Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chce się, aby użytkownicy mogli wstawiać w tabeli dodatkowe kolumny, można zastosować w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath poziomą tabelę powtarzaną.

W tym artykule

Kiedy należy używać poziomej tabeli powtarzanej

Środowisko użytkownika

Informacje dotyczące zgodności

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Porady dotyczące układu

Kiedy używać poziomej tabeli powtarzanej

Poziomej tabeli powtarzanej używa się, gdy dane mają być wprowadzane lub wyświetlane w ustrukturalizowanej, tabelarycznej formie, i aby użytkownicy, jeśli zajdzie konieczność, mieli możliwość wstawiania dodatkowych kolumn z danymi. Można, na przykład, użyć poziomej tabeli powtarzanej do gromadzenia danych dotyczących sprzedaży za każdy kwartał. Jeżeli szablon formularza jest połączony z bazą danych, można również użyć poziomej tabeli powtarzanej w celu wyświetlania rekordów z bazy danych lub pracy z rekordami z niej pochodzącymi.

Pozioma tabela powtarzana składa się z sekcja powtarzająca się wewnątrz tabela układu. W sekcji powtarzanej zaznaczone jest ustawienie Powtórz poziomo, które symuluje kolumnę w tabeli.

W poniższym przykładzie użytkownicy mogą wstawiać dodatkowe kolumny jeśli chcą zapisywać dane dotyczące sprzedaży za różne kwartały.

Dane dotyczące sprzedaży wprowadzane do poziomej tabeli powtarzanej na formularzu

Pozioma tabela powtarzana składa się z dwóch części:

 • Kolumny nagłówka    Kiedy wstawia się poziomą tabelę powtarzaną do nowego, pustego szablonu formularza, domyślnie wyświetli się kolumna nagłówka. Zazwyczaj kolumna nagłówka jest używana do wprowadzania etykiet, które będą wyświetlone wzdłuż lewej strony tabeli. Jeśli etykiety nie są potrzebne należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie kolumny, wskazać w menu skrótów polecenie Usuń, a następnie kliknąć Kolumny.

 • Kolumna danych    Kolumna danych to kolumna, która może zostać „powtórzona” na formularzu żądaną liczbę razy. Po wstawieniu do formularza poziomej tabeli powtarzanej w tryb projektowania projektant formularza zwykle widzi tylko jedną kolumnę. Jednak osoba, która wypełnia formularz w oparciu o szablon projektanta, może dodawać do formularza wiele kolumn, naciskając klawisze CTRL+ENTER, klikając polecenia w menu skrótów albo klikając, znajdujący się na formularzu, tekst instruktażowy Wstaw element, który może być zmieniony przez projektanta.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath udostępniono inne formanty, które są podobne do poziomej tabeli powtarzanej ale służą innym celom. Poniższa lista pomoże w zdecydowaniu, który formant najlepiej spełni swoje zadanie w formularzu:

Tabela powtarzana    Jeśli użytkownicy powinni mieć możliwość wstawiania dodatkowych wierszy zamiast dodatkowych kolumn, zamiast poziomej tabeli powtarzanej należy użyć tabeli powtarzanej.

Sekcja powtarzana    Aby utworzyć sekcję, którą użytkownicy mogą wstawiać do formularza wielokrotnie (jak na przykład rekord w bazie danych), należy użyć sekcji powtarzanej albo innego formantu powtarzanego. Kiedy użytkownicy wstawiają do formularza sekcję powtarzaną poszczególne sekcje są wstawiane pionowo jedna pod drugą, wzdłuż długości formularza. Sposób ten różni się od sposobu wstawiania sekcji powtarzanej w poziomej tabeli powtarzanej, w której poszczególne sekcje są wstawiane do formularza poziomo (bok przy boku).

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Przycisk menu skrótów jest wyświetlany za każdym razem, gdy użytkownicy przenoszą wskaźnik myszy na kolumnę w poziomej tabeli powtarzanej. Aby zobaczyć menu skrótów z poleceniami służącymi do wstawiania i usuwania kolumn, użytkownicy klikają przycisk.

Menu skrótów poziomej tabeli powtarzanej

Użytkownicy mogą wstawić nową kolumnę również za pomocą kliknięcia tekstu Wstaw element, który jest wyświetlany na formularzu poniżej poziomej tabeli powtarzanej. Tekst ten może zostać zmieniony lub usunięty podczas projektowania szablonu formularza. Kolumny wykraczające poza szerokość tabeli, która zawiera sekcję powtarzaną zostaną przewinięte do następnej linii.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać projekt szablon formularza zgodny z przeglądarką. Jeżeli projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, formanty poziomej tabeli powtarzanej nie są dostępne w okienku zadań Formanty ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Sposób wstawiania poziomej tabeli powtarzanej różni się nieznacznie w zależności od tego, czy projektuje się nowy, pusty szablon formularza, czy tworzy się szablon formularza w oparciu o bazę danych albo inne, zewnętrzne źródło danych.

