Wyświetlanie danych biznesowych w witrynie programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można dodawać i łączenie danych biznesowych składników Web Part w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007 wyświetlanie danych biznesowych z zewnętrznej bazy danych, takich jak Microsoft SQL Server, SAP lub Siebel. Procedury przedstawione w tym artykule dotyczą określone dane z dwóch AdventureWorks przykładowe bazy danych, które są dostępne w Centrum pobierania Microsoft.

Uwaga: Zanim będzie można używać składnika Web Part danych biznesowych, aby wyświetlić dane aplikacji biznesowych w witrynie programu SharePoint, administrator musi najpierw zarejestrować zewnętrzną aplikację biznesową z Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Omówienie

Wyświetlać wykaz danych biznesowych na liście

Wyświetlanie szczegółów dotyczących pojedynczego elementu danych biznesowych

Łączenie składników Web Part w celu skonfigurowania akcji aplikacji biznesowych.

Łączenie składników Web Part w celu wyświetlenia powiązanych elementów biznesowych.

Omówienie

Microsoft Office SharePoint Server 2007 zapewnia zestaw danych biznesowych w usłudze cztery domyślne składniki Web Part. Składniki Web Part są oparte na wykazu danych biznesowych (BDC) aby wyświetlić oparte na sieci Web dane biznesowe, znajdującego się w bazie danych zewnętrznych do Office SharePoint Server 2007, takich jak Microsoft SQL Server 2005, Siebel lub SAP.

Możesz połączyć dane biznesowe składników Web Part, aby skonfigurować i wykonać czynności związane z aplikacji biznesowej. Składniki Web Part Akcje danych biznesowych są używane do zautomatyzować lub Utwórz akcje, które otwierać strony sieci Web, wyświetlać interfejsy użytkownika aplikacji biznesowych, otwórz Microsoft Office InfoPath 2007 formularzy i wykonaj inne często wykonywanych zadań.

Ważne: Aby można było wyświetlić dane aplikacji biznesowych w witrynie programu SharePoint, administrator musi najpierw zarejestrować zewnętrzną aplikację biznesową z Office SharePoint Server 2007. Typ informacji aplikacji biznesowych, które można wyświetlić w witrynie programu SharePoint zależy od pola danych, które administrator rejestruje Office SharePoint Server 2007.

Procedury przedstawione w tym artykule dotyczą określone dane z dwóch wymagane baz danych, które są dostępne bezpłatnie z Centrum pobierania Microsoft. Są dwa przykładowe bazy danych używanych w taki sposób, aby uzyskać więcej informacji o pracy z danymi biznesowymi składników Web Part:

 • Przykład AdventureWorksDW SQL Server 2005

 • Przykład AdventureWorks SQL Server 2000

Może być konieczne skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że te bazy danych są zainstalowane i zarejestrowane w systemie Office SharePoint Server 2007.

Początek strony

Wyświetlać wykaz danych biznesowych na liście

Danych biznesowych z zewnętrznej bazy danych można wyświetlić w formie prostej listy za pomocą składnika Web Part Lista danych biznesowych. Na przykład można wyświetlić listę produktów oraz ich ceny listy.

Wyświetlanie danych biznesowych w składniku Web Part Dane biznesowe

Gdy pojawi się dane, można edytować wyświetlanie właściwości składnika Web Part Lista danych biznesowych, tak, jak można edytować widoku listy programu SharePoint. Można również filtrować według właściwości lub ograniczyć liczbę elementów wyświetlanych w składniku Web Part.

 1. Przejdź do strony w witrynie programu SharePoint, w której chcesz wyświetlić listę danych biznesowych.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru Lista danych biznesowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Z danych biznesowych, składnik Web Part, która została właśnie utworzona kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi.

 6. W okienku narzędzi w polu Typ kliknij pozycję Przeglądaj Obraz przycisku .

 7. W oknie dialogowym Typu danych biznesowych wybierz typ danych biznesowych dla aplikacji biznesowych, w której pracujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład zaznacz produktu. W tym przykładzie aplikacji jest AdventureWorksDWInstance.

