazywanie nonprogressive, niehierarchiczną relacje między składnikami (na przykład nakładające lub pokrywających się koncepcji) i zazwyczaj przedstawić koncepcyjny relacji lub połączenia między dwa lub więcej zestawów elementów. Warto układów relacji przykłady diagramów Venna, pokazujące sposób obszarów lub zagadnieniami zachodzi i grupuje przecięciu Centrum; układy docelowej, które wskazują zamknięcia; i układy promieniowe, pokazujące relacje centralnej podstawowego lub koncepcji. Więcej informacji o tworzeniu diagramów Venna, czytając Tworzenie diagramu Vennamożna znaleźć.

Układ Venna podstawowy
Układ Venna podstawowy

Układ Tarczowy podstawowy

Układ Tarczowy podstawowy

Układ Promieniowy podstawowy

Układ Promieniowy podstawowy

Również układy promieniowe służą do przedstawiania części tworzących razem jedno pojęcie główne lub centralne.

Układ Promieniowy zbiegający się
Układ Promieniowy zbiegający się

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu relacja

Układy typu Macierz służą zazwyczaj do klasyfikowania informacji i są dwuwymiarowe. Są używane do przedstawiania zależności części względem całości lub względem jakiegoś pojęcia centralnego. Układy typu Macierz są dobrym rozwiązaniem, gdy przedstawiane są maksymalnie cztery punkty główne i duża ilość tekstu.

Układ Macierz podstawowa
Układ Macierz podstawowa

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu macierz

Układy typu Ostrosłupowy pokazują zależności proporcjonalne lub hierarchiczne, które na ogół narastają ku górze. Nadają się najlepiej do informacji, które można przedstawić wstępująco lub zstępująco. Aby przedstawić hierarchię poziomą, należy wybrać układ typu Hierarchia.

Układ Piramida podstawowa
Układ Piramida podstawowa

Do przedstawiania informacji koncepcyjnych można używać również układów typu Ostrosłupowy, takich jak układ Lista piramidowa, który umożliwia wpisywanie tekstu w kształty poza piramidą (ostrosłupem).

Układ Lista piramidowa
Układ Lista piramidowa

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu Piramida

Układy typu Obraz są przydatne w sytuacjach, gdy nośnikiem informacji ma być obraz z tekstem objaśniającym (lub bez) albo gdy obrazy mają uzupełniać listę lub proces.

Układ grafiki SmartArt Obraz z tekstem w ramce.
Układ Obraz z tekstem w ramce

Obraz układu Lista podpisów obrazów

Układ Lista podpisów obrazów

Układ grafiki SmartArt Rosnący proces obrazów z akcentem.

Układ Rosnący proces obrazów z akcentem

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu obraz

Dodatkowe układy dostępne w witrynie Office.com są wyszczególnione w typie Office.com. Będzie on okresowo aktualizowany o nowe układy.

Dowiedz się więcej: Opisy grafiki SmartArt typu Office.com

Ten typ może być używany do niestandardowych grafik SmartArt, które nie pasują do żadnego innego typu opisanego powyżej.

Po wybraniu grafiki SmartArt, który jest dla Ciebie, można edytować i dostosuj go do dalszej spełniają Twoje potrzeby. Zobacz następujące artykuły, aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z grafikami SmartArt, które są tworzone:

Zobacz też

Zastępowanie tekstu punktowanego atrakcyjnie wyglądającą listą graficzną

Konwertowanie obrazów slajdu na grafikę SmartArt

Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę SmartArt

Kiedy używać grafiki SmartArt i kiedy należy używać wykresu?

Układ grafiki SmartArt znajdują się w inny sposób express zawartości i wzbogacanie treści. Niektóre układy po prostu Dodaj wizualne Polski listę punktowaną, a innych układów (na przykład schematów organizacyjnych i diagramów Venna) są przeznaczone do przedstawiania określone rodzaje informacji.

W tym artykule

Co brać pod uwagę przy wybieraniu układu grafiki SmartArt

Typy układów

Co brać pod uwagę przy wybieraniu układu grafiki SmartArt

Zanim wybierzesz układu dla grafiki SmartArt, zastanów się, co chcesz przekazać oraz określić, czy informacje są wyświetlane w określony sposób. Ponieważ można szybko i łatwo przełączania układów, spróbuj różnymi układami (różnych typów) dopiero po znaleźć jedną najlepiej ilustruje wiadomości. Typ jest podobny do kategorii, które mogą ułatwić szybkie wybierz odpowiedni układ informacji. Poeksperymentować z różnymi typami przy użyciu poniższej tabeli jako punktu początkowego.

