Wstawianie pola tekstu sformatowanego

Aby umożliwić użytkownikom wstawianie tekstu sformatowanego, podziałów akapitów, tabel, fotografii i obiektów clipart do pól przeznaczonych do wprowadzania danych, można użyć w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath pola tekstu sformatowanego.

W tym artykule

Kiedy należy używać pola tekstu sformatowanego

Sposób interakcji z użytkownikiem

Uwagi dotyczące zgodności

Wstawianie pola tekstu sformatowanego

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać pola tekstu sformatowanego

Pola tekstu sformatowanego należy używać w celu:

 • umożliwienia użytkownikom wyróżniania, uwypuklania i formatowania tekstu wpisywanego w formularzu;

 • umożliwienia użytkownikom wstawiania tabel i obrazów do pustych obszarów formularza;

 • wyświetlania informacji zawartych w bazie danych lub w innym źródle danych za pomocą tekstu sformatowanego;

 • przechowywania sformatowanych danych jako kodu język XHTML w źródło danych będącym podstawą szablonu formularza.

Na poniższej ilustracji przedstawiono pole tekstu sformatowanego użyte do zbierania szczegółowych uwag od użytkowników.

Formatted text inside rich text box on form

Formanty pokrewne

W programie InfoPath udostępniono formanty, które są podobne do pól tekstu sformatowanego, ale służą innym celom. Poniższa lista może ułatwić wybranie formantów, które najlepiej spełnią swoje zadanie w szablonie formularza:

Pole tekstowe    Podobnie jak pole tekstu sformatowanego, pole tekstowe umożliwia wpisywanie, edytowanie i wyświetlanie tekstu. W przeciwieństwie do pola tekstu sformatowanego, w polu tekstowym jest domyślnie wyświetlany tylko jeden wiersz tekstu, a użytkownicy nie mogą dodawać do niego elementów formatowania, takich jak pogrubienie, kursywa, obrazy czy tabele.

Pole wyrażenia    Pole wyrażenia jest zwykle używane do wyświetlania tekstu tylko do odczytu, wyświetlania wartości innego formantu znajdującego się w tym samym szablonie formularza oraz do tworzenia formuła opartych na wyrażeniach język XPath (XML Path Language). W przeciwieństwie do pola tekstu sformatowanego, w polu wyrażenia dane nie są przechowywane ani zapisywane. Z tego względu pól wyrażenia należy używać tylko wtedy, gdy ich wartości nie muszą być zapisywane, a inne formuły nie zawierają odwołań do tych pól.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Podobnie jak pole tekstowe, pole tekstu sformatowanego pełni w formularzu rolę symbolu zastępczego takich elementów, jak pole komentarza, w którym użytkownicy wpisują tekst. Podczas wpisywania tekstu w polu tekstu sformatowanego użytkownicy mają dostęp do wielu funkcji formatowania używanych zwykle podczas pracy z innymi dokumentami pakietu Microsoft Office. Istnieje na przykład możliwość wstawienia do pola tekstu sformatowanego obrazu lub tabeli oraz zastosowania żółtego wyróżnienia do określonego akapitu tekstu.

Aby sprawdzić, czy można formatować tekst w określonym polu formularza, należy w tym polu zaznaczyć tekst lub umieścić w nim kursor. Jeżeli opcje na pasku narzędzi Formatowanie są aktywne, a nie wygaszone, tekst w danym polu może być formatowany, podobnie jak w każdym innym dokumencie pakietu Microsoft Office.

Początek strony

Uwagi dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać określony tryb zgodności, aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze, na którym działają usługi InfoPath Forms Services, można wyświetlać w przeglądarce sieci Web formularze utworzone na podstawie tego szablonu. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre formanty są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Mimo iż pola tekstu sformatowanego są dostępne podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką, należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Częściowe formatowanie tekstu nie jest obsługiwane przez wersję pola tekstu sformatowanego przeznaczoną do wyświetlania w przeglądarce. Po zauważeniu w okienku zadań Sprawdzanie projektu błędu dotyczącego niezgodnych ustawień tekstu sformatowanego należy zaznaczyć pole wyboru Włącz tylko ustawienia zgodne z przeglądarką w oknie dialogowym Właściwości: Pole tekstu sformatowanego. Spowoduje to automatyczne wybranie właściwych ustawień tekstu sformatowanego.

 • Opcja sprawdzanie poprawności danych jest niedostępna dla pól tekstu sformatowanego podczas wyświetlania formularza opartego na szablonie w przeglądarce sieci Web.

 • Pola tekstu sformatowanego są w pełni obsługiwane tylko przez przeglądarki sieci Web z rodziny Microsoft Internet Explorer. W innych przeglądarkach pola tekstu sformatowanego są wyświetlane jako tylko do odczytu. Użytkownicy mogą edytować pola tekstu sformatowanego, lecz formatowanie zostanie odrzucone.

 • Istnieje możliwość włączenia obrazów połączonych dla pola tekstu sformatowanego w szablonie formularza zgodnego z przeglądarką. Obrazy osadzone nie są jednak obsługiwane.

Początek strony

Wstawianie pola tekstu sformatowanego

Sposób wstawania pola tekstu sformatowanego różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza oparty na bazie danych lub innym zewnętrznym źródło danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd pola tekstu sformatowanego zaznaczonego w tryb projektowania.

Rich text box selected in design mode

Formanty mogą być powiązane lub niepowiązane. Formant powiązany jest połączony z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzone w formancie są zapisywane w pliku źródłowym formularza (xml). Formant niepowiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, a dane wprowadzane w tym formacie nie są zapisywane. Po przeniesieniu wskaźnika myszy na formant lub zaznaczeniu go w prawym górnym rogu formantu jest wyświetlany tekst i ikona powiązania. Tekst informuje o polu lub grupie źródła danych, z którą formant jest powiązany. Ikona wskazuje, czy formant jest poprawnie powiązany z danym polem lub grupą. Gdy powiązanie jest poprawne, wyświetlana ikona ma kolor zielony. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących powiązania ikona będzie miała kolor niebieski lub czerwony.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Pola tekstu sformatowanego są zawsze powiązane z pole. W poniższym przykładzie pole Uwagi znajdujące się w formularzu jest powiązane z polem discussionItemNotes w okienku zadań Źródło danych.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Wstawianie pola tekstu sformatowanego do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas projektowania nowego, pustego formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Formanty jest zaznaczone domyślnie. Pozwala to programowi InfoPath automatycznie tworzyć pola i grupy w źródle danych w miarę dodawania formantów do szablonu formularza. Te pola i grupy są reprezentowane przez ikony folderów i plików w okienku zadań Źródło danych.

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole tekstu sformatowanego.

 4. Aby określić typ tekstu sformatowanego, jaki mogą wprowadzać użytkownicy, kliknij dwukrotnie pole tekstu sformatowanego wstawione do szablonu formularza, kliknij kartę Wyświetlanie i zaznacz lub wyczyść pola wyboru w obszarze Dostępne formatowanie.

 5. Aby dodać etykietę do formantu, wpisz tekst powyżej lub na lewo od formantu i zakończ go dwukropkiem (:).

Wstawianie pola tekstu sformatowanego do szablonu formularza opartego na istniejącym źródle danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath określa pola i grupy dostępne w okienku zadań Źródło danych na podstawie pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. W tym przypadku pole tekstu sformatowanego można wstawić, przeciągając pole z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawiając pole tekstu sformatowanego z okienka zadań Formanty zgodnie z następującą procedurą:

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole tekstu sformatowanego.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Pole tekstu sformatowanego wybierz pole, w którym będą przechowywane dane pola tekstu sformatowanego, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby określić typ tekstu sformatowanego, jaki mogą wprowadzać użytkownicy, kliknij dwukrotnie pole tekstu sformatowanego wstawione do szablonu formularza, kliknij kartę Wyświetlanie i zaznacz lub wyczyść pola wyboru w obszarze Dostępne formatowanie.

 6. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykiety formantu. W razie potrzeby należy zmienić tekst etykiety.

  Porada : Do wstawiania formantów można również użyć okienka zadań Źródło danych. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole, z którym ma zostać powiązane pole tekstu sformatowanego, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pole tekstu sformatowanego.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady mogą być pomocne przy dopracowywaniu wyglądu, rozmiarów i innych aspektów pola tekstu sformatowanego:

 • Aby zmienić rozmiar kilku pól tekstu sformatowanego jednocześnie, zaznacz odpowiednie pola, w menu Format kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Rozmiar, a następnie wprowadź wymagane dostosowania.

 • Aby zmniejszyć domyślną szerokość pól tekstu sformatowanego wstawianych do programu InfoPath, kliknij polecenie Pokaż właściwości w menu Widok. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowej szerokości układu dla tego szablonu formularza, a następnie wpisz mniejszą liczbę w polu Niestandardowa szerokość układu.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor kilku pól tekstu sformatowanego jednocześnie, zaznacz odpowiednie pola tekstu sformatowanego, w menu Format kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, kliknij kartę Obramowanie, a następnie wprowadź wymagane dostosowania.

 • Aby dostosować czcionkę używaną w polu tekstu sformatowanego, użyj pól Czcionka i Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie. Aby jednocześnie zmienić czcionkę i jej rozmiar we wszystkich polach tekstu sformatowanego w szablonie formularza, zaznacz pole tekstu sformatowanego zawierające odpowiednie formatowanie, a następnie w menu Format kliknij polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów Pole tekstu sformatowanego.

 • Aby wyświetlić w polach tekstu sformatowanego rzeczywisty tekst, kliknij polecenie Dane przykładowe w menu Widok. Pozwala ono zorientować się w wyglądzie wypełnionego formularza.

 • Aby dostosować odstępy wokół pola tekstu sformatowanego, użyj marginesów. Aby dostosować odstępy wokół tekstu wewnątrz pola tekstu sformatowanego, użyj dopełnienia.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×