 8. W okienku narzędzi rozwiń sekcję Wygląd.

 9. W polu Tytuł Zamień Lista danych biznesowych na własny tytuł składnika Web Part, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład wpisz Listy produktów w polu Tytuł.

 10. Z nowo dodanymi składnika Web Part kliknij polecenie Edytuj widok, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W sekcji elementy do pobrania wybierz pozycję Pobierz wszystkie elementy.

  • W sekcji kolumny wybierz nazwę kolumny, które mają być wyświetlane w składniku Web Part.

 11. Kliknij przycisk OK.

Nowy listy danych biznesowych: składnik Web Part zostanie wyświetlona lista produktów z bazy danych aplikacji biznesowych.

Początek strony

Wyświetlanie szczegółów dotyczących pojedynczego elementu danych biznesowych

Szczegółowe informacje dotyczące elementu biznesowych z zewnętrznej bazy danych można wyświetlić za pomocą składnika Web Part element danych biznesowych. Na przykład można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące określonego produktu z bazy danych aplikacji biznesowych.

Wyświetlanie danych w składniku Web Part Element danych biznesowych

 1. Przejdź do strony w witrynie programu SharePoint, w której chcesz wyświetlić szczegóły dotyczące elementu określonego rodzaju.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru Element danych biznesowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Z danych biznesowych, składnik Web Part, która została właśnie utworzona kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi.

 6. W okienku narzędzi w polu Typ kliknij pozycję Przeglądaj Obraz przycisku .

 7. W oknie dialogowym Typu danych biznesowych wybierz typ danych biznesowych dla aplikacji biznesowych, w której pracujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład zaznacz produktu dla danego Typu danych biznesowych. W tym przykładzie aplikacji jest AdventureWorksDWInstance.

 8. Obok pola elementu kliknij przycisk Przeglądaj Obraz przycisku wybierz produkt, który ma być wyświetlany.

 9. W oknie dialogowym pierwszej listy rozwijanej Wyświetla filtry zdefiniowane dla tego obiektu w wykazie danych biznesowych. Kliknij odpowiedni filtr nazwy. W polu sąsiadujących wpisz kategorii produktów, takich jak roweru, który chcesz znaleźć. Kliknij przycisk wyszukiwania Obraz przycisku do wyszukiwania nazwy produktów, które zawierają kategorii, które zostały wprowadzone.

 10. Zaznacz jeden element na liście produktów, które zostanie wyświetlone, a następnie kliknij przycisk OK. Identyfikator elementu, który wybrano zostanie wyświetlona w polu element w okienku narzędzi.

 11. W obszarze pola kliknij przycisk Wybierz.

 12. W oknie dialogowym Wybierz pola wybierz pozycję informacje o elementach, które mają być wyświetlane, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. W okienku narzędzi rozwiń sekcję Wygląd.

 14. W polu Tytuł zamienić Element danych biznesowych na własny tytuł składnika Web Part, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład wpisz Promowanie produktów w polu Tytuł.

Nowy element danych biznesowych: składnik Web Part wyświetla szczegóły produktu z bazy danych aplikacji biznesowych.

Początek strony

Łączenie składników Web Part w celu skonfigurowania akcji aplikacji biznesowych.

Za pomocą składnika Web Part Akcje danych biznesowych w witrynie programu SharePoint, możesz dodać akcję do profilu produktu, który umożliwia wykonywanie wyszukiwania dla tego elementu w witrynie MSN bez opuszczania Office SharePoint Server 2007. Składnik Web Part Akcje danych biznesowych Wyświetla listę akcji, w formie łączy lub na pasku narzędzi, które są skojarzone z elementu biznesowych w wykazie danych biznesowych.

