Wstawianie sekcji opcjonalnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath występuje sekcja zawierająca treść odpowiednią tylko dla określonych użytkowników, warto uczynić ją sekcją opcjonalną. Domyślnie sekcja opcjonalna nie jest wyświetlana w formularzu użytkownika. Jest ona wstawiana i wypełniana tylko w razie potrzeby.

W tym artykule

Kiedy należy używać sekcji opcjonalnej

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wstawianie sekcji opcjonalnej

Dostosowanie tekstu wskazówki, który użytkownicy klikają, aby wstawić sekcję opcjonalną

Domyślne wyświetlanie sekcji opcjonalnej w formularzu

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać sekcji opcjonalnej

Sekcja opcjonalna może być używana w celu umożliwiania użytkownikom wypełniania określonej sekcji formularza. Na przykład do szablonu raportu o stanie można dołączyć opcjonalną sekcję Uwagi. Użytkownicy, którzy chcą dodać uzupełniające uwagi mogą wstawić i wypełnić sekcję opcjonalną. Pozostali użytkownicy mogą zostawić tę sekcję ukrytą.

Sekcja opcjonalna używana do zbierania uwag

Wstawiając sekcję opcjonalną do szablonu formularza, wstawia się właściwie pusty kontener. Aby można było używać formantu sekcji, należy do niej wstawić inne formanty. W poprzednim przykładzie projektant formularza wstawił do sekcji opcjonalnej pole z tekstem sformatowanym razem z nagłówkiem zatytułowanym Uwagi.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są udostępniane formanty o działaniu podobnym do sekcji opcjonalnych, ale o innym przeznaczeniu. Poniższa lista pomoże określić, które formanty będą najlepiej spełniały wymagania danego szablonu formularza:

Sekcja    Sekcje służą do organizowania grup pokrewnych formantów. Domyślnie sekcje są wyświetlane w szablonie formularza. Nie można ich ukryć, jak sekcji opcjonalnych.

Sekcja powtarzana    Do utworzenia sekcji, którą można wielokrotnie wstawiać do formularza (na przykład rekordu w bazie danych) można użyć sekcji powtarzanej lub innego formantu powtarzanego.

Grupa wyboru    Aby wstawić sekcję, która może być zastąpiona przez inną sekcję, należy użyć grupy wyboru. Grupa wyboru zawiera co najmniej dwie sekcje. Domyślnie jedna z nich jest wyświetlana w formularzu. Użytkownicy mogą decydować, czy ma ona zostać zastąpiona przez inną sekcję. Grupy wyboru można wstawiać do formularza wielokrotnie.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Jeśli ustawienia domyślne sekcji opcjonalnej pozostały bez zmian, po otwarciu formularza opartego na szablonie formularza zostanie wyświetlona mała pomarańczowa ikona strzałki obok tekstu wskazówki. Tekst wskazówki można dostosowywać podczas projektowania szablonu formularza.

Tekst wskazówki dotyczącej sekcji opcjonalnej

Po kliknięciu ikony lub tekstu wskazówki zostają one zastąpione przez sekcję opcjonalną. Użytkownik może wtedy wprowadzać dane do formantów znajdujących się w sekcji opcjonalnej.

Aby usunąć sekcję opcjonalną, należy umieścić wskaźnik na sekcji do czasu wyświetlenia pomarańczowego przycisku menu skrótów w lewym górnym rogu. Należy kliknąć przycisk, aby wyświetlić menu zawierające opcje przydatne podczas pracy z sekcją. Polecenia menu można dostosowywać podczas projektowania szablonu formularza.

Usuwanie notatek polecenia w menu skrótów

Uwaga : Jeżeli użytkownik usunie sekcję opcjonalną po wypełnieniu, dane z tej sekcji zostaną utracone, a nie ukryte.

Początek strony

Wstawianie sekcji opcjonalnej

Sposób wstawania sekcji opcjonalnej różni się nieznacznie w zależności od tego, czy projektuje się nowy, pusty szablon formularza, czy tworzy się szablon formularza w oparciu o bazę danych albo inne, zewnętrzne źródło danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd sekcji opcjonalnej zaznaczonej w tryb projektowania.

Pusta sekcja opcjonalna zaznaczone w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Sekcje opcjonalne są zawsze powiązane z grupami w źródle danych szablonu formularza. Każdy formant w sekcji opcjonalnej jest powiązany z polem, który jest częścią grupy sekcji.

W poniższym przykładzie znajdująca się w formularzu sekcja opcjonalna Uwagi jest powiązana z grupą uwagi w okienku zadań Źródło danych.

Relacja między sekcja opcjonalna w szablonie formularza a grupą w źródle danych

Wstawianie sekcji opcjonalnej do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja opcjonalna.

 4. Aby dodać formanty do sekcji opcjonalnej, przeciągnij wybrane formanty z okienka zadań Formanty do sekcji opcjonalnej w szablonie formularza.

  Uwaga : Nie należy przenosić formantu, który znajduje się już w szablonie formularza do sekcji, chyba że pole formantu jest już częścią grupy sekcji w źródle danych. W przeciwnym razie powiązanie formantu może zostać przerwane.

 5. Aby dodać etykietę do kontrolki, wpisz tekst powyżej.

Wstawianie sekcji opcjonalnej do szablonu formularza opartego na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu opcjonalna sekcja można dodać, przeciągając grupy z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawianie sekcji za pomocą okienka zadań formanty, zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja opcjonalna.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Sekcja opcjonalna należy wybrać grupę do przechowywania danych formantu, a następnie kliknąć przycisk OK.

 5. Dodaj formanty do sekcji opcjonalnej, a następnie powiąż je z odpowiednimi polami w źródle danych.

Początek strony

Dostosowanie tekstu wskazówki, który użytkownicy klikają, aby wstawić sekcję opcjonalną

Podczas wstawiania sekcji opcjonalnej do szablonu formularza zostanie wyświetlony tekst wskazówki „Kliknij tutaj, aby wstawić”. Ten tekst informuje użytkowników o sekcji opcjonalnej gotowej do wstawienia. Aby dostosować tekst, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie sekcję opcjonalną.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż przycisk wstawiania i tekst wskazówek, a następnie zastąp domyślny tekst w polu własnym tekstem.

Początek strony

Domyślne wyświetlanie sekcji opcjonalnej w formularzu

Domyślnie sekcje opcjonalne są ukryte, gdy formularz jest otwarty. Można zmienić to ustawienie tak, aby sekcje były wyświetlane. W takim przypadku tekst wskazówki „Kliknij tutaj, aby wstawić” zostanie ukryty, ponieważ sekcja opcjonalna będzie już widoczna w formularzu.

 1. Kliknij dwukrotnie sekcję opcjonalną.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. W obszarze Ustawienia domyślne kliknij opcję Domyślnie uwzględniaj sekcję w formularzu.

 4. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na usuwanie sekcji.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Przed wstawieniem formantów do sekcji opcjonalnej w szablonie formularza warto zastanowić się nad sposobem ich rozmieszczenia. Można dodawać pola tekstowe i inne formanty, przeciągając je w dowolne miejsce sekcji opcjonalnej. Jednak aby zachować kontrolę nad układem sekcji, można dodać do niej tabela układu i dopiero w jej komórkach wstawiać etykiety i formanty, zapewniając ich równe ułożenie. Na poniższej ilustracji przedstawiono czterowierszową, dwukolumnową tabelę układu, użytą do rozmieszczenia etykiet i formantów w sekcji opcjonalnej.

Tabela układu umożliwia rozmieszczenie kontrolek sekcja opcjonalna

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×