Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli dodać dodatkowe kolumny do tabeli, używając poziomej tabeli powtarzanej w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath.

W tym artykule

Kiedy należy używać poziomej tabeli powtarzanej

Środowisko użytkownika

Informacje dotyczące zgodności

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać poziomej tabeli powtarzanej

Jeśli dane mają być wprowadzone lub wyświetlane w formacie strukturalnych, tabelarycznego, a użytkownicy będą mogli dodawać dodatkowe kolumny danych, w razie potrzeby za pomocą poziomej tabeli powtarzanej. Na przykład można użyć poziomej tabeli powtarzanej zbierać dane dotyczące sprzedaży dla każdego kwartału. Jeśli szablon formularza jest połączony z bazą danych, umożliwia także poziomej tabeli powtarzanej do wyświetlania lub Praca z rekordami z tej bazy danych.

Poziomej tabeli powtarzanej składa się z sekcja powtarzająca się wewnątrz tabela układu. Sekcji powtarzanej ma Powtórz poziomie ustawienie włączone, symuluje kolumny w tabeli.

W poniższym przykładzie użytkownicy mogą dodawać dodatkowe kolumny do tabeli Jeśli chcesz zarejestrować dane dotyczące sprzedaży dla różnych kwartały.

Dane dotyczące sprzedaży wprowadzane do poziomej tabeli powtarzanej na formularzu

Poziomej tabeli powtarzanej składa się z dwóch części:

 • Nagłówek kolumny    Po wstawieniu poziomej tabeli powtarzanej nowego, pustego szablonu formularza, nagłówek kolumny jest domyślnie widoczna. W tej kolumnie jest zazwyczaj służy do wprowadzania etykiety, występujące w dół po lewej stronie tabeli. Jeśli nie potrzebujesz tych etykiet, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę, w menu skrótów wskaż polecenie Usuń, a następnie kliknij kolumn.

 • Kolumny danych    Kolumna danych zawiera kolumnę, którą można "powtórzenia" w formularzu tyle razy, stosownie do potrzeb. Projektant szablonu formularza zwykle jest wyświetlane tylko jedną kolumnę tryb projektowania po wstawieniu poziomej tabeli powtarzanej. Osoby wypełniającej formularz, który jest oparty na szablonie formularza, jednak, można dodać wiele kolumn w formularzu, naciskając klawisze CTRL + ENTER, klikając polecenia w menu skrótów lub klikając tekst instruktażowy Wstawianie elementu w formularzu, które można Dostosuj.

Kontrolki pokrewne

Program InfoPath udostępnia innych kontrolek, które są podobne do poziome tabele powtarzające się, ale obsługujących różnych celów. Określanie, które formanty sprawdza się najlepiej w szablonie formularza, można znaleźć poniżej:

Powtarzanie tabeli    Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli dodać wiele wierszy do tabeli zamiast wiele kolumn, użyj tabeli powtarzanej zamiast poziomej tabeli powtarzanej.

Sekcja powtarzająca się    Aby utworzyć sekcję, którą użytkownicy będą mogli wstawiać w formularzu wielokrotnie (na przykład rekordu w bazie danych), użyj sekcji powtarzanej lub innego kontrolki powtarzającej się. Gdy użytkownicy wstawić sekcji powtarzanej w formularzu, poszczególnych sekcji są wstawiane pionowo, lub jeden po drugim, w dół o długości formularza. To zachowanie różni się od sekcji powtarzanej w poziomej tabeli powtarzanej, gdzie poszczególnych sekcji są wstawiane poziomo lub obok siebie w formularzu.

Początek strony

Środowisko użytkownika

Zawsze, gdy użytkownicy umieść wskaźnik myszy na kolumny w poziomej tabeli powtarzanej pojawi się przycisk menu skrótów. Użytkownicy kliknij przycisk, aby wyświetlić menu skrótów polecenia służące do wstawiania lub usuwania kolumny.

Menu skrótów poziomej tabeli powtarzanej

Użytkownicy mogą również wstawić nową kolumnę, klikając pozycję Wstaw element tekstu, która pojawia się poniżej poziomej tabeli powtarzanej w formularzu. Można dostosować lub usunąć ten tekst podczas projektowania szablonu formularza. Dowolne kolumny, które wykraczają poza szerokości tabeli układu, który zawiera kontrolki sekcji powtarzającej się będzie zawijany do następnego wiersza.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Projektowanie szablonu formularza w programie InfoPath, możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, poziome kontrolki tabeli powtarzającej się są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej

Procedura dotycząca Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej różni się w zależności od tego, czy są trybu projektowania szablonu formularza nowego, pustego lub utworzenie projektowanie szablonu formularza w bazie danych lub innego źródła danych zewnętrznych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd poziomej tabeli powtarzanej po umieszczeniu wskaźnika myszy nad nim w trybie projektowania.

Sekcja powtarzania wybrana w poziomej tabeli powtarzanej

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Poziome tabele powtarzające się są najczęściej powiązane z powtarzających się grup w źródle danych szablonu formularza, mimo że ta osoba może być związany także powtarzających się pól.

W poniższym przykładzie Kwartał grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych jest powiązana tabela w szablonie formularza. Formanty pól tekstowych w tabeli — Golf, Tenis i Windsurfing — są powiązane z polami, które są częścią Kwartał grupą powtarzaną.

Zależność między poziomą tabelą powtarzaną w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej w szablonie nowego, pustego formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij Poziomej tabeli powtarzającej się.

 4. W polu Liczba wierszy wprowadź liczbę wierszy, które mają tabeli, aby domyślnie nie mają.

 5. Utworzono poziomej tabeli powtarzanej przy użyciu pola tekstowego w każdym wierszu w kolumnie danych. Aby przekonwertować pole tekstowe na inny rodzaj formantu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, które chcesz przekonwertować, w menu skrótów wskaż polecenie Zmień na, a następnie kliknij kontrolkę, którą chcesz.

Wstawianie poziomej tabeli powtarzanej w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu poziomej tabeli powtarzanej można wstawić przeciągając grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych na szablon formularza, lub, wstawiając poziome powtarzającej się tabeli z okienka zadań formanty zamiast tego, jak to opisano w poniższą procedurę:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij Poziomej tabeli powtarzającej się.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora powiązań tabeli powtarzanej kliknij polecenie źródło danych, którego chcesz używać w liście źródło danych, a następnie kliknij powtarzającej się grupy Obraz ikony , którą chcesz powiązać wiersze tabeli.

  Porada: Aby utworzyć nową grupę powtarzaną, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać powtarzającą się grupę, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy Określ właściwości powtarzającej się grupy.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na drugiej stronie Kreatora powiązania tabeli powtarzanej kliknij dwukrotnie pola na liście wiązania danych, który chcesz dodać jako kolumny do tabeli.

  Porada: Aby utworzyć nowe pole na liście wiązania danych, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której jest powiązana, kliknij przycisk Dodaj w menu skrótów poziomej tabeli powtarzanej, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy Określ właściwości dla tego pola.

 7. Aby zmienić kolejność kolumn, zaznacz kolumnę na liście wierszy w tabeli, a następnie kliknij Przenieś przed lub Przenieś za.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty poziomej tabeli powtarzanej i kontrolek w niej:

 • Odwoływanie się, że poziomej tabeli powtarzanej składa się z sekcji powtarzanej znajdują się w tabeli układu. Prawą krawędź tabeli układu określa punkt przecięcia zawijanie kolumn w tabeli do następnego wiersza, gdy użytkownicy wstawić nowe kolumny. Aby kontrolować zawijanie kolumny, możesz przeciągnąć prawą krawędzią komórki tabeli układu obejmujący kontrolki sekcji powtarzającej się w prawo lub w lewo.

 • Poziomej tabeli powtarzanej może być przydatne na potrzeby drukowania. Kolumny w formancie zawijany do następnego wiersza w szablonie formularza, aby został wydrukowany wszystkich danych w tabeli. Jednak jeśli szablonu formularza jest przeznaczony głównie do wyświetlania na ekranie, warto rozważyć umieszczenie poziomej tabeli powtarzanej wewnątrz region przewijania w szablonie formularza. W ten sposób Jeśli użytkownicy będą wprowadzać dużych ilości danych w poziomej tabeli powtarzanej ich można będzie przewijać do jego przeglądania zamiast je wszystkie w formularzu.

 • Aby zmienić rozmiar kilku pól tekstu jednocześnie, zaznacz pola tekstowe, którego rozmiar chcesz zmienić, naciśnij klawisze ALT + ENTER, kliknij kartę rozmiar, a następnie wprowadź niezbędne zmiany.

 • Zmienianie rozmiaru pola tekstowe w szablonie formularza, aby zezwalały na długość tekstu, której oczekujesz użytkownikom pisać w nich.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor kilku pól tekstu jednocześnie, zaznacz pola tekstowe, które chcesz zmienić, w Format menu kliknij pozycję Obramowanie i cieniowanie, kliknij kartę Obramowanie, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 • Aby dostosować tekst wyświetlany w polu tekstowym, użyj pola Czcionka i Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie. Aby zmienić czcionki i rozmiaru czcionki dla wszystkich pól tekstowych w szablonie formularza jednocześnie, zaznacz pole tekstowe, zawierający formatowanie, a następnie w menu Format kliknij polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów pól tekstowych.

 • Aby zobaczyć, jak pól tekstowych będzie wyglądać zawierające tekst w nich, kliknij pozycję Przykładowe dane w menu Widok. Pomaga to uzyskać zorientować się, jak będzie wyglądać formularz oparty na szablonie formularza podczas wypełniania przez użytkowników.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×