Wstawianie symbolu, ułamka lub znaku specjalnego

Czasami możesz potrzebować wstawić znak, którego nie ma na klawiaturze, taki jak symbol waluty, znak towarowy (™) lub ułamek, na przykład 1/3. Niektóre symbole można wprowadzić przy użyciu funkcji autokorekty. W przypadku innych należy użyć pozycji Wstaw > Symbol.

Używanie galerii symboli

 1. Aby wstawić inny symbol, kliknij pozycje Wstaw > Symbol.

  Polecenie Symbol na karcie Wstaw

  Zostanie otwarta galeria Symbol zawierająca inne symbole, w tym symbole innych walut.

 2. Zaznacz symbol, aby go wstawić.

 3. Aby wyświetlić dodatkowe symbole, kliknij pozycję Więcej symboli na dole galerii. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Symbol.

  Okno Symbol w programie Word

 4. Przewiń listę znaków, aby wyświetlić wszystkie symbole dostępne w obszarze (zwykły tekst) bieżącej czcionki w polu Czcionka. Zauważ, że w miarę przewijania zmienia się etykieta listy rozwijanej Podzbiór. Jeśli na przykład chcesz przejść bezpośrednio do znaku nierówności, wybierz pozycję Operatory matematyczne na liście Podzbiór.

  Pole Podzbiór w oknie Symbol

  Uwagi : 

  • Jeśli nie widzisz listy rozwijanej Podzbiór, spójrz w prawy dolny róg okna dialogowego. Na liście od wybierz pozycję Unicode (szesnastkowy).

  • Pozycja Unicode (szesnastkowy) wybrana w oknie Symbol

 5. Jeśli nie widzisz poszukiwanego symbolu, wybierz inną czcionkę w polu Czcionka.

 6. Gdy dostrzeżesz poszukiwany symbol, kliknij pozycje Wstaw > Zamknij. Jeśli nie chcesz wstawiać symbolu, kliknij pozycję Anuluj.

  Porada :  Aby uzyskać dostęp do tekstu wyglądającego jak obrazy, wybierz jedną z czcionek Wingding w polu Czcionka.

Funkcja autokorekty przekształca kombinacje klawiszy na symbole. Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych z nich.

Wpisz

Aby wstawić

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Aby sprawdzić inne kombinacje klawiszy zamieniane na symbole, kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty i przewiń listę na karcie Autokorekta. Na karcie Autokorekta możesz także utworzyć własny znak autokorekty, wpisując kombinację klawiszy w polu Zamień i symbol, na który powinna zostać zastąpiona kombinacja, w polu Na.

Niektóre ułamki (1/4, 1/2 i 3/4) są automatycznie zmieniane na znak ułamka (¼, ½, ¾) podczas wpisywania. Inne (1/3, 2/3, 1/5 itp.) jednak nie.

 1. Aby przełączyć się na znak ułamka, kliknij pozycje Wstaw > Symbole > Więcej symboli.

 2. Na liście rozwijanej Podzbiór kliknij pozycję Formy liczbowe i wybierz ułamek.

  Uwagi : 

  • Jeśli nie widzisz listy rozwijanej Podzbiór, spójrz w prawy dolny róg okna dialogowego. Na liście od wybierz pozycję Unicode (szesnastkowy).

  • Pozycja Unicode (szesnastkowy) wybrana w oknie Symbol

 3. Kliknij pozycje Wstaw > Zamknij.

  Porady : 

  • W programach Word, Outlook, PowerPoint, Excel, i OneNote można automatycznie wstawiać dodatkowe symbole matematyczne za pomocą Autokorekty matematycznej. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty. Kliknij kartę Autokorekta matematyczna, aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych, które można wpisać w dokumencie w celu wstawienia symboli matematycznych. Pamiętaj o zaznaczeniu pola wyboru Zamień tekst podczas pisania. W zależności od pozycji w dokumencie może być konieczne zaznaczenie opcji Użyj reguł Autokorekty matematycznej poza obszarami wyrażeń matematycznych.

  • W programach Word, Outlook i PowerPoint możesz użyć funkcji Autoformatowanie, aby przekonwertować wpisane ułamki na symbole ułamków. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie > Opcje Autokorekty. Na karcie Autoformatowanie podczas pisania w obszarze Zamień podczas pisania wybierz pozycję Ułamki (1/2) na symbole ułamków (½). Dowiedz się więcej o Autoformatowaniu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić znak specjalny.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Symbol > Więcej symboli.

 3. W oknie dialogowym Symbol kliknij kartę Znaki specjalne.

 4. Kliknij dwukrotnie znak, który chcesz wstawić.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Po wybraniu znaku ASCII (dziesiętnego) lub Unicode w oknie dialogowym Symbol jego kod jest wyświetlany w polu Kod znaku. Jeśli znasz już kod znaku, możesz go wpisać bezpośrednio w polu Kod znaku, aby znaleźć odpowiedni znak ASCII lub Unicode.

Uwaga : Upewnij się, że w polu z został wybrany właściwy zestaw znaków, na przykład ASCII (szesnastkowy). W przeciwnym razie, gdy wpiszesz kod znaku, może zostać wyświetlony nie ten znak, o który Ci chodziło.

Nazwa wyświetlona przed polem Kod znaku jest oficjalną nazwą znaku w standardzie ASCII lub Unicode.

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma być wstawiony znak ASCII lub Unicode.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Symbol > Więcej symboli.

 3. W oknie dialogowym Symbole w polu Czcionka kliknij nazwę odpowiedniej czcionki.

 4. W polu z kliknij pozycję ASCII (dziesiętny), ASCII (szesnastkowy) lub Unicode.

 5. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, wybierz podzbiór znaków.

 6. Kliknij dwukrotnie symbol, który chcesz wstawić.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga : Aby wstawić znak ASCII (dziesiętny) bez otwierania okna dialogowego Symbol, upewnij się, że klawisz NUM LOCK jest włączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania cyfry 0 i kodu znaku na klawiaturze numerycznej (nie za pomocą klawiszy cyfr w górnym rzędzie klawiatury). Następnie zwolnij klawisz ALT. W ten sposób można wpisywać do publikacji tylko kody znaków ASCII (dziesiętnych).

Kuliste symbole Harveya umożliwiają porównywanie informacji jakościowych.

Kuliste symbole Harveya umożliwiają prezentowanie porównawczych informacji jakościowych
 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić symbol.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Symbol. (Możesz też kliknąć pozycję Wstawianie > Symbol > Więcej symboli).

  Zostanie otwarte okno dialogowe Symbol.

 3. Otwórz alfabetyczną listę rozwijaną Czcionka i wybierz czcionkę Unicode, która jest zainstalowana z używaną wersją pakietu Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. W polu Podzestaw wybierz pozycję Kształty geometryczne.

  Czcionka Unicode w oknie dialogowym Wstawianie symbolu zawiera kuliste symbole Harveya
 5. Wybierz symbol do wstawienia, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 6. Po zakończeniu wstawiania symboli kliknij pozycję Zamknij.

Dopasowywanie rozmiaru

Po wstawieniu symbolu możesz zmienić jego rozmiar lub kolor za pomocą karty wstążki Narzędzia główne lub Plik. Zobacz Zmienianie rozmiaru czcionki, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Zapewnianie, że symbole zostaną uwzględnione przy udostępnianiu prezentacji

W przypadku wstawiania takich symboli zalecamy, aby również osadzić czcionki w dokumencie. W przeciwnym razie, jeśli dokument zostanie udostępniony innym osobom i otwarty na innym komputerze, na którym nie zainstalowano tych samych czcionek, znaki symboli mogą wyglądać niezgodnie z oczekiwaniami. Aby osadzić czcionki, wybierz pozycję Plik > Opcje > Zapisz > Zachowaj wierność podczas udostępniania > Osadź czcionki w tym pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Osadzanie czcionek w programach Word, PowerPoint i Excel.

Zobacz też

Wstawianie symboli matematycznych

Wybieranie opcji Autokorekty dotyczących wielkości liter, pisowni i symboli

Konfigurowanie lub wyłączanie automatycznego formatowania (autoformatowania) tekstu

Karta Symbole   

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis     Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku     Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Karta Znaki specjalne   

Znak     Wyświetla listę często używanych zestawów znaków specjalnych i ich opisy.

Klawisz skrótu     Wyświetla listę klawiszy skrótu przypisanych do poszczególnych znaków specjalnych.

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis    Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku     Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis     Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku    Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis     Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku     Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Karta Symbole   

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis     Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku     Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Karta Znaki specjalne   

Znak     Wyświetla listę często używanych zestawów znaków specjalnych i ich opisy.

Klawisz skrótu     Wyświetla listę klawiszy skrótu przypisanych do poszczególnych znaków specjalnych.

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis     Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku     Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Karta Symbole   

Czcionka     Określa czcionkę tekstu, której zestaw znaków będzie używany podczas wstawiania symboli i znaków specjalnych. W polu wybierz nazwę czcionki.

Podzbiór     Określa podzbiór znaków specjalnych dla wybranej czcionki (jeśli jest dostępny). Podzbiór czcionki może zawierać rozszerzoną listę znaków języków, takich jak grecki lub rosyjski (cyrylica), albo kategorię znaków, taką jak symbole walut. W polu wybierz nazwę podzbioru.

Lista symboli     Reprezentuje pełną listę symboli, które można wstawiać z wybranej czcionki i wybranego podzbioru.

Niedawno używane symbole     Wyświetla listę często używanych symboli, które zostały wstawione.

Opis     Zawiera zrozumiały opis wybranego symbolu. Jeśli na przykład wybrano symbol £, będzie dla niego wyświetlany opis ZNAK NUMERU.

Kod znaku     Wyświetla lub akceptuje unikatowy kod reprezentujący symbol.

z     Określa zestaw znaków, od którego zależy kod znaku. ASCII to standard kodowania znaków oparty na alfabecie angielskim. Unicode to standard kodowania znaków, który umożliwia reprezentowanie prawie wszystkich języków pisanych na świecie za pomocą jednego zestawu znaków.

Autokorekta     Wyświetla okno dialogowe Autokorekta umożliwiające określenie frazy, którą można zamienić na wybrany symbol po każdym wpisaniu tekstu.

Klawisz skrótu     Wyświetla okno dialogowe Dostosowywanie klawiatury, w którym można przypisać skrót klawiaturowy do wybranego symbolu.

Karta Znaki specjalne   

Znak     Wyświetla listę często używanych zestawów znaków specjalnych i ich opisy.

Klawisz skrótu     Wyświetla listę klawiszy skrótu przypisanych do poszczególnych znaków specjalnych.

Autokorekta     Wyświetla okno dialogowe Autokorekta umożliwiające określenie frazy, która ma być zamieniana na wybrany symbol po każdym wpisaniu tekstu.

Klawisz skrótu    Wyświetla okno dialogowe Dostosowywanie klawiatury, w którym można przypisać skrót klawiaturowy do wybranego znaku specjalnego.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×