Uwaga : Tabela ma ułatwią Ci rozpoczęcie pracy i nie jest pełna lista.

Czynność

Proponowany typ

Pokazanie informacji niesekwencyjnych.

Lista

Pokazanie etapów procesu lub osi czasu.

Proces

Pokazanie ciągłego procesu.

Cykl

Tworzenie schematu organizacyjnego.

Hierarchia

Pokazanie drzewa decyzji.

Hierarchia

Przedstawienie powiązań.

Relacja

Pokazanie zależności części względem całości.

Macierz

Pokazanie proporcjonalnych zależności w układzie z największym składnikiem na górze lub na dole.

Ostrosłupowy

Należy również wziąć pod uwagę ilość tekstu, ponieważ ilość tekstu wpływa na wygląd i liczbę potrzebnych kształtów układu. Czy jest kilka punktów głównych z podpunktami? Czy szczegóły niosą więcej informacji niż punkty podsumowujące czy odwrotnie? Na ogół grafiki SmartArt najlepiej nadają się do przedstawiania najważniejszych informacji za pomocą ograniczonej liczby kształtów i ilości tekstu. Większe ilości tekstu mogą niekorzystnie wpływać na wygląd grafiki SmartArt i utrudniać wizualne przekazywanie informacji. Jednak niektóre układy, takie jak układ Lista trapezoidowa typu Lista, pozwalają przedstawić większą ilość tekstu.

Dla każdego typu grafiki SmartArt dostępnych wiele układów unikatowe. Niektóre układy składają się z osobnych kształtach dla każdego elementu informacji, takich jak nikogo. Innych układów połączyć nikogo z ich podsumowanie punktów. Spojrzenie na pozycjonowanie informacje podsumowujące względem szczegóły pozwala zorientować, które informacje będą zwrócić uwagę większość z odbiorców. Upewnij się, że najważniejszych danych znajduje się w pozycji uwagę.

Niektóre układy grafik SmartArt zawierają ograniczoną liczbą kształtów. Na przykład układ Strzałki Counterbalance w polu Typ relacji jest przeznaczony do dwóch przeciwnej pomysłów lub koncepcji. Tylko dwa kształty mogą zawierać tekst i nie można zmienić układ, aby wyświetlić więcej pomysłów lub koncepcji. Jeśli wybierzesz układu z ograniczoną liczbą kształtów, możesz określić, jaka zawartość nie będzie widoczna w grafice SmartArt, ponieważ czerwony znak X (zamiast wypunktowanego) pojawi się obok tych elementów w okienku tekstu.

Okienko tekstu z czerwonymi znakami X

Układ Strzałki równoważenia

Jeśli chcesz przekazać więcej niż dwóch pomysłów, Przełącz się do innego układu zawierającej więcej niż dwa kształty do tekstu, taki jak układ Piramida podstawowa typu Piramida. Należy pamiętać, że zmiana układów lub typów można zmienić znaczenie informacji. Na przykład układ ze strzałkami wskazującymi po prawej stronie, taką jak proces podstawowy typu proces ma znaczenie różnych z grafiki SmartArt ze strzałkami w okręgu, takich jak Cykl ciągły w typu Cykl.

Podczas przełączania układów, większość tekstu i innych zawartości, kolorów, stylów, efektów i formatowania tekstu jest automatycznie przenoszona do nowego układu.

Można też ponownie ocenić zawartość, aby sprawdzić, czy jakieś informacje nie są mniej ważne. Często najbardziej skuteczne są grafiki SmartArt o mniejszej liczbie koncepcji i słów.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego układu dokładnie, możesz dodawać i usuwać kształtów w grafice SmartArt, aby dostosować strukturę układu. Na przykład układ proces podstawowy typu proces jest wyświetlany z trzema kształtami, ale procesu może być konieczne tylko dwa kształty lub może być konieczne pięciu kształtów. Jak dodać lub usunąć kształtów i edytowania tekstu rozmieszczenie kształtów i ilość tekstu w kształtach są aktualizowane automatycznie — zachowaniu oryginalnego projektu i obramowania układu grafiki SmartArt.

Po wybraniu nowego układu, jest wyświetlany tekst zastępczy (na przykład [tekst] ). Tekst zastępczy nie jest drukowane i nie jest wyświetlana podczas prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007. Możesz zastąpić tekst zastępczy własną zawartością. Jeśli z tekstem zastępczym wyświetlane w przypadku przełączania układów zobaczysz tekst zastępczy w nowy układ. Zauważ, że kształty zawsze są wyświetlane i są one drukowane, chyba że można je usunąć.

