Wyświetlanie obiektów i zarządzanie nimi za pomocą okienka nawigacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Omówienie okienka nawigacji

Wybierz widok kategorii

Wyświetlanie i sortowanie obiektów

Znajdowanie obiektów w bazie danych.

Tworzenie i modyfikowanie kategorii oraz grup niestandardowych

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej

Usuwanie i przywracanie skrótów w grupach niestandardowych

Ukrywanie obiektów i grup

Odkrywanie obiektów i grup

Omówienie okienka nawigacji

Okienko nawigacji, nowa funkcja w programie Microsoft Office Access 2007, stanowi centralne miejsce dostępu do wszystkich obiekty bazy danych, umożliwia także uruchamianie raportów i wprowadzanie danych. Okienko nawigacji zastąpiło okno Baza danych, które było używane we wcześniejszych wersjach programu Access. Po otwarciu bazy danych w programie Office Access 2007 okienko nawigacji jest wyświetlane po lewej stronie dowolnych obiektów bazy danych lub obszaru roboczego.

Sposób wyświetlania okienka nawigacji można dostosować następująco:

Aby

Wykonaj następujące czynności

Zmiana szerokości okienka nawigacji

Umieść wskaźnik na prawej krawędzi okienka nawigacji, a następnie, gdy zmieni się w dwukierunkową strzałkę, przeciągnij krawędź w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości.

Zwinięcie lub rozwinięcie okienka nawigacji

Kliknij przyciskZamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej Przycisk otwierania/zamykania paska przegrody ruchomej okienka nawigacji w programie Access , lub naciśnij klawisz F11, aby przełączyć się w okienku między widokami otwarte i zamknięte.

Wygląd zamkniętego i otwartego okienka nawigacji

W okienku nawigacji wszystkie obiekty zdefiniowane w bazie danych są wyświetlane jako kategorie. Na poprzednim rysunku obiekt Wszystkie obiekty programu Access jest kategorią, a obiekty Tabele, Kwerendy, Formularze i Raporty to grupy. Poszczególne kategorie są zorganizowane w grupach wyświetlanych jako paski. Nazwy grup zmieniają się w zależności od wybranego widoku kategorii. Każda grupa może zawierać jeden lub więcej obiektów bazy danych.

Początek strony

Wybieranie widoku kategorii

Po utworzeniu nowej bazy danych w programie Office Access 2007 nazwa kategorii wyświetlana w okienku nawigacji to Wszystkie tabele. Program Access 2007 tworzy także kategorię o nazwie Niestandardowa umożliwiającą utworzenie niestandardowego widoku obiektów. Oprócz tego w programie Access 2007 są dostępne trzy dodatkowe wstępnie zdefiniowane widoki kategorii do wyboru, które pozwalają uzyskać różne sposoby wyświetlania obiektów:

Kategoria

Opis

Tabele i widoki pokrewne

Wyświetla relacje tabel z innymi obiektami w bazie danych.

Typ obiektu

Wyświetla wszystkie obiekty w bazie danych, posortowane według typu.

Data utworzenia

i

Data modyfikacji

Wyświetla obiekty utworzone lub zmodyfikowane określonego dnia lub w zakresie dat. Dostępne są dwa filtry: Dzisiaj i Wszystkie daty. Obiekty są wyświetlane w tych kategoriach w porządku malejącym według daty utworzenia lub modyfikacji.

Na przykład w bazie danych Northwind 2007 zainstalowanej z programem Office Access 2007 po wyświetleniu kategorii Wszystkie tabele widać relacje różnych obiektów z tabelą. W tym widoku w obrębie każdej grupy tabela jest zawsze wyświetlana jako pierwsza, a poniżej następują obiekty zależne od danych w tej tabeli. Na następnym rysunku w grupie Pracownicy jest wyświetlana tabela o tej samej nazwie, a poniżej znajdują się obiekty powiązane z tabelą Pracownicy. To samo dotyczy grup Spedytorzy i Klienci.