Składnik Web Part Akcje danych biznesowych

Krok 1: Dodawanie i łączenie składnika Web Part Akcje danych biznesowych

W tej procedurze możesz dodać akcję do składnika Web Part Akcje danych biznesowych i łączenie składnika Web Part składnika Web Part listy produktów utworzony we wcześniejszej części ekranu podsumowanie danych biznesowych na liście.

Ważne: Przed rozpoczęciem, administrator musi Pobierz AdventureWorksDW SQL Server 2005 przykładowej bazy danych i zarejestrować ją w wykazie danych biznesowych. Ponadto administrator musi definiowanie wyszukiwania w witrynie MSN akcji danych biznesowych i dodaj go do Office SharePoint Server 2007. Więcej informacji na temat AdventureWorksDW SQL Server 2005 przykładowej bazy danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Uwaga: Przed zmodyfikowaniem składników Web Part w witrynie programu SharePoint, musisz najpierw mieć poziom uprawnień Pełna kontrola lub projektowanie. Łącza do dodatkowych informacji o poziomy uprawnień i uprawnienia w sekcji Zobacz też.

 1. Przejdź do strony w witrynie programu SharePoint, w której utworzono składnika Web Part listy produktów.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru Akcje danych biznesowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Z danych biznesowych, składnik Web Part, która została właśnie utworzona kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi.

 6. W okienku narzędzi w polu Typ kliknij pozycję Przeglądaj Obraz przycisku .

 7. W oknie dialogowym Typu danych biznesowych wybierz typ danych biznesowych dla aplikacji biznesowych, w której pracujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład zaznacz produktu dla danego Typu danych biznesowych. W tym przykładzie aplikacji jest AdventureWorksDWInstance.

 8. W obszarze Akcje kliknij przycisk Wybierz.

 9. W oknie dialogowym Wybierz akcje zaznacz pole wyboru Wyświetl akcji wyszukiwania w witrynie MSN, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Pole wyboru Wyświetl profil powinna już być zaznaczona domyślnie. Akcja Wyświetl profil są tworzone dla każdej jednostki (lub element biznesowych) zdefiniowanego w wykazie danych biznesowych. Ta akcja umożliwia wyświetlanie szczegółów dotyczących jednostki. Ponieważ akcje są skojarzone z osobami, zostaną wyświetlone akcje, gdziekolwiek wyświetlania obiektu w witrynie programu SharePoint.

 10. W okienku narzędzi Konfigurowanie składnika Web Part stosownie do potrzeb w Wygląd, Układ i sekcji Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okienko narzędzi.

 11. Dla firm Web Part Akcje danych utworzony kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, kliknij polecenie Pobierz element, a następnie kliknij Listy produktów.

Uwaga: W obszarze składnika Web Part Akcje produktu powiadomienia o konflikt podczas łączenia składnika Web Part Akcje produktu do składnika Web Part listy produktów zostanie wyświetlony komunikat, upewnij się, że składniki Web Part używają AdventureWorksDWInstance przykładowej bazy danych.

Krok 2: Sprawdź, czy składniki Web Part są poprawnie połączone i skonfigurowany

 1. Jeśli nie danych zostanie wyświetlony w składniku Web Part listy produktów, kliknij pozycję Pobierz dane Pobierz dane .

 2. Wybierz element z listy, klikając przycisk opcji obok klucza produktu.

 3. W sekcji produktu Akcje witryny kliknij pozycję Wyszukaj MSN. Nowe okno wyświetlania wyników wyszukiwania dla zaznaczonego elementu.

Początek strony

Łączenie składników Web Part w celu wyświetlenia powiązanych elementów biznesowych.

Pokrewne listy Web Part danych biznesowych oraz składnika Web Part Lista danych biznesowych służy do wyświetlania listy powiązanych elementów biznesowych z aplikacji biznesowych. Na przykład można połączyć dwa składniki Web Part do wyświetlania zamówień sprzedaży dla określonego odbiorcy.