Poniższa ilustracja przedstawia wygląd poziomej tabeli powtarzanej, gdy przemieści się na nią wskaźnik myszy w trybie projektowania.

Sekcja powtarzania wybrana w poziomej tabeli powtarzanej

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Poziome tabele powtarzające się są najczęściej powiązane z powtarzających się grup w źródle danych szablonu formularza, mimo że ta osoba może być związany także powtarzających się pól.

W poniższym przykładzie tabela z szablonu formularza jest powiązana z grupą powtarzaną kwartał w okienku zadań Źródło danych. Formanty pola tekstowego w obrębie tabeli — Golf, Tenis i Windsurfing — są powiązane z polami, które stanowią część grupy powtarzanej kwartał.

Zależność między poziomą tabelą powtarzaną w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij pozycję Pozioma tabela powtarzana.

 4. W polu Liczba wierszy wprowadź odpowiednią liczbę wierszy, którą domyślnie będzie mieć tabela.

 5. Pozioma tabela powtarzana jest tworzona z polem tekstowym w każdym rzędzie kolumny danych. Aby zmienić pole tekstowe na inny typ formantu, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie pole tekstowe, wskaż polecenie Zmień na w menu skrótów, a następnie kliknij odpowiednią kontrolkę.

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej w szablonie formularza opartym o istniejące źródło danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath dobiera pola i grupy w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu poziomej tabeli powtarzanej można wstawić przeciągając grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych na szablon formularza, lub Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej przy użyciu okienka zadań formanty zamiast zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij pozycję Pozioma tabela powtarzana.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora powiązań tabeli powtarzanej kliknij polecenie źródło danych, którego chcesz używać w liście źródło danych, a następnie kliknij powtarzającej się grupy Obraz ikony , którą chcesz powiązać wiersze tabeli.

  Porada : Aby utworzyć nową grupę powtarzaną, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której zostanie dodana grupa powtarzana, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy określ właściwości grupy powtarzanej.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na drugiej stronie Kreatora powiązań tabeli powtarzanej kliknij dwukrotnie pola na liście Powiązanie danych, które mają być dodane do tabeli jako kolumny.

  Porada : Aby utworzyć nowe pole, kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście Powiązanie danych grupę, z którą powiązana jest pozioma tabela powtarzana, kliknij polecenie Dodaj w menu skrótów, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy, określ właściwości pola.

 7. Aby zmienić kolejność kolumn, wybierz kolumnę z listy Kolumny w tabeli, a następnie kliknij Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady będą pomocne przy pracy nad wyglądem, rozmiarami i innymi aspektami poziomej tabeli powtarzanej i formantów w niej zawartych:

 • Należy pamiętać, że pozioma tabela powtarzana składa się z powtarzanej sekcji wewnątrz tabeli układu. Prawa krawędź tabeli układu określa punkt, w którym kolumny tabeli przewijają się do następnego wiersza, gdy użytkownicy wstawiają dodatkowe kolumny. Aby kontrolować przewijanie kolumn, można przeciągnąć prawą krawędź celi tabeli układu, w której znajduje się formant sekcji powtarzanej w prawo lub w lewo.

 • Pozioma tabela powtarzana może być przydatna przy sporządzaniu wydruków. Kolumny w formancie przewijają się do następnej linii szablonu formularza, dzięki czemu zostaną wydrukowane wszystkie informacje z tabeli. Jeśli jednak szablon formularza jest przeznaczony przede wszystkim do oglądania na ekranie warto rozważyć umieszczenie poziomej tabeli powtarzanej na szablonie formularza wewnątrz region przewijania. Dzięki temu, jeśli użytkownicy wprowadzają do poziomej tabeli powtarzanej dużą ilość danych, będą mogli je przewijać zamiast widzieć w całości na formularzu.

 • Aby zmienić rozmiar kilku pól tekstowych jednocześnie, należy wybrać pola, których rozmiary mają zostać zmienione, nacisnąć klawisze ALT+ENTER, kliknąć kartę Rozmiar, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

 • Należy zmieniać rozmiar pól tekstowych na szablonie formularza, aby pomieściły spodziewany tekst, który mogą wpisać użytkownicy.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor kilku pól tekstowych jednocześnie, należy wybrać odpowiednie pola tekstowe, w menu Format kliknąć polecenie Obramowanie i cieniowanie, kliknąć kartę Obramowanie, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.

 • Aby dostosować czcionkę, która jest używana polu tekstowym, należy wybrać polecenie Czcionka i pole Rozmiar z paska narzędzi Format. Aby jednocześnie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki we wszystkich polach tekstowych na szablonie formularza, należy wybrać pole tekstowe zawierające formatowanie, którego chce się użyć, a następnie w menu Format kliknąć polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów Pole tekstowe.

 • Aby zobaczyć jak będą wyglądać pola tekstowe zawierające rzeczywisty tekst, należy kliknąć polecenie Dane przykładowe z menu Widok. Dzięki temu będzie można zobaczyć jak wygląda wypełniony przez użytkownika formularz oparty na szablonie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×