Wstawianie przycisku

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część informacji podanych w tym temacie może nie mieć zastosowania dla niektórych języków.

Możesz wstawić przycisk, nazywane przycisku polecenia lub przycisku polecenia w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath. Użytkownicy kliknij przyciski, aby zainicjować natychmiastowego działania, takich jak przesyłanie formularza do usługi sieci Web lub kwerendy bazy danych. Przycisk można skojarzyć z reguł lub kodu niestandardowego, którym jest uruchomiony, gdy użytkownik kliknie przycisk.

W tym artykule

Kiedy używać przycisku

Wstawianie przycisku

Porady dotyczące układu

Kiedy używać przycisku

Przyciski to uniwersalne formanty, które przydają się w wielu różnych sytuacjach. Można na przykład użyć przycisku, gdy trzeba:

 • przesłać dane do jednego lub kilku źródeł danych,

 • umożliwić użytkownikom przełączanie do innego widok formularza,

 • odświeżyć dane z pomocnicze źródło danych,

 • wyczyścić dane kwerendy zawarte w formularzu,

 • obliczyć dane w formularzu.

Jeśli projektant zna się na pisaniu kodu, może użyć przycisku do wykonywania bardziej skomplikowanych akcji lub czynności nieobsługiwanych w interfejsie użytkownika w trybie projektowania. Przy użyciu kodu można na przykład spowodować automatyczne usunięcie wszystkich wierszy w tabeli powtarzanej, gdy użytkownik kliknie przycisk Usuń wszystko.

Jeśli szablon formularza jest projektowany tak, aby przesyłał dane do bazy danych lub innego zewnętrznego źródła danych, to do formularza zostanie dodane polecenie Prześlij w menu Plik i przycisk Prześlij na pasku narzędzi. Jednak użytkownik łatwo może przeoczyć te elementy służące do przesyłania. Dlatego można rozważyć dodanie przycisku Prześlij do szablonu formularza. Na poniższej ilustracji przedstawiono jego możliwy wygląd na formularzu użytkownika.

przedstawia przycisk w formularzu

Przy dodawaniu przycisku do szablonu formularza program InfoPath domyślnie wstawia przycisk z wyświetlonym na nim tekstem „Przycisk”. Aby zmienić tekst i przypisać akcję do przycisku za pomocą reguły, należy kliknąć przycisk dwukrotnie i określić opcje w oknie dialogowym Właściwości: Przycisk.

Jeśli tekst na przycisku ma się zmieniać zależnie od wartości w formularzu, można utworzyć dynamiczną etykietę przycisku. Można na przykład utworzyć przycisk z etykietą Wyślij do: Menedżer, gdzie Menedżer jest imieniem i nazwiskiem wpisanym przez użytkownika w polu Menedżer w innym miejscu formularza.

Początek strony

Wstawianie przycisku

Procedura wstawania przycisku jest taka sama niezależnie od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza jest tworzony na podstawie bazy danych lub innego zewnętrznego źródła danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd przycisku zaznaczonego w tryb projektowania.

Przycisk zaznaczone w trybie projektowania

W przeciwieństwie do większości innych formantów programu InfoPath przyciski nie są powiązane z pól lub grup w źródle danych. Jest tak, ponieważ są one używane do inicjowania akcji, aby nie Zbierz dane od użytkownika.

Wstawianie przycisku

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij pozycję Przycisk.

 4. Kliknij dwukrotnie ikonę przycisku wstawioną w szablonie formularza.

 5. Kliknij kartę Ogólne.

 6. Na liście Akcja kliknij akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu przycisku.

  Dostępne akcje

  Zawsze dostępne są następujące akcje Prześlij i reguły i kod niestandardowy. Dostępność innych akcji przycisku zależy od tego, jak została zaprojektowana szablonu formularza i czy szablon formularza zawiera połączenia danych, które kwerendy lub przesyła dane z zewnętrznymi źródłami danych, takim jak baza danych lub usługa sieci Web.

