Wstawianie pola wyboru

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath można wstawić pole wyboru, dzięki któremu użytkownicy będą mogli szybko wprowadzać wartości typu prawda i fałsz.

W tym artykule

Kiedy używać pola wyboru

Wstawianie pola wyboru

Porady dotyczące układu

Kiedy używać pola wyboru

Jednego lub kilku pól wyboru można użyć, gdy trzeba:

 • Umożliwić użytkownikom dokonanie wyboru typu prawda/fałsz lub tak/nie.

 • Wyświetlić informacje typu prawda/fałsz lub tak/nie, które pochodzą z bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych.

Na poniższej ilustracji użytkownicy zaznaczają pola wyboru w celu wskazania, czy wraz z rezerwacją biletu lotniczego chcą zarezerwować hotel lub samochód z wypożyczalni.

Pola wyboru w formularzu

Porada : Domyślnie pole wyboru nie jest zaznaczone. Jeśli pole wyboru domyślnie ma być zaznaczone, można kliknąć je dwukrotnie i zmienić jego stan domyślny.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są dostępne inne formanty podobne do pola wyboru, ale służące do innych celów. Poniższa lista pomoże zdecydować, które formanty najlepiej nadają się do projektowanego szablonu formularza:

Przycisk opcji    Podobnie jak pole wyboru, grupa przycisków opcji umożliwia dokonanie wyboru. Jednak w przypadku przycisków opcji użytkownik wybiera z zestawu niewielkich kółek, a nie z zestawu kwadratowych pól wyboru. Ponadto pola wyboru zwykle przedstawiają możliwości, które nie wykluczają się wzajemnie, podczas gdy przyciski opcji służą do przedstawienia jednego wyboru z ograniczonym zestawem wzajemnie wykluczających się możliwości.

Pole listy wielokrotnego wyboru    Pole listy wielokrotnego wyboru składa się z pewnej liczby pól wyboru umieszczonych na liście przewijanej. Użytkownik może zaznaczyć na liście więcej niż jedno pole wyboru lub dodać własny wpis do listy, zależnie od sposobu zaprojektowania szablonu formularza.

Początek strony

Wstawianie pola wyboru

Procedura wstawania pola wyboru różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza jest tworzony na podstawie bazy danych albo innego zewnętrznego źródła danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd pola wyboru zaznaczonego w tryb projektowania.

Pole wyboru zaznaczone w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych.

Pola wyboru zawsze są powiązane z polami danych. W poniższym przykładzie pole wyboru Dołącz hotel w szablonie formularza jest powiązane z polem dołączHotel w okienku zadań Źródło danych.

Relacja między check box w szablonie formularza z odpowiadającym mu polem w źródle danych

Pole wyboru, które jest wiązane z polem powtarzanym, musi znajdować się w formancie powtarzanym, np. tabela powtarzająca się lub w sekcja powtarzająca się.

Wstawianie pola tekstowego w nowym, pustym szablonie formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole wyboru.

 4. Aby zastąpić domyślną etykietę formantu, zaznacz tekst obok pola wyboru wstawionego w szablonie formularza, a następnie wprowadź własną etykietę.

 5. Aby zmienić wartość przechowywaną w źródle danych, gdy użytkownik wyczyści lub zaznaczy pole wyboru na formularzu, kliknij dwukrotnie pole wyboru, kliknij kartę Dane, a następnie kliknij odpowiednie wartości na liście Wartość przy czyszczeniu i liście Wartość przy zaznaczaniu.

  Uwaga : W przypadku pól wyboru domyślnie PRAWDA oznacza „wybrane” lub „zaznaczone”, natomiast FAŁSZ oznacza „wyczyszczone” lub „niezaznaczone”.

Wstawianie pola wyboru w szablonie formularza opartym na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić pole wyboru, przeciągając pola wyboru z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawianie pola wyboru przy użyciu okienka zadań formanty zamiast zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole wyboru.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Pole wyboru wybierz pole danych, w którym ma być przechowywana wartość pola wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykieta formantu. W razie potrzeby zmień tekst etykiety.

 6. Aby zmienić wartość przechowywaną w źródle danych w przypadku wyczyszczenia lub zaznaczenia pola wyboru, kliknij dwukrotnie pole wyboru wstawione w szablonie formularza, kliknij kartę Dane, a następnie wprowadź odpowiednie wartości w polach Wartość przy czyszczeniu i Wartość przy zaznaczaniu.

  Uwaga : W przypadku pól wyboru domyślnie PRAWDA oznacza „wybrane” lub „zaznaczone”, natomiast FAŁSZ oznacza „wyczyszczone” lub „niezaznaczone”.

  Porada : Do wstawiania formantów można również używać okienka zadań Źródło danych. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole danych, z którym chcesz powiązać pole wyboru, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pole wyboru. Aby to polecenie było widoczne, pole danych musi mieć odpowiedni typ danych, na przykład Prawda/Fałsz (boolean).

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomogą dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty formantu pola wyboru:

 • Aby zmienić rozmiar kilku pól wyboru jednocześnie, zaznacz pola wyboru, których rozmiar chcesz zmienić. Naciśnij klawisze ALT+ENTER, a następnie wprowadź wymagane poprawki na karcie Rozmiar.

 • Jeśli pole wyboru będzie za duże, znacznik wyboru w tym polu może być zniekształcony.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor pola wyboru, zaznacz pole wyboru, które chcesz zmienić. W menu Format kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadź wymagane poprawki.

 • Za pomocą formatowanie warunkowe można spowodować, aby pewne elementy w szablonie formularza były wyświetlane po zaznaczeniu określonego pola wyboru. Na przykład na formularzu raportu z wydatków można użyć formatowania warunkowego, aby wyświetlić sekcję Zgoda menedżera w przypadku zaznaczenia pola wyboru Wymagana zgoda menedżera. Jeśli zgoda menedżera nie jest wymagana, użytkownik nie zaznacza pola wyboru i ta sekcja formularza pozostaje ukryta.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×