Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby szybciej przeprowadzać analizę, w programie Excel 2016 możesz organizować dane w tabeli za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows.

Możesz szybko wstawić tabelę w domyślnym stylu tabeli lub sformatować dane jako tabelę w stylu wybranym przez siebie. Używając kolumn obliczeniowych i wierszy sum, możesz sortować i filtrować dane oraz upraszczać obliczenia.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie tabeli

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz umieścić w tabeli. Komórki mogą być puste lub zawierać dane.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+T lub Ctrl+L. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie tabeli i usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Tworzenie tabeli” (w Narratorze usłyszysz komunikat „Okno Tworzenie tabeli”).

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Moja tabela ma nagłówki.

  Ważne : Nagłówki tabel mają duże znaczenie dla ułatwienia dostępu. Informacje zawarte w nagłówkach są wykorzystywane do nawigacji przez czytniki zawartości ekranu. Poprawne nagłówki kolumn ułatwiają rozumienie danych.

  • Jeśli zaznaczony zakres komórek zawiera dane, które mają być wyświetlane jako nagłówki tabeli, zaznacz to pole wyboru.

  • Jeśli chcesz użyć domyślnych nazw udostępnionych w programie Excel (na przykład Kolumna 1, Kolumna 2 i tak dalej), nie zaznaczaj tego pola wyboru.

  • Aby zmienić domyślne nazwy, zaznacz tekst w nagłówku kolumny, a następnie wpisz odpowiednią nazwę.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie tabeli i powrócić do arkusza, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe dla tabel

Oto przydatna lista skrótów klawiaturowych dotyczących tabel w programie Excel 2016.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie tabeli w stylu domyślnym

Ctrl+T lub Ctrl+L

Formatowanie danych jako tabeli Wstawianie wiersza powyżej

Alt+H, T

Wstawianie wiersza powyżej

Alt+H+I, A

Wstawianie kolumny z lewej strony

Alt+H+I, L

Usuwanie wiersza lub wierszy

Alt+H+D, L

Usuwanie kolumny lub kolumn

Alt+H+D, M

Otwieranie karty Projektowanie

F10, J+T

Czyszczenie lub zaznaczanie nagłówków tabeli

F10, J+T, a następnie O

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10 lub klawisz menu kontekstowego

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

 1. Zaznacz wiersz, powyżej którego chcesz wstawić jeden lub więcej pustych wierszy, albo zaznacz kolumnę, po lewej stronie której chcesz wstawić jedną lub więcej pustych kolumn.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H+I. Zostanie otwarte menu Wstawianie i usłyszysz „Menu, wstaw komórki”. (W Narratorze usłyszysz „Okno programu Excel, wstaw komórki”).

  • Aby wstawić wiersz powyżej zaznaczenia, naciśnij klawisz A.

  • Aby wstawić wiersz z lewej strony zaznaczenia, naciśnij klawisz L.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

 1. Zaznacz jeden lub więcej wierszy albo jedną lub więcej kolumn, które chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H+D. Zostanie otwarte menu Usuwanie i usłyszysz „Menu, usuń komórki”. (W Narratorze usłyszysz „Usuwanie elementów, element menu, menu”).

  • Aby usunąć zaznaczone wiersze, naciśnij klawisz L.

  • Aby usunąć zaznaczone kolumny, naciśnij klawisz M.

Zobacz też

Tworzenie skoroszytu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając aplikacji Excel dla systemu Android z funkcją TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android, możesz wstawiać i modyfikować tabele w skoroszycie. Możesz dodać do tabeli ułatwienia dostępu, takie jak tytuł albo wyróżnienie części tabeli różnymi kolorami. Możesz też rozszerzyć tabelę o nowe wiersze i kolumny lub przedstawić dane w postaci wykresu.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Excel dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przechodzenie do menu kart

Aby uzyskać dostęp do opcji edycji arkusza, należy przejść do menu kart.

 1. Aby przejść od zaznaczonego elementu w arkuszu do pierwszego elementu na ekranie, szybko przesuń w górę, a następnie w dół. Usłyszysz tytuł skoroszytu.

  Porada : Jeśli w górnej części arkusza jest otwarte menu skrótów, naciśnij dowolne miejsce na ekranie dwoma palcami, aby je opuścić.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji”. Następnie dwukrotnie naciśnij ekran jednym palcem. Usłyszysz komunikat: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wybrano kartę Narzędzia główne”.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę karty, którą chcesz wybrać — na przykład: „Karta Wstawianie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wstążka Wstawianie.

  Uwaga : Karty Tabela, Obraz, Kształt i Wykres są dostępne tylko po zaznaczeniu odpowiedniego obiektu w arkuszu.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

Przechodzenie do tabeli w arkuszu

 1. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przechodzenie do tabeli <szczegóły tabeli i lokalizacja fokusu>”.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią lokalizację w tabeli. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta karta Tabela.

  Porada : Możesz również przejść do karty Tabela zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

Wstawianie tabeli

Dodanie tabeli umożliwia efektywne i systematyczne przedstawianie danych. Możesz wstawić tabelę w pustym arkuszu i uzupełnić dane. Możesz także szybko utworzyć tabelę, używając danych w istniejącym zbiorze komórek.

 1. W arkuszu w aplikacji Excel dla systemu Android szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Arkusz <nazwa arkusza>”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz bieżącą lokalizację fokusu w arkuszu według kolumny i wiersza.