Ważna jest również wielkość miejsca, w którym umieszcza się grafikę SmartArt. Jeśli miejsce to jest na przykład wąskie i wysokie, należy wybrać układ pionowy, taki jak Proces schodkowany typu Proces, a nie taki jak Strzałki procesu typu Proces.

Niektóre układy ma stały współczynnik proporcji, więc może nie zajmują cały obszar. Współczynnik proporcji odwołuje się do stosunek wysokości i szerokości. Na przykład po zaznaczeniu układu Macierz z siatką typu Macierz w miejscu, w którym jest większa niż wysokość grafiki SmartArt nie użyje wszystkich szerokość odstępu. Aby zmienić współczynnik proporcji, możesz zmienić układ slajdów lub dokument, zmienianie rozmiaru miejsca, w którym wprowadzania do grafiki SmartArt (zmieniając wyglądu grafiki SmartArt) lub należy przełączyć układ na inny współczynnik proporcji.

Początek strony

Typy układów

Każdy układ zapewnia inny sposób wyrażania treści i uwydatniania informacji. Niektóre układy nadają tylko wykończenie liście wypunktowanej, inne (takie jak schematy organizacyjne i diagramy Venna) są przeznaczone do przedstawiania konkretnych rodzajów informacji.

W galerii Wybieranie grafiki SmartArt są wyświetlane wszystkie dostępne układy podzielony na dziewięć różnych typów — Wszystkie, Lista, proces, Cykl, hierarchii, relacji, macierzyOstrosłupowy i inne. ( Inny typ jest wyświetlany tylko wtedy, gdy dodawanie niestandardowych grafik SmartArt i nie zostaną dodane do jednego z innych typów.) Opisy, które wiążą się, jakiego rodzaju informacje są odpowiednie dla danego układu są wyświetlane w obszarze większy obraz z jednej strony w galerii Wybieranie grafiki SmartArt. Aby uzyskać listę nazw układu i opisy zobacz opisy grafiki SmartArt grafiki.

Wszystkie

Typ Wszystkie zawiera wszystkie dostępne układy grafik SmartArt.

Podczas wybierania układu należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Układy zawierające strzałki służą do przedstawiania przepływu lub postępu w określonym kierunku.

  • Układy zawierające linie łączące zamiast strzałek służą do przedstawiania połączeń, ale nie musi to być przepływ lub postęp.

  • Układy niezawierające linii łączących ani strzałek przedstawiają kolekcje obiektów lub pomysłów bez silnych związków między sobą.

Aby uzyskać listę nazw układu i opisy zobacz opisy grafiki SmartArt grafiki.

Lista

Jeśli tekst wypunktowany ma się wyróżniać, można łatwo przenieść tekst do kształtów, które można pokolorować, do których można dodać wymiar i które można uwydatnić przy użyciu efektów wizualnych lub animacji. Używając układów typu Lista, można zyskać widoczność i wyrazistość dla głównych punktów w kolorowych kształtach, które podkreślają ich znaczenie. Układy typu Lista umożliwiają grupowanie informacji, które nie wchodzą w skład procedur ani sekwencyjnych procesów. Układy typu Lista, inaczej niż układy typu Proces, nie zawierają na ogół strzałek ani przepływu kierunkowego.

Jak pokazano na poniższym przykładzie, lista punktowana może być o wiele bardziej ekspresyjna po przekształceniu w grafikę SmartArt.

Lista punktowana i odpowiadająca jej grafika SmartArt

Niektóre układy listy zawierać kształty obrazu, tak, aby można akcent tekstu przy użyciu małych obrazu lub rysunku. Mimo że obraz zastępczy kształty są przeznaczone do wyświetlania obrazów, możesz Dodawanie obrazu jako wypełnieniado dowolnego kształtu.

Układ Pionowa lista obrazów z akcentem
Układ Pionowa lista obrazów z akcentem z symbolami zastępczymi obrazów (małe kółka z lewej strony)

Porada : Zamiast umieszczać duże ilości tekstu w grafice SmartArt, warto umieścić w niej tylko główne punkty i utworzyć kolejny slajd lub dokument, w którym zostaną one rozwinięte.

Proces

Układy typu Proces, inaczej niż układy typu Lista, mają zazwyczaj przepływ kierunkowy i służą do ilustrowania procedur i etapów procesu lub przepływu pracy, takich jak algorytm wykonywania zadania, ogólne etapy opracowywania produktu czy grafik lub harmonogram. Za pomocą układów typu Proces można przedstawiać sposób, w jaki kroki lub etapy następują po sobie, aby dać określony wynik. Są dostępne układy typu Proces przedstawiające proces w krokach pionowo, poziomo lub jako kombinację kroków pionowych i poziomych.