Okienko nawigacji z tabelami w grupach i obiektami powiązanymi z każdą tabelą

Po wybraniu wstępnie zdefiniowanej kategorii jest dołączana grupa globalna zawierająca wszystkie obiekty w bazie danych. Grupę globalną w kategorii można łatwo znaleźć, szukając wyrazu Wszystkie przed jej nazwą. Jeśli na przykład zostanie wybrana kategoria Tabele i widoki pokrewne, jej grupa globalna będzie się nazywać Wszystkie tabele.

Początek strony

Wyświetlanie i sortowanie obiektów

Sposób wyświetlania obiektów bazy danych w okienku nawigacji można wybrać. Można na przykład dołączyć daty utworzenia lub modyfikacji albo wyświetlać obiekty jako ikony lub listy. Domyślnie w programie Access obiekty są sortowane w okienku nawigacji według typu w rosnącym porządku alfabetycznym, można jednak zmienić sortowanie zgodnie z potrzebami. Aby określić sposób wyświetlania i sortowania obiektów, należy wykonać następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji, aby wyświetlić menu skrótów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić sposób wyświetlania obiektów, wskaż polecenie Wyświetl według, a następnie kliknij polecenie Szczegóły, Ikona lub Lista.

  • Aby wyświetlić wszystkie grupy w bazie danych, kliknij polecenie Pokaż wszystkie grupy.

  • Aby zmienić porządek sortowania obiektów, wskaż polecenie Sortuj według, a następnie wybierz opcję sortowania.

  • Aby wykonać sortowanie ręcznie i dostosować porządek wyświetlania, kliknij polecenie Sortuj według, a następnie kliknij polecenie Usuń sortowania automatyczne.

Początek strony

Znajdowanie obiektów w bazie danych

Podczas wpisywania tekstu w polu Wyszukaj program Office Access 2007 szuka w obrębie kategorii grup zawierających obiekt lub skrót do obiektu zgodny z wyszukiwanym terminem. Grupy niezawierające zgodnego terminu są zwijane.

Uwaga: Obiekty są wyszukiwane tylko w kategoriach i grupach wyświetlanych w danej chwili w okienku nawigacji.

Porada: Aby wyszukać określony obiekt w całej bazie danych, zaznacz jedną ze wstępnie zdefiniowanych kategorii w okienku nawigacji, na przykład Tabele i widoki pokrewne lub Typ obiektu. Dzięki temu w okienku nawigacji będą widoczne wszystkie grupy.

Znajdowanie obiektów bazy danych lub skrótów za pomocą pola Wyszukaj

 1. Jeśli pole Wyszukaj nie jest jeszcze widoczne w górnej części okienka nawigacji, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka, a następnie kliknij polecenie Pasek wyszukiwania.

 2. Wpisz część nazwy lub całą nazwę obiektu albo skrótu w polu Wyszukaj.

  Pasek wyszukiwania w okienku nawigacji

  W miarę wpisywania kolejnych znaków program Access wyszukuje i eliminuje nagłówki grup niezawierające zgodnego terminu.

 3. Aby wykonać inne wyszukiwanie, kliknij przycisk Wyczyść ciąg wyszukiwania Przycisk Wyczyść ciąg wyszukiwania lub naciśnij klawisz BACKSPACE, aby usunąć znaki, a następnie wpisz nowy tekst, dla którego chcesz przeszukać.

  Uwaga: Po wyczyszczeniu pola Wyszukaj w okienku nawigacji zostaną ponownie wyświetlone wszystkie dostępne obiekty.

Początek strony

Tworzenie i modyfikowanie kategorii i grup niestandardowych

Po utworzeniu nowej bazy danych bez szablonu program Office Access 2007 tworzy automatycznie kategorię niestandardową, która zawiera jedną grupę obejmującą wszystkie obiekty zdefiniowane w bazie danych. Można zmienić nazwę tej kategorii niestandardowej, utworzyć w niej więcej grup niestandardowych, a także przypisywać obiekty do tych grup. Domyślna opcja sortowania dla grup to Wszystkie tabele.