  Akcja

  Opis

  Prześlij

  Ta akcja inicjuje standardową funkcję formularz przesyłania — jest to użytkownik, klikając polecenie Prześlij w menu plik. Aby zainicjować niestandardową akcję przesyłania, wybierz pozycję reguły i kod niestandardowy, a następnie utwórz reguły przesyłania danych.

  Reguły i kod niestandardowy

  Ta akcja uruchamia zasadę po kliknięciu przycisku lub uruchamia kod niestandardowy. Na przykład można utworzyć regułę, która automatycznie przesyła dane z formularza do usługi sieci Web lub przesyła dane jako wiadomość e-mail w odpowiedzi na kliknięcie przycisku przez użytkownika. Aby zdefiniować regułę, kliknij przycisk reguły. Aby zdefiniować kod, kliknij pozycję Edytuj kod formularza.

  Uruchom zapytanie

  Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja kwerendy bazy danych lub usługi sieci Web na podstawie wartości wprowadzane w polach, które są używane do pobrania danych.

  Nowy rekord

  Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja powoduje wyczyszczenie wartości w formularzu, aby użytkownik może wprowadzić nowe dane.

  Usuń i Prześlij

  Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja pozwala usunąć rekordy z bazy danych, które zostały zwrócone w kwerendzie.

  Odświeżanie

  Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja odświeża dane z bazy danych lub usługi sieci Web zwrócone w kwerendzie.

  Formularz aktualizacji

  W formularzu, który jest przeznaczony do wypełniania w przeglądarce sieci Web Ta akcja aktualizuje dane w sposób przyrostowy. Załóżmy na przykład, pole sumy, które zmiany na podstawie wartości wprowadzanych przez użytkowników w innych kontrolek w formularzu. Aby uniknąć odświeżanie formularza po zmianie wartości w tych kontrolek, możesz zapobiec danych są wysyłane do serwera dla tych określonych formantów. Następnie można dodać przycisk Aktualizuj sumy obok pola sumy, użytkownik może kliknąć, aby ręcznie odświeżyć sumy. Przycisk skojarzonych z akcją Formularz aktualizacji jest widoczny tylko wtedy, gdy użytkownicy wyświetlać i wypełnij formularz w przeglądarce.

 7. W polu Etykieta wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby na przycisku użyć tekstu niestandardowego, wpisz tekst, który ma być wyświetlany.

  • Aby jako tekstu przycisku użyć wartości z formularza, kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku . W oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, a następnie wybierz pole lub grupę, których chcesz użyć.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomogą dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty formantu przycisku:

 • Przyciski zwykle wyglądają najlepiej, gdy ich etykiety zawierają tylko kilka słów.

 • Aby zmienić rozmiar kilku przycisków jednocześnie, zaznacz przyciski, których rozmiar chcesz zmienić. Naciśnij klawisze ALT+ENTER, a następnie wprowadź wymagane poprawki na karcie Rozmiar.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor przycisku, zaznacz przycisk, który chcesz zmienić. W menu Format kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadź wymagane poprawki.

 • Dodanie obrazu do przycisku w trybie projektowania nie jest możliwe. Aby obejść to ograniczenie, można wykonać ręczną edycję pliku manifestu (xsf), który jest skojarzony z szablonem formularza, jednak ta metoda jest zalecana tylko w przypadku doświadczonych projektantów formularzy.

 • Jeśli ten sam przycisk jest używany w kilku widokach, w celu zachowania spójności spróbuj umieścić go w podobnym miejscu w każdym widoku oraz użyć tego samego tekstu przycisku.

 • Aby uzyskać bardziej estetyczny wygląd, rozważ ograniczenie różnych szerokości przycisków używanych w szablonie formularza. Spróbuj również unikać używania przycisków szerokich, krótkich lub wysokich, ponieważ niestandardowe rozmiary przycisków często wyglądają nieprofesjonalnie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×