 2. Aby przejść do komórki, w której chcesz wstawić tabelę, przeciągnij jednym palcem po ekranie. Usłyszysz bieżącą lokalizację. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada : Aby rozszerzyć zaznaczenie z jednej komórki na większą liczbę komórek w celu wstawienia większej tabeli, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je w kierunku, w którym chcesz rozszerzyć zaznaczenie. Usłyszysz, jaki obszar został zaznaczony, od pierwszej komórki w lewym górnym rogu do ostatniej w prawym dolnym rogu.

 3. Przejdź do karty Wstawianie zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Tabela”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Nie zaznaczono. Pole wyboru Tabela ma nagłówki”. Jeśli tabela ma nagłówki, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszenia komunikatu: „Nie zaznaczono. Pole wyboru Tabela ma nagłówki”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Zaznaczono”.

 5. Aby przejść poza pole wyboru, naciśnij dowolne miejsce na ekranie dwoma palcami.

Dodawanie tytułu i tekstu alternatywnego do tabeli

Aby tabele w aplikacji Excel dla systemu Android były dostępne dla wszystkich odbiorców, możesz dodać do tabeli krótki opisowy tytuł, a nawet obszerniejszy tekst szczegółowo opisujący zawartość tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu. Fokus możesz umieścić w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Tabela szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Menu Tekst alternatywny”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Tekst alternatywny”.

 3. W menu Tekst alternatywny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji tytułu”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”. Wpisz krótki tytuł tabeli.

 4. Aby napisać opis tabeli, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pole edycji opisu”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wyświetlana klawiatura, język <język klawiatury>”.

 5. Aby powrócić do aktywnego arkusza, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Arkusz <numer arkusza, szczegóły arkusza>, wybrano”. Aby aktywować arkusz, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie wiersza lub kolumny do tabeli

Możesz łatwo rozszerzyć tabelę, dodając wiersze powyżej lub poniżej albo kolumny z lewej lub z prawej strony bieżącego zaznaczenia w tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Korzystając z karty Tabela, dodaj wiersze lub kolumny:

  • Aby wstawić wiersz powyżej bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstaw powyżej”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić wiersz poniżej bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstaw poniżej”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić kolumnę z lewej strony bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstaw z lewej”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wstawić kolumnę z prawej strony bieżącego zaznaczenia, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstaw z prawej”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie wiersza lub kolumny z tabeli

Możesz szybko usunąć niepotrzebne wiersze lub kolumny z tabeli.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć wiersze, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń wiersze”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć kolumny, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Usuń kolumny”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyróżnianie danych w tabeli

Aby wyróżnić dane w tabeli, możesz dodać kolory do naprzemiennych wierszy lub kolumn albo wyróżnić tylko pierwszą lub ostatnią kolumnę. Możesz też szybko wzbogacić tabele, korzystając z wstępnie zdefiniowanych stylów.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać kolory do naprzemiennych wierszy lub kolumn:

  • Aby dodać kolory do naprzemiennych wierszy, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przełącznik Wiersze naprzemienne, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać kolory do naprzemiennych kolumn, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przełącznik Kolumny naprzemienne, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać lub zmienić wstępnie zdefiniowany styl w naprzemiennych wierszach lub kolumnach, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Menu Style tabeli”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Style tabeli”. Na liście szybko przesuń w lewo lub w prawo. Usłyszysz opis stylu. Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na karcie Tabela wykonaj jedną z następujących czynności w pierwszym lub ostatnim wierszu:

  • Aby dodać kolor w pierwszej kolumnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Pierwsza kolumna, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać kolor w ostatniej kolumnie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ostatnia kolumna, nie zaznaczono”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać lub zmienić wstępnie zdefiniowany styl w pierwszej lub ostatniej kolumnie tabeli, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Menu Style tabeli”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Style tabeli”. Na liście szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Średni” lub „Ciemny”. Na liście stylów średnich szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Jasnoszary, styl tabeli średni, ósmy element listy”. Do pierwszej lub ostatniej kolumny można zastosować ten styl i 13 kolejnych. Na liście stylów ciemnych szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Ciemnoszary, styl tabeli ciemny, pierwszy element listy." Do pierwszej lub ostatniej kolumny można zastosować ten styl i sześć kolejnych. Aby wybrać odpowiedni styl, dwukrotnie naciśnij ekran.

Przedstawianie danych na wykresie

Możesz przestawić dane z tabeli w formacie wykresu.

 1. Przejdź do tabeli w arkuszu zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do tabeli w arkuszu.

 2. Aby zaznaczyć komórki tabeli, których chcesz użyć do utworzenia wykresu, umieść dwa palce na ekranie i rozsuwaj je, aż usłyszysz odpowiedni zakres.

 3. Przejdź do karty Wstawianie zgodnie z instrukcjami w sekcji Przechodzenie do menu kart.

 4. Na karcie Wstawianie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu Wykres”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wykres”.

 5. W menu Wykres szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz typ wykresu, który chcesz wybrać — na przykład: „Menu Kołowy”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę wybranego typu wykresu, na przykład: „Kołowy”. Zostanie otwarta lista typów wykresu.

 6. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejrzeć listę typów wykresu. Usłyszysz nazwy elementów listy, na przykład: „Element listy Kołowy 3D”. Aby wybrać typ wykresu, naciśnij dwukrotnie ekran. Wykres zostanie wygenerowany w arkuszu.

Zobacz też

Sortowanie i filtrowanie tabeli w aplikacji Excel dla systemu Android przy użyciu funkcji TalkBack

Wykonywanie podstawowych zadań w aplikacji Excel dla systemu Android przy użyciu funkcji TalkBack

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×