Kategorie i grupy niestandardowe w okienku nawigacji zawierają zawsze skróty do obiektów. Skróty można rozpoznać po małej strzałce obok lewego dolnego rogu ikony obiektu.

Skróty w widoku kategorii niestandardowej

Otwarcie skrótu oznacza otwarcie obiektu, który ten skrót wskazuje. Jednak usunięcie skrótu nie powoduje usunięcia obiektu w bazie danych wskazywanego przez ten skrót w programie Office Access 2007. Można także ukrywać skróty i zmieniać ich nazwy bez wpływu na dane.

Jednym ze sposobów dostosowywania obiektów w bazie danych jest utworzenie kategorii niestandardowych. Można na przykład utworzyć kategorię niestandardową w celu utworzenia formularza z przyciskami i łączami określonych typów, który będzie służyć do nawigowania w bazie danych. Nowo utworzona kategoria niestandardowa dotyczy tylko bieżącej bazy danych. Nie można przenosić kategorii ani grup niestandardowych do innych baz danych. Kategorię niestandardową można utworzyć, zmieniając nazwę domyślnej kategorii Niestandardowa nadawaną przez program Access lub tworząc nową kategorię. Należy pamiętać, że ograniczenie liczby kategorii i grup niestandardowych może ułatwić znajdowanie danych.

Uwaga: Można usuwać obiekty z kategorii lub grupy niestandardowej, ale nie można ich usuwać z kategorii lub grupy wstępnie zdefiniowanej.

Do tworzenia kategorii i grup niestandardowych oraz zarządzania nimi służy okno dialogowe Opcje nawigacji. W tym oknie dialogowym jest wyświetlana lista wszystkich kategorii zdefiniowanych w bazie danych, a także grupy w wybranych kategoriach.

Tworzenie kategorii niestandardowej

Po utworzeniu nowej kategorii niestandardowej są dla tej kategorii tworzone grupy Obiekty nieprzypisane i Grupa niestandardowa 1. Domyślnie program Office Access 2007 nie umieszcza żadnych obiektów w grupie Obiekty nieprzypisane. Zamiast tego w grupie Obiekty nieprzypisane w okienku nawigacji są wyświetlane wszystkie obiekty należące do kategorii, które nie są przypisane do żadnej grupy.

 1. Aby utworzyć nową kategorię, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Kategorie kliknij polecenie Dodaj element.

  W obszarze Kategorie okna dialogowego Opcje nawigacji zostanie wyświetlona nowa kategoria.

 3. Wprowadź nazwę nowej kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy kategorii niestandardowej

Jeśli jest dostępna nieużywana kategoria niestandardowa, można zmienić jej nazwę zamiast dodawać nową kategorię niestandardową.

 1. Aby zmienić nazwę kategorii niestandardowej, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę elementu.

 3. Wpisz nową nazwę kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Po utworzeniu kategorii niestandardowej lub zmianie jej nazwy należy utworzyć grupy niestandardowe dla tej kategorii.

W każdej nowej kategorii są automatycznie tworzone grupy Grupa niestandardowa 1 i Obiekty nieprzypisane. Obiekty nieprzypisane do grup są automatycznie umieszczane w grupie Obiekty nieprzypisane. Można utworzyć nową grupę niestandardową lub zmienić nazwę grupy Grupa niestandardowa 1 na dowolnie wybraną.

Tworzenie grupy niestandardowej

 1. Aby utworzyć nową grupę niestandardową, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze grupy dla nazwa kategorii kliknij pozycję Dodaj grupę.

 3. Wpisz nazwę nowej grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy grupy niestandardowej

 1. Aby zmienić nazwę grupy niestandardowej, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze grupy dla nazwa kategorii kliknij grupę niestandardową, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę grupy.

