Wyświetlanie lub ukrywanie ułatwień wizualnych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy nad stronami w widoku projektu użytkownik czasem warto zmodyfikować elementy strony, które zazwyczaj nie są widoczne w tym widoku, takie jak obszary zawartości czy marginesy i dopełnienie. Można wówczas wyświetlić te wszystkie niewidoczne elementy lub elementy projektu pustej strony i zyskać pełną kontrolę nad strukturą i układem strony — za pomocą ułatwień wizualnych. Dzięki ułatwieniom wizualnym praca nad zawartością, projektem, układem i strukturą strony staje się łatwa.

W tym artykule przedstawiono wprowadzenie do ułatwień wizualnych, opisano ich poszczególne funkcje, a także pokazano, jak szybko wyświetlać lub ukrywać ułatwienia wizualne podczas pracy w widoku projektu.

W tym artykule

Co to są ułatwienia wizualne?

Co to jest wyświetlany każdy ułatwienia wizualne?

Pokazywanie lub ukrywanie ułatwień wizualnych

Co to są ułatwienia wizualne?

Ułatwienia wizualne to wskaźniki, które mogą być wyświetlane na stronie w widoku projektu w celu pokazania wszystkich niewidocznych i pustych elementów oraz właściwości na stronie. Ułatwienia wizualne mogą być używane do identyfikowania elementów o stylach niewidocznych lub pustych, takich jak puste tagi HTML i niewidoczne formanty Microsoft ASP.NET. Dzięki ułatwieniom wizualnym można zobaczyć na stronie marginesy i dopełnienie elementów strony, bloki zawartości i obszary zawartości (tylko na stronach ASP.NET i w dynamicznych szablonach sieci Web).

Jeśli ułatwienia wizualne są ukryte, układ strony w widoku projektu jest bardzo zbliżony do układu strony w przeglądarce — tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Strona w widoku projektu z wyłączonymi ułatwieniami wizualnymi

Ta sama strona pokazana na następnej ilustracji — w dalszym ciągu w widoku projektu, ale z wyświetlonymi domyślnymi ułatwieniami wizualnymi — wygląda inaczej.

Strona w widoku projektu z włączonymi domyślnymi ułatwieniami wizualnymi

Podczas wyświetlania ułatwień wizualnych niektóre elementy są widoczne w obramowaniu kropkowanym w różnych kolorach. Każde obramowanie kropkowane reprezentuje osobne ułatwienie wizualne. Na poprzedniej ilustracji ułatwienie wizualne Widoczne obramowania powoduje wyświetlenie obszarów zawartości z różowym obramowaniem kropkowanym, elementów tabeli — z białym obramowaniem kropkowanym, a obszarów nieedytowalnych — cieniowanych na szaro. W zależności od tego, jakie ułatwienia wizualne zostaną wybrane, na stronie mogą zostać wyświetlone obszary zawartości, elementy oznaczone za pomocą stylów ukrytych lub niewidocznych, niewidoczne formanty ASP.NET, a także błędy formantów ASP.NET. W następnej sekcji dokładnie opisano poszczególne ułatwienia wizualne.

Początek strony

Co pokazują poszczególne ułatwienia wizualne?

W tej sekcji wymieniono ułatwienia wizualne dostępne w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007, opisano zastosowanie i zachowanie poszczególnych ułatwień wizualnych (wraz z ograniczeniami ich użycia) oraz zilustrowano wygląd każdego z ułatwień wizualnych w widoku projektu.

Strona w witrynie programu Microsoft SharePoint zawiera zazwyczaj wiele elementów strony i projektu. W lepszym rozróżnieniu i poznaniu działania poszczególnych ułatwień wizualnych może pomóc utworzenie pustej strony i wstawienie kilku elementów.

Zaznaczenie blokowe

Ułatwienie wizualne Zaznaczenie blokowe może być wyświetlane na dwa sposoby:

 • Kliknięcie wewnątrz bloku powoduje, że dookoła tego bloku pojawia się prostokąt kropkowany.

 • Ponadto na pasku Selektor szybkich tagów pojawia się odpowiednia nazwa tagu. Można kliknąć ten tag, aby zaznaczyć blok oraz wyświetlić marginesy i dopełnienie.

Ułatwienia wizualnego Zaznaczenie blokowe można używać tylko w przypadku następujących tagów: akapit, lista, element listy, formularz, sekcja bez określonego położenia, adres, cytat blokowy, linia pozioma i wyśrodkowanie.

Uwaga: W przypadku niektórych elementów (takich jak obrazy, sekcje z określonym położeniem i tabele) prostokąt kropkowany, margines i uchwyty zmiany rozmiaru są dostępne nawet wtedy, gdy ułatwienie wizualne Zaznaczenie blokowe nie zostało wybrane.

