Wstawianie sekcji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy pomocy sekcji można organizować grupy powiązanych formantów w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath.

W tym artykule

Kiedy należy używać sekcji

Wstawianie sekcji

Ukrywanie sekcji opartej o wartości w formularzu

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać sekcji

Użycie sekcji pozwala zorganizować zestaw powiązanych formantów w szablonie formularza. W szablonie formularza roszczenia ubezpieczeniowego można na przykład użyć sekcji, aby zgrupować zestaw pól tekstowych służących do zbierania informacji kontaktowych od osób ubezpieczonych.

Sekcja zawierająca pola tekstowe

Można również używać formatowanie warunkowe, aby spowodować wyświetlenie lub ukrycie tych sekcji, które są oparte o wartości wprowadzone przez użytkowników w innej części formularza. W przypadku formularza raportu z wydatków można użyć formatowania warunkowego, aby wyświetlić sekcję Zgoda kierownika, jeśli suma wydatków przekracza 1 000 zł. Jeśli suma wydatków jest mniejsza, sekcja pozostaje ukryta.

Wstawiając sekcję do szablonu formularza, wstawia się w rzeczywistości pusty kontener. Aby można było korzystać z formantu sekcji, należy do niej wstawić inne formanty, takie jak na przykład pola tekstowe, pola list czy nawet inne sekcje.

Porada: Obramowania sekcji są domyślnie niewidoczne w formularzu. Aby wyświetlić kontur wokół sekcji podobny do tego, jaki jest widoczny w przykładzie z roszczeniem ubezpieczeniowym, należy dodać do sekcji obramowanie, używając okna dialogowego Obramowania i cieniowanie.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są także dostępne inne formanty podobne do sekcji, ale pełniące inne funkcje. Poniższa lista pomoże w zdecydowaniu, które formanty nadają się najlepiej do projektowanego szablonu formularza:

Sekcja powtarzana     Aby utworzyć sekcję, którą będzie można wstawić do formularza wielokrotnie, należy użyć sekcji powtarzanej lub innego formantu powtarzanego.

Sekcja opcjonalna     Sekcja dodana do szablonu formularza jest domyślnie wyświetlana po otworzeniu go przez użytkownika, natomiast sekcje opcjonalne są domyślnie ukryte. Użytkownicy mogą zdecydować o ewentualnym wstawieniu takiej sekcji do formularza.

Grupa wyboru    Aby wstawić sekcję, która może być zastąpiona przez inną sekcję, należy użyć grupy wyboru. Grupa wyboru zawiera co najmniej dwie sekcje. Domyślnie jedna z nich jest wyświetlana w formularzu. Użytkownicy mogą decydować, czy ma ona zostać zastąpiona przez inną sekcję.

Początek strony

Wstawianie sekcji

Sposób wstawania sekcji różni się nieznacznie w zależności od tego, czy projektuje się nowy, pusty szablon formularza, czy tworzy się szablon formularza w oparciu o bazę danych albo inne, zewnętrzne źródło danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd sekcji w tryb projektowania.

Pustą sekcję zaznaczone w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Sekcje są zawsze powiązane z grupami w źródle danych szablonu formularza. Każdy formant w sekcji powiązane pole, który jest częścią grupy sekcji.

W poniższym przykładzie sekcja Informacje o ubezpieczonym w szablonie formularza jest powiązana z grupą adresUbezpieczonego w okienku zadań Źródło danych.

Relacja między sekcji w szablonie formularza a odpowiedniej grupy w źródle danych

Wstawianie sekcji do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja.

 4. Aby dodać formanty do sekcji, przeciągnij odpowiednie formanty z okienka zadań Formanty do sekcji w szablonie formularza.

  Uwaga: Nie należy przenosić formantu, który znajduje się już w szablonie formularza do sekcji, chyba że pole formantu jest już częścią grupy sekcji w źródle danych. W przeciwnym razie powiązanie formantu może zostać przerwane.

 5. Aby dodać etykietę do kontrolki, wpisz tekst powyżej.

Wstawianie sekcji do szablonu formularza opartego o istniejące źródło danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można dodać sekcji, przeciągając powtarzającej się grupy z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawianie sekcji za pomocą okienka zadań formanty, zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Sekcja wybierz grupę, w której będą przechowywane dane sekcji, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Dodaj formanty do sekcji, a następnie powiąż je z odpowiednimi polami w źródle danych.

Początek strony

Ukrywanie sekcji opartej o wartości w formularzu

Formatowanie warunkowe nie służy wyłącznie do zmieniania formatowania formantów. Można wykorzystać tę funkcję do wyświetlania i ukrywania formantu opartego o wartości wprowadzone do innego formantu. Typowym przykładem takiego zastosowania formatowania warunkowego jest formularz z polem wyboru umieszczonym powyżej sekcji, którego zaznaczenie powoduje wyświetlenie lub ukrycie sekcji. Pozwala to na łatwe wyświetlanie właściwych informacji we właściwym czasie.

W poniższej procedurze założono, że do szablonu formularza została już dodana sekcja.

 1. W szablonie formularza kliknij sekcję, którą chcesz ukryć.

 2. W menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony ustaw wybrany warunek. Aby na przykład po zaznaczeniu pola wyboru ukryć sekcję zaznaczoną w kroku pierwszym, na pierwszej liście wybierz pole powiązane z polem wyboru, a następnie ustaw wartość określającą, czy należy ukryć sekcję.

  Porada: Domyślnie dla pól wyboru wartość PRAWDA oznacza „zaznaczone”, natomiast wartość FAŁSZ oznacza „wyczyszczone” lub „niezaznaczone”.

 5. W obszarze Zastosuj to formatowanie kliknij pole wyboru Ukryj ten formant.

 6. Aby zapisać warunek i wrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Przed wstawieniem formantów do sekcji w szablonie formularza należy się zastanowić nad sposobem ich rozmieszczenia. Można dodawać pola tekstowe i inne formanty, przeciągając je w dowolne miejsce sekcji. Jednak aby zachować kontrolę nad układem sekcji, można dodać do niej tabela układu, a następnie wstawiać etykiety i formanty do poszczególnych komórek tabeli, aby były estetycznie wyrównane. W poniższym przykładzie przedstawiono przykład zastosowania dwuwierszowej, trzykolumnowej tabeli układu do rozmieszczenia formantów wewnątrz sekcji.

Sekcja z układu tabeli zawierającej pola tekstowe

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×