Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Project klawiatury i czytnika ekranu można przeglądać i edytować zarówno lokalnie, jak i Project Online projektów. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie ostatnio używanego projektu

Po rozpoczęciu Project zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych projektów i szablony projektów.

 1. Naciskaj klawisz Tab dwa razy, aby przejść do listy ostatnio używane projekty. Słyszysz "Ostatnie", a następnie nazwę pierwszego projektu na liście.

 2. Naciśnij klawisz dół, a następnie klawisze strzałek, aby przenieść na liście ostatnio używanych projektów w górę. Po usłyszeniu nazwę projektu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter.

Praca z aplikacją Project Online

Mając dostęp do aplikacji Project Online, możesz łatwo pracować nad udostępnionym projektem ze współpracownikami.

Tworzenie konta aplikacji Project Online

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, I, a następnie naciśnij klawisz N, aby otworzyć okno dialogowe Konta aplikacji Project Web App.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dodaj przycisk", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości konta.

 3. Słyszysz: "Nazwa konta edycji." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Właściwości konta". Wpisz nazwę konta, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 4. Wpisz lub wklej adres URL serwera ukończone. Jeśli nie znasz adres URL serwera, skontaktuj się z administratorem serwera.

  Uwaga: Adres URL musi rozpoczynać się http:// lub https:// i zawierać mniej niż 129 znaków. Jeśli korzystasz z opcją http:// mniej bezpieczne, Project poprosi o potwierdzenie adresu URL.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby potwierdzić, że jest wybrany tryb Wybierz konto, naciśnij klawisze Shift + Tab, dopóki nie słyszysz: "Opcja jest zaznaczona, wybierz konto". Jeśli słychać "Opcja jest zaznaczona, Użyj mojego konta domyślnego", naciśnij klawisz strzałki w dół raz.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do widoku głównym Project.

 9. Aby rozpocząć korzystanie z nowego konta, zamknij i uruchom ponownie Project. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do konta, zajrzyj do Zaloguj się do konta w usłudze Project Online.

Logowanie się do konta aplikacji Project Online

Musisz zalogować się do swojego konta Project Online raz. Project zapamiętuje poświadczenia.

 1. Po rozpoczęciu Project po utworzeniu konta Project Online słyszysz: "Identyfikator logowania, profilu, komputer". Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę konta online.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Gdy po raz pierwszy używasz konta usługi online, możesz usłyszeć: "Zaloguj się". Wpisz swój adres e-mail.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Fokus na przycisku Dalej”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Słyszysz: "Logowanie w z Twoim kontem, wprowadź hasło." Wpisz hasło.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaloguj się przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Po usłyszeniu "Pusty projekt przycisku" znasz zakończył proces logowania.

Otwieranie projektu z aplikacji Project Online

Po zalogowaniu się możesz otwierać projekty online równie łatwo, jakby były przechowywane na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do konta usługi online, zobacz Logowanie się do konta aplikacji Project Online.

 1. Po rozpoczęciu Project słyszysz: "Identyfikator logowania, profilu, komputer". Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę konta online, dla którego chcesz użyć.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "otwierania innych projektów, hiperłącze,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "ostatnio używanych projektów, listę".

  Porada: Powyższe stosuje się po otwarciu tylko Project. Aby otworzyć projekt online później, naciśnij klawisze Alt + F, O Y, 1, a następnie kontynuuj od kroku 3.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Element karty Ostatnio używane”, a następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz „Aplikacja Project Web App” i nazwę konta testowego.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Aplikacja Project Web App, wyłączone, Przeglądaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Widok folderów powłoki, tabela, pokaż listę wszystkich projektów”.

 6. Naciśnij klawisz SPACJA, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Powłoki widoku folderu" przed nazwą pierwszego projektu i liczby projektów, na przykład "1 z 10".

 7. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby znaleźć projekt, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Project może być wyświetlony monit o wybranie Tak lub nie, po otwarciu programu project online. Oznacza to, że projekt, który został otwarty używana jest inna waluta z jednej określonej przez serwer. Jeśli chcesz zastąpić waluty projektu walutą serwera, wybierz przycisk Tak, w przeciwnym razie wybierz opcję nie. Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między przyciskami, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

Dodawanie nowej kolumny do wykresu Gantta

Projekt zostanie otwarty w widoku Wykres Gantta, który jest najprostszym widoku, aby pracować w. Fokus znajduje się w lewym górnym rogu wykresu. W wielu projektach domyślny układ kolumn nie są wystarczające.

 1. Naciskając klawisze strzałek w lewo i w prawo, znajdź kolumnę umieszczoną z prawej strony miejsca, w którym chcesz dodać kolumnę. Czytnik ekranu poda wartość wpisaną w bieżącej komórce oraz nazwę kolumny.

 2. Naciśnij klawisze Alt + J, F, można wstawić nową kolumnę z lewej strony zaznaczonej kolumny. Naciśnij w dół i w górę klawisze strzałek, aby znaleźć nazwę kolumny mają, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać go do wykresu. Przez Narratora można wpisać część nazwy, a następnie użyj i klawiszy strzałek do przeglądania nazw wstępnie zdefiniowanych kolumn, które są zgodne z w górę. Na przykład jeśli wpiszesz rzeczywiste, Project sugeruje Koszt rzeczywisty, Rzeczywisty czas trwania i tak dalej.

Uwaga: Zamiast wybierania wstępnie zdefiniowanej nazwy kolumny możesz wpisać własną. W programie JAWS należy używać tej opcji, ponieważ program JAWS nie odczytuje nazwy kolumny, dopóki nie zostanie ona dodana.