Zamówienia dla wybranego klienta są wyświetlane w składniku Web Part Lista pokrewnych danych biznesowych

1. składnik Web Part Lista danych biznesowych

2. składnik Web Part Lista pokrewnych danych biznesowych

Ważne: W poniższej procedurze użyto dane fikcyjny klienta z AdventureWorks SQL Server 2000 przykładowej bazy danych, najpierw musi być pobierane i zarejestrowanych w wykazie danych biznesowych. Więcej informacji na temat AdventureWorks SQL Server 2000 przykładowej bazy danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Krok 1: Tworzenie składnika Web Part, aby wyświetlić listę

Pierwszym krokiem wyświetlanie powiązanych danych z zewnętrznej bazy danych jest utworzenie listy Web Part danych biznesowych, aby wyświetlić listę wszystkich klientów.

 1. Przejdź do strony w witrynie programu SharePoint, w której chcesz wyświetlić zamówienia od określonego odbiorcy w bazie danych.

 2. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru Lista danych biznesowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Z danych biznesowych, składnik Web Part, która została właśnie utworzona kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi.

 6. W okienku narzędzi w polu Typ kliknij pozycję Przeglądaj Obraz przycisku .

 7. W oknie dialogowym Typu danych biznesowych wybierz typ danych biznesowych dla aplikacji biznesowych, w której pracujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład wybierz klienta dla danego Typu danych biznesowych. W tym przykładzie aplikacji jest AdventureWorksDWInstance.

 8. W okienku narzędzi rozwiń sekcję Wygląd.

 9. W polu Tytuł zastąpić klientów z AdventureWorksLista danych biznesowych, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2: Tworzenie i łączenie składnika Web Part w celu wyświetlenia powiązanych elementów

Po utworzeniu listy Web Part danych biznesowych wyświetlanych klientów z AdventureWorks SQL Server 2000 przykładowej bazy danych, możesz utworzyć powiązane listy Web Part danych biznesowych połączony z pierwszej listy. W wyniku umożliwiają wybierz odpowiedni element z listy klientów i wyświetlić listę zamówień sprzedaży dla tego klienta w powiązanych listy Web Part danych biznesowych.

 1. Na tej samej stronie, w którym została utworzona składnika Web Part Lista danych biznesowych kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part, aby utworzyć nowy składnik Web Part na stronie.

 2. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru Lista pokrewnych danych biznesowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. Z danych biznesowych, składnik Web Part, która została właśnie utworzona kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part, aby otworzyć okienko narzędzi.

 4. W okienku narzędzi w polu Typ kliknij pozycję Przeglądaj Obraz przycisku .

 5. W oknie dialogowym Typu danych biznesowych wybierz typ danych biznesowych dla aplikacji biznesowych, w której pracujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład wybierz Zamówienie sprzedaży dla danego Typu danych biznesowych. W tym przykładzie aplikacji jest AdventureWorksDWInstance.

 6. Na liście rozwijanej relacji zaznacz CustomerToSalesOrder.

 7. W okienku narzędzi rozwiń sekcję Wygląd.

 8. W polu Tytuł zastąpić Lista pokrewnych danych biznesowychZamówień sprzedaży dla klienta, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Dla składnika Web Part, która została właśnie utworzona kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part , wskaż pozycję połączenia, kliknij polecenie Pobierz powiązanych elementów, a następnie kliknij klientów z AdventureWorks.

Krok 3: Sprawdź, czy składniki Web Part są poprawnie połączone i skonfigurowany

 1. Na tej samej stronie, która zawiera składnika Web Part listy i powiązanych Web Part listy która została właśnie utworzona, jeśli nie danych znajduje się klientów z AdventureWorks powiązanych Web Part listy, kliknij przycisk Pobierz dane Pobierz dane .

 2. Wybierz odbiorcę z listy, klikając przycisk opcji obok nazwy klienta. Wszystkie zamówienia sprzedaży związane z wybranego klienta są wyświetlane w składniku Web Part Zamówienia sprzedaży dla odbiorcy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×