 3. Wpisz nową nazwę grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Po utworzeniu grupy niestandardowej w kategorii niestandardowej można dodawać lub przenosić obiekty, takie jak tabele, do tej grupy.

Początek strony

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej

Do grupy niestandardowej można dodawać obiekty na różne sposoby, ma przykład przeciągając obiekt w celu utworzenia skrótu, kopiując i wklejając obiekt czy importując obiekty ze źródeł zewnętrznych. W przypadku wycinania obiektu z grupy należy jednak pamiętać, że może to spowodować problemy. Nie zaleca się wycinania obiektów, ponieważ baza danych jest zestawem współpracujących składników i usunięcie obiektu z takiego zestawu może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

 • Aby dodać lub przenieść obiekty w bazie danych do grupy niestandardowej, kliknij strzałkę listy rozwijanej u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij utworzoną grupę niestandardową.

 • W obszarze Obiekty nieprzypisane kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz dodać lub przenieść.

 • W menu skrótów kliknij polecenie Dodaj do grupy, a następnie kliknij grupę niestandardową, do której chcesz dodać obiekt.

Kopiowanie i wklejanie obiektów

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz wkleić obiekt, a następnie kliknij polecenie Wklej. Można także wkleić obiekt z innej bazy danych otwartej w programie Office Access 2007.

Innym sposobem dodawania obiektów do bazy danych jest importowanie tabel z innych baz danych lub danych z innych programów (np. plików tekstowych lub skoroszytów programu Microsoft Office Excel. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach importowania danych zewnętrznych, zobacz łącza w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Początek strony

Usuwanie i przywracanie skrótów w grupach niestandardowych

Obiekty niestandardowe wyświetlane w okienku nawigacji to w rzeczywistości tylko skróty do tych obiektów. Ikona obiektu z małą strzałką obok lewego dolnego rogu oznacza, że jest to skrót lub wskaźnik do rzeczywistego obiektu.

Skróty w widoku kategorii niestandardowej

Usunięcie skrótu z okienka nawigacji oznacza usunięcie tylko wskaźnika do tego obiektu, a nie samego obiektu z bazy danych. Po usunięciu skrótu do obiektu z grupy niestandardowej w okienku nawigacji następuje usunięcie odwołania do tego obiektu z grupy, a obiekt jest wyświetlany w grupie Obiekty nieprzypisane w okienku nawigacji.

 • Aby usunąć skrót, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 • Aby przywrócić skrót do obiektu, przeciągnij obiekt z grupy Obiekty nieprzypisane w okienku nawigacji do grupy niestandardowej.

Ważne: Chociaż możliwe jest trwałe usunięcie wstępnie zdefiniowanych grup niestandardowych, nie jest to zalecane, ponieważ mogą wystąpić problemy w bazie danych. Bazy danych to zestawy współpracujących składników i usuniecie obiektu z takiego zestawu może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

Początek strony

Ukrywanie obiektów i grup

Ukrycie obiektu lub grupy może być lepszym rozwiązaniem niż usuwanie, gdy dany obiekt lub grupa nie jest używana lub należy ograniczyć do niej dostęp. Ukrycie obiektu nie powoduje zmian w bazie danych podczas gdy usunięcie obiektu lub grupy (nawet jeśli wydaje się, że jest duplikatem) może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

Aby ukryć obiekt lub grupę w okienku nawigacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby ukryć obiekt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj w tej grupie.

 • Aby ukryć całą grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

Aby ukryć obiekt lub grupę wyświetlaną jako wygaszona w okienku nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji wyczyść pole wyboru Pokaż ukryte obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odkrywanie obiektów i grup

Aby wyświetlić ukryte obiekty lub grupy bez ich udostępniania, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 • W oknie dialogowym Opcje nawigacji zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli ukryte obiekty i grupy są wyświetlane w okienku nawigacji jako wygaszone, oznacza to, że są nieaktywne. Aby obiekty tego typu były dostępne w okienku nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 • Aby uaktywnić obiekt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj w tej grupie.

 • Aby odkryć grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×