Wyświetlanie obiektów i zarządzanie nimi za pomocą okienka nawigacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wszystkie obiekty bazy danych programu Access pulpitu są widoczne w okienku nawigacji.

W okienku nawigacji można dostosowywać kategorie i grupy obiektów. Można również ukrywać obiekty, grupy, a nawet całe okienko nawigacji. Program Access udostępnia kilka kategorii, których można używać od razu, a także pozwala tworzyć kategorie i grupy niestandardowe.

Porada:  Aby wyświetlić lub ukryć okienko nawigacji, naciśnij klawisz F11.

Uwaga: Okienko nawigacji jest niedostępne w przypadku korzystania z aplikacji Access Web App lub bazy danych sieci Web w przeglądarce. Po otwarciu aplikacji Access Web App w programie Access można używać okienka nawigacji, jednak jego funkcjonalność jest ograniczona do wyświetlania, sortowania i wyszukiwania obiektów bazy danych.

W tym artykule

Omówienie

Wybieranie kategorii w okienku nawigacji

Wyświetlanie i sortowanie obiektów w okienku nawigacji

Znajdowanie obiektów w bazie danych w okienku nawigacji

Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych kategorii oraz grup w okienku nawigacji

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej w okienku nawigacji

Usuwanie i przywracanie skrótów w grupach niestandardowych w okienku nawigacji

Ukrywanie obiektów i grup w okienku nawigacji

Odkrywanie obiektów i grup w okienku nawigacji

Omówienie

Okienko nawigacji stanowi główne miejsce przeglądania i dostępu do wszystkich obiekty bazy danych. Po otwarciu bazy danych w programie Access okienko nawigacji jest domyślnie wyświetlane wzdłuż lewej krawędzi obszaru roboczego.

Dostosowywanie okienka nawigacji

Wygląd okienka nawigacji można dostosować w następujący sposób:

Cel

Czynność

Zmiana szerokości okienka nawigacji

Umieść wskaźnik na prawej krawędzi okienka nawigacji, a następnie, gdy zmieni się w dwukierunkową strzałkę, przeciągnij krawędź w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości.

Otwieranie i zamykanie okienka nawigacji

Kliknij przycisk Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej Przycisk otwierania/zamykania paska przegrody ruchomej okienka nawigacji w programie Access lub naciśnij klawisz F11, aby otworzyć lub zamknąć okienko nawigacji.

Wygląd zamkniętego i otwartego okienka nawigacji

Używanie obiektów bazy danych w okienku nawigacji

Można użyć dowolnego obiektu bazy danych w okienku nawigacji, klikając go dwukrotnie. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obiektu zostanie wyświetlone menu skrótów, umożliwiające wykonywanie różnych czynności, takich jak otwarcie obiektu w widoku projektu.

Kategorie i grupy w okienku nawigacji

Obiekty w bazie danych można organizować w grupy i kategorie. Grupy pozwalają na rozmieszczanie i kojarzenie obiektów w okienku nawigacji, a kategorie pozwalają na rozmieszczanie i kojarzenie grup.

Okienko nawigacji

Na przykład na wcześniejszej ilustracji obiekt Zadania — nawigacja jest kategorią, a obiekty Zadania, Kontakty i Obiekty pomocnicze to grupy.

Po wybraniu kategorii elementy są organizowane w grupy zawarte w tej kategorii. Na przykład po wybraniu kategorii Tabele i widoki pokrewne elementy zostaną zorganizowane w jedną grupę na każdą tabelę, a każda grupa będzie zawierała skróty do wszystkich obiektów korzystających z tabeli — zapytań, formularzy, raportów itd. Obiekt, który korzysta z więcej niż jednej tabeli, jest wyświetlany we wszystkich odpowiednich grupach.

Początek strony

Wybieranie kategorii w okienku nawigacji

Po utworzeniu nowej bazy danych domyślnie wyświetlaną kategorią jest Tabele i widoki pokrewne, a grupa to Wszystkie tabele. Każda baza danych zawiera także kategorię o nazwie Niestandardowa, umożliwiającą utworzenie niestandardowego widoku obiektów. Oprócz tego w programie Access są dostępne dwie dodatkowe wstępnie zdefiniowane kategorie, które pozwalają uzyskać różne sposoby wyświetlania obiektów:

Kategoria

Opis

Typ obiektu

Wyświetla wszystkie obiekty w bazie danych, posortowane według typu.

