Wyświetlanie danych z listy lub biblioteki na osobnej stronie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Strona główna lub innych stron w witrynie można dostosować przy użyciu składników Web Part można wyświetlać dane z listy lub biblioteki na stronie. Po utworzeniu listy lub biblioteki, składnik Web Part o takiej samej nazwie zostanie utworzona automatycznie. Na przykład jeśli tworzysz listę o nazwie zamówienia, również zostanie utworzony składnika Web Part o nazwie zamówienia. Składnik Web Part są wyświetlane dane z listy lub biblioteki, która została utworzona.

Uwaga: Widok udostępniony składnika Web Part na stronie może dodawać lub edytować tylko właściciel witryny.

W tym artykule

Sposoby wyświetlania list i bibliotek w składniku Web Part

Wyświetlanie listy lub biblioteki w składniku Web Part

Wyświetlanie innego widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Dostosowywanie widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Sposoby wyświetlania list i bibliotek w składniku Web Part

Podczas tworzenia witryny składniki Web Part są automatycznie dodawane do strony głównej witryny. Na przykład witryna zespołu domyślnie zawiera listy Anonsy, Kalendarz i Łącza. Każdy składnik Web Part służy do wyświetlania listy o tej samej nazwie. Aby wyświetlać listy i biblioteki, można dodać do strony głównej inne składniki Web Part.

Podczas tworzenia strony niestandardowej można utworzyć strona składników Web Part, a następnie dodać do niej składniki Web Part, które wyświetlają inne listy.

Poniżej przedstawiono przykłady sposobów używania składników Web Part do wyświetlania danych z listy lub biblioteki:

 • anonsowanie dokumentów w bibliotece, które są gotowe do przejrzenia lub które są często używane przez zespół;

 • śledzenie danych projektu na liście zadań, a także grupowanie, filtrowanie lub sortowanie danych według kolumny zawierającej nazwę zespołu albo nazwisko bądź rolę osoby;

 • dostarczanie narzędzia do wyszukiwania szczegółowych informacji o pracownikach — takich jak opcje socjalne, status rodzinny i ubezpieczenie medyczne — na liście.

 • Sprawdzanie oczekujących zamówień klienta na liście.

 • Wizualne wzbogacanie informacji o członkach zespołu projektowego przez wyświetlanie zarówno informacji kontaktowych z listy kontaktów, jak i obrazu każdej osoby za pomocą podłączonego składnika Web Part obrazu dla innej listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia składników Web Part, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Wyświetlanie listy lub biblioteki w składniku Web Part

 1. Otwórz stronę, do której chcesz dodać składnik Web Part.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W obszarze, w którym chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

 4. Zaznacz pole wyboru obok listy lub biblioteki, którą chcesz wyświetlić na stronie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Początek strony

Wyświetlanie innego widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Domyślnie składnik Web Part wyświetla domyślny widok listy lub biblioteki. Można jednak sprawić, aby składnik Web Part wyświetlał dowolny inny widok. Jeśli ten widok zostanie poddany edycji, wprowadzone zmiany zostaną skopiowane między listą lub biblioteką a składnikiem Web Part. Zapewnia to zgodność widoków w całej witrynie. Dane na liście lub w bibliotece nie są zmieniane.

Podczas przełączania z widoku bieżącego na inny należy zachować ostrożność. Można skasować zmiany wprowadzone w bieżącym widoku i przerwać połączenia między składnikami Web Part zależnymi od kolumn z bieżącego widoku. Przed przełączeniem widoków wyświetlany jest monit o potwierdzenie.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, który chcesz zmienić, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest włączony widok udostępniony, kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

  • Jeśli jest włączony widok osobisty, kliknij polecenie Modyfikuj mój składnik Web Part.

   Zostanie otwarte okienko narzędzi. Korzystając z tego okienka, wybierz ustawienia sterujące układem i wyglądem składnika Web Part.

 3. Na liście Wybrany widok kliknij nazwę widoku, który chcesz wyświetlić.

  Porada: Możesz też edytować bieżący widok, klikając łącze Edytuj bieżący widok, a następnie zmieniając ustawienia widoku. Wprowadzone tu zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich miejscach witryny, w których ten widok jest używany.

 4. W okienku narzędzi kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dostosowywanie widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Po dodaniu składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part można dostosować widok w taki sposób, aby przedstawiał tylko te informacje, które mają być wyświetlane na stronie. Bieżący widok można edytować ze strony składników Web Part.

Można także tworzyć niestandardowe widoki listy lub biblioteki i używać ich do wyświetlania różnych zestawów informacji w różnych wystąpieniach składnika Web Part dla tej listy lub biblioteki. Do tworzenia niestandardowych widoków listy lub biblioteki służą polecenia menu Widok Menu Widok dostosowywanej listy lub biblioteki. Linki do dodatkowych informacji o tworzeniu niestandardowych widoków listy lub biblioteki można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, który chcesz dostosować, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi kliknij pozycję Edytuj bieżący widok.

 4. W sekcji Kolumny można pokazywać lub ukrywać kolumny, zaznaczając lub czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę porządkową kolumny w widoku.

 5. W sekcji Sortuj wybierz sposób sortowania informacji (albo brak sortowania). Informacje można sortować według dwóch kolumn, na przykład najpierw według autora, a następnie według nazwy pliku dla każdego autora.

 6. W sekcji Filtr wybierz sposób filtrowania informacji. W widoku filtrowanym wyświetlany jest podzbiór wszystkich informacji, na przykład tylko elementy utworzone w określonym dziale lub ze stanem Zatwierdzone.

 7. W sekcji Grupuj według można grupować elementy o tej samej wartości we własnej sekcji, na przykład rozwijanej sekcji dokumentów jednego autora.

 8. W sekcji Sumy można policzyć elementy w kolumnie, na przykład obliczyć łączną liczbę problemów. W niektórych przypadkach można także podsumowywać lub obliczać dodatkowe dane, na przykład średnie.

 9. W sekcji Styl wybierz styl, który chcesz wyświetlić, na przykład listę cieniowaną, na której co drugi wiersz jest cieniowany.

 10. Jeśli lista lub biblioteka zawiera foldery, można utworzyć widok, w którym foldery nie będą wyświetlane. Taki widok nazywa się czasem widokiem płaskim. Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na tym samym poziomie, kliknij pozycję Pokaż wszystkie elementy bez folderów.

 11. Jeśli dana lista lub biblioteka jest duża, można ograniczyć liczbę plików wyświetlanych na liście lub w bibliotece albo liczbę plików wyświetlanych na jednej stronie. W sekcji Limit elementów zaznacz odpowiednie opcje.

 12. Jeśli zamierzasz wyświetlać listę lub bibliotekę na urządzeniu przenośnym, wybierz odpowiednie opcje w sekcji Urządzenie przenośne.

 13. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×