Wyświetlanie liczb jako dat lub godzin

Wpisana w komórce data lub godzina jest wyświetlana w domyślnym formacie daty i godziny. Format ten zależy od regionalnych ustawień daty i godziny określonych w Panelu sterowania i zmienia się w razie zmiany tych ustawień. Liczby można wyświetlać w kilku innych formatach daty i godziny, które w większości nie zależą od ustawień w Panelu sterowania.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

  Jak zaznaczyć komórki, zakresy, wiersze lub kolumny

  Aby zaznaczyć następujące elementy

  Wykonaj te czynności

  Pojedyncza komórka

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Szeroki zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Cały arkusz można również zaznaczyć, naciskając klawisze CTRL+A.

  Uwaga   Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga   Nie można anulować zaznaczenia komórek ani ich zakresu w zaznaczeniach niesąsiadujących bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Arkusz przedstawiający nagłówki wierszy i kolumn

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga   Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę na arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

  Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta pomiędzy komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada   Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku obok pozycji Liczba.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Na liście Kategoria kliknij pozycję Data lub Godzina.

 4. Na liście Typ kliknij format daty lub godziny, którego chcesz użyć.

  Uwaga   Formaty daty i godziny, które rozpoczynają się od gwiazdki (*), uwzględniają zmiany ustawień regionalnych daty i godziny dokonywane w Panelu sterowania. Formaty bez gwiazdki są niezależne od ustawień w Panelu sterowania.

  Porada   Jeśli na liście Typ nie ma odpowiedniego formatu, można utworzyć niestandardowy format liczby, klikając pozycję Niestandardowy na liście Kategoria, a następnie używając kodów formatowania dat i godzin.

  Informacje o niestandardowych kodach dat i godzin

  Dni, miesiące i lata    Użycie kodu „m” bezpośrednio po kodzie „g” albo „gg” lub bezpośrednio przed kodem „ss” spowoduje, że w programie Microsoft Excel zostaną wyświetlone minuty, a nie miesiąc.

  Aby wyświetlić

  Użyj tego kodu

  Miesiące w formacie 1–12

  m

  Miesiące w formacie 01–12

  mm

  Miesiące w formacie sty–gru

  mmm

  Miesiące w formacie styczeń–grudzień

  mmmm

  Miesiące jako pierwszą literę miesiąca

  mmmmm

  Dni miesiąca w formacie 1–31

  d

  Dni miesiąca w formacie 01–31

  dd

  Dni tygodnia w formacie n–so

  ddd

  Dni tygodnia w formacie niedziela–sobota

  dddd

  Lata w formacie 00–99

  rr

  Lata w formacie 1900–9999

  rrrr


  Godziny, minuty i sekundy

  Aby wyświetlić

  Użyj tego kodu

  Godziny w formacie 0–23

  g

  Godziny w formacie 00–23

  gg

  Minuty w formacie 0–59

  m

  Minuty w formacie 00–59

  mm

  Sekundy w formacie 0–59

  s

  Sekundy w formacie 00–59

  ss

  Godziny jako 4 AM

  g AM/PM

  Czas jako 4:36 PM

  g:mm AM/PM

  Czas jako 4:36 P

  g:mm:ss A/P

  Upływający czas w godzinach; na przykład 25,02

  [g]:mm

  Upływający czas w minutach; na przykład 63:46

  [mm]:ss

  Upływający czas w sekundach

  [ss]

  Ułamki sekund

  g:mm:ss,00


  AM i PM     Jeśli format zawiera symbol AM lub PM, godzina jest godziną zegara dwunastogodzinnego, gdzie „AM” lub „A” wskazuje czas od północy do południa, a „PM” lub „P” wskazuje czas od południa do północy. Bez tych symboli godziny są oparte na zegarze dwudziestoczterogodzinnym. Kod „m” lub „mm” musi pojawić się bezpośrednio za kodem „g” lub „gg” lub bezpośrednio przed kodem „ss”. W przeciwnym razie program Microsoft Office Excel wyświetli miesiąc, a nie minuty.

 5. Aby wyświetlać daty i godziny w formacie innego języka, w polu Ustawienia regionalne (lokalizacja) kliknij ustawienie języka, którego chcesz używać.

  Daty lub godziny wpisane w sformatowanych komórkach będą wyświetlane w wybranym formacie.

Porada

 • Liczba w aktywnej komórce zaznaczenia w arkuszu jest wyświetlana w polu Przykład, dzięki czemu można przeglądać wybrane opcje formatowania liczb.

 • Aby szybko sformatować datę lub godzinę, kliknij odpowiedni format daty lub godziny w polu Format liczby w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne.

 • Aby użyć domyślnego formatu daty lub godziny, kliknij komórkę zawierającą datę lub godzinę, a następnie naciśnij odpowiednio klawisze CTRL+SHIFT+# lub klawisze CTRL+SHIFT+@.

 • W komórce mogą być wyświetlane znaki #####, jeśli format liczb danych komórki jest szerszy niż szerokość kolumny. Aby wyświetlić cały tekst, należy zwiększyć szerokość kolumny.

  Jak zmienić szerokość kolumny

  1. Kliknij komórkę, dla której chcesz zmienić szerokość kolumny.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. W obszarze Rozmiar komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dopasować cały tekst w komórce, kliknij polecenie Autodopasowanie szerokości kolumn.

   • Aby określić większą szerokość kolumny, kliknij polecenie Szerokość kolumny, a następnie wpisz żądaną szerokość w polu Szerokość kolumny.

 • Próba usunięcia formatu daty lub godziny przez wybranie pozycji Ogólne na liście Kategoria spowoduje, że w programie Excel będzie wyświetlany kod liczbowy. Gdy ponownie zostanie wprowadzona data lub godzina, w programie Excel będzie wyświetlana wpisana wartość w domyślnym formacie daty lub godziny. Aby wprowadzić wartość daty lub godziny w określonym formacie, na przykład Styczeń 2005, można ją sformatować jako tekst, wybierając pozycję Tekst na liście Kategoria.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język