Data utworzenia

i

Data modyfikacji

Wyświetla obiekty utworzone lub zmodyfikowane określonego dnia lub w zakresie dat. Dostępne są dwa filtry: Dzisiaj i Wszystkie daty. Obiekty są wyświetlane w tych kategoriach w porządku malejącym według daty utworzenia lub modyfikacji.

Okienko nawigacji z tabelami w grupach i obiektami powiązanymi z każdą tabelą

Każda wstępnie zdefiniowana kategoria zawiera grupę globalną ze wszystkimi obiektami w bazie danych. Grupę globalną kategorii można łatwo znaleźć, szukając wyrazu Wszystkie przed jej nazwą. Jeśli na przykład zostanie wybrana kategoria Tabele i widoki pokrewne, jej grupa globalna będzie się nazywać Wszystkie tabele.

Początek strony

Wyświetlanie i sortowanie obiektów w okienku nawigacji

Sposób wyświetlania obiektów bazy danych w okienku nawigacji można wybrać. Można na przykład dołączyć daty utworzenia lub modyfikacji albo wyświetlać obiekty jako ikony lub listy. Domyślnie w programie Access obiekty są sortowane w okienku nawigacji według typu w rosnącym porządku alfabetycznym, można jednak zmienić sortowanie zgodnie z potrzebami. Aby określić sposób wyświetlania i sortowania obiektów, należy wykonać następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji, aby wyświetlić menu skrótów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić sposób wyświetlania obiektów, wskaż polecenie Wyświetl według, a następnie kliknij polecenie Szczegóły, Ikona lub Lista.

  • Aby wyświetlić wszystkie grupy w bazie danych, kliknij polecenie Pokaż wszystkie grupy.

  • Aby zmienić porządek sortowania obiektów w okienku nawigacji, wskaż polecenie Sortuj według, a następnie wybierz opcję sortowania.

  • Aby wykonać sortowanie ręcznie i dostosować porządek wyświetlania, kliknij polecenie Sortuj według, a następnie kliknij polecenie Usuń sortowania automatyczne.

Początek strony

Znajdowanie obiektów w bazie danych w okienku nawigacji

Podczas wpisywania tekstu w polu Wyszukaj program Access szuka w obrębie kategorii grup zawierających obiekt lub skrót do obiektu zgodny z wyszukiwanym terminem. Grupy bez zgodnego terminu są zwijane.

Uwaga: Obiekty są wyszukiwane tylko w kategoriach i grupach wyświetlanych w danej chwili w okienku nawigacji.

Porada: Aby wyszukać określony obiekt w całej bazie danych, zaznacz jedną ze wstępnie zdefiniowanych kategorii w okienku nawigacji, na przykład Tabele i widoki pokrewne lub Typ obiektu. Dzięki temu w okienku nawigacji będą widoczne wszystkie grupy.

Znajdowanie obiektów bazy danych lub skrótów za pomocą pola Wyszukaj

 1. Jeśli pole Wyszukaj nie jest jeszcze widoczne w górnej części okienka nawigacji, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka, a następnie kliknij polecenie Pasek wyszukiwania.

 2. Wpisz część nazwy lub całą nazwę obiektu albo skrótu w polu Wyszukaj.

  Pasek wyszukiwania w okienku nawigacji

  W miarę wpisywania kolejnych znaków program Access wyszukuje i eliminuje nagłówki grup bez zgodnego terminu.

 3. Aby wykonać inne wyszukiwanie, kliknij przycisk Wyczyść ciąg wyszukiwania Przycisk Wyczyść ciąg wyszukiwania lub naciśnij klawisz BACKSPACE w celu usunięcia znaków, a następnie wpisz nowy tekst, który chcesz wyszukać.

  Uwaga: Po wyczyszczeniu pola Pasek wyszukiwania w okienku nawigacji zostaną ponownie wyświetlone wszystkie dostępne obiekty.

Początek strony

Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych kategorii oraz grup w okienku nawigacji

Uwaga:  Ta sekcja nie dotyczy aplikacji Access Web App.