Blok z kursorem wewnątrz oraz włączone ułatwienie wizualne Zaznaczenie blokowe

Blok można zaznaczyć na pasku Selektor szybkich tagów, klikając strzałkę, a następnie klikając polecenie Wybierz tag. Zostaną wyświetlone marginesy i dopełnienie odpowiedniego bloku wraz z uchwytami. Uchwytów tych można używać w celu zmiany rozmiaru bloku, a także jego marginesów i dopełnienia. Marginesy są cieniowane kolorem czerwonym, a dopełnienie jest cieniowane na niebiesko, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Uwaga: Zaznaczenie bloku za pomocą paska Selektor szybkich tagów powoduje wyświetlenie marginesów i dopełnienia bloku, nawet jeśli nie jest włączone ułatwienie wizualne Marginesy i dopełnienie.

Zaznaczony blok oraz zaznaczony odpowiedni tag na pasku Selektor szybkich tagów

1. Pasek Selektor szybkich tagów z wyświetloną odpowiednią nazwą tagu

2. Marginesy wyświetlane jako cieniowane na czerwono

3. Dopełnienie wyświetlane jako cieniowane na niebiesko

4. Uchwyty zmiany rozmiaru bloku

5. Uchwyty zmiany rozmiaru marginesu

Aby przenosić na stronie elementy z określonym położeniem bezwzględnym (takie jak obrazy), należy je przeciągać. Można przeciągać tag odpowiadający blokowi tego elementu w dowolne miejsce na stronie.

Widoczne obramowania

Za pomocą ułatwienia wizualnego Widoczne obramowania można wyświetlać na stronie obramowania kropkowane wokół elementów z ukrytym obramowaniem lub bez obramowania. Widoczne obramowania są wyświetlane wokół takich elementów, jak tabele, elementy z określonym położeniem, kontenery formularza i obszary zawartości. (W przypadku elementów mających „naturalne” granice, takich jak obrazy, przy włączonym ułatwieniu wizualnym widoczne obramowania nie są wyświetlane). Widoczne obramowania są też wyświetlane wokół elementów ze zdefiniowanymi rozmiarami (elementów o określonej szerokości i wysokości), które nie mają obramowania. Jeśli zostanie zmieniony rozmiar akapitu, to po kliknięciu w innym miejscu strony element akapit zostanie wyświetlony wraz z widocznym obramowaniem.

Na stronie wzorcowej obszary zawartości są wyświetlane z różowym obramowaniem kropkowanym, elementy tabeli — z białym obramowaniem kropkowanym, a obszary nieedytowalne są cieniowane na szaro, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Strona z włączonym ułatwieniem wizualnym Widoczne obramowania

1. Obszary zawartości są wyświetlane z różowym obramowaniem kropkowanym.

2. Elementy tabeli są wyświetlane z białym obramowaniem kropkowanym.

3. Obszary nieedytowalne są cieniowane na szaro.

Puste kontenery

Za pomocą ułatwienia wizualnego Puste kontenery można wyświetlać na stronie prostokąty kropkowane wokół pustych elementów, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Uwaga: W widoku projektu programu Office SharePoint Designer 2007 puste elementy są wyświetlane w postaci zwiniętej, ponieważ jest to zgodne z zachowaniem większości przeglądarek. Jeśli zostanie włączone ułatwienie wizualne Puste kontenery, wszystkie puste elementy na stronie będą wyświetlane, co może spowodować zmianę układu strony w widoku projektu, ale nie wpłynie na układ strony widoczny w przeglądarce.

Strona z włączonym ułatwieniem wizualnym Puste kontenery

1. Puste elementy na stronie umieszczone w prostokątach kropkowanych

Marginesy i dopełnienie

Za pomocą ułatwienia wizualnego Marginesy i dopełnienie można wyświetlać marginesy i dopełnienie wokół elementów strony. Marginesy są wyświetlane jako cieniowane kolorem czerwonym, natomiast dopełnienie jest cieniowane na niebiesko. To ułatwienie wizualne powoduje wyświetlenie marginesów i dopełnienia każdego elementu strony.

Uwaga: Za pomocą ułatwienia wizualnego Marginesy i dopełnienie nie można zmienić marginesów ani dopełnienia. Aby to zrobić, należy użyć ułatwienia wizualnego Zaznaczenie blokowe, które pozwala na przeciąganie uchwytów zmiany rozmiaru.

Strona z włączonym ułatwieniem wizualnym Marginesy i dopełnienie

1. Dopełnienie wyświetlane jako cieniowane na niebiesko

2. Marginesy wyświetlane jako cieniowane na czerwono

Elementy z właściwością CSS Display:none

Za pomocą ułatwienia wizualnego Elementy z właściwością CSS Display:none można wyświetlać elementy zdefiniowane w odpowiadającym stronie arkuszu stylów jako mające właściwość display:none.

Uwaga: Takie elementy nie są wyświetlane w przeglądarce.

Elementy z właściwością CSS Visibility:hidden

Za pomocą ułatwienia wizualnego Elementy z właściwością CSS Visibility:hidden można wyświetlać elementy zdefiniowane w odpowiadającym stronie arkuszu stylów jako mające właściwość visibility:hidden.

Uwaga: Takie elementy nie są widoczne w przeglądarce, ale ich układ jest widoczny w widoku projektu.