Dodawanie zadań do osi czasu

 1. Aby przejść do widoku Oś czasu, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz L.

 2. Naciśnij klawisze Alt + J, F, a następnie naciśnij klawisz X. Słyszysz: "Dodawanie zadań do osi czasu," nazwę projektu.

 3. Fokus zostanie ustawiony na zadaniu najwyższego poziomu, obejmującym cały projekt. Aby wybrać zadania, które chcesz dodać do widoku Oś czasu, przechodź między zadaniami za pomocą klawiszy strzałek w dół i w górę oraz naciskaj klawisz spacji w celu dodania obecnie wybranego zadania.

 4. Po wybraniu wszystkich zadań, które są potrzebne, naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie zadań do osi czasu. Widok Oś czasu zostanie zaktualizowany w celu dopasowania do wybranych opcji.

Korzystanie z zadań sumarycznych

W celu pokazania hierarchii można zwiększać i zmniejszać wcięcia zadań — to znaczy przekształcać listę zadań w konspekt projektu. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

Porada: Unikaj przydzielania zasobów do zadań sumarycznych. Przydzielaj je do podzadań, bo w przeciwnym razie nie zdołasz zredukować nadmiernych alokacji.

 1. Aby przejść do widoku Wykres Gantta, naciśnij klawisze Alt+H, G, a następnie klawisz G.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek znajdź odpowiednie zadanie w kolumnie Nazwa zadania. Czytnik ekranu poda wartość wpisaną w bieżącej komórce oraz nazwę kolumny.

 3. Naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo, aby zwiększyć wcięcie bieżącego zadania, przekształcając je w podzadanie. Spowoduje to, że zadanie umieszczone powyżej stanie się zadaniem sumarycznym. W programie JAWS usłyszysz: „Poziom 2”.

  Uwaga: W Narratorze usłyszysz tylko „Rozwinięte” lub „Zwinięte”, gdy fokus będzie umieszczony na zadaniu sumarycznym. Możesz dodać kolumnę SPP do widoku Wykres Gantta, aby poprawić czytelność hierarchii zadań. Kolumna SPP zawiera numer wiersza każdego z zadań, a dla podzadań jest używane inne numerowanie. Jeśli na przykład zadanie sumaryczne ma numer 7, jego podzadania mają numery 7.1, 7.2 itd. Aby dowiedzieć się, jak dodać kolumnę, zobacz Dodawanie nowej kolumny do wykresu Gantta.

 4. Aby dodać kolejne podzadanie do zadania sumarycznego, naciśnij klawisz strzałki w dół w celu przejścia do następnego wiersza w kolumnie Nazwa zadania, a następnie naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo.

 5. Jeśli chcesz przekształcić podzadanie ponownie w zwykłe zadanie, naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w lewo. W programie JAWS usłyszysz „Poziom 1”.

Porada: Możesz ukryć podzadania z widoku, naciskając klawisze Alt + Shift + znak Minus (-) na klawiaturze numerycznej. Słyszysz: "Odejmij." Aby ponownie rozwinąć zadania sumarycznego, naciśnij klawisze Alt + Shift + znak Plus (+).

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Project Online klawiatury i czytnika ekranu do przeglądania lub edytowania projektu. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

W tym temacie

Wyewidencjonowanie projektu

W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj” i naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie i edytowanie szczegółów projektu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Szczegóły projektu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Karta Projekt”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab w celu przechodzenia między polami ze szczegółami projektu i edytowania ich za pomocą klawiatury.

 5. Aby zmienić datę rozpoczęcia projektu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wybierz datę z kalendarza". Następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się okienko z kalendarzem. Wybierz datę za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zapisać zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zamknij” i naciśnij klawisz Enter.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe Zamykanie z pytaniem, czy chcesz zaewidencjonować projekt. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaewidencjonować projekt, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zachować wyewidencjonowanie projektu, naciśnij klawisze Ctrl + Tab. Słyszysz: "Czy chcesz zaewidencjonować projektu? Opcja jest zaznaczona, zaznacz ją." Naciśnij klawisz R, aby przejść do następnej opcji. Słyszysz: "nie jest zaznaczone, pozostaw je zaznaczone wyewidencjonowany." Naciśnij klawisz Enter, aby wybierz odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Tab, aby wyróżnić przycisk OK, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno dialogowe.

Dodawanie zadań do osi czasu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Grupa narzędzi harmonogramu zadania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela”. Możesz poruszać się po wierszach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w górę lub Strzałka w dół i po kolumnach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Po odnalezieniu zadania, które chcesz dodać do osi czasu, naciśnij klawisz Enter, aby je wybrać.

 3. Aby wyjść z tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dodaj do osi czasu” i naciśnij klawisz Enter, aby dodać zadanie do osi czasu.

Korzystanie z zadań sumarycznych

W celu pokazania hierarchii można zwiększać i zmniejszać wcięcia zadań — to znaczy przekształcać listę zadań w konspekt projektu. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Grupa narzędzi harmonogramu zadania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela”. Możesz poruszać się po wierszach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w górę lub Strzałka w dół i po kolumnach tabeli, naciskając klawisze Ctrl+Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Po odnalezieniu zadania, dla którego chcesz zwiększyć wcięcie, naciśnij klawisz Enter, aby je zaznaczyć.

 3. Aby wyjść z tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zwiększ wcięcie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zapisywanie i publikowanie zmian oraz ewidencjonowanie

Zapisywanie zmian w projekcie

W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Publikowanie harmonogramu projektu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Grupa narzędzi harmonogramu zadania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Publikuj” i naciśnij klawisz Enter.

Zamykanie i zaewidencjonowanie projektu

 1. W widoku Projekt naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Zamykanie z pytaniem, czy chcesz zaewidencjonować projekt. Naciśnij klawisz Enter, aby zaewidencjonować projekt.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Budowanie zespołu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×