Po utworzeniu nowej bazy danych bez użycia szablonu domyślnie baza danych zawiera kategorię Niestandardowa, w której znajduje się jedna grupa obejmująca wszystkie obiekty zdefiniowane w bazie danych. Można zmienić nazwę tej kategorii niestandardowej, utworzyć w niej więcej grup niestandardowych, a także przypisywać obiekty do tych grup. Domyślna opcja sortowania dla grup to Wszystkie tabele.

Kategorie i grupy niestandardowe w okienku nawigacji zawierają zawsze skróty do obiektów. Skróty można rozpoznać po małej strzałce obok lewego dolnego rogu ikony obiektu.

Skróty w widoku kategorii niestandardowej

Otwarcie skrótu oznacza otwarcie obiektu, który jest wskazywany przez ten skrót. Jednak usunięcie skrótu nie powoduje usunięcia z bazy danych obiektu wskazywanego przez ten skrót w programie Access. Skróty można także ukrywać i zmieniać ich nazwy bez wpływu na dane w bazie danych.

Jednym ze sposobów dostosowywania obiektów w bazie danych jest utworzenie kategorii niestandardowych. Można na przykład utworzyć kategorię niestandardową w celu utworzenia formularza z przyciskami i łączami określonych typów, który będzie służyć do nawigowania w bazie danych. Nowo utworzona kategoria niestandardowa dotyczy tylko bieżącej bazy danych. Nie można przenosić kategorii ani grup niestandardowych do innych baz danych. Kategorię niestandardową można utworzyć, zmieniając nazwę domyślnej kategorii Niestandardowa nadawaną przez program Access lub tworząc nową kategorię. Należy pamiętać, że ograniczenie liczby kategorii i grup niestandardowych może ułatwić znajdowanie danych.

Uwaga: Można usuwać obiekty z kategorii lub grupy niestandardowej, ale nie można ich usuwać z kategorii lub grupy wstępnie zdefiniowanej.

Do tworzenia kategorii i grup niestandardowych oraz zarządzania nimi służy okno dialogowe Opcje nawigacji. W tym oknie dialogowym jest wyświetlana lista wszystkich kategorii zdefiniowanych w bazie danych, a także grupy w wybranych kategoriach.

Tworzenie kategorii niestandardowej

Po utworzeniu nowej kategorii niestandardowej są dla tej kategorii tworzone grupy Obiekty nieprzypisane i Grupa niestandardowa 1. Domyślnie program Access nie umieszcza żadnych obiektów w grupie Obiekty nieprzypisane. Zamiast tego w grupie Obiekty nieprzypisane w okienku nawigacji są wyświetlane wszystkie obiekty należące do kategorii, które nie są przypisane do grupy.

 1. Aby utworzyć nową kategorię, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Kategorie kliknij polecenie Dodaj element.

  W obszarze Kategorie okna dialogowego Opcje nawigacji zostanie wyświetlona nowa kategoria.

 3. Wprowadź nazwę nowej kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy kategorii niestandardowej w okienku nawigacji

Jeśli jest dostępna nieużywana kategoria niestandardowa, można zmienić jej nazwę zamiast dodawać nową kategorię niestandardową.

 1. Aby zmienić nazwę kategorii niestandardowej, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę elementu.

 3. Wpisz nową nazwę kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Po utworzeniu kategorii niestandardowej lub zmianie jej nazwy należy utworzyć grupy niestandardowe dla tej kategorii.

W każdej nowej kategorii są automatycznie tworzone grupy Grupa niestandardowa 1 i Obiekty nieprzypisane. Obiekty nieprzypisane do grup są automatycznie umieszczane w grupie Obiekty nieprzypisane. Można utworzyć nową grupę niestandardową lub zmienić nazwę grupy Grupa niestandardowa 1 na dowolnie wybraną.

Tworzenie grupy niestandardowej w okienku nawigacji

 1. Aby utworzyć nową grupę niestandardową, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Grupy dla kategorii „nazwa kategorii” kliknij pozycję Dodaj grupę.

 3. Wpisz nazwę nowej grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy grupy niestandardowej w okienku nawigacji

 1. Aby zmienić nazwę grupy niestandardowej, kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Grupy dla kategorii „nazwa kategorii” kliknij grupę niestandardową, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę grupy.

 3. Wpisz nową nazwę grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Po utworzeniu grupy niestandardowej w kategorii niestandardowej można dodawać lub przenosić obiekty, takie jak tabele, do tej grupy.

