Wstawianie sekcji powtarzanej

Wstawienie sekcji powtarzanej w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath umożliwia użytkownikom dodawanie wielu wystąpień tej sekcji podczas wypełniania formularza opartego na tym szablonie formularza.

W tym artykule

Kiedy używać sekcji powtarzanej

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wstawianie sekcji powtarzanej

Porady dotyczące układu

Kiedy używać sekcji powtarzanej

Sekcja powtarzana to formant, który zawiera inne formanty i który można w miarę potrzeby powtórzyć. Sekcji powtarzanej należy użyć, aby:

 • Zebrać wiele wystąpień tego samego typu danych. Na przykład w szablonie formularza raportu ze sprzedaży sekcje powtarzane mogą służyć do zbierania informacji o celach sprzedaży od pracowników działu handlowego.

 • Wyświetlić w formularzu zmienną ilość danych. Jeśli na przykład szablon formularza jest połączony z bazą danych rekordów pracowników, można użyć sekcji powtarzanej do wyświetlenia odpowiednich rekordów, gdy użytkownik wyśle z poziomu programu InfoPath kwerendę do bazy danych. Jeśli zostanie zwrócony tylko jeden rekord, w formularzu zostanie wyświetlona tylko jedna sekcja. Jeśli zostanie zwróconych 10 rekordów, zostanie wyświetlonych 10 sekcji.

 • Uniknąć umieszczania w szablonie formularza pustego obszaru zastępczego zajmującego miejsce.

Na przykład osoby wypełniające formularz ubezpieczeniowy oparty na szablonie muszą podać w nim nazwisko i wiek osób pozostających na ich utrzymaniu. Papierowa wersja takiego formularza może zawierać trzy pola do wprowadzania tych danych, na podstawie założenia, że większość wypełniających utrzymuje maksymalnie trzy osoby. Wypełniający utrzymujący więcej niż trzy osoby będą musieli zmieścić informacje o dodatkowych osobach w istniejących polach lub wpisać je na odwrocie.

W wersji tego formularza utworzonej w programie InfoPath można zastosować sekcje powtarzane, aby osoby wypełniające formularz mogły z łatwością dodać odpowiednią liczbę osób na utrzymaniu. Poniższy rysunek przedstawia taki właśnie formularz.

Repeating section on form

Wstawiając sekcję powtarzaną do szablonu formularza, użytkownik wstawia właściwie pusty kontener. Aby można było korzystać z sekcji powtarzanej, należy do niej wstawić inne formanty.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są dostępne formanty o działaniu podobnym do sekcji powtarzanych, ale o innym przeznaczeniu. Poniższa lista pomoże określić, które formanty będą najlepiej spełniały wymagania danego szablonu formularza:

Tabela powtarzana    Aby umożliwić użytkownikom dodawanie wielu wierszy do tabeli, należy rozważyć zastosowanie tabeli powtarzanej zamiast sekcji powtarzanej w szablonie formularza. Format tabeli umożliwia przedstawienie na przykład wyszczególnionych danych, jak pozycje faktury, i umożliwia użytkownikom dodawanie w miarę potrzeb kolejnych wierszy. Zastosowanie tabeli powtarzanej zamiast sekcji powtarzanej jest kwestią preferencji, ponieważ oba te formanty umożliwiają zbieranie i wyświetlanie wielu wystąpień danych tego samego typu.

Sekcja    Sekcje służą do organizowania grup pokrewnych formantów. Użycie sekcji zamiast sekcji powtarzanej uniemożliwi użytkownikom dodawanie kolejnych sekcji do wypełnianego przez nich formularza.

Powtarzana grupa wyboru    Grupy wyboru zawierają co najmniej dwie sekcje. Domyślnie jedna z nich jest wyświetlana w formularzu. Użytkownicy mogą zdecydować, czy ma ona zostać zastąpiona inną sekcją. Grupy wyboru mogą być wielokrotnie wstawiane do formularza przez użytkownika.