Układ Proces pionowy
Układ Proces pionowy
Układ Proces podstawowy
Układ Proces podstawowy (poziomy)
Obraz układu Kołowy proces łamany
Układ Kołowy proces łamany (pionowy i poziomy)

Za pomocą układów typu Proces można przedstawiać główne daty w harmonogramie produkcji lub oś czasu z punktami kontrolnymi.

Układ Podstawowa oś czasu
Układ Podstawowa oś czasu

Kolejnym układem, który dobrze nadaje się do przedstawiania dat i numerowanych kroków, jest układ Strzałki procesu. W kształtach podstawowych (kółkach) można umieszczać liczby lub daty, a w odpowiadających im kształtach strzałek — tekst kroków.

Układ Strzałki procesu
Układ Strzałki procesu

Porada : Aby utworzyć schemat blokowy, należy użyć układu takiego jak Pionowy proces łamany, a następnie podstawić inne kształty dla kształtów schematu blokowego.

Układ Pionowy proces łamany
Układ Pionowy proces łamany

Cykl

O ile informacje dotyczące kolejnych etapów można komunikować za pomocą układu typu Proces, o tyle informacje dotyczące procesu cyklicznego lub powtarzalnego można zilustrować przy użyciu układu typu Cykl. Używając układów typu Cykl, można pokazać cykle życia produktów lub zwierząt, cykle dydaktyczne, powtarzalne lub trwające procesy (takie jak cykl redagowania i publikowania witryny internetowej) czy roczne cykle realizacji planu przez pracowników.

Układ Cykl podstawowy
Układ Cykl podstawowy

Hierarchia

Być może najbardziej typowe zastosowania dla układów typu Hierarchia jest na schemacie organizacyjnym firmy. Ale układów hierarchii można także pokazanie drzewa decyzji lub rodzina produktów.

Układ Hierarchia pozioma oznaczona etykietą
Układ Hierarchia pozioma oznaczona etykietą

Porada : Aby utworzyć schemat organizacyjny, należy użyć układu Schematu organizacyjnego. Kiedy używać tego układu, dodatkowe funkcje, takie jak kształt asystenta i układy wysunięcia staje się dostępna.

Układ Schemat organizacyjny
Układ schematu organizacyjnego

Relacja

Układy typu Relacja służą do przedstawiania niepostępujących, niehierarchicznych zależności między częściami (takimi jak zazębiające się czy pokrywające się koncepcje) i przedstawiają na ogół zależności koncepcyjne lub połączenia między zestawami dwóch lub więcej elementów. Dobrymi przykładami układów Relacja są diagramy Venna, które pokazują, jak obszary lub koncepcje zachodzą na siebie i zbiegają się w miejscu centralnym, układy tarczowe, które przedstawiają zawieranie, a także układy promieniowe, które pokazują zależności względem centralnego rdzenia lub koncepcji.

Układ Venna podstawowy
Układ Venna podstawowy
Układ Tarczowy podstawowy
Układ Tarczowy podstawowy
Układ Promieniowy podstawowy
Układ Promieniowy podstawowy

Również układy promieniowe służą do przedstawiania części tworzących razem jedno pojęcie główne lub centralne.

Układ Promieniowy zbiegający się
Układ Promieniowy zbiegający się

Macierz

Układy typu Macierz służą zazwyczaj do klasyfikowania informacji i są dwuwymiarowe. Są używane do przedstawiania zależności części względem całości lub względem jakiegoś pojęcia centralnego. Układy typu Macierz są dobrym rozwiązaniem, gdy przedstawiane są maksymalnie cztery punkty główne i duża ilość tekstu.

Układ Macierz podstawowa
Układ Macierz podstawowa

Ostrosłupowy

Układy typu Piramida Pokaż proporcjonalnych lub hierarchicznych relacji, które zwykle tworzyć w górę. Działają najlepiej z informacjami, które mają być widoczne od góry do dołu lub od dołu w górę. Jeśli chcesz wyświetlić Hierarchia pozioma, należy wybrać Układ hierarchia.

Układ Piramida podstawowa
Układ Piramida podstawowa

Do przedstawiania informacji koncepcyjnych można używać również układów typu Ostrosłupowy, takich jak układ Lista piramidowa, który umożliwia wpisywanie tekstu w kształty poza piramidą (ostrosłupem).

Układ Lista piramidowa
Układ Lista piramidowa

Inne

Ten typ może być używany do niestandardowych grafik SmartArt, które nie pasują do żadnego innego typu opisanego powyżej.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×