Wyświetlanie nazwanego elementu w usługach programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skoroszyt programu Microsoft Office Excel można wyświetlić w usługach programu Excel w jednym dwóch widoków:

Widok arkusza    W tym widoku można wyświetlić skoroszyt wraz z arkuszem lub arkuszami i wszystkimi informacjami zawartymi w tych arkuszach. Podczas zapisywania skoroszytu autor może określić, że wszystkie arkusze zostaną wyświetlone, lub wybrać poszczególne arkusze do wyświetlenia.

Widok nazwanego elementu    W tym widoku można wyświetlić jeden lub więcej nazwanych elementów skoroszytu. Nazwanym elementem jest na przykład: wykres, tabela programu Excel, raport tabeli przestawnej, raport wykresu przestawnego lub nazwany zakres komórek.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o widoku nazwany element

Wyświetlanie nazwanego elementu w widoku nazwany element

Dowiedz się więcej o widoku nazwanego elementu

Widok nazwanego elementu jest przydatny podczas wykonywania poniższych czynności przez użytkownika lub autora skoroszytu:

  • Wyświetlanie tylko określonych nazwanych elementów skoroszytu, takich jaki wykresy lub tabele programu Excel, zawierających odpowiednie dane. Autor skoroszytu może na przykład uniemożliwić użytkownikom przeglądanie innych elementów, ponieważ zawarte w nich dane nie są niezbędne użytkownikom do pracy lub mają pozostać ukryte ze względów bezpieczeństwa. Można również ukryć dane źródłowe wykresu lub wykresu przestawnego, jeśli na pulpicie nawigacyjnym analizy biznesowej nie ma dla nich wystarczającej ilości miejsca.

  • Wybieranie określonych nazwanych elementów z listy rozwijanej Widok na pasku narzędzi programu Excel Web Access w celu uzyskania większej elastyczności podczas wyświetlania informacji w skoroszycie (zamiast przewijania w poszukiwaniu żądanych informacji, co może być uciążliwe i czasochłonne). Autor skoroszytu może kontrolować, w jaki sposób użytkownicy przeglądają informacje w skoroszycie. Ponadto program Usługi programu Excel wyświetla niektóre nazwane elementy w inny sposób w widoku nazwanego elementu niż w widoku arkusza, aby zminimalizować konieczność korzystania z formantów służących do nawigacji.

  • Łączenie składników Web Part, takie jak składniki Web Part filtrów lub Web Part widoku listy, do programu Excel Web Access składniki Web Part na pulpicie nawigacyjnym lub w innej strony składników Web Part. Na przykład umożliwia wartość zaznaczoną w składniku Web Part filtru wyświetlania wykresu, tabeli programu Excel i nazwany zakres, każdej z nich w osobnym programu Excel Web Access Web Part. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie filtru składniki Web Part programu Excel Web Access.

W widoku nazwanego elementu można wyświetlać poniższe nazwane elementy:

Nazwany element

Komentarze

Tabela programu Excel

Wykres i wykres przestawny

Wykresy i wykresy przestawne są zawsze wyświetlane i nigdy nie są przycinane, mimo że mogą być wyświetlane poziomy i pionowy pasek przewijania.

Raport tabeli przestawnej

Zakres nazwany

Zakres musi być ciągły i musi być globalny lub lokalny w skoroszycie (NazwaArkusza!NazwaZakresu). Nazwany zakres to zakres zdefiniowany przez użytkownika w programie Microsoft Office Excel 2007 lub zdefiniowany przez program Office Excel 2007, na przykład obszar wydruku.

Nazwany zakres może także zawierać inne nazwane elementy, takie jak wykresy, tabele programu Excel, tabele przestawne i wykresy przestawne.

Uwagi: 

  • Po zapisaniu skoroszytu w widoku nazwanego elementu nadal można wyświetlać okienko zadań Parametry i ustawiać parametry, niezależnie od tego, czy nazwana komórka odpowiadająca parametrowi znajduje się w tym nazwanym elemencie. Można na przykład wyświetlić wykres, jednocześnie umożliwiając użytkownikowi aktualizowanie wykresu przez wprowadzanie wartości parametru dla wartości komórki, która nie znajduje się w tym nazwanym elemencie.

