Wyświetlane strony sieci Web na stronie programu SharePoint przez dodanie składnika Web Part Podgląd strony

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą składnika Web Part Podgląd strony można wyświetlać stronę sieci Web, plik lub folder na stronie programu SharePoint. Aby utworzyć połączenie z zawartością, należy wprowadzić hiperłącze, ścieżkę do pliku lub ścieżkę do folderu.

Uwagi : 

 • Składnika Web Part Podgląd strony można używać tylko w przeglądarce obsługującej element HTML IFRAME.

 • Do wyświetlania pliku lub folderu jest wymagany program Microsoft Internet Explorer.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part Podgląd strony

Sposób, w jaki składnik Web Part Podgląd strony wyświetla stronę sieci Web na stronie programu SharePoint

Dodawanie składnika Web Part do strony

Określanie strony sieci Web, folderu lub pliku (właściwości niestandardowe)

Konfigurowanie typowych właściwości składnika Web Part

Wygląd

Układ

Zaawansowane

Sposoby używania składnika Web Part Podgląd strony

Za pomocą składnika Web Part Podgląd strony można wyświetlać:

 • Ulubione internetowe źródło wiadomości w dedykowanej sekcji podsumowania wiadomości na stronie programu SharePoint.

 • Lista aktywnych plików grupy roboczej na serwerze, która powinna być regularnie przeglądana.

 • Często używany dokument lub arkusz kalkulacyjny.

Sposób, w jaki składnik Web Part Podgląd strony wyświetla stronę sieci Web na stronie programu SharePoint

Połączona zawartość składnika Web Part Podgląd strony jest izolowana od pozostałej zawartości na stronie przy użyciu elementu HTML IFRAME. Ten element gwarantuje, że żadne elementy HTML wyświetlane jako zawartość w składniku Web Part Podgląd strony nie spowodują konfliktu z innymi elementami HTML na stronie. Na przykład strona może już zawierać element HTML FORM i strona mogłaby być wyświetlana niepoprawnie, jeśli połączona zawartość również zawierałaby element HTML FORM, który nie został umieszczony wewnątrz elementu HTML IFRAME.

Składnik Web Part Podgląd strony wyświetla zawartość asynchronicznie w stosunku do pozostałej części strony. Oznacza to, że można przeglądać inne składniki Web Part na stronie i używać ich, nawet jeśli zawartość docelowa łącza będzie długo pobierana.

Dodawanie składnika Web Part do strony

Do edytowania strony są konieczne co najmniej uprawnienia członka grupy Projektant dla witryny.

 1. Na stronie, na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.
  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga : Jeśli polecenie edycji jest wyłączone, możesz nie mieć uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij przycisk Więcej składników Web Part.
  Klikanie pozycji Więcej składników Web Part

 3. W obszarze Kategorie wybierz kategorię, na przykład Multimedia i zawartość, wybierz składnik Web Part, który chcesz dodać do strony, na przykład Edytor zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  Okno dialogowe Więcej składników Web Part

  po wybraniu składnika Web Part są wyświetlane informacje o składniku Web Part.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  Uwagi : 

  • Podgląd strony składników Web Part w SharePoint Foundation 2010 znajduje się w kategorii Multimedia i zawartość.

  • W Microsoft SharePoint Server 2010 podglądu strony składników Web Part znajduje się w kategorii Narzędzia do tworzenia.

Określanie strony sieci Web, folderu lub pliku (właściwości niestandardowe)

Aby edytować właściwości składnika Web Part Podgląd strony, wykonaj następujące czynności:

 • Jeśli składnik Web Part Podgląd strony nie został jeszcze skonfigurowany, w tym składniku Web Part kliknij pozycję Otwórz okienko narzędzi.

 • Wskaż składnik Web Part, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

Właściwości składnika Web Part zostaną wyświetlone w okienku narzędzi. Poniższe opisy ułatwiają konfigurowanie właściwości niestandardowych składnika Web Part:

Właściwość

Opis

Grupa Strona sieci Web, Folder i Plik

Określa rodzaj zawartości, jaka ma być wyświetlana w składniku Web Part Podgląd strony.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Strona sieci Web     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić stronę sieci Web jako zawartość składnika Web Part podglądu strony. Ta opcja automatycznie wprowadza protokół Hypertext Transfer Protocol (http://) w polu tekstowym Łącze. To jest wartość domyślna.

 • Folder     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić listę plików w folderze.

 • Plik     Wybierz tę opcję, aby wyświetlić zawartość pliku. Plik zostanie otwarty w osobnym oknie przeglądarki lub wewnątrz składnika Web Part, jeśli aplikacja, która otwiera plik, obsługuje aktywację w tekście dla tego pliku w oknie przeglądarki.

Łącze

Określa hiperłącze, folder lub plik do połączenia zawartości, która ma być wyświetlana w składniku Web Part Podgląd strony:

 • Jeśli wcześniej w tej sekcji została wybrana opcja Strona sieci Web, wprowadź poprawne hiperłącze. Możesz używać dwóch następujących protokołów hiperłączy:

  • protokołu HTTP (http://),

  • protokołu HTTP zabezpieczonego za pomocą szyfrowania SSL (https://).

   Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki do pliku.

 • Jeśli wcześniej w tej sekcji została wybrana opcja Folder, wprowadź poprawną nazwę folderu lokalnego lub sieciowego. Do wyświetlania folderu jest wymagany program Microsoft Internet Explorer.

 • Jeśli wcześniej w tej sekcji została wybrana opcja Plik, wprowadź poprawną ścieżkę do pliku. Do wyświetlania pliku jest wymagany program Microsoft Internet Explorer. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj i zlokalizować plik.

Konfigurowanie typowych właściwości składnika Web Part

Składniki Web Part mają ten sam zestaw właściwości, które sterują ich wyglądem, układem i cechami zaawansowanymi. Właściwości składników Web Part można zmieniać w okienku narzędzi.

Uwaga : Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą różnić się od właściwości opisanych w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Aby wyświetlić sekcję Zaawansowane w okienku narzędzi, trzeba dysponować odpowiednim uprawnieniem.

 • Wybierz składnik Web Part, który deweloper może nie chcesz pokazywać co najmniej jedną z tych właściwości wspólnych. Ponadto deweloper składnika Web Part można tworzyć i wyświetlić dodatkowe właściwości. Tych właściwości niestandardowych nie mogą być wyświetlane w sekcji wygląd, układ i Zaawansowane okienka narzędzi.

 • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy po otwarciu przez użytkownika strony jest na niej wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan jest ustawiony na wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy po otwarciu przez użytkownika strony składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dopisany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć. Jeśli na przykład ma on dostarczać dane do innego składnika Web Part za pośrednictwem połączenia między składnikami, ale nie ma być wyświetlany.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich rodzajów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga : Strefy na tej stronie nie są widoczne na liście, gdy użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Po dodaniu składnika Web Part do pustej strefy porządkowania od góry do dołu indeks strefy jest równy 0. Po dodaniu drugim składniku Web Part u dołu strefy jej indeks strefy wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik Web Part na początek strefę czasową, wpisz wartość 0, a następnie wpisz 1 dla pierwszej składnika Web Part.

Uwaga : Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowana

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part można usuwać ze strony.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku, który zawiera dodatkowe informacje o składniku Web Part. Plik jest wyświetlany w oddzielnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 1. Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 2. Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 3. Nawigacja Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga : Mimo że niestandardowe składniki Web Part programu Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślne tematy Pomocy dla programu SharePoint są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×