Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i funkcji JAWS lub Narrator, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, można wstawić obraz w programie Word 2016. Można również dodać tekst alternatywny, aby ułatwić dostęp do obrazu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub zdjęcia z komputera

 1. W dokumencie wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić obraz.

 2. Otwórz okno dialogowe Wstawianie obrazu, naciskając klawisze Alt+N, P.

 3. Przejdź do lokalizacji obrazu na komputerze, wybierz obraz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Oryginalny obraz zostanie osadzony w dokumencie.

  Ważne: Aby czytnik zawartości ekranu mógł poprawne odczytać obraz, musi on zostać umieszczony równo z tekstem.

 4. Domyślnie program Word 2016 wstawia obraz równo z tekstem. Jednak inne wersje, takie jak Word Mobile lub Word 2016 dla komputerów Mac, nie wstawiają domyślnie obrazu równo z tekstem.

  Aby upewnić się, że obraz jest wstawiony równo z tekstem dokumentu, zaznacz obraz, a następnie naciśnij klawisze Alt+JP w celu otwarcia wstążki Formatowanie obrazu.

 5. Naciśnij klawisze PO, a następnie naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to otwarcie przycisku Położenie, a następnie wybranie pozycji Równo z tekstem.

  Porady: 

  • Jeśli obraz ma duży rozmiar pliku i sprawia, że dokument jest za duży, możesz zmniejszyć rozmiar dokumentu, wstawiając link do obrazu, zamiast go osadzać.

  • W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź klawiszem Tab do przycisku Wstaw, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego, a następnie wybierz pozycję Połącz z plikiem.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Obraz możesz też wstawić z lokalizacji internetowej.

 1. W dokumencie wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić obraz.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie obrazów i wyszukać obrazy w trybie online, naciśnij klawisze Alt+N, F w celu otwarcia okna Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing — Obrazy.

 3. W oknie Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing wpisz słowo lub frazę opisującą obraz, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisze Alt+Strzałka w lewo lub Alt+Strzałka w prawo, aby poruszać się po wynikach wyszukiwania. (W Narratorze po prostu naciskaj klawisze strzałek). Program Word 2016 doda opis do każdego obrazu po jego zaznaczeniu.

 5. Aby wstawić wybrany obraz, naciśnij klawisze Alt+Enter. (W Narratorze po prostu naciśnij klawisz Enter). Program Word 2016 pobierze i wstawi obraz do dokumentu.

  Porada: Możesz uzyskać dostęp do większej liczby źródeł obrazów w trybie online, logując się z poziomu okna dialogowego Wstawianie obrazów na swoje konta osobiste usług takich jak OneDrive, Facebook czy Flickr.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Po wstawieniu obrazu w dokumencie możesz dodać tekst alternatywny, aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu.

 1. W dokumencie zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów, naciśnij klawisze Alt+JP, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Formatuj obiekt. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okienko Formatowanie obrazu. Usłyszysz „Cień”, czyli pierwszą z opcji. Narrator nie przeczyta nazwy okienka.

  Uwaga: Jeśli nie usłyszysz „Cień”, być może nawigowanie za pomocą klawiatury spowodowało przeniesienie fokusu na inny obszar. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Cień”.

 3. W okienku Formatowanie obrazu (po usłyszeniu „Cień”) naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do menu opcji narzędzia. Usłyszysz nazwę jednej z tych opcji odczytaną na głos:

  • Efekty

  • Układ i właściwości

  • Obraz

  • Wypełnienie i linia

 4. Aby przejść do przycisku Układ i właściwości, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę przycisku. Następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pozycji Pole tekstowe, która jest pierwszą opcją w menu.

 5. Aby przejść do opcji Tekst alternatywny, ponownie naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół w celu przejścia do pola Tytuł.

 6. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 7. Ponownie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pola Opis, a następnie wpisz opis.

 8. Po zakończeniu wpisywania tytułu i opisu naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do treści dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie hiperlinku w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można wstawić obraz w programie Word 2016 dla komputerów Mac. Możesz również dodać tekst alternatywny, aby ułatwić dostęp do obrazu.

Uwagi: 

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub zdjęcia z komputera

 1. W programie Word 2016 dla komputerów Mac umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wstaw”. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Obrazy, podmenu”. Aby rozwinąć podmenu Obrazy, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Obraz z pliku”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Obraz z pliku. Aby przejść do lokalizacji, w której zapisano obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Tabela Pasek boczny”.

