Wstawianie, usuwanie lub edytowanie przypisów dolnych i końcowych

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word 2010 można użyć karty wstążki zaktualizowane do nawigacji i organizować swoje najważniejsze polecenia.

Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy oraz odwołań dotyczących tekstu w dokumencie. Przypisy dolne można wykorzystać do umieszczania szczegółowych komentarzy, a przypisy końcowe do określenia cytowanych źródeł.

Uwaga   Gdy trzeba utworzyć bibliografię, przydatne polecenia służące do tworzenia źródeł i cytatów oraz zarządzania nimi można znaleźć na karcie Odwołania w grupie Cytaty i bibliografia.

W tym artykule

Przypisy dolne i końcowe — informacje

Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Zmienianie formatu numeracji przypisów dolnych lub przypisów końcowych

Tworzenie noty kontynuacji przypisu dolnego lub końcowego

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Przypisy dolne i końcowe — informacje

Przypis dolny lub końcowy składa się z dwóch powiązanych ze sobą części: znacznik odwołania do przypisu oraz odpowiadającego mu tekstu przypisu.

Przykład przypisu dolnego i przypisu końcowego w dokumencie

1. Znaczniki odwołań do przypisów dolnych i końcowych

2. Linia separatora

3. Tekst przypisu dolnego

4. Tekst przypisu końcowego

Początek strony

Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Program Microsoft Office Word automatycznie numeruje przypisy dolne i końcowe po określeniu schematu numerowania. Istnieje możliwość ustawienia jednego schematu numerowania w obrębie całego dokumentu lub różnych schematów w poszczególnych sekcja.

Po dodaniu, usunięciu lub przeniesieniu przypisów numerowanych automatycznie program Word ponownie numeruje znaczniki odwołań przypisów dolnych i końcowych.

Uwaga   Jeśli przypisy dolne w dokumencie są ponumerowane niepoprawnie, dokument może zawierać prześledzone zmiany. Aby przywrócić poprawne numerowanie przypisów dolnych i końcowych w programie Word, należy zaakceptować prześledzone zmiany.

 1. W widok układu wydruku kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony znacznik odwołania do przypisu.

 2. Na karcie odwołania w grupie Przypisy dolne kliknij przycisk Wstaw przypis dolny lub Końcowy Wstaw.

  Word Ribbon Image

  Skrótu klawiaturowego, aby wstawić kolejne przypis dolny, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + F. Aby wstawić kolejne przypis końcowy, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + D.

  Domyślnie program Word umieszcza przypisy dolne u dołu każdej strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu.

 3. Aby zmodyfikować format przypisów dolnych lub końcowych, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Przypisy dolne, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Format numeracji kliknij odpowiedni format.

  • Aby użyć niestandardowego znacznika w miejsce tradycyjnego formatu numeracji, kliknij przycisk Symbol obok pola Znacznik niestandardowy, a następnie wybierz znacznik spośród dostępnych symboli.

 4. Kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga   Nie spowoduje to zmiany istniejących symboli. Modyfikacja będzie dotyczyć jedynie nowych symboli.

  Program Word wstawia numer przypisu i umieszcza obok niego punkt wstawiania.

 5. Wpisz tekst przypisu.

 6. Kliknij dwukrotnie numer przypisu dolnego lub końcowego, aby powrócić do znacznika odwołania w dokumencie.

Początek strony

Zmienianie formatu numeracji przypisów dolnych lub przypisów końcowych

 1. Umieść punkt wstawiania w sekcja, w której ma zostać zmieniony format przypisu dolnego lub końcowego. Jeśli dokument nie jest podzielony na sekcje, umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Na karcie Odwołania kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy.

 3. Kliknij opcję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

 4. W polu Format numeracji kliknij odpowiednią opcję.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Początek strony

Tworzenie noty kontynuacji przypisu dolnego lub końcowego

Jeśli przypis dolny lub końcowy jest zbyt długi, aby zmieścić się na stronie, można utworzyć notę kontynuacji informującą czytelników, że przypis dolny lub końcowy jest kontynuowany na następnej stronie.

 1. Upewnij się, że jest wyświetlany widok wersji roboczej, klikając przycisk Wersja robocza obok przycisku Widok na pasku stanu.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Przypisy dolne kliknij pozycję Pokaż przypisy.

  Word Ribbon Image

 3. Jeśli w dokumencie znajdują się przypisy dolne i przypisy końcowe, zostanie wyświetlony komunikat. Kliknij opcję Pokaż obszar przypisów dolnych lub Pokaż obszar przypisów końcowych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na liście w okienku przypisów kliknij opcję Nota kontynuacji przypisu dolnego lub Nota kontynuacji przypisu końcowego.

 5. W okienku przypisów wpisz tekst, który ma być stosowany w przypadku noty kontynuacji, na przykład Dalszy ciąg przypisów końcowych na następnej stronie.

Początek strony

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Podczas usuwania przypisu działania należy wykonywać na znaczniku odwołania do przypisu w oknie dokumentu, a nie na tekście przypisu.

Znacznik odwołania do przypisu w dokumencie

1. Znacznik odwołania do przypisu

Gdy zostanie usunięty znacznik odwołania do przypisu numerowanego automatycznie, program Word zaktualizuje numerowanie przypisów.

Usuwanie przypisu

 • Zaznacz w dokumencie znacznik odwołania do przypisu dolnego lub końcowego, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język