Początek strony

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej w okienku nawigacji

Uwaga:  Ta sekcja nie dotyczy aplikacji Access Web App.

Do grupy niestandardowej można dodawać obiekty na różne sposoby, ma przykład przeciągając obiekt w celu utworzenia skrótu, kopiując i wklejając obiekt czy importując obiekty ze źródeł zewnętrznych. W przypadku wycinania obiektu z grupy należy jednak pamiętać, że może to spowodować problemy. Nie zaleca się wycinania obiektów, ponieważ baza danych jest zestawem współpracujących składników i usunięcie obiektu z takiego zestawu może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

 • Aby dodać lub przenieść obiekty w bazie danych do grupy niestandardowej, kliknij strzałkę listy rozwijanej u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij utworzoną grupę niestandardową.

 • W obszarze Obiekty nieprzypisane kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz dodać lub przenieść.

 • W menu skrótów kliknij polecenie Dodaj do grupy, a następnie kliknij grupę niestandardową, do której chcesz dodać obiekt.

Kopiowanie i wklejanie obiektów

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz wkleić obiekt, a następnie kliknij polecenie Wklej.W okienku nawigacji możesz także wkleić obiekt z innej otwartej bazy danych programu Access.

Innym sposobem dodawania obiektów do bazy danych jest importowanie tabel z innych baz danych lub danych z innych programów (np. plików tekstowych lub skoroszytów programu Microsoft Office Excel. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach importowania danych zewnętrznych, zobacz łącza w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Początek strony

Usuwanie i przywracanie skrótów w grupach niestandardowych w okienku nawigacji

Uwaga:  Ta sekcja nie dotyczy aplikacji Access Web App.

Obiekty niestandardowe wyświetlane w okienku nawigacji to w rzeczywistości tylko skróty do tych obiektów. Ikona obiektu z małą strzałką obok lewego dolnego rogu oznacza, że jest to skrót lub wskaźnik do rzeczywistego obiektu.

Skróty w widoku kategorii niestandardowej

Usunięcie skrótu z okienka nawigacji oznacza usunięcie tylko wskaźnika do tego obiektu, a nie samego obiektu z bazy danych. Po usunięciu skrótu do obiektu z grupy niestandardowej w okienku nawigacji następuje usunięcie odwołania do tego obiektu z grupy, a obiekt jest wyświetlany w grupie Obiekty nieprzypisane w okienku nawigacji.

 • Aby usunąć skrót, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 • Aby przywrócić skrót do obiektu, przeciągnij obiekt z grupy Obiekty nieprzypisane w okienku nawigacji do grupy niestandardowej.

Ważne: Chociaż możliwe jest trwałe usunięcie wstępnie zdefiniowanych grup niestandardowych, nie jest to zalecane, ponieważ mogą wystąpić problemy w bazie danych. Bazy danych to zestawy współpracujących składników i usuniecie obiektu z takiego zestawu może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

Początek strony

Ukrywanie obiektów i grup w okienku nawigacji

Uwaga:  Ta sekcja nie dotyczy aplikacji Access Web App.

Ukrycie obiektu lub grupy może być lepszym rozwiązaniem niż usuwanie, gdy dany obiekt lub grupa nie jest używana lub należy ograniczyć do niej dostęp. Ukrycie obiektu nie powoduje zmian w bazie danych podczas gdy usunięcie obiektu lub grupy (nawet jeśli wydaje się, że jest duplikatem) może przerwać poprawne działanie części lub wszystkich funkcji w bazie danych.

Aby ukryć obiekt lub grupę w okienku nawigacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby ukryć obiekt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj w tej grupie.

 • Aby ukryć całą grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

Aby ukryć obiekt lub grupę wyświetlaną jako wygaszona w okienku nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji wyczyść pole wyboru Pokaż ukryte obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Odkrywanie obiektów i grup w okienku nawigacji

Uwaga:  Ta sekcja nie dotyczy aplikacji Access Web App.

Aby wyświetlić ukryte obiekty lub grupy bez ich udostępniania, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 • W oknie dialogowym Opcje nawigacji zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli ukryte obiekty i grupy są wyświetlane w okienku nawigacji jako wygaszone, oznacza to, że są nieaktywne. Aby obiekty tego typu były dostępne w okienku nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 • Aby uaktywnić obiekt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj w tej grupie.

 • Aby odkryć grupę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×