  • W tej samej sesji można przełączać się z widoku nazwanego elementu do widoku arkusza i na odwrót.

  • Lista rozwijana Widok nie zawiera poszczególnych arkuszy.

Początek strony

Wyświetlanie nazwanego elementu w widoku nazwanego elementu

Istnieją dwa sposoby wyświetlania nazwanych elementów w widoku nazwanego elementu: za pomocą listy rozwijanej Widok lub przez ustawienie właściwości Lista rozwijana nazwanych elementów do wyświetlenia.

Uwagi: 

  • Nazwane elementy są zawsze wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

  • Wyświetlanie listy rozwijanej jest wyświetlane tylko wtedy, gdy autora skoroszytu wybrał jeden lub więcej nazwanych elementów w oknie dialogowym Opcje usług programu Excel przed zapisaniem go, Nawigacja w skoroszycie, Wszystkie interakcje w skoroszycie i O nazwie elementu listy rozwijanej właściwości są zaznaczone, a także jest wyświetlany pasek narzędzi programu Excel Web Access. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access i Microsoft Office Excel 2007 — Pomoc.

Używanie widoku listy rozwijanej

  • Gdy w programie Excel Web Access jest wyświetlany widok nazwanego elementu, na pasku narzędzi programu Excel Web Access kliknij strzałkę obok listy rozwijanej Widok, a następnie wybierz nazwany element.

Należy ustawić właściwość o nazwie elementu listy rozwijanej

Autor składnika Web Part można wyświetlić określonego nazwanego elementu w widoku elementu o nazwie przez ustawienie właściwości Listy rozwijanej elementu o nazwie, dla wszystkich określonych przez autora skoroszytu w oknie dialogowym Opcje usług programu Excel przed zapisaniem skoroszytu nazwanych elementów. Ustawienie tej właściwości jest przydatne, na przykład gdy chcesz wyświetlić określonego nazwanego elementu w składniku Web Part programu Excel Web Access, ale nie chcesz użytkownika, aby wybrać inne nazwanych elementów pulpitu nawigacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access.

Porada: Autor składnika Web Part może nie być jednocześnie autorem skoroszytu lub może nie mieć dostępu do skoroszytu. Jeśli nie ma pewności, jaki nazwany element należy wprowadzić w niestandardowej właściwości Lista rozwijana nazwanych elementów, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel 2007 i wyświetlić okno dialogowe Opcje usług programu Excel, aby przejrzeć listę nazwanych elementów, lub wyświetlić składnik Web Part programu Excel Web Access z wyczyszczoną właściwością Lista rozwijana nazwanych elementów wyświetlenia i zanotować nazwy nazwanych elementów znajdujących się na liście rozwijanej Widok.

Uwaga: Jeśli wprowadzenie wartości we właściwości Lista rozwijana nazwanych elementów spowoduje wyświetlenie składnika Web Part programu Excel w widoku nazwanego elementu, ta wartość jest domyślnym wyświetlanym nazwanym elementem.

Problem: Właściwości Listy rozwijanej elementu o nazwie nie uzyskać wyczyszczone usunięcie połączenia składników Web Part widoku listy

Po podłączeniu składnika Web Part widoku listy do składnika Web Part programu Excel Web Access, wybierając polecenie Dostarczanie wiersza do menu połączenie listy Widok składnika Web Part lub polecenie Pobierz o nazwie obiektu z menu połączenia programu Excel Web Access WebPart , właściwość o nazwie elementu listy rozwijanej również jest ustawiona na wartość połączenia należy przekazać. Później po usunięciu połączenia składników Web Part pozostanie wartość w polu właściwości Listy rozwijanej elementu o nazwie i może zostać wyświetlony alert o wiadomości informacją, że nie można wyświetlić nazwanego elementu. Aby rozwiązać ten problem, wyczyść właściwość o nazwie elementu listy rozwijanej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×