Niegraficzne formanty ASP.NET

Za pomocą ułatwienia wizualnego Niegraficzne formanty ASP.NET można wyświetlać na stronie wszystkie niewidoczne formanty ASP.NET, na przykład formant Pole ukryte lub formant Źródło danych.

Strona z wyświetlonymi niegraficznymi formantami ASP.NET

1. Wygląd niegraficznych formantów ASP.NET na stronie ASP.NET

Błędy formantów ASP.NET

Za pomocą ułatwienia wizualnego Błędy formantów ASP.NET można wyświetlać komunikaty o błędach, jeśli formant ASP.NET znajdzie błąd (taki jak nieudana próba połączenia ze źródłem danych lub niepoprawne właściwości strony).

Strona z wyświetlonymi błędami formantów ASP.NET

Etykiety regionów szablonu

Za pomocą ułatwienia wizualnego Etykiety regionów szablonu można wyświetlać purpurowe obramowanie wokół obszarów zawartości oraz symbol zastępczy wskazujący nazwę każdego z tych obszarów.

Uwaga: To ułatwienie wizualne może być wyświetlane tylko na stronach tworzonych na podstawie stron wzorcowych ASP.NET lub dynamicznych szablonów sieci Web.

Strona z włączonym ułatwieniem wizualnym Etykiety regionów szablonu

1. Obszary zawartości otoczone purpurowym obramowaniem na stronie wzorcowej ASP.NET

Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie ułatwień wizualnych

Podczas pracy w widoku projektu można szybko wyświetlać lub ukrywać ułatwienia wizualne. Ułatwienia wizualne mogą na przykład zostać wyświetlone, aby ułatwiały pracę z obszarami zawartości. Mogą też zostać ukryte w celu uzyskania w widoku projektu układu strony zbliżonego do układu strony wyświetlanego w przeglądarce.

 1. Otwórz stronę do edytowania w widoku projektu.

  Uwaga: Polecenie Ułatwienia wizualne jest dostępne tylko w jednym z widoków strony. Polecenie Ułatwienia wizualne nie jest dostępne w przypadku plików, takich jak arkusze stylów, w których użytkownik nie pracuje z elementami projektu.

 2. Aby wyświetlić lub ukryć ułatwienia wizualne, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W menu Widok wskaż podmenu Ułatwienia wizualne, a następnie kliknij polecenie Pokaż. Spowoduje to wyświetlenie lub ukrycie wszystkich ułatwień wizualnych zaznaczonych w podmenu. Aby wyświetlić lub ukryć jedno ułatwienie wizualne, kliknij je w podmenu Ułatwienia wizualne.

  • Naciśnij klawisze CTRL+/. Spowoduje to wyświetlenie lub ukrycie wszystkich ułatwień wizualnych zaznaczonych w podmenu Ułatwienia wizualne.

  • Kliknij dwukrotnie wskaźnik ułatwień wizualnych na pasku stanu. Spowoduje to wyświetlenie lub ukrycie wszystkich ułatwień wizualnych zaznaczonych w podmenu Ułatwienia wizualne.

   Uwaga: Ułatwienia wizualne zaznaczone w podmenu Ułatwienia wizualne pozostaną zaznaczone tak długo, aż użytkownik zdecyduje, że nie chce ich wyświetlać. Oznacza to, że w przypadku naciśnięcia klawiszy CTRL+/ lub dwukrotnego kliknięcia wskaźnika na pasku stanu w celu wyświetlenia ułatwień wizualnych zawsze będą widoczne tylko te ułatwienia wizualne, które są zaznaczone w podmenu Ułatwienia wizualne.

Na poniższej ilustracji pokazano, jak wyświetlać i ukrywać ułatwienia wizualne.

Menu Widok z wyświetlonym podmenu Ułatwienia wizualne

1. Kliknij opcję Pokaż, aby wyświetlić lub ukryć wszystkie zaznaczone ułatwienia wizualne.

2. Gdy jest zaznaczona opcja Pokaż, kliknij dowolne z ułatwień wizualnych, aby je wyświetlić lub ukryć.

3. Wygląd zaznaczonych ułatwień wizualnych. Są to domyślne ułatwienia wizualne.

4. Wygląd ułatwień wizualnych, które nie są zaznaczone.

Aby szybko sprawdzić, czy polecenie Ułatwienia wizualne jest włączone, czy wyłączone, można sprawdzić pasek stanu. Można też kliknąć dwukrotnie sekcję Ułatwienia wizualne na pasku stanu, aby przełączać między ustawieniem Włączone i Wyłączone polecenia Ułatwienia wizualne.

Wskaźnik ułatwień wizualnych na pasku stanu

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na sekcji Ułatwienia wizualne paska stanu zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją o tym, jak bieżący stan ustawienia polecenia Ułatwienia wizualne wpłynie na układ strony w programie Office SharePoint Designer 2007.

Powiadomienie dotyczące ułatwień wizualnych wyświetlane na pasku stanu

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×