Wyświetlanie stanu rzeczywistego (informacji o obecności)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeżeli lista lub biblioteka dokumentów jest otwarta w widoku Arkusz danych, można wyświetlać stan rzeczywisty użytkowników, których nazwy znajdują się w określonych kolumnach. Można sprawdzić, czy użytkownik pracuje w trybie online, jest zajęty lub rozmawia przez telefon. Na podstawie tych informacji można rozpocząć pogawędkę, wysłać wiadomość lub zaplanować spotkanie.

Musisz zarejestrować się w usłudze Windows Messenger, aby zostały wyświetlone informacje o obecności. Podobnie informacje o innych użytkownikach są dostępne tylko wtedy, gdy użytkownicy ci są zarejestrowani w usłudze Windows Messenger, a ich adresy e-mail są dostępne w witrynie. Jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany, zostanie wyświetlony jako będący w stanie offline.

Poniższy rysunek przedstawia listę MojaBiblioteka w widoku Arkusz danych:

Biblioteka dokumentów w widoku Arkusz danych

Ta lista zawiera jedną kolumnę, w której mogą być wyświetlane aktualne informacje o stanie (obecności). Należy zwrócić uwagę na ikonę Obecność ( Ikona obecności ) po lewej stronie nazwy kolumny w kolumnie Zmodyfikowany przez. We wszystkich kolumnach, w których ustawiono typ danych Wyszukiwanie i do których informacje są pobierane z listy Informacje o użytkowniku, mogą być wyświetlane informacje o obecności. Na liście Informacje o użytkowniku znajdują się informacje, takie jak nazwa wyświetlana i adres e-mail, dotyczące innych użytkowników witryny programu SharePoint. W zależności od typu listy co najmniej jedna kolumna przeszukuje domyślnie listę Informacje o użytkowniku. Ponadto można dodawać własne kolumny wyszukiwania i wyświetlać w nich informacje o obecności.

Po otwarciu widoku w wierszach użytkowników pracujących w trybie online lub zajętych pojawiają się ikony oraz etykietka ekranowa z opisem stanu poszczególnych użytkowników. Jeżeli nie widać ikony, oznacza to, że użytkownik jest w trybie offline lub nie zarejestrował się w usłudze Windows Messenger. Można wyświetlić ikonę dla użytkownika w trybie offline, zatrzymując wskaźnik myszy nad komórką. Nie można wykonywać tej czynności w trybie edycji, ponieważ wówczas informacje o obecności nie będą wyświetlane. Pełną listę ikon i ich opisy można znaleźć w Pomocy usługi Windows Messenger.

Kliknięcie ikony Obecność powoduje wyświetlenie listy rozwijanej z czynnościami, które można wykonać, aby współpracować z użytkownikiem, np. wysłać wiadomość e-mail lub rozpocząć pogawędkę. Lista czynności zmienia się w zależności od stanu użytkownika.

Nie można sortować ani filtrować listy na podstawie informacji o obecności. Można wyłączyć funkcję wyświetlania informacji o obecności w kolumnie przeszukującej listę Informacje o użytkowniku. Administrator systemu może wyłączyć informacje o obecności w całej witrynie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×