  Uwaga: Aby otworzyć Pasek boczny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Pokaż pasek boczny, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  Fokus zostanie przeniesiony na listę ulubionych lokalizacji, takich jak Wszystkie moje pliki lub Dokumenty. Podczas nawigowania po lokalizacjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 6. Gdy będziesz w odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Tab. Następnie za pomocą klawiszy strzałek w górę lub w dół przejdź do odpowiedniego podfolderu lub pliku. Aby wejść do podfolderu, naciśnij klawisz strzałki w prawo.

 7. Po zaznaczeniu właściwego pliku naciśnij klawisz Enter lub klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wstawić obraz. Obraz zostanie wstawiony do dokumentu.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Wyszukiwanie i wstawianie obiektów clipart lub obrazów z innych źródeł online bezpośrednio z programu Word 2016 dla komputerów Mac nie jest obecnie obsługiwane w programie Word 2016 dla komputerów Mac. Jednak nadal możesz dodawać obrazy w trybie online do dokumentu przez wyszukanie zdjęcia w trybie online, zapisanie jego kopii lokalnej, a następnie wstawienie tej kopii do dokumentu.

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.bing.com. Fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania usługi Bing.

 2. W polu Wyszukaj wprowadź słowo kluczowe dotyczące typu wyszukiwanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić tylko obrazy, w wynikach wyszukiwania usługi Bing naciśnij klawisze Opcja+Tab, aby przejść do karty Obrazy. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: W filtrze Licencja możesz filtrować wyniki wyszukiwania, aby zawierały tylko licencje Wszystkie licencje Creative Commons (dowiedz się więcej tutaj), albo wyświetlić wszystkie obrazy. Jeśli wybierzesz pozycję Wszystkie, wyniki wyszukiwania zostaną rozwinięte w celu pokazania wszystkich obrazów z witryny Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Aby wybrać opcję licencji, użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu wybrania.

 4. Naciśnij klawisze Opcja+Tab, aby przejść do wyników w postaci obrazów. Usłyszysz komunikat: „Link, wyszukiwanie”.

 5. Aby otworzyć pełnowymiarowy obraz, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby pobrać obraz, naciskaj klawisze Opcja+Tab, aż usłyszysz komunikat „Link”, a po nim nazwę i rozszerzenie pliku. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter. Następnie naciśnij klawisze Command+S.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksportuj jako. Kursor zostanie umieszczony w polu nazwy pliku. Aby wybrać lokalizację zapisywania, naciśnij klawisz Tab w celu przejścia do przycisku podręcznego Gdzie, a następnie wybierz lokalizację za pomocą klawiszy strzałek. Aby zapisać, naciśnij klawisze Command+S.

  Porada: Zapisz obrazy w folderze Dokumenty, aby ułatwić ich wstawianie w dokumencie programu Word.

 8. W programie Word 2016 dla komputerów Mac umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz. Następnie przy użyciu menu Wstaw na pasku menu wstaw właśnie zapisany obraz. Aby dowiedzieć się więcej na temat wstawiania obrazu zapisanego lokalnie, zapoznaj się z sekcją Wstawianie obrazu lub zdjęcia z komputera.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Po wstawieniu obrazu w dokumencie możesz dodać tekst alternatywny, aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu.

 1. W dokumencie zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby zaznaczyć obraz w programie Word, umieść kursor przed obrazem, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Obraz, element układu”.

 2. Aby otworzyć okienko Formatowanie obrazu, naciśnij klawisze Shift+Command+1. Usłyszysz komunikat: „Formatowanie obrazu, okienko zadań”.

 3. Aby otworzyć kartę Układ i właściwości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę karty i komunikat „Jesteś obecnie na karcie, wewnątrz obszaru przewijania”. Następnie naciskaj klawisze strzałek w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Układ i właściwości, wybrana karta”. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby przejść do opcji Tekst alternatywny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Tekst alternatywny, zwinięty”. Aby rozwinąć opcję Tekst alternatywny, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby przejść do pola Tytuł, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Tytuł”. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 6. Aby przejść do pola Opis, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Edytowanie tekstu”. Następnie wpisz opis.

 7. Aby przenieść fokus z powrotem do obrazu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tytułu i opisu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz tytuł obrazu i komunikat „element układu”.

Zobacz też

Wstawianie hiperlinku w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×