Sekcja powtarzana cykliczna    Sekcję powtarzaną cykliczną, podobnie jak sekcję powtarzaną, można wielokrotnie wstawiać do formularza. Kiedy użytkownicy wstawiają wiele wystąpień sekcji powtarzanej, każda nowa sekcja jest wstawiana pod sekcją poprzedzającą ją. Natomiast w przypadku zastosowania sekcji powtarzanej cyklicznej każda nowa sekcja jest wstawiana do sekcji istniejącej, tworząc zestaw sekcji zagnieżdżonych. Jest to przydatne rozwiązanie przy tworzeniu zawartości hierarchicznej, na przykład konspektów.

Sekcja opcjonalna    Dodana do szablonu formularza sekcja powtarzana będzie wyświetlana zawsze, gdy użytkownik otworzy formularz. Sekcje opcjonalne są natomiast domyślnie ukryte. Użytkownicy mogą wybrać, czy sekcja opcjonalne ma być wyświetlana w formularzu. Osoby wypełniające na przykład wspomniany wcześniej formularz zamówienia mogą chcieć dołączyć komentarz do niektórych zamawianych materiałów. Aby im to umożliwić, można wstawić do formularza sekcję opcjonalną z polem tekstu sformatowanego o nazwie Uwagi. Użytkownicy będą mogli dodawać tę sekcję opcjonalną, jeśli będzie to konieczne, klikając wyświetlaną pod nią instrukcję.

Formant listy    Formanty listy to najprostszy typ formantu powtarzanego. Umożliwiają one użytkownikom dodawanie do formularza dowolnej liczby elementów w postaci wypunktowania, listy numerowanej lub zwykłej. Formant listy wypunktowanej można na przykład zastosować w celu dodania do listy problemów informacji o działaniach, które należy podjąć.

Formant główny/szczegółowy    Formant główny/szczegółowy jest zestawem dwóch pokrewnych formantów. Formant główny zawsze jest tabelą powtarzaną, a formant szczegółowy może być tabelą powtarzaną lub sekcją powtarzaną. Formanty główne i szczegółowe służą do łączenia formantów ze sobą tak, aby wybranie jednego z nich określało typ informacji wyświetlanych w drugim.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Gdy użytkownik przesuwa wskaźnik nad sekcją powtarzaną, w lewym górnym rogu pojawia się niebieski przycisk ze strzałką. Jest to przycisk menu skrótów. Użytkownicy mogą klikać ten przycisk, aby wyświetlić opcje wstawiania lub usuwania sekcji powtarzanej.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Początek strony

Wstawianie sekcji powtarzanej

Procedura wstawania sekcji powtarzanej różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza oparty na bazie danych lub innym, zewnętrznym źródle danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd sekcji powtarzanej zaznaczonej w tryb projektowania.

Repeating section selected in design mode

Formanty mogą być powiązane lub niepowiązane. Formant powiązany jest połączony z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzone w formancie są zapisywane w pliku źródłowym formularza (xml). Formant niepowiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, a dane wprowadzane w tym formacie nie są zapisywane. Po przeniesieniu wskaźnika myszy na formant lub zaznaczeniu go w prawym górnym rogu formantu jest wyświetlany tekst i ikona powiązania. Tekst informuje o polu lub grupie źródła danych, z którą formant jest powiązany. Ikona wskazuje, czy formant jest poprawnie powiązany z danym polem lub grupą. Gdy powiązanie jest poprawne, wyświetlana ikona ma kolor zielony. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących powiązania ikona będzie miała kolor niebieski lub czerwony.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Sekcje powtarzane są zwykle powiązane z grupa powtarzająca się w źródle danych szablonu formularza, chociaż mogą być też powiązane z pole powtarzające się.

W poniższym przykładzie znajdująca się w formularzu sekcja opcjonalna Elementy zależne jest powiązana z zależną grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych. Każdy formant w sekcji powtarzanej jest powiązany z odpowiednim pole, które jest częścią grupy sekcji powtarzanej.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Wstawianie sekcji powtarzanej w nowym, pustym szablonie formularza

Podczas projektowania nowego, pustego formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Formanty jest zaznaczone domyślnie. Pozwala to programowi InfoPath automatycznie tworzyć pola i grupy w źródle danych w miarę dodawania formantów do szablonu formularza. Te pola i grupy są reprezentowane przez ikony folderów i plików w okienku zadań Źródło danych.

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja powtarzana.

 4. Aby dodać formanty do sekcji powtarzanej, przeciągnij wybrane formanty z okienka zadań Formanty do sekcji powtarzanej szablonu formularza.

  Uwaga: Nie należy przenosić formantu, który już znajduje się w szablonie formularza, do sekcji, chyba że pole formantu jest już częścią grupy sekcji w źródle danych. W przeciwnym razie powiązanie z formantem może zostać przerwane.

 5. Aby dodać etykietę do formantu, wpisz tekst powyżej.

Wstawianie sekcji powtarzanej w szablonie formularza opartego o istniejące źródło danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath określa pola i grupy dostępne w okienku zadań Źródło danych na podstawie pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. W takim przypadku można dodać sekcję powtarzaną, przeciągając grupę powtarzaną z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawiając sekcję powtarzaną przy użyciu okienka zadań Formanty, zgodnie z następującą procedurą:

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja powtarzana.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Sekcja powtarzana wybierz grupę powtarzaną, w której będą przechowywane dane sekcji powtarzanej, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Dodaj formanty do sekcji powtarzanej, a następnie powiąż je z odpowiednimi polami w źródle danych.

 6. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykiety formantu. W razie potrzeby należy zmienić tekst etykiety.

  Porada: Do wstawiania formantów możesz użyć też okienka zadań Źródło danych. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy grupę powtarzaną, którą chcesz powiązać z sekcją powtarzaną, a następnie kliknij polecenie Sekcja powtarzana w menu skrótów.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Przed wstawieniem formantów do sekcji powtarzanej należy się zastanowić nad sposobem ich rozmieszczenia. Formanty można dodawać, przeciągając je w dowolne miejsce sekcji. Jednak aby zachować kontrolę nad układem sekcji powtarzanej, można dodać do niej tabela układu, a następnie wstawiać etykiety i formanty do poszczególnych komórek tabeli, aby były estetycznie wyrównane. W poniższym przykładzie przedstawiono przykład zastosowania jednowierszowej, trzykolumnowej tabeli układu do rozmieszczenia formantów wewnątrz sekcji powtarzanej.

layout table used to arrange controls in repeating section

Oprócz używania tabel układów można wykonywać następujące czynności:

 • Aby zmienić rozmiar kilku sekcji powtarzanych naraz, zaznacz odpowiednie sekcje, w menu Format kliknij polecenie Właściwości, a następnie na karcie Rozmiar wprowadź niezbędne poprawki.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor sekcji powtarzanej, należy ją zaznaczyć w szablonie formularza, w menu Format kliknąć polecenie Obramowania i cieniowanie, kliknąć kartę Obramowania, a następnie wprowadzić niezbędne poprawki.

 • Aby zobaczyć, jak formanty w sekcji powtarzanej będą wyglądać z wpisanym tekstem, kliknij polecenie Przykładowe dane w menu Widok. Pozwoli to ocenić wygląd formularza utworzonego na podstawie danego szablonu formularza, gdy użytkownik wpisze w nim dane.

 • Czasem może się zdarzyć, że tekst wewnątrz formantów w sekcji powtarzanej nie będzie prawidłowo wyrównany z etykietami znajdującymi się po lewej stronie tych formantów. Aby je szybko ponownie wyrównać, kliknij dwukrotnie formant, kliknij przycisk Wyrównaj na karcie Rozmiar, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli etykieta i formant znajdują się w różnych komórkach tabeli układu, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą etykietę, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości — Tabela, a następnie kliknij przycisk Do środka w obszarze Wyrównanie w pionie na karcie Komórka.

 • Domyślnie jest zaznaczona opcja Powtórz pionowo. Powoduje ona, że dodawane przez użytkownika sekcje powtarzane są wyświetlane wzdłuż formularza w orientacji pionowej. Można jednak wybrać opcję poziomego rozwijania sekcji powtarzanej. Pozwala ona tworzyć zupełnie odmienne układy. Dzięki niej można na przykład utworzyć szablon formularza, który będzie przypominał kalendarz. Opcja Powtórz poziomo nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×