Wyświetlanie dynamicznego widoku zawartości na stronie przez dodanie składnika Web Part kwerendy zawartości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć dynamiczne widoki zawartości za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości. Można dostosować kwerendę, która określa, jaka zawartość jest wyświetlany, a następnie można dostosować ustawienia widoku, które określają sposób przedstawiania tej zawartości na stronie.

W tym artykule

Co to jest składnika Web Part kwerendy zawartości?

Konstruowanie kwerendy

Dostosowywanie prezentacji danych

Co to jest składnika Web Part kwerendy zawartości?

Składnika Web Part kwerendy zawartości wyświetli dynamiczne zestaw elementów na podstawie zapytania tworzonego za pomocą przeglądarki sieci Web. Określ, które elementy są wyświetlane za pomocą kwerendy, a można ustawić opcje prezentacji do określenia sposobu wyświetlania tych elementów na stronie gotowe.

Elementy, które są wyświetlane w składniku Web Part kwerendy zawartości zawsze odzwierciedlenia najbardziej bieżącego zestawu elementów, które są pobierane przez kwerendę, która jest przeglądarka strony autoryzacji do przeglądania. Gdy strona, która zawiera składnika Web Part kwerendy zawartości jest wyświetlana uruchomieniu kwerendy. Jeśli zostanie dodana nowa zawartość i spełnia kryteria kwerendy, jest automatycznie wyświetlany przez składnik Web Part kwerendy zawartości.

Uwaga: Może wystąpić opóźnienie kilka minut między dodania nowej zawartości i po wyświetleniu go przez składnik Web Part kwerendy zawartości.

Po dodaniu składnika Web Part kwerendy zawartości do strony, możesz edytować składnik Web Part, aby zmienić elementy, które zostanie wyświetlona i jak wyświetla je. Do edytowania składnika Web Part kwerendy zawartości, wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, w prawym górnym rogu składnika Web Part, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Okienko narzędzi zostanie wyświetlona a ustawienia Web Part kwerendy zawartości.

Istnieje pięć kategorii ustawień:

 • Kwerendy    Użyj tych ustawień, aby utworzyć kwerendę.

 • Prezentacji    Użyj tych ustawień, aby dostosować prezentację elementy, które są pobierane przez kwerendę.

 • Wygląd    Użyj tych ustawień się dostosować wygląd składnika Web Part. Możesz zmienić tytuł, wysokość, szerokość i chrome (projekt i nawigacji elementy, które ramki składnika Web Part) składnika Web Part, zmieniając te ustawienia.

 • Układ    Użyj tych ustawień, aby dostosować układ składnika Web Part. Można określić, czy składnik Web Part jest widoczna, czy jest on kierunkowe (od lewej do prawej, od prawej do lewej lub nie), które strefy składnika Web Part pojawi się (górnej, lewa kolumna lub prawej kolumny), a indeks strefy składnika Web Part.

 • Zaawansowane    Użyj tych ustawień, aby dostosować odmianę bardziej zaawansowane opcje składników Web Part.

Początek strony

Konstruowanie kwerendy

Możesz określić zawartość, która pobiera kwerendy przy użyciu następujących ustawień kwerendy .

Źródła To ustawienie określa zakres kwerendy. To ustawienie jest wymagane. Dostępne są trzy opcje:

 • Wyświetlanie elementów ze wszystkich witryn w tym zbiorze witryn    Wybierz tę opcję, aby wykonać kwerendę dotyczącą całego zbioru witryn. Jest to ustawienie domyślne.

 • Pokaż elementy z następującej witryny i wszystkich jej podwitryn    Zaznacz tę opcję, aby ograniczyć kwerendy do określonej witryny w zbiorze witryn. Po wpisaniu adresu witryny, ale zalecane, użyj przycisku Przeglądaj, aby wybrać witrynę. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj, okno dialogowe składnik Web Part Wybierz witryny zostanie wyświetlona a widok drzewa w zbiorze witryn. Kliknij witrynę, którą chcesz wykonać kwerendę, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Pokaż elementy z następującej listy:   Zaznacz tę opcję, aby ograniczyć kwerendy do określonej listy lub biblioteki w zbiorze witryn. Po wpisaniu adresu na liście, ale zalecane, użyj przycisku Przeglądaj, aby wybrać z listy lub biblioteki. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj w oknie dialogowym Wybierz listę lub bibliotekę składnika Web Part zostanie wyświetlona a widok drzewa w zbiorze witryn. Jeśli lista lub biblioteka ma dotyczyć zapytanie znajduje się w określonej witryny, kliknij znak plus (+) obok nazwy danej witryny. Po wyświetleniu listy lub biblioteki, którą chcesz wykonać kwerendę, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK.

Typ listy    To ustawienie jest wymagane. Można wybrać dowolny typ listy, który znajduje się w zbiorze witryn. Typ listy, która zostanie wybrana opcja określa, które list lub bibliotek, które znajdują się w zakresie kwerendy są przetwarzane przez kwerendę.

Typ zawartości    Istnieją dwa ustawienia dla typu zawartości: Grupa typu zawartości i Typ zawartości. Te ustawienia są opcjonalne. Za pomocą tych ustawień ograniczania kwerend do elementów określonych typów zawartości, które zostały zdefiniowane dla zbioru witryn.

Określanie odbiorców    To ustawienie jest opcjonalne. Jeśli wybierzesz Użyciu funkcji określania docelowych odbiorców, kwerendy Filtruje zawartość pobierającego pokazanie tylko zawartość, która jest przeznaczona dla grupy odbiorców, której podgląd strony, należy. Grupy odbiorców są definiowane systemowe i nie można zmienić przy użyciu składnika Web Part kwerendy zawartości. Tylko to ustawienie określa, czy składnik Web Part uwzględnia użyciu funkcji określania docelowych odbiorców.
Po zaznaczeniu Użyciu funkcji określania docelowych odbiorców, drugie ustawienie stał się dostępny: Dołącz elementy, które nie są docelowe. Gdy wybierzesz to ustawienie, dowolną treść, która nie jest jawnie przeznaczony dla grupy odbiorców są pobierane przez kwerendę, niezależnie od tego, kto jest wyświetlanie strony. Jeśli wybierz Określanie odbiorców, ale nie zaznaczaj tego ustawienia, zawartość, która nie jest jawnie przeznaczony dla grupy odbiorców nie są pobierane przez kwerendę.

Dodatkowe filtry To ustawienie jest opcjonalne. To ustawienie służy do zawęzić zawartość, która pobiera kwerendy. Wybierz pole filtru, operator porównania, a następnie wprowadź kryteria. Na przykład można użyć pola Author, operator porównania Jest równe i kryterium Toni Poe, aby ograniczyć wyniki kwerendy do elementów, które były edytowane przez Toni Poe. Filtr opcje różnią się w zależności od wybranej pole filtru. Na przykład jeśli pole utworzone przez jest zaznaczone, dostępne są dodatkowe opcje:

 • [Ja] wyświetlania zawartości utworzone przez użytkownika.

 • Typ lub Wyszukaj osoby, dlatego składnika Web Part wyświetlania zawartości utworzone przez siebie.

 • Niestandardowa wartość lub kwerendy Można także wprowadzić tych tokenów jako wartości filtru:

  • PageFieldValue: Nazwa pola — to ustawienie służy do filtrowania zawartości dynamicznie według określonego pola bieżącej strony.

  • PageQueryString: Nazwa parametru ciągu kwerendy — to ustawienie służy do filtrowania zawartości dynamicznie na podstawie wartości właściwości ciągu kwerendy określonego w adresie URL bieżącej strony.

   Uwaga: Jeśli wartość pola strony lub wartość parametru ciągu kwerendy jest null, filtr nie zostaną uwzględnione w kwerendzie.

Za pomocą ustawienia Dodatkowe filtry, można określić maksymalnie trzy filtry. Jeśli używasz więcej niż jeden filtr, musisz określić, jak filtry zostaną zastosowane zbiorczo za pomocą opcji oraz i lub, które poprzedzają filtr drugiego i trzeciego.

Uwaga: Opcje w obszarze Dodatkowe filtry mogą się różnić w zależności w źródle zaznaczone.

Początek strony

Dostosowywanie prezentacji danych

Możesz dostosować prezentacji zawartości, która pobiera kwerendy przy użyciu następujących ustawień prezentacji. Wszystkie te ustawienia są opcjonalne.

Grupowanie i sortowanie    Użyj tych ustawień, aby rozmieścić elementy, które są pobierane przez kwerendę.

 • Grupuj elementy według    Wybierz pole za pomocą oddzielaj elementów w grupach. Na przykład jeśli chcesz Grupuj elementy według ich autora, wybierz pozycję autora.

 • Po zaznaczeniu pola Grupuj według można określić, czy elementy są ułożone w kolejności rosnącej lub malejącej, korzystając z opcji Pokaż grupy w kolejności rosnącej i Pokaż grupy w kolejności malejącej.

 • Liczba kolumn    Określ liczbę kolumn, których chcesz użyć, aby rozmieścić elementy. Elementy mogą być rozmieszczone w kolumnach maksymalnie pięciu.

 • Sortowanie elementów według    Wybierz pole za pomocą sortowania elementów. Jeśli określono, że elementy są grupowane, elementy są sortowane w tych grupach.

 • Po zaznaczeniu pola, aby posortować dane według, można określić, czy elementy są ułożone w kolejności rosnącej lub malejącej, korzystając z opcji Pokaż elementy w kolejności rosnącej i Pokaż elementy w kolejności malejącej.

 • Ogranicz liczbę elementów w celu wyświetlania    Można ograniczyć liczbę elementów, które są wyświetlane przez ustawienie tej opcji. Jeśli nie określisz limit, są wyświetlane wszystkie elementy, które są pobierane przez kwerendę. W przypadku dużej liczby elementów Strona powiększa się do ich potrzeb.

Style    Stosowanie stylów wizualnych do grup i elementów za pomocą tych ustawień.

 • Styl grupy    Wybierz styl, aby zastosować do nagłówka grupy. Na przykład grupowania według autora, każdej grupy elementów jest kierowany przez imię i nazwisko autora, a nazwa autora jest wyświetlana w stylu, który można określić za pomocą tego ustawienia.

 • Styl elementu    Wybierz styl do zastosowania do elementów

Pola do wyświetlenia W zależności od zakresu kwerendy możesz wybrać jeden lub więcej witryny lub kolumn listy wartości, których mają być wyświetlane w gniazdach wyświetlania tego stylu. Aby określić kolumnę z danej grupy, wpisz nazwę grupy w nawiasach kwadratowych po nazwie kolumny, na przykład kolumna [Grupa]. Pamiętaj oddzielić każdej kolumny, którą wprowadź średnikami.

Jeśli pierwsza kolumna zadanej ma wartość pusta, składnik Web Part będzie wyświetlana wartość kolejnej kolumny.

Kanał    Możesz mieć zawartości przez składnik Web Part kwerendy służą jako źródła danych RSS. Dzięki temu przeglądarki opcji subskrybowania wynikach kwerendy w składniku Web Part, aby otrzymywali nowe elementy, gdy są one wyświetlane, bez konieczności odwiedzaj strony. Użyj tych ustawień, aby określić tytuł i opis dla źródła danych RSS.

 • Tytuł źródła danych    Wprowadź nazwę, która ma być używany dla źródła danych RSS. Ta nazwa pomaga subskrybentów do identyfikowania źródła danych w swojego czytnika danych RSS.

 • Opis źródła danych    Wprowadź opis, który ma być używany dla źródła danych RSS. Opis ten ułatwia subskrybentów do identyfikowania źródła danych w swojego